Propisi

U ovoj rubrici prikazujemo popis novoobjavljenih propisa

Radno pravo i postupci

Odluka o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu

Narodne novine 132/12

PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD RIZIKA ZBOG IZLOŽENOSTI KEMIJSKIM TVARIMA NA RADU

Narodne novine br. 155/08
Pregledaj

Pravilnik o sigurnosnim znakovima

Narodne novine br. 61/16

Pravilnik o sadržaju planu uređenja privremenih i zajedničkih gradilišta

Narodne novine 45/84
Pregledaj

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu

Narodne novine br. 46/08
Pregledaj

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada

Narodne novine br. 5/84
Pregledaj

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita

Narodne novine 12/14
Pregledaj

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI UTOVARU I ISTOVARU TERETA

Narodne novine br. 49/86
Pregledaj

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Narodne novine br. 106/07
Pregledaj

Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu

Narodne novine br. 1/11
Pregledaj

Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu

Narodne novine br. 126/03
Pregledaj

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

Narodne novine br. 89/14
Pregledaj

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

Narodne novine br. 126/03
Pregledaj

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom

Narodne novine br. 88/12
Pregledaj

Odluka o načinu utvrđivanja visine novčane pomoći osobi osiguranoj na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

Narodne novine 12/14
Pregledaj

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu

Narodne novine br. 155/08
Pregledaj

Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu

Narodne novine br. 29/05
Pregledaj

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

Narodne novine 50/14
Pregledaj

Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu

Narodne novine br. 10/86
Pregledaj

Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu kod površinskih i podzemnih rudarskih radova

Narodne novine br. 40/07
Pregledaj

Pravilnik o izradi procjene rizika

Narodne novine 112/14
Pregledaj

Pravilnik o zaštiti na radu pri radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalene i polikloriran

Narodne novine br. 71/14
Pregledaj

Pravilnik o izradi procjene opasnosti

Narodne novine br. 144/09
Pregledaj

Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita

Narodne novine br. 40/10
Pregledaj

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava

Narodne novine br. 39/06
Pregledaj

Kazneni zakon

Narodne novine br. 144/12
Pregledaj

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita

Narodne novine 12/14
Pregledaj

Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta

Narodne novine br. 42/05
Pregledaj

Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

Narodne novine br. 47/02
Pregledaj

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

Narodne novine br. 51/08
Pregledaj

Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova

Narodne novine br. 255/85
Pregledaj

Ovršni zakon

Narodne novine br. 93/14
Pregledaj

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu

Narodne novine br. 155/08
Pregledaj

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom

Narodne novine br. 69/05
Pregledaj

Pravilnik o sadržaju planu uređenja privremenih i zajedničkih gradilišta

Narodne novine 45/84
Pregledaj

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu

Narodne novine br. 40/07
Pregledaj

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada

Narodne novine br. 5/84
Pregledaj

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima iili mutagenima

Narodne novine 91/15
Pregledaj

Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi

Narodne novine br. 34/68
Pregledaj

Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu

Narodne novine br. 40/07
Pregledaj

Zakon o zaštiti na radu

Narodne novine br. 154/14
Pregledaj

Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Narodne novine br. 126/03
Pregledaj

Pravilnik o evidenciji ispravama izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu

Narodne novine br. 52/84
Pregledaj

Pravilnik o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavaca ili njihovih ovlaštenika iz područja zaštite na radu

Narodne novine br. 0
Pregledaj

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme

Narodne novine br. 21/08
Pregledaj

Odluka o osnovici i načinu plaćanja posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba zaposlenih u inozemstvu

Narodne novine 74/09
Pregledaj

PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD RIZIKA ZBOG IZLOŽENOSTI KARCINOGENIM I/ILI MUTAGENIM TVARIMA

Narodne novine br. 40/07
Pregledaj

Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu

Narodne novine br. 56/83
Pregledaj

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu

Narodne novine 91/15

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada

Narodne novine br. 29/13
Pregledaj

Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu

Narodne novine br. 126/03
Pregledaj