Propisi

U ovoj rubrici prikazujemo popis novoobjavljenih propisa

Mirovinsko osiguranje

Odluka o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika

Narodne novine 66/14
Pregledaj

Zakon o Umirovljeničkom fondu

Narodne novine br. 102/15
Pregledaj

ZAKON O LISTI PROFESIONALNIH BOLESTI

Narodne novine br. 107/07
Pregledaj

Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept

Narodne novine 76/16
Pregledaj

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Narodne novine 73/17
Pregledaj

ZAKON O PROVOĐENJU ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE OD 12. SVIBNJA 1998.

Narodne novine br. 19/07
Pregledaj

Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

Narodne novine br. 114/11
Pregledaj

Pravilnik o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja

Narodne novine 84/15
Pregledaj

Mreže hitne medicine

Narodne novine 67-17
Pregledaj

ZAKON O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Narodne novine br. 102/14
Pregledaj

Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje

Narodne novine br. 12/14
Pregledaj

Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta

Narodne novine 25/09
Pregledaj

Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Narodne novine 99/17
Pregledaj

Novi propis (328) 456

123

Zakon o naplati dospjelih a nenaplacenih poreza, carina doprinosa i državnih jamstava

Narodne novine br. 19/03
Pregledaj

NAREDBU O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2014. GODINU

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti

Narodne novine 126/11
Pregledaj

Odluka o utvrđivanju dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Narodne novine 99/17
Pregledaj

Zakon o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invallidskog osiguranja te usklađivanju mirovina

Narodne novine 102/98
Pregledaj

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima

Narodne novine br. 22/14
Pregledaj

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore

Narodne novine 18/09
Pregledaj

Odluka o popisu postupaka liječenja koji se provode u okviru planirane prekogranične zdravstvene zaštite

Narodne novine 133/13
Pregledaj

Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

Narodne novine br. 153/13
Pregledaj

ZAKON o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Narodne novine br. 96/93
Pregledaj

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Narodne novine 86/12
Pregledaj

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu

Narodne novine 157/13
Pregledaj

Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine

Narodne novine br. 45/02
Pregledaj

Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa

Narodne novine br. 31/14
Pregledaj

Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Narodne novine 17/15
Pregledaj

Mreža telemedicinskih centara

Narodne novine 49/16
Pregledaj

Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima

Narodne novine br. 127/00
Pregledaj

Odluka o obliku i sadržaju obrazaca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju

Narodne novine 25/10
Pregledaj

Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene

Narodne novine 79/11
Pregledaj

Odluka o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Narodne novine 99/17
Pregledaj

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Narodne novine br. 92/14
Pregledaj

Zakon o mirovinskom osiguranju

Narodne novine br. 120/16
Pregledaj

Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske

Narodne novine 82/10
Pregledaj

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

Narodne novine 44/17
Pregledaj

Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći

Narodne novine 146/03
Pregledaj

Zakon o listi profesionalnih bolesti

Narodne novine 107/07
Pregledaj

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa

Narodne novine 31/14
Pregledaj

Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije

Narodne novine 86/14
Pregledaj

Mreža ugovornih subjekata medicine rada

Narodne novine 55/11
Pregledaj

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika

Narodne novine br. 109/01
Pregledaj

Pravilnik o doprinosima

Narodne novine br. 157/14
Pregledaj

Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta,prava na dopust trudne radnice, prava na dopust radnice koja je rodila i prava na dopust radnice koja doji dijete

Narodne novine 112/11
Pregledaj

Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

Narodne novine 74/14
Pregledaj

Novi propis (328) 456

123

Zakon o najvišoj mirovini

Narodne novine br. 82/01
Pregledaj

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe

Narodne novine 04/14
Pregledaj

Odluka o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu

Narodne novine 99/13
Pregledaj

Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu

Narodne novine br. 139/10
Pregledaj

ZAKON O LISTI TJELESNIH OŠTEĆENJA

Narodne novine br. 162/98
Pregledaj

Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada

Narodne novine 53/17
Pregledaj

Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi

Narodne novine 90/16
Pregledaj

Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

Narodne novine br. 86/09
Pregledaj

Zakon o doprinosima

Narodne novine 115/16
Pregledaj

Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Narodne novine 156/08
Pregledaj

Nacionalna strategija razvoja zdrastva 2012-2020

Narodne novine 116/12
Pregledaj

Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

Narodne novine br. 118/12
Pregledaj

UREDBU O MEDICINSKOM VJEŠTAČENJU U MIROVINSKOM OSIGURANJU

Narodne novine br. 25/14
Pregledaj

Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Narodne novine 17/15
Pregledaj

Mreža javne zdrastvene službe

Narodne novine 113/15
Pregledaj

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima

Narodne novine br. 93/15
Pregledaj

NAREDBU O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2013. GODINI

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Narodne novine 66/17
Pregledaj

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvješća o ostvarivanju prava na rodiljne i roditeljske potpore

Narodne novine 18/09
Pregledaj

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Narodne novine br. 92/14
Pregledaj

ZAKON O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA I ISPLATI MIROVINA NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

Narodne novine br. 106/99
Pregledaj

Pravilnik o načinu vođenja osobnog zdravstvenog kartona u elektroničkom obliku

Narodne novine 82/10
Pregledaj

Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Narodne novine 54/14
Pregledaj

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

Narodne novine br. 61/11
Pregledaj

ZAKON O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU

Narodne novine br. 152/13
Pregledaj

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi

Narodne novine 124/15
Pregledaj

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013

Narodne novine 143/13
Pregledaj

ZAKON O PRENOŠENJU SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA FONDOVIMA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA TE USKLAĐIVANJU MIROVINA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Narodne novine br. 19/14
Pregledaj

Plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite

Narodne novine 114/10
Pregledaj

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.

Narodne novine 19/07
Pregledaj

Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na osnovnu i dopunsku listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdrastveno osiguranje

Narodne novine 12/14
Pregledaj

Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta

Narodne novine 25/09
Pregledaj

Zakon o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja

Narodne novine 30/15
Pregledaj

Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju

Narodne novine 25/14
Pregledaj

Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine

Narodne novine 110/12
Pregledaj