Propisi

U ovoj rubrici prikazujemo popis novoobjavljenih propisa

Međunarodni propisi

KONVENCIJA O RADU ŽENA PRIJE I POSLIJE PORODA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o utvrĐivanju pogodnosti za pronalaŽenje zaposlenja pomorcima

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

Narodne novine br. 0
Pregledaj

ZAKON O POTVR?IVANJU UGOVORA IZME?U SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE O SURADNJI NA PODRU?JU ODGOJA I KULTURE

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Uredba (EU) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 na državljane trećih zemalja koji tim uredbama još nisu obuhvaćeni isključivo na temelju svog državljanstva

Narodne novine br. 0
Pregledaj

UREDBA (EU) br. 465/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. svibnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustavâ socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O UTEMELJENJU MEĐUNARODNOG SUSTAVA OČUVANJA PRAVA IZ OSIGURANJA ZA SLUČAJ INVALIDNOSTI, STAROSTI I SMRTI

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O sprječavanju i kontroli profesionalnih rizika uzrokovanih kancerogenim supstancama i agensima

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o najnižoj razini stručne sposobnosti koja se zahtjeva za zapovjednike i časnike trgovačke mornarice 0

Narodne novine br. 0
Pregledaj

DIREKTIVA VIJEĆA 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi okvira za jednak tretman na području zapošljavanja i odabira zvanja EN Službeni list Europskih zajednica

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija br.147 ? O minimalnim standardima na trgovačkim brodovima

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O PRIMJENI NAČELA PRAVA NA ORGANIZIRANJE I KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O JEDNAKOM TRETMANU STRANIH I DOMAĆIH RADNIKA U ODNOSU NA ODŠTETE ZA NESREĆE NA RADU

Narodne novine br. 0
Pregledaj

DIREKTIVA VIJEĆA 94/33/EZ od 22. lipnja 1994. o zaštiti mladih ljudi na radu

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o naknadi za nezaposlenost u sluČaju gubitka ili potonuĆa broda

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O SVJEDODŽBAMA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI BRODSKIH KUHARA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O OZNAČAVANJU TEŽINE NA TEŠKIM KOLETIMA KOJI SE PREVOZE BRODOVIMA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija br.119 - O zaštiti strojeva

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O SIGURNOSTI PRILIKOM UPOTREBE AZBESTA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o naknadi za nesreĆu na radu radnicima u poljoprivredi

Narodne novine br. 0
Pregledaj

DIREKTIVA 2008/104/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. studenoga 2008. o radu preko poduzeća za privremeno zapošljavanje

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o zapoŠljavanju Žena na poslovima koji se obavljaju pod zemljom u rudnicima svih vrsta

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija br.148 - O radnoj sredini

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje

Narodne novine br. 0
Pregledaj

DIREKTIVA 2002/14/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. ožujka 2002. o uspostavljanju općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u Europskoj zajednici

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O UKINUĆU PRINUDNOG RADA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O PRISILNOM ILI OBVEZNOM RADU

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O LIJEČNIČKOM PREGLEDU POMORACA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

DIREKTIVA VIJEĆA 98/59/EZ od 20. srpnja 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kolektivno otkazivanje

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o tjednom odmoru u trgovini i uredima

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O PLAĆENOM ODMORU POMORACA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o inspekciji rada u industriji i trgovini

Narodne novine br. 0
Pregledaj

DIREKTIVA VIJEĆA od 25. lipnja 1991. o dopunama mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu radnika u radnom odnosu na određeno vrijeme ili privremenom radnom odnosu (91/383/EEZ)

Narodne novine br. 0
Pregledaj

MEĐUNARODNI PAKT O GOSPODARSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija br.161 - O službama medicine rada

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O OSIGURANJU POLJOPRIVREDNIH RADNIKA ZA SLUČAJ BOLESTI

Narodne novine br. 0
Pregledaj

DIREKTIVA VIJEĆA od 14. listopada 1991. o obvezi poslodavca da obavijesti radnike o uvjetima koji se primjenjuju na ugovor o radu ili radni odnos (91/533/EEZ)

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o zaštiti od nesreća radnika zaposlenih na utovaru ili istovaru brodova (revidirana 1932. g.)

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O DJELOMIČNOJ REVIZIJI KONVENCIJA KOJE JE USVOJILA OPĆA KONFERENCIJA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA NA SVOJA PRVA TRIDESET I DVA ZASJEDANJA U SVRHU STANDARDIZIRANJA ODREDABA KOJE SE ODNOSE NA PRIPREMU IZVJEŠĆA UPRAVNOG VIJEĆA MEĐUNARODNOG UREDA RADA O PRIMJENI KONVENCIJA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o naknadi koja se isplaĆuje radnicima za sluČaj nesreĆe na radu

Narodne novine br. 0
Pregledaj

DIREKTIVA 2003/88/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Uredba Komisije (EU) br. 1244/2010 od 9. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004

Narodne novine br. 0
Pregledaj

UREDBA (EZ) br. 883/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

Narodne novine br. 0
Pregledaj

ZAKON O POTVR?IVANJU UGOVORA IZME?U SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE O PRAVNIM PITANJIMA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Uredba (EZ) br. 988/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i o utvrđivanju sadržaja njezinih priloga

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O PRAVIMA UDRUŽIVANJA I ZAJEDNIČKOG DJELOVANJA POLJOPRIVREDNIH RADNIKA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE O GOSPODARSKIM PITANJIMA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

DIREKTIVA VIJEĆA 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poboljšanje sigurnosti i zdravlja trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje na radnome mjestu (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

Narodne novine br. 0
Pregledaj

MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA BROJ 92. O SMJEŠTAJU POSADE NA POMORSKOM BRODU

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o osiguranju pomoraca za slučaj bolesti

Narodne novine br. 0
Pregledaj

EUROPSKA SOCIJALNA POVELJA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija br.136 - O zaštiti od opasnosti trovanja benzolom

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija br. 155 ? O sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu i o radnom okruženju

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O davanjima za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti

Narodne novine br.
Pregledaj

DIREKTIVA 2006/54/EZ EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakoga tretiranja muškaraca i žena u pitanjima zapošljavanja i obavljanja zanimanja

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O ZABRANI I TRENUTNIM DJELOVANJIMA ZA UKIDANJE NAJGORIH OBLIKA DJEČJEG RADA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA I JEDNAKOM TRETMANU RADNIKA I RADNICA: RADNICI S OBITELJSKIM OBVEZAMA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o najnižim standardima socijalne sigurnosti

Narodne novine br. 0
Pregledaj

DIREKTIVA VIJEĆA 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o ugovoru o radu pomoraca

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O ZAŠTITI PREDSTAVNIKA RADNIKA U PODUZEĆU I POGODNOSTIMA KOJE BI IM TREBALO OSIGURATI

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O JEDNAKOSTI PLAĆA RADNIKA I RADNICA ZA RAD JEDNAKE VRIJEDNOSTI

Narodne novine br. 0
Pregledaj

DIREKTIVA VIJEĆA 97/81/EZ od 15. prosinca 1997. o Okvirnom sporazumu o radu s nepunim radnim vremenom koji su sklopili UNICE, CEEP i ETUC

Narodne novine br. 0
Pregledaj

OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O SVJEDODŽBAMA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI KVALIFICIRANIH MORNARA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana)

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O DISKRIMINACIJI U ODNOSU NA ZAPOSLENJE I ZANIMANJE

Narodne novine br. 0
Pregledaj

DEKLARACIJA O PRAVIMA OSOBA KOJE PRIPADAJU NACIONALNIM ILI ETNIČKIM, VJERSKIM I JEZIČNIM MANJINAMA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

MEĐUNARODNA KONVENCIJA O UKIDANJU SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE iz 1966.

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O SLOBODI UDRUŽIVANJA I ZAŠTITI PRAVA NA ORGANIZIRANJE

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o obveznom lijeČniČkom pregledu djece i mladih osoba zaposlenih na moru

Narodne novine br. 0
Pregledaj

DIREKTIVA VIJEĆA 2010/18/EU od 8. ožujka 2010. o provedbi revidiranog Okvirnog sporazuma o roditeljskom dopustu koji su sklopili BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC te o opozivu Direktive 96/34/EZ

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O ZAŠTITI MAJČINSTVA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o repatrijaciji pomoraca

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o naknadama koje se isplaĆuju radnicima za profesionalne bolesti

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Direktiva 2002/73/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. rujna 2002. kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva Vijeća 76/207/EEZ o primjeni načela ravnopravnosti muškaraca i žena s obzirom na mogućnost zapošljavanja, stručnog osposobljavanja i napredovanja te radne uvjete

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O UPOTREBI OLOVNOG BJELILA U BOJANJU

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O LIJEČNIČKOM PREGLEDU RIBARA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

DIREKTIVA VIJEĆA 1999/70/EZ od 26. lipnja 1999. o okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija o tjednom odmoru u industrijskim poduzeĆima

Narodne novine br. 0
Pregledaj

KONVENCIJA O POLITICI ZAPOŠLJAVANJA

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Konvencija 129. o inspekciji rada u poljoprivredi

Narodne novine br. 0
Pregledaj