Pitanja i odgovori

Pretplatnicima "Radnog prava" obavezno odgovaramo, ostalima zavisno od zanimljivosti pitanja za čitatelje.

Radno vrijeme, odmori i dopusti

KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA KOD MIROVANJA PRAVA

Odgovorio: RP
Pitanje:

Djelatnica je sa danom 14.6.2017. godine stavila svoj radni odnos u mirovanje i otišla raditi kod drugog poslodavca. Ima li djelatnica pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora ili na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor obzirom da nije iskoristila niti jedan dan godišnjeg odmora za 2017. godinu?


Odgovor:

Pretpostavljamo da se radi o neplaćenom dopustu koji je zajednički dogovoren između poslodavca i radnice a za koje vrijeme prava miruju, jer nitko nema pravo „staviti radni odnos u mirovanje“. Inače, prema mišljenju Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, za vrijeme neplaćenog dopusta kada prava iz ugovora o radu miruju, radnik ne bi smio sklopiti drugi ugovor, tj. raditi kod drugog poslodavca. Što se tiče godišnjeg odmora, s obzirom da nije došlo do prestanka ugovora o radu nego se radi o mirovanju prava, radnica nema pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor iz članka 82. Zakona o radu (Narodne novine 93/14). Ako se vrati prije kraja ove godine imat će pravo koristiti godišnji odmor. Ako se vrati tek iduće godine neće moći koristiti godišnji odmor za 2017. godinu. 

GODIŠNJI ODMOR OSOBE S INVALIDITETOM

Odgovorio: RP
Pitanje:

Imamo zaposlenu 100%-tnu osobu s invaliditetom, koji je zaposlen temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Imamo dilemu glede broja dana godišnjeg odmora za osobu s invaliditetom, uzevši u obzir odredbe Zakona o radu, Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 

Zakon o radu propisuje da radnik ima pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom propisuje najmanje pet tjedana, a Kolektivni propisuje 20 dana kao osnovicu na koju se dodaju dani prema duljini staža, složenosti poslova, posebnim socijalnim uvjetima, uvjetima rada i posebnim uvjetima rada.

 

Naša dilema: da li je invalidu 25 dana osnovica ili nije (na koju se dodaju dani prema duljini staža, složenosti poslova...) ili 25 dana nije osnovica?

Ako Zakon o prof. rehabilitaciji spominje "najmanje pet tjedana", da li se takvom radniku može dati godišnji u trajanju 5 tjedana?


Odgovor:

Kao što Zakon o radu određuje minimalni godišnji odmor od 4 tjedna, a može biti više prema kolektivnom ugovoru i dr. tako i  Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, određuje minimalni godišnji odmor za osobe s invaliditetom od 5 tjedana, a naravno može biti i više. 
Dakle, osoba s invaliditetom mora dobiti godišnji odmor od najmanje 5 tjedana, a ako bi prema kolektivnom ugovoru imala pravo na više dana, onda naravno više. 

Pri tome tzv. osnovica za izračun godišnjeg odmora iz kolektivnog ugovora od 20 dana, jednako vrijedi i za osobe s invaliditetom, jer ta osnovica na koju se dodaju dani prema dodatnim kriterijima (staž i dr.) nije nikakvo zasebno pravo u smislu da kod izračuna godišnjeg odmora za osobe s invaliditetom treba kao osnovicu uzimati 25 dana, nego je samo tehnički, matematički način kako se dolazi do ukupnog broja dana godišnjeg odmora. 

Dakle, kod osobe s invaliditetom dani godišnjeg odmora utvrđuju se na način da se na osnovicu od 20 dana dodaju dani prema kriterijima iz kolektivnog ugovora (staž i dr.). 

Nakon toga, ako bi na taj način osoba s invaliditetom imala pravo na 28 dana, naravno ima pravo na godišnji odmor od 28 dana. 

Ako bi pak ispalo da prema kolektivnom ugovoru  osoba s invaliditetom ima pravo samo npr. na 23 dana godišnjeg odmora, tada joj se mora dati 25 dana godišnjeg odmora, koliko joj najmanje jamči Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

NEPLAĆENI DOPUST

Odgovorio: RP
Pitanje:

Imamo djelatnicu koja zbog obiteljskih razloga želi uzeti neplaćeni dopust na godinu dana.
Mi ćemo joj omogućiti taj dopust, jer nam je djelatnica svo ovo vrijeme bila jako dobra.
Ta djelatnica koja bi uzela neplaćeni dopust ima priliku se prijaviti kod supruga da joj teče radni staž, da li je to moguće?

 


Odgovor:

Takvi slučajevi postoje u praksi. Međutim, prema prevladavajućim mišljenjima, uključujući i onima Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, to ne bi bilo dopušteno, jer takvoj radnici radni odnos kod Vas nije prestao nego prava samo miruju, pa bi prijava kod drugog poslodavca značila dva ugovora o radu istovremeno. Tako da su mogući problemi i kod prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. 
No, ako Vi odobravate neplaćeni dopust i s time se faktički slažete, njena prijava nije Vaša briga. 

 

KORIŠTENJE PLAĆENOG DOPUSTA

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnica se obratila sa molbom za korištenje plaćenog dopusta za potrebe vlastitog školovanja (nastava na specijalističkom studiju fizioterapije) pozivajući se na odredbe Zakona o radu prema kojima radnik ima pravo na plaćeni dopust za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja propisano je da za potrebe vlastitog školovanja i stručnog usavršavanja radnik ima pravo na neplaćeni dopust ukoliko je školovanje u vezi s poslovima koje radnik obavlja ili njegovom profesijom (što u ovom slučaju jest). Koje odredbe se primjenjuju prilikom rješavanja molbe? Radnica radi na radnom mjestu prvostupnice fizioterapije u bolnici za medicinsku rehabilitaciju.


Odgovor:

Prema odredbi članka 86. st. 4. Zakona o radu, radnik ima pravo na plaćeni dopust za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja te obrazovanja za potrebe radničkog vijeća ili sindikalnog rada, pod uvjetima, u trajanju i uz naknadu određenu kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.

S obzirom da je Kolektivnim ugovorom za  djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, u članku 42. propisano je da za potrebe vlastitog školovanja i stručnog usavršavanja radnik ima pravo na neplaćeni dopust ukoliko je školovanje u vezi s poslovima koje radnik obavlja ili njegovom profesijom, u navedenom slučaju radnica nema pravo na plaćeni dopust, jer Kolektivni ugovor nije predvidio da radnik ima pravo na plaćeni dopust za školovanje za vlastite potrebe.

Naime, Kolektivni ugovor je u članku 42. st. 3. predvidio da radnik ima pravo na plaćeni dopust za školovanje na koje ga je uputio poslodavac.

S obzirom da radnicu vi kao poslodavac niste uputili na školovanje, radnica nema pravo na plaćeni dopust, nego samo na neplaćeni dopust. Pri tome valja znati da kada ne bi bilo odredbe članka 42. Kolektivnog ugovora, radnica ne bi imala pravo niti na neplaćeni dopust.

OMOGUĆAVANJE IZBIVANJA S POSLA U VEZI S DJELATNOŠĆU USTANOVE

Odgovorio: RP
Pitanje:

Djelatnica ima poziv za sudjelovanje u EU projektu kao stručnjak zbog čega bi u sljedećim mjesecima izbivala s posla, nekoliko puta po pet dana. 

S obzirom da smo javna ustanova, primjenjujemo Zakon o radu, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, na koji način se može pravdati izostanak radnice s posla, osim korištenja godišnjeg odmora ili neplaćenog dopusta?

Da li taj izostanak s posla može biti diskrecijska odluka ravnatelja?


Odgovor:

Ako se radi o izbivanju s posla koje nema veza se s vašom ustanovom, nemate nikakvu obvezu radnici omogućiti takva izbivanja. 
Naravno, ako ste u mogućnosti, dakle ako to vama u ustanovi ne predstavlja problem, možete radnici dati godišnji odmor ili neplaćeni dopust u vrijeme kada ona traži. 
Međutim, to ne može biti vaša obveza u smislu da se obvežete da ćete joj uvijek izaći u susret. Naime, kao javna ustanova primarno ste obvezni osigurati obavljanje poslova za koje ste registrirani i za koje dobivate javna tj. proračunska sredstva, a ne davati prednost privatnim potrebama radnika.

TRAJANJE GODIŠNJEG ODMORA RADNIKA KOJI RADI U NEPUNOM RADNOM VREMENU

Odgovorio: RP
Pitanje:

Ima li radnik koji je zaposlen na određeno vrijeme, s radnim vremenom od 5 sati dnevno, pravo na puni godišnji odmor (u slučaju naše tvrtke puni godišnji odmor bi bio 24 dana)?
Ugovor o radu na određeno vrijeme traje od 03.07.2017. – 30.06.2018.
Zaposlenik nije imao prethodnog radnog staža i stječe pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora nakon 6 mjeseci rada. 
Da li mu uz taj razmjeran dio za 2017. godinu dodajemo i svih 24 dana za 2018. godinu?


Odgovor:

Radnik koji radi 5 sati dnevno ima pravo na puni godišnji odmor kao i drugi radnici. Pravo na godišnji odmor određuje se uvijek za kalendarsku godinu. U tom smislu budući je radnik u 2017. počeo raditi 3. 7. za tu 2017. godinu ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora od 6/12. (u 2017. godini nije radio 6 mjeseci da bi stekao pravo na puni godišnji odmor).
U 2018. godini ima pravo također na 6/12 godišnjeg odmora, sukladno članku 78. st. 2. Zakona o radu, prema kojoj ako radniku prestaje radni odnos za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora.
Kao što je rečeno činjenica da radnik radi 5 sati dnevno niti na koji način ne utječe na trajanje godišnjeg odmora.

STANKA

Odgovorio: RP
Pitanje:

Da li se smije zahtijevati od djelatnika da ne smije napuštati poslovne prostorije poslovnice tijekom njegove pauze?

 


Odgovor:

Ne smije. Pauza (stanka) je vrijeme za odmor radnika i radnik je ima pravo iskoristiti kako želi, uključujući i odlaskom iz poslovne prostorije. Ograničavanjem odlaska moglo bi se smatrati da radnik nije dobio stanku, jer je ne može koristiti po svojoj volji.

GODIŠNJI ODMOR

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnica po isteku rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta (22.4.2018.) od 23.4.2018.  koristi godišnji odmor za 2017. godinu.  Za vrijeme trajanja godišnjeg odmora radnica se obraća poslodavcu za ostvarivanjem prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta u skladu s odredbama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, a temeljem rješenja HZZO-a. Kako radnici regulirati ostatak godišnjeg odmora iz 2017. godine odnosno kada radnica ima pravo koristiti godišnji odmor za 2018. godinu?


Odgovor:

Zbog korištenja prava na rodiljni odnosno roditeljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, radnica koja nije mogla iskoristiti godišnji odmor ili njegovo korištenje poslodavac nije omogućio do 30. lipnja, radnica ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratila na rad. Dakle, radnica svoj neiskorišteni godišnji odmor iz 2017. može iskoristiti do kraja 2018. godine.
Godišnji odmor za 2018. godinu može koristiti jednako kao i svi drugi radnici, u skladu s odlukom poslodavca.

 

PREKOVREMENI RAD

Odgovorio: RP
Pitanje:

Smatrate li da je poslodavac automatski dao nalog za prekovremeni rad time što je zaposlenika uputio na stručni skup koji se po programu odvija u neradne dane (subota, nedjelja, državni praznik), te je slijedom toga dužan platiti prekovremeni rad.


Odgovor:

Premda Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17) u čl. 65. st. 1. određuje da je poslodavac dužan radniku dati pisani zahtjev za prekovremenim radom, u Vašem konkretnom slučaju može se tumačiti da je zahtjev radniku dan neizravno, samim upućivanjem radnika na stručni skup koji se održava u neradne dane. Pisani zahtjev predstavlja dodatno sredstvo osiguranja radnika u smislu eventualnog dokazivanja prekovremenog rada, no to ne znači da prekovremeni rad bez pisanog zahtjeva ne bi bio moguć. U skladu s tim, prekovremeni rad treba se platiti povećano, kao i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi (čl. 94. Zakona o radu.)

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Odgovorio: RP
Pitanje:

S radnicom smo sklopili Sporazum o raskidu radnog odnosa 30. travnja 2018. Radnici je ostalo 3 dana godišnjeg odmora iz 2017. godine i razmjerni dio 4/12*30=11 dana. Trebamo li radnici isplatiti naknadu za 14 dana ili samo za 3 dana iz 2017. godine obzirom da smo s radnicom sklopili sporazum i već nakon tjedan dana prebacila se u drugu firmu (dakle, nije bilo mogućnosti da iskoristi razmjerni dio, a zbog opsega posla ni stari godišnji odmor u trajanju od tri dana).


Odgovor:

Dužni ste radnici isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, kako onaj iz 2017. godine, tako i razmjerni dio iz 2018. godine. Naime, poslodavac je dužan isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor radniku kojem je radni odnos prestao na temelju sporazuma, bez obzira što poslodavac možda nije niti imao mogućnost osigurati radniku korištenje godišnjeg odmora. Upravo je to smisao novčane naknade za neiskorišteni godišnji odmor, da se isplati radniku u onim slučajevima kada korištenje godišnjeg odmora nije bilo moguće.

Slobodni dani za građane islamske vjeroispovjesti

Odgovorio: RP
Pitanje:

Da li djelatnik Fakulteta muslimanske vjeroispovijesti ima pravo na neradni dan u dane bajrama? Ako da, mora li Fakultet paziti kada ti dani padaju ili djelatnik o tome vodi računa i Fakultet na vrijeme obavještava o tome?


Odgovor:

Sukladno čl. 3.  Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, građani islamske vjeroispovijedi u dane Ramazanskog bajrama i Kurban bajrama imaju pravo ne raditi. Dakle, takav radnik ima pravo na slobodne dane za islamske blagdane, a za sve ostale blagdane ima pravo na plaćeni slobodni dan kao i svi ostali radnici.
Navedeni podaci u radnim odnosima se ne vode, osim kada sam radnik daje podatke o svojoj vjeroispovijesti poslodavcu radi ostvarivanja prava na slobodne dane. Dakle, radnik islamske vjeroispovijesti bi prvo trebao obavijestiti poslodavca o ostvarivanju navedenog prava što je potrebno unijeti u evidenciju, a potom bi za ubuduće bilo svrsishodno dogovoriti s radnikom da isti svake godine obavještava, odnosno podsjeća poslodavca, u određenom dogovorenom roku prije ostvarivanja navedenog prava, svoju namjeru korištenja slobodnih dana. Naravno, nikako poslodavac samoinicijativno ne bi mogao donositi zaključke o vjeroispovijesti radnika (npr. na temelju nečijeg imena i prezimena), već je nužno da o tome radnik prethodno obavijesti poslodavaca. 
Poslodavac je prilikom obrade navedenih podataka dužan postupati u skladu s čl. 29. Zakona o radu, odnosno u skladu sa čl. 9. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Evidentiranje rada na izdvojenom mjestu rada

Odgovorio: RP
Pitanje:

Kako se rad kod kuće evidentira u evidenciji radnih sati koje šaljemo u obračun plaće. I da li postoje neke dodatne stvari na koje moramo paziti kod rada kod kuće, jesu li drugačija pravila nego redoviti rad u tvrtki?


Odgovor:

Rad na izdvojenom mjestu rada (rad kod kuće) evidentira se na jednak način kao i radno vrijeme svih ostalih radnika. U tom smislu, člancima 11. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine, br. 73/17) određeno je da je poslodavac dužan voditi podatke o radnom vremenu i za radnike s kojima ima sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada, s time da istu poslodavac može voditi i na način da zaduži samog radnika za redovito vođenje i dostavljanje te evidencije, koju je poslodavac obvezan kontrolirati. 
Od ostalih pitanja koja se odnose na rad na izdvojenom mjestu rada, potrebno je voditi računa da ugovori o radu takvih radnika, osim podataka iz čl. 15. Zakona o radu, sadrže i dodatne podatke iz čl. 17. Zakona o radu.

 

Godišnji odmor kod izvanrednog otkaza

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radniku se izvanredno otkazuje ugovor o radu 14.1.2019. godine. Kako radnik nije na poslu, odluku o otkazu dostavljamo preporučenom pošiljkom uz povratnicu (dostavljeno 15. Ili 16.1.). U takvoj situaciji, a vezano za računanje razmjernog dijela godišnjeg odmora, treba li radniku priznati godišnji odmor odnosno koliko dana za 2019. godinu mu treba priznati (ako stječe pravo na 2 dana za svaki mjesec) a ne znamo koji je točan datum prestanka radnog odnosa?


Odgovor:

U slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu radnik ima pravo na naknadu za neiskorištene dane godišnjeg odmora, budući da mu se korištenje godišnjeg odmora više ne može omogućiti.
Prema sudskoj praksi, „radni odnos prestaje danom dostave odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu” (Žs u Varaždinu, Gž.1027/06-2 od 4.4.2006.). Dakle, kada se izvanredni otkaz šalje poštom, radni odnos prestaje danom uručenja izvanrednog otkaza radniku, o čemu će poslodavac biti obaviješten tek kada zaprimi povratnicu iz koje će biti vidljiv datum primitka odluke o otkazu. 
Datum uručenja izvanrednog otkaza (koji se smatra danom prestanka radnog odnosa) bit će relevantan i za računanje razmjernog dijela godišnjeg odmora kako bi se mogao odrediti broj dana za koji radnik ostvaruje naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Ako iz povratnice bude vidljivo da je otkaz zaprimljen 15. siječnja, za taj mjesec neće dobiti 1/12 godišnjeg odmora jer je to manje od pola mjeseca s obzirom da siječanj ima 31 dan. Ako je otkaz zaprimljen 16. siječnja ili kasnije, tada za taj mjesec dobiva 1/12 godišnjeg odmora.

 

Plaćeni dopust

Odgovorio: RP
Pitanje:

Ima li radnik koji radi u smjenskom radu ili turnusima 5 dana plaćenog dopusta npr. za sklapanje braka, rođenje djeteta i sl. od utorka do subote ili od utorka do ponedjeljka? Isto pitanje imam i u vezi korištenja godišnjeg odmora.


Odgovor:

Radnik plaćeni dopust koristi u one dane kada je prema rasporedu radnog vremena trebao raditi, a ne radi zbog nastupa nekog od slučajeva temeljem kojih je plaćeni dopust moguć.
Jednako vrijedi i za korištenje godišnjeg odmora u koje se također ne smiju uračunavati blagdani i neradni dani.

 

Tjedni odmor kod službenog puta

Odgovorio: RP
Pitanje:

Ima li radnik koji je bio na stručnom usavršavanju od 09.11-13.11.2018. godine, odnosno od petka do utorka ima pravo na dva slobodna dana za subotu i nedjelju i ako mu je plaćen put i dnevnice.


Odgovor:

Premda pitanje službenog puta i radnog vremena nikada nije u potpunosti razjašnjeno, smatramo da bi radniku prema odredbi čl. 75. st. 4. Zakona o radu, s obzirom da radnik nije u potpunosti iskoristio tjedni odmor u zakonskom trajanju, bilo potrebno omogućiti zamjenski odmor kojeg nije iskoristio. Naime, bio je vikend, radnik je po nalogu poslodavca bio na stručnom usavršavanju i nije mogao koristiti zakonom zajamčeni tjedni odmor. Plaćanje troškova puta i dnevnica ne supstituira pravo na tjedni odmor.

Rad umirovljenika do polovice punog radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:

Zapošljavanje svih umirovljenika na četiri sata dnevno uz zadržavanje mirovine omogućeno je nedavnim izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju. 
Ljubazno Vas molim informaciju da li kod takvog zapošljavanja postoje ograničenja u dobi, visini mirovine, dužini radnog staža prije umirovljenja i sl. 
Da li treba uzeti u obzir i druge kriterije ili nema prepreka za Sklapanje Ugovora o radu na četiri sata dnevno na određeno/neodređeno vrijeme?

 


Odgovor:

Sukladno čl. 99. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18), mirovina se neće obustavljati korisniku prijevremene starosne mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena. To ne znači, kako se u javnosti često može čuti, da umirovljenik ne bi mogao raditi i duže od 4 sata dnevno. Naime, umirovljenik može raditi u rasporedu da jedan dan radi 8 sati dnevno, pa idući dan bude slobodan, i sl. Bitno je samo da mu fond sati ne premašuje polovicu punog radnog vremena.
Ne postoji niti jedno ograničenje u pogledu zapošljavanja koje ste naveli. Kako se isplata mirovine umirovljenicima ne bi obustavila prilikom zapošljavanja, bitno je samo da bude riječ o nekoj od vrsta mirovina navedenih u čl. 99. Zakona o mirovinskom osiguranju.

 

Evidentiranje plaćenog dopusta

Odgovorio: RP
Pitanje:

Da li je poslodavac dužan izdavati pisano rješenje uz potpis i žig poslodavca za slobodne i plaćene dane prema navedenom članku ili je dovoljno radniku omogućiti plaćeni dopust te evidentirati takve dane u evidenciji radnog vremena i isplatnoj listi?
Ukoliko je izdavanje rješenja obvezno, pretpostavljam da je jedan primjerak potrebno uručiti radniku, a jedan ostaje u evidenciji Poslodavca?

 


Odgovor:

Zakonom o radu nije određena obvezna pisana forma odluke o odobravanju plaćenog dopusta (nikako nemojte donositi rješenje jer takvim aktima nema mjesta u radnim odnosima kod privatnih poslodavaca) pa je prema tome plaćeni dopust moguće odobriti i usmeno, međutim, svakako preporučamo pisanu formu kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi do kojih može doći u pogledu broja dana na koji je plaćeni dopust odobren, problema oko dokazivanja, i slično. Odluku uručite radniku, a preporučamo da drugi primjerak ostavite u evidenciji poslodavca.

Plaćeni dopust zbog sklapanja braka

Odgovorio: RP
Pitanje:

Obratio nam se radnik s upitom ima li pravo na plaćeni dopust zbog sklapanja crkvenog braka. Građanski brak s istom osobom  je sklopio prije tridesetak godina. 
Naš pravilnik predviđa da radnik ima pravo na plaćeni dopust od 3 dana za sklapanje braka. 

 


Odgovor:

Kada je brak jednom sklopljen na neki od zakonom predviđenih načina, smatramo da kasnije više nema mogućnosti temeljem istog prava radnik (ponovno) ostvarivati plaćeni dopust.

Prekovremeni rad studenata

Odgovorio: RP
Pitanje:

Kako je i gdje definiran prekovremeni studentski rad?


Odgovor:

U čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN 96/2018) u pogledu prekovremenog rada samo je navedeno da izvođač (student) ima pravo na 50-postotno uvećanje naknade za sate rada za prekovremeni rad.
Nažalost, Zakonom niti na jedan način nije ograničeno radno vrijeme studenata, pa možemo samo tumačiti da se na studente analogno primjenjuju zaštitne odredbe iz Zakona o radu u pogledu radnog vremena. Osim toga, ako je u ugovoru sa studentom njegov tjedni broj sati definiran u trajanju kraćem od 40 sati (npr. 30 sati tjedno), tada bi sve iznad navedenog broja sati (npr. iznad 30 sati) bio prekovremeni rad. Ako student radi 40 sati tjedno, smatramo da bi trebalo tumačiti da sve iznad 40 sati treba biti prekovremeni rad.  

 

Korištenje jednog dana godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Ima li radnik školske ustanove koji je u radnom odnosu 1 mjesec pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora po želji (ako je obavijestio ravnatelja 2 dana ranije) ili navedeno pravo ostvaruju samo oni radnici koji su stekli pravo na puni godišnji odmor (6 mjeseci rada u kalendarskoj godini.). Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama navedeno regulira na sljedeći način: Članak 39. 1. Zaposlenik može koristiti godišnji odmor u dva ili više dijelova, u dogovoru s poslodavcem. 2. Zaposlenik ima pravo koristiti dva puta po jedan dan godišnjeg odmora po želji, uz obvezu da o tome, najmanje dva dana ranije, izvijesti poslodavca ili osobu koju on ovlasti.


Odgovor:

S formalno-pravnog gledišta, radnik bi imao pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora već nakon mjesec dana rada. U skladu s tim, mogao bi koristiti jedan dan godišnjeg odmora kada on to želi, osim ako osobito opravdani razlozi na strani poslodavca to onemogućuju, te uz dodatni uvjet da o tome obavijesti poslodavca najmanje dva dana ranije.

Korištenje godišnjeg odmora i isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnica ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme te nije u cijelosti iskoristila godišnji odmor za 2018. godinu, odnosno zbog organizacije rada poslodavac joj nije omogućio da ga iskoristi i neće ga moći iskoristiti do 30.06.2019. godine.
Da li je poslodavac obvezan u tom slučaju radnici isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor? Radi se o javnoj službi.

 


Odgovor:

Iz pitanja nam nije jasno da li poslodavac radnici nije omogućio korištenje godišnjeg odmora u cijelosti ili nije omogućio korištenje samo dijela godišnjeg odmora. Ako poslodavac radniku uopće nije omogućio korištenje godišnjeg odmora, tada je počinio prekršaj i radnik ima pravo na naknadu štete zbog neiskorištenog godišnjeg odmora.

Ako radniku nije omogućeno korištenje samo dijela godišnjeg odmora, tada mu poslodavac svakako mora omogućiti da ga iskoristi do 30. lipnja. Neiskorišteni dio godišnjeg odmora, kako Zakon o radu navodi, radnik može iskoristiti do 30. lipnja iduće godine. Znači, mora ga iskoristiti u cijelosti, a ne da ga tek započne koristiti. Ako je odgovornost za neiskorišteni godišnji odmor na poslodavcu, radnik bi za neiskorišteni dio godišnjeg odmora imao pravo na naknadu štete.

Određivanje dana godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

1. Radnik je prestao raditi kod prethodnog poslodavca s danom 15.04.2019. godine i počeo je raditi kod nas s danom 01.05.2019., odnosno taj dan je prijavljen kao početak radnog odnosa kod nas – na koliko dana godišnjeg odmora za 2019. godinu ima ovaj radnik pravo obzirom na datum početka rada kod nas i obzirom da između 2 radna odnosa ima prekid veći od 8 dana?

2. Radnik je prestao raditi kod prethodnog poslodavca s danom 26.04.2019. godine i počeo je raditi kod nas s danom 01.05.2019., odnosno taj dan je prijavljen kao početak radnog odnosa kod nas – na koliko dana godišnjeg odmora za 2019. godinu ima ovaj radnik pravo obzirom na početak radnog odnosa kod nas i obzirom da između 2 radna odnosa ima prekid kraći od 8 dana?

3. Radnik je prestao raditi kod prethodnog poslodavca s danom 30.04.2019. godine i počeo je raditi kod nas s danom 01.05.2019., odnosno taj dan je prijavljen kao početak radnog odnosa kod nas – na koliko dana godišnjeg odmora za 2019. godinu ima ovaj radnik pravo obzirom na početak radnog odnosa kod nas i činjenicu da nema prekida između dva radna odnosa


Odgovor:

1. Sukladno čl. 77. st. 3. Zakona o radu, nakon 6 mjeseci (u konkretnom slučaju 1.11.2019.) radnik će steći pravo na puni godišnji odmor ako mu radni odnos ne prestane do kraja godine.

2. U navedenom slučaju, radnik će steći razmjerni dio godišnjeg odmora (8/12) za 2019. godinu jer mu je prekid između dva radna odnosa kraći od 8 dana.

3. Kao i u prethodnom slučaju, radnik će steći 8/12 godišnjeg odmora za 2019. godinu jer mu je prekid između dva radna odnosa kraći od 8 dana.

Rad na dan blagdana

Odgovorio: RP
Pitanje:

Ugovorom o radu ugovoreno je puno radno vrijeme od 40 sati tjedno. Odlukom poslodavca (Pravilnikom) utvrđen je redovan rad pet dana u tjednu od ponedjeljka do petka u osmosatnom radnom vremenu, od 8 do 16 sati.
U cilju pravovremene realizacije projekta, a uzimajući u obzir dinamiku rada postrojenja, izvršena je preraspodjela rada na način da radnik može biti raspoređen na rad u dane blagdana ili mu može biti naložen službeni put. 
Budući da se inače radnicima koji rad obavljaju u redovnom radu u evidenciji radnog vremena blagdan evidentira pod šifrom - DRŽAVNI BLAGDAN UTVRĐEN POSEBNIM PROPISOM (radniku se isplaćuje naknada za neradni blagdan), zanima nas što treba bilježiti u slučaju kada radnik koji radi u preraspodijeljenom radnom vremenu radi za vrijeme blagdana, odnosno imamo dilemu radi li se tu o redovnom radu na blagdan, jer radeći na blagdan radnici ne mogu ostvariti naknadu za neradni blagdan koju im poslodavac inače isplaćuje, pa da bi taj rad na blagdan ušao u kategoriju prekovremenog rada, Ili mu, obzirom da radnik inače nema obvezu rada na blagdan, poslodavac mora priznati naknadu za neradni blagdan plus rad na blagdan?
Također, ukoliko je radniku koji radi u preraspodijeljenom radnom vremenu, unaprijed predviđen službeni put na dan blagdana, zanima nas kako isto evidentirati u evidenciji radnog vremena.


Odgovor:

Ako radnik treba raditi na blagdan koji padne u dan koji je prema radnikovom rasporedu radnog vremena određen kao njegov radni dan, u tom slučaju radnik za taj rad dobiva uvećanu plaću zbog rada blagdanom. Rad blagdanom treba platiti uvećano bez obzira je li riječ o redovnom rasporedu radnog vremena ili o preraspodjeli odnosno nejednakom rasporedu. 

Iznos povećanja plaće nije propisan Zakonom o radu, već se određuje kolektivnim ugovorom koji obvezuje poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu sklopljenim između radnika i poslodavca. Uobičajeno je povećanje plaće od 50 %, s tim da ponekad bude određeno da osim prava na plaću uvećanu za 50 % plaća bude dodatno uvećana za naknadu na koju bi radnik imao pravo da zbog blagdana ne radi.

Osim toga, premda je navedeno pitanje još uvijek poprilično sporno, postoje mišljenja pravnih stručnjaka da bi radnik trebao dobiti i dodatni slobodni dan, što bi mogli usporediti s onom situacijom kada se radniku mora omogućiti zamjenski tjedni odmor.

U pogledu vođenja evidencije službenog puta radnika na dan blagdana, u evidenciji radnog vremena samo naznačite razdoblje od koliko do koliko sati je radnik na putu radio, uz naznaku da je ujedno riječ o radu na blagdan.

Rad na dan blagdana

Odgovorio: RP
Pitanje:

Ugovorom o radu ugovoreno je puno radno vrijeme od 40 sati tjedno. Odlukom poslodavca (Pravilnikom) utvrđen je redovan rad pet dana u tjednu od ponedjeljka do petka u osmosatnom radnom vremenu, od 8 do 16 sati.
U cilju pravovremene realizacije projekta, a uzimajući u obzir dinamiku rada postrojenja, izvršena je preraspodjela rada na način da radnik može biti raspoređen na rad u dane blagdana ili mu može biti naložen službeni put. 
Budući da se inače radnicima koji rad obavljaju u redovnom radu u evidenciji radnog vremena blagdan evidentira pod šifrom - DRŽAVNI BLAGDAN UTVRĐEN POSEBNIM PROPISOM (radniku se isplaćuje naknada za neradni blagdan), zanima nas što treba bilježiti u slučaju kada radnik koji radi u preraspodijeljenom radnom vremenu radi za vrijeme blagdana, odnosno imamo dilemu radi li se tu o redovnom radu na blagdan, jer radeći na blagdan radnici ne mogu ostvariti naknadu za neradni blagdan koju im poslodavac inače isplaćuje, pa da bi taj rad na blagdan ušao u kategoriju prekovremenog rada, Ili mu, obzirom da radnik inače nema obvezu rada na blagdan, poslodavac mora priznati naknadu za neradni blagdan plus rad na blagdan?
Također, ukoliko je radniku koji radi u preraspodijeljenom radnom vremenu, unaprijed predviđen službeni put na dan blagdana, zanima nas kako isto evidentirati u evidenciji radnog vremena.


Odgovor:

Ako radnik treba raditi na blagdan koji padne u dan koji je prema radnikovom rasporedu radnog vremena određen kao njegov radni dan, u tom slučaju radnik za taj rad dobiva uvećanu plaću zbog rada blagdanom. Rad blagdanom treba platiti uvećano bez obzira je li riječ o redovnom rasporedu radnog vremena ili o preraspodjeli odnosno nejednakom rasporedu. 

Iznos povećanja plaće nije propisan Zakonom o radu, već se određuje kolektivnim ugovorom koji obvezuje poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu sklopljenim između radnika i poslodavca. Uobičajeno je povećanje plaće od 50 %, s tim da ponekad bude određeno da osim prava na plaću uvećanu za 50 % plaća bude dodatno uvećana za naknadu na koju bi radnik imao pravo da zbog blagdana ne radi.

Osim toga, premda je navedeno pitanje još uvijek poprilično sporno, postoje mišljenja pravnih stručnjaka da bi radnik trebao dobiti i dodatni slobodni dan, što bi mogli usporediti s onom situacijom kada se radniku mora omogućiti zamjenski tjedni odmor.

U pogledu vođenja evidencije službenog puta radnika na dan blagdana, u evidenciji radnog vremena samo naznačite razdoblje od koliko do koliko sati je radnik na putu radio, uz naznaku da je ujedno riječ o radu na blagdan.

Rad s polovicom punog radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:

Može li poslodavac uskratiti radnici pravo na rad s polovicom punog radnog vremena? Radnica se želi vratiti na posao nakon 6 mjeseci rodiljnog dopusta te traži suglasnost za rad na 4 sata. Da li je poslodavac obavezan složiti se sa zahtjevom radnice ili joj može uskratiti suglasnost i pod kojim uvjetima?


Odgovor:

Navedeno je pravo radnika na rad s polovicom punog radnog vremena omogućeno Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama te se poslodavac zahtjevu radnice u načelu ne može protiviti.

Skrećemo jedino pozornost na odredbu čl. 47. Zakona prema kojem zaposleni roditelj, koji u tijeku korištenja prava iz ovoga Zakona namjerava mijenjati način korištenja tog prava, je obvezan najmanje 30 dana prije nastanka te promjene ili prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenoga pripadajućeg prava, pisano obavijestiti svog poslodavca o toj namjeri.
Na pisanu obavijest poslodavac je dužan izdati pisanu izjavu o svojoj suglasnosti o iskazanoj namjeri zaposlenog roditelja, s mogućnošću neprihvaćanja te namjere za razdoblje od najviše 30 dana pod uvjetima utvrđenim propisima o radu. 
Osim toga, čl. 58. Zakona propisana je i prekršajna odgovornost poslodavca u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kn ako ne osigura ili na bilo koji način priječi zaposlenom roditelju rad s polovicom punog radnog vremena, kao i kazna odgovornoj osobi od 3.000,00 kn do 10.000,00 kn.

Prekovremeni rad

Odgovorio: RP
Pitanje:

Pitanje prekovremenog rada zaposlenika ustanove u kulturi je, osim Zakonom o radu (ZOR), regulirano i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (TKU) te Granskim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (GKU). Radnik prema ZOR-u ima pravo na povećanu plaću za prekovremeni rad, a uvećanje plaće propisano je TKU-om.
Međutim, nijedan od navedenih propisa ne navodi mogućnost dodjeljivanja slobodnih dana odnosno, slobodnih sati za odrađeni prekovremeni rad. Postoji li mogućnost dodjeljivanja slobodnih dana/sati za prekovremeni rad umjesto isplate uvećane plaće? 
U službenom mišljenju Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 21.2.2013.g., navedeno je da zakonskim propisima nije predviđena ta mogućnost, ali da isto može biti uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili samim ugovorom o radu te da korištenje slobodnog dana umjesto isplate povećane plaće za prekovremeni rad, pod uvjetom da je na prethodno opisani način uređena takva mogućnost, može doći u obzir isključivo ako na to pristane radnik. Navedeno mišljenje dano je prije stupanja na snagu novog ZOR-a.
Ovo pitanje posebno treba razmotriti u odnosu na činjenicu da druge javne službe (policija, zdravstvo) imaju uređenu mogućnost dodjeljivanja (i korištenja) slobodnih dana umjesto plaćanja prekovremenog rada njihovim temeljnim kolektivnim ugovorima (npr. Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja; članak 49., stavak 11.: „Poslodavac je obvezan svakom radniku platiti prekovremeni rad. Ako radnik to želi, poslodavac će na njegov pisani zahtjev umjesto uvećanja plaće po osnovi prekovremenog rada iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka odobriti korištenje slobodnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 (1 sat prekovremenog rada = 1 sat i 30 minuta za utvrđivanje ukupnog broja sati i slobodnih dana), sukladno mogućnostima organizacije rada.“).


Odgovor:

Prema našem mišljenju prekovremeni rad se mora platiti i to je jedini ispravni način. 
Naime, niti Zakon o radu (NN 93/14, 127/17), a niti kolektivni ugovori ne predviđaju nikakvo drukčije rješenje. 
Dapače, Zakon o radu u članku 94. izričito propisuje da za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, radnik ima pravo na povećanu plaću.
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) također samo određuje plaćanje prekovremenog rada, na način da se osnovna plaća zaposlenika uvećava za prekovremeni rad 50%.
Mogućnost korištenja tzv. slobodnih dana umjesto plaćanja prekovremenog rada ne predviđa niti Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (NN 46/2018). 
Dakle, nema pravnog temelja za takvo rješenje. 
Iako je u nekim ranijim kolektivnim ugovorima bilo ugovorene takvo rješenje pa je to bila rasprostranjena praksa, mislimo da ona nije sukladna Zakonu o radu. 
Prema našem mišljenju čak da je takvo rješenje predviđeno kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, to ne bi bilo sukladno Zakonu o radu i ne bi se smjelo primjenjivati. Prekovremeni rad je odrađeno radno vrijeme, i to upravo kao prekovremeni rad, i stoga mora biti plaćeno. Zakon ne predviđa ništa drugo. 
Osim toga, ako bi poslodavac želio izbjeći prekovremeni rad, pa time i plaćanja, Zakon o radu predviđa dva druga rješenja: 1. nejednaki raspored radnog vremena (članak 66.), 2. odnosno preraspodjelu radnog vremena (članak 67.). 
Korištenje jednog od ta dva pravna instituta poslodavac u najvećoj mjeri može izbjeći prekovremeni rad, dakle na zakoniti način postići ono što se bi se na sporan način postizalo korištenjem slobodnih dana umjesto plaćanja prekovremenog rada.

Prekovremeni rad

Odgovorio: RP
Pitanje:

Pitanje prekovremenog rada zaposlenika ustanove u kulturi je, osim Zakonom o radu (ZOR), regulirano i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (TKU) te Granskim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (GKU). Radnik prema ZOR-u ima pravo na povećanu plaću za prekovremeni rad, a uvećanje plaće propisano je TKU-om.
Međutim, nijedan od navedenih propisa ne navodi mogućnost dodjeljivanja slobodnih dana odnosno, slobodnih sati za odrađeni prekovremeni rad. Postoji li mogućnost dodjeljivanja slobodnih dana/sati za prekovremeni rad umjesto isplate uvećane plaće? 
U službenom mišljenju Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 21.2.2013.g., navedeno je da zakonskim propisima nije predviđena ta mogućnost, ali da isto može biti uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili samim ugovorom o radu te da korištenje slobodnog dana umjesto isplate povećane plaće za prekovremeni rad, pod uvjetom da je na prethodno opisani način uređena takva mogućnost, može doći u obzir isključivo ako na to pristane radnik. Navedeno mišljenje dano je prije stupanja na snagu novog ZOR-a.
Ovo pitanje posebno treba razmotriti u odnosu na činjenicu da druge javne službe (policija, zdravstvo) imaju uređenu mogućnost dodjeljivanja (i korištenja) slobodnih dana umjesto plaćanja prekovremenog rada njihovim temeljnim kolektivnim ugovorima (npr. Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja; članak 49., stavak 11.: „Poslodavac je obvezan svakom radniku platiti prekovremeni rad. Ako radnik to želi, poslodavac će na njegov pisani zahtjev umjesto uvećanja plaće po osnovi prekovremenog rada iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka odobriti korištenje slobodnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 (1 sat prekovremenog rada = 1 sat i 30 minuta za utvrđivanje ukupnog broja sati i slobodnih dana), sukladno mogućnostima organizacije rada.“).


Odgovor:

Prema našem mišljenju prekovremeni rad se mora platiti i to je jedini ispravni način. 
Naime, niti Zakon o radu (NN 93/14, 127/17), a niti kolektivni ugovori ne predviđaju nikakvo drukčije rješenje. 
Dapače, Zakon o radu u članku 94. izričito propisuje da za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, radnik ima pravo na povećanu plaću.
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) također samo određuje plaćanje prekovremenog rada, na način da se osnovna plaća zaposlenika uvećava za prekovremeni rad 50%.
Mogućnost korištenja tzv. slobodnih dana umjesto plaćanja prekovremenog rada ne predviđa niti Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (NN 46/2018). 
Dakle, nema pravnog temelja za takvo rješenje. 
Iako je u nekim ranijim kolektivnim ugovorima bilo ugovorene takvo rješenje pa je to bila rasprostranjena praksa, mislimo da ona nije sukladna Zakonu o radu. 
Prema našem mišljenju čak da je takvo rješenje predviđeno kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, to ne bi bilo sukladno Zakonu o radu i ne bi se smjelo primjenjivati. Prekovremeni rad je odrađeno radno vrijeme, i to upravo kao prekovremeni rad, i stoga mora biti plaćeno. Zakon ne predviđa ništa drugo. 
Osim toga, ako bi poslodavac želio izbjeći prekovremeni rad, pa time i plaćanja, Zakon o radu predviđa dva druga rješenja: 1. nejednaki raspored radnog vremena (članak 66.), 2. odnosno preraspodjelu radnog vremena (članak 67.). 
Korištenje jednog od ta dva pravna instituta poslodavac u najvećoj mjeri može izbjeći prekovremeni rad, dakle na zakoniti način postići ono što se bi se na sporan način postizalo korištenjem slobodnih dana umjesto plaćanja prekovremenog rada.

Računanje godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Imamo konkretan problem s osobom koja je zaposlena u šestodnevnom radnom tjednu, na način da četiri dana (od utorka do petka) radi osam sati dnevno, a dva dana radi po 4 sata dnevno (subotu i nedjelju); ponedjeljak slobodan. Istoj osobi priznata su sva prava koja su predviđena za osobe koje rade u šestodnevnom radnom tjednu, uključujući i godišnji odmor; koji konkretnoj osobi s obzirom na sve dodatke, iznosi 30 dana. Međutim, prilikom računanja korištenja dana godišnjeg odmora, konkretna osoba se ne slaže da joj se dva dana koja radi po 4 sata dnevno, računaju kao korištenje dva dana korištenja godišnjeg odmora, već želi da se isto računa kao jedan dan korištenja godišnjeg odmora, jer to skupa iznosi 8 sati. Primjerice: Utorak(8 h), srijeda(8 h), četvrtak(8 h), petak(8 h), subota(4 h), nedjelja(4 h); računamo kao 6 dana godišnjeg. Konkretna osoba želi da se isto računa kao korištenje pet dana godišnjeg odmora. Smatramo da isto nije sukladno Zakonu o radu.


Odgovor:

Prema čl. 79. st. 1. Zakona o radu godišnji odmor radniku se utvrđuje brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena.
Dakle, radniku koji radi u petodnevnom radnom tjednu četiri tjedna godišnjeg odmora iznosit će 20 dana, a radniku koji radi u šestodnevnom radnom tjednu četiri tjedna iznosit će 24 dana. Prema tome, radnici koja radi u šestodnevnom radnom tjednu se treba računati svih šest dana radnog tjedna u godišnji odmor, i ne mogu se dva dana u kojima radi po četiri sata pretvarati u jedan dan. 
Minimalni godišnji odmor prema Zakonu o radu određuje se u tjednima – četiri tjedna, ali to ne znači da se ne računaju i dani godišnjeg odmora, a ne samo tjedni. Naime, godišnji odmor prema kolektivnom ugovoru i sl. može iznositi i više od četiri tjedna, pa se tada moraju računati dani, a isto tako radnik može koristi npr. tri ili sedam dana godišnjeg odmora, u kojem slučaju se također mora računati u danima. 
Što se tiče radnika koji rade u nepunom radnom vremenu manje od pet dana u tjednu, primjena Zakona o radu nije sporna ako se takvim radnicima daje godišnji odmor od četiri tjedna godišnjeg odmora odjednom, odnosno sve u tjednima. 
U tom smislu trebalo bi i Kolektivni ugovor kod tih radnika primjenjivati samo u tjednima na način da im se osigura najviše šest tjedana.

Najduže trajanje godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Stavak 5. članka 12. GKU-a navodi da ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi manje od najkraćeg trajanja tog odmora utvrđenog Zakonom o radu, niti više od 6 tjedana, odnosno, 30 radnih dana za rad u petodnevnom radnom tjednu. Isto govori i TKU, samo u stavku 4. članka 37. Navedene se odredbe čine nedorečene u odnosu na maksimum radnih dana godišnjeg odmora kojeg ostvaruju radnici sa šestodnevnim radnim tjednom, budući da bi iz istog proizlazilo da takvi radnici imaju pravo na maksimum 36 radnih dana godišnjeg odmora (iako to nije izrijekom navedeno).
Molimo Vas za mišljenje imaju li takvi radnici maksimum od 36 radnih dana godišnjeg odmora te da nam pojasnite odnosi li se to i na sve dodatke koji se mogu ostvariti GKU-om?
Primjerice, prema GKU radnik s 26 do 35 godina radnog staža, radno mjesto III. vrste te radom s posebnim radnim uvjetima (petodnevni radni tjedan), imat će 5 + 2 + 5 dodatna radna dana godišnjeg odmora, što bi na osnovnih 20 radnih dana (4 tjedna) činilo ukupno 32 radna dana godišnjeg odmora. S obzirom na ograničenje postavljeno GKU-om, takav radnik ne može imati preko 30 radnih dana godišnjeg odmora, neovisno o dodacima.
Međutim, radnik koji ima iste uvjete, može ostvariti sve dodatke ako radi u šestodnevnom radnom tjednu, budući da 32 radna dana ne prelaze navedenih 36 radnih dana – 6 tjedana.
Molimo Vas za mišljenje/Vaša saznanja o navedenoj odredbi, odnosno, koliki je maksimum trajanja godišnjeg odmora za radnike u šestodnevnom radnom tjednu uz sve dodatke koji im pripadaju prema GKU.


Odgovor:

Prema članku 37. TKU-a  ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi manje od najkraćeg trajanja toga odmora utvrđenog Zakonom o radu, niti više od 6 tjedana, odnosno 30 radnih dana za rad u petodnevnom radnom tjednu.
Isto rješenje ima i članak 12. GKU-a (Ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi manje od najkraćeg trajanja toga odmora utvrđenog Zakonom o radu, niti više od 6 tjedana, odnosno 30 radnih dana za rad u petodnevnom radnom tjednu).
Dakle, primarno je da nitko ne može imati više od 6 tjedana godišnjeg odmora, a broj dana od 30 je pojašnjenje za one koji rade u petodnevnom radnom tjednu. 
Prema tome i radnik koji radi u šestodnevnom radnom tjednu može imati pravo na do 6 tjedana godišnji odmor, ali na njega se ne bi odnosili ograničenje od 30 dana godišnjeg odmora. 
U tome smislu radnik u šestodnevnom radnom tjednu može imati i 36 dana godišnjeg odmora jer to je upravo tih 6 tjedana godišnjeg odmora.  

Određivanje godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Prema čl. 77. Zakona o radu radnik stječe pravo na puni godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekinutog rada kod istog poslodavca (prvo zaposlenje ili razmak između dva radna odnosa veći od 8 dana). U slučaju da se radnik zaposli 1.07. ili kasnije - stječe pravo na razmjerni godišnji odmor. Pitanje glasi: što je s radnicom koja se zaposlila 26.6. i radi do kraja kalendarske godine? Da li se ova 4 dana u lipnju računa kao vrijeme provedeno na radu preko 6 mjeseci pa će radnica imati pravo na puni godišnji odmor na kraju godine ili ovdje treba primijeniti pravilo koje vrijedi kod razmjernog računanja godišnjeg odmora pri čemu radnik treba provesti na radu polovicu mjeseca da bi mu se računalo kao da je radio čitav mjesec (1/12)? Da li bi u tom slučaju za stjecanje prava na puni godišnji odmor radnik trebao zasnovati radni odnos najkasnije 15.6.?


Odgovor:

Radnica koja se zaposlila 26.6.2019. stječe pravo na puni godišnji odmor 26.12.2019. pod uvjetom da radnica i dalje nastavlja raditi u radnom odnosu, tj. da joj radni odnos ne prestaje. Dakle, za primjenu ove odredbe nije potrebno zasnovati radni odnos najkasnije do 15.6., već do 30.6. (u tom će slučaju radnik steći pravo na puni godišnji odmor 30.12.)

Stjecanje prava na godišnji odmor

Odgovorio: RP
Pitanje:

Kada radnik ima pravo na godišnji odmor? Je li to nakon 6 mjeseci nakon stalnog zaposlenja ili radnik koji je zaposlen na određeno vrijeme može koristiti godišnji odmor?


Odgovor:

Radnici koji se prvi put zaposle ili koji imaju prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, pravo na puni godišnji odmor stječu nakon 6 mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod poslodavca, sukladno čl. 77. st. 3. Zakona o radu. Međutim, radnici koji ne ispune uvjet prema navedenoj odredbi Zakona imaju pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora sukladno čl. 78. Zakona o radu. Tako će npr. i radnici zaposleni na određeno vrijeme (npr. od 1. veljače do 1. travnja) imati pravo na razmjerni godišnji odmor u trajanju od 2/12 punog godišnjeg odmora. Napominjemo da se navedeno odnosi samo na pravo sjecanja godišnjeg odmora, a o odluci poslodavca ovisi kada će konkretni radnik, sukladno rasporedu korištenja godišnjeg odmora, konkretni odmor i koristiti.

Korištenje godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnik je bio na bolovanju duže vrijeme pa nas zanima kada ima pravo na godišnji odmor nakon bolovanja?


Odgovor:

Vrijeme provedeno na bolovanju u smislu ostvarivanja prava na godišnji odmor računa se kao vrijeme provedeno na radu. Međutim, isključivo poslodavac odlučuje kada će radnik koristiti godišnji odmor, dakle, nije potrebno da se isti koristi odmah nakon okončanja bolovanja ukoliko to poslodavcu radi organizacije poslovanja ne odgovara. 

Prekovremeni rad radnika zaposlenih u nepunom radnom vremenu

Odgovorio: RP
Pitanje:

U slučaju osnovane potrebe za prekovremenim radom radnika koji svoj rad obavlja u nepunom radnom vremenu i taj rad obavlja samo kod jednog poslodavca, postoji li ograničenje u ukupnom trajanju njegovog tjednog odnosno godišnjeg prekovremenog rada koje bi bilo u razmjeru s ugovorenim satima njegovog nepunog radnog vremena, ili je poslodavac u mogućnosti takvom radniku, sukladno odredbi članka 65. stavaka 3. i 4. Zakona o radu,  naložiti prekovremeni rad u trajanju do 50 sati tjedno odnosno do 180/250 sati godišnje?


Odgovor:

I za radnike koji rade u nepunom radnom vremenu vrijedi isto ograničenje u pogledu prekovremenog rada iz čl. 65. Zakona o radu kao i za radnike koji rade u punom radnom vremenu. Dakle, Zakon o radu u pogledu toga ne pravi razliku.

Korištenje godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnik je u jednoj školi bio zaposlen do 8.9. 2019. na puno radno vrijeme. Od 9.9. 2019. zaposlen je u toj istoj školi na nepuno radno vrijeme (1,1 sati dnevno) i u našoj školi na nepuno radno vrijeme (6,9 sati dnevno). Preko ljetnih školskih praznika ta druga škola omogućila mu je iskorištenje punog godišnjeg odmora (svih dana) za ovu kalendarsku godinu 2019. i isplatila regres. Pitanje: Da li je naša škola u obvezi omogućiti mu razmjerni dio godišnjeg odmora za 2019. računajući od 9.9. 2019. za rad kod nas 6,9 sati dnevno (bez obzira što mu je ta druga škola omogućila iskorištenje svih dana godišnjeg odmora)?


Odgovor:

U navedenoj situaciji, vaša škola obvezna je omogućiti radniku razmjerni dio godišnjeg odmora za 2019. godinu, bez obzira što mu je već druga škola ranije omogućila korištenje punog godišnjeg odmora.

Nejednaki raspored radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:

Ukoliko kolektivni ugovor ne postoji (radi se o djelatnosti maloprodaje), može li poslodavac odlukom odrediti da nejednaki raspored traje 6 mjeseci, a ne 4 mjeseca?
Također, ukoliko može, koje su posljedice? Mora li se svejedno držati da unutar 4 mjeseca radnik ne smije raditi više od prosječno 48 sati?


Odgovor:

Trajanje nejednakog rasporeda radnog vremena ne može se uvesti za razdoblje duže od jedne godine, prema tome, nema zapreke da ga odredite u trajanju od 6 mjeseci. Pri tome, vodite računa o tjednom ograničenju (radnik u tjednu može raditi najviše do pedeset sati, uključujući prekovremeni rad) i ograničenju da radnik u razdoblju od četiri uzastopna mjeseca ne smije raditi duže od prosječno četrdeset osam sati tjedno, uključujući prekovremeni rad.
Po okončanju tako utvrđenog rasporeda, radno vrijeme mora odgovarati radnikovom ugovorenom punom ili nepunom radnom vremenu. 

Pravo na godišnji odmor

Odgovorio: RP
Pitanje:

Imamo djelatnicu koja je bila zaposlena na određeno vrijeme od dana 19.05.2018. godine kao zamjena za bolovanje, a ista je s bolovanjem radi komplikacija u trudnoći započela s 29.03.2019. godine. S danom 28.11.2019. godine se vratila djelatnica s bolovanja koju je ista mijenjala, te joj je prestao radni odnos u našoj ustanovi. Stoga se pitamo ima li ista pravo na isplatu godišnjeg odmora za 2019. godinu s obzirom da se ista nije vratila na posao, te da je bila u kontinuitetu na bolovanju?


Odgovor:

S obzirom da radnica zbog korištenja bolovanja nije bila u mogućnosti iskoristiti godišnji odmor prije prestanka radnog odnosa, pripada joj pravo na naknadu zbog neiskorištenog godišnjeg odmora. S obzirom da radnica u posljednja 3 mjeseca nije primala plaću već naknadu plaće, naknadu zbog neiskorištenog godišnjeg odmora treba utvrditi u odnosu na plaću kao da je radnica radila.

Rad na blagdan

Odgovorio: RP
Pitanje:

Kako se plaća rad na dane državnog blagdana ako radnik radi u smjenskom radu (12 sati) i  rad na blagdan mu je redovni rad prema rasporedu smjena, da li mu se plaća samo rad na blagdan uvećan za 50% ili ima pravo i na naknadu za državni blagdan kao radnici koji taj dan ne rade?


Odgovor:

Ako radnik treba raditi na blagdan koji padne u dan koji je prema radnikovom rasporedu radnog vremena određen kao njegov radni dan, u tom slučaju radnik za taj rad dobiva uvećanu plaću zbog rada blagdanom, a osim toga, premda je navedeno pitanje još uvijek poprilično sporno, smatramo da bi radnik trebao dobiti dodatni slobodni dan, što bi mogli usporediti s onom situacijom kada se radniku mora omogućiti zamjenski tjedni odmor ako ga nije iskoristio.

Korištenje drugog dijela neiskorištenog godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Da li radnica dio neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2018. godine, a koji nije iskoristila zbog bolovanja (komplikacija u trudnoći) i korištenja rodiljnog dopusta, može iskoristiti u 2020. godini, kad se vratila na rad nakon korištenja roditeljskog dopusta (povratak na rad 20.1.2020. godine).


Odgovor:

Radnica neiskorišteni godišnji odmor iz 2018. godine više ne može iskoristiti u 2020. godini. Drugim riječima, godišnji odmor iz 2018. godine joj propada. Međutim, napominjemo kako se prema čl. 9. Konvencije MOR-a br. 132 o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana) ostatak plaćenog godišnjeg odmora daje i koristi najkasnije u roku od 18 mjeseci, računajući od kraja godine u kojoj je stečeno pravo na odmor. Dakle, Konvencija u odnosu na Zakon o radu omogućuje duži rok u kojem se ostatak stečenog godišnjeg odmora može iskoristiti, a podsjećamo da su međunarodni ugovori prema Ustavu RH po pravnoj snazi iznad zakona.

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu

Odgovorio: RP
Pitanje:

Je li članak 78. Zakona o radu, koji utvrđuje pravo radnika na razmjerni dio godišnjeg odmora jer nije ispunio uvjet za stjecanje prava na godišnji odmor propisan člankom 77. Zakona o radu, podrazumijeva da radnik ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora samo u slučaju ako radniku prestaje radni odnos? Primjer: radnik je zasnovao radni odnos 01.8.2019. godine. Pravo na godišnji odmor stječe 01.02.2020. godine. Može li radnik koristiti i razmjerni dio iz prošle godine (5/12) i godišnji odmor za 2020. godinu u punom trajanju ili se razmjerni dio prenosi samo u slučaju prestanka radnog odnosa prije ispunjenja uvjeta za puni godišnji odmor.


Odgovor:

Razmjerni neiskorišteni dio godišnjeg odmora prenosi se u sljedeću godinu uvijek kada iz bilo kojeg razloga nije u cijelosti iskorišten u godini u kojoj je stečen. Dakle, radnik bi mogao koristiti i puni godišnji odmor iz 2020. godine i razmjerni neiskorišteni dio godišnjeg odmora iz 2019. godine u 2020. godini. 
Ovdje samo napominjemo da bi sukladno čl. 84. Zakona o radu, godišnji odmor stečen u prethodnoj godini radnik trebao iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, osim u slučaju korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju koji radnik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.

Pravo na stanku

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnik koji radi najmanje šest sati dnevno, ima svakoga radnog dana pravo na odmor (stanku) od najmanje trideset minuta. Postavlja nam se pitanje na koji način u ugovoru o radu radnika s nepunim radnim vremenom definirati korištenje odmora. 
Ako radnik radi u nepunom radnom vremenu od 20 sati koje je nejednako raspoređeno može li se u ugovor staviti odredba: ''U tijeku rada s nepunim radnim vremenom Radnik će koristiti odmor (stanku) u trajanju od 30 minuta ako radi najmanje 6 sati dnevno.''?


Odgovor:

Da bi radnik ostvario pravo na dnevnu stanku iz čl. 73. Zakona o radu, potrebno je da na radu dnevno provede najmanje šest sati, odnosno maloljetnik najmanje četiri i pol sata.
Ako bi dakle pojedini radnik radio manje od 6 sati određeni dan, za taj dan ne bi imao pravo na stanku. U tom smislu nije potrebno ništa stavljati u ugovore o radu jer će se ionako primjenjivati Zakon o radu, ali nema zapreke da odredbu kako ste je naveli, ako tako želite, uvrstite u ugovore o radu.

Raspoređivanje na noćni rad prema čl. 61. st. 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnica u sustavu socijalne skrbi 9.12.2024. stječe uvjet za starosnu mirovinu u prelaznom razdoblju za žene (63. godine i 6mj.). Što se kod takve radnice računa za starosnu mirovinu? Da li 5 godina od tog datuma (9.12.2024.) ili mora imati 60 godina života da bi mogla koristiti to pravo? Riječ je o radnici koja više ne bi htjela raditi noćne smjene.


Odgovor:

Prema čl. 61. st. 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine, br. 61/2018), zaposlenike 5 godina pred starosnu mirovinu, roditelja s malim djetetom do tri godine starosti i roditelja u jednoroditeljskoj obitelji ne može se rasporediti na rad noću, rad vikendom i pripravnost bez njihovog pisanog pristanka. Stoga bi se navedena odredba prema našem mišljenju trebala tumačiti na način da je prilikom njene primjene potrebno uzeti u obzir kriterije ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu svakog pojedinog radnika. Prema tome, ako radnica 9.12.2024. stječe uvjete za starosnu mirovinu, u obzir se uzima 5 godina prije tog datuma.

Korištenje godišnjeg odmora nakon roditeljskog dopusta

Odgovorio: RP
Pitanje:

Pomoćna radnica koristi roditeljski dopust za dijete u trajanju 30 mjeseci 17.04.2018.g. do 02.10.2020.g. Traži da joj se omogući korištenje godišnjeg odmora za 2019.g. i 2020.g. nakon što se istekom roditeljskog dopusta vrati na rad. Ima li radnica na to pravo? Napominjem da se u dječjem vrtiću koriste kolektivni godišnji odmori tijekom srpnja i kolovoza.


Odgovor:

U opisanom slučaju radnica ima pravo na godišnji odmor za 2019. i 2020. godinu, međutim poslodavac određuje razdoblje kada će ga radnica koristiti. S tim u vezi, korištenje kolektivnih godišnjih odmora u ljetnim mjesecima ne može onemogućiti radnici njeno pravo na godišnji odmor kojeg zbog korištenja roditeljskog dopusta nije bila u mogućnosti iskoristiti.

Evidencija radnog vremena u situaciji pandemije

Odgovorio: RP
Pitanje:

Ljekarna je zdravstvena ustanova na koju se primjenjuje Odluka ministra zdravstva o mobilizaciji zdravstvenih radnika ali i Odluka Stožera civilne zaštite RH temeljem koje su poslodavci obvezni zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju smetnje s dišnim organima. Ljekarna ima takve radnike, koji su obaviješteni da ne dolaze na posao.
Molimo Vas za pomoć kako se ti radnici koji su kod kuće, ne svojom krivnjom, a ni krivnjom poslodavca, već temeljem odluke stožera i svoje bolesti, kako se oni vode u evidenciji rada.
Da li pod kategorijom - vrijeme i sati zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran ili nešto drugo ? Da li je za takve slučajeve potrebno da poslodavac za svakog radnika donese posebnu odluku u kojoj će to sve utvrditi (kao i kada donosi odluku o godišnjem odmoru ili plaćenom dopustu) ?
Nadalje, naši ljekarnici prema Naputku Hrvatske ljekarničke komore i Stožera civilne zaštite RH, rade skraćeno i u timovima, na način da jedan tim radi jedan dan, drugi tim radi drugi dan, a taj dan je prvi tim kod kuće ili se izmjenjuju svaki tjedan.
U preporuci stoji da je onaj tim koji je kod kuće, u pripravnosti. No, ljekarna internim aktima nema uveden institut pripravnosti, pa razmišljamo kako takve radnike voditi u evidenciji rada
Ljekarne sada rade radnim danom od 8 do 17 sati u jednom timu (prije od 7 do 20 u 2 smjene) , a subotom od 9 do 12 (prije od 7:30 do 15:00). Je li ispravno pisati sate rada točno onako kako su radnici radili, a kada će im na kraju mjeseca nedostajati broj sati do punog mjesečnog fonda sati, za te sate obračunati im naknadu kao da su radili? Je li i ovim radnicima u timu za dan kada ne rade, voditi ih u evidenciji u kategoriji vrijeme i sati zastoja, prekida rada i slično do kojeg je došlo uslijed okolnosti za koje radnik nije odgovoran? Činjenica je da do prekida rada nije došlo, već oni rade, ali ne svaki dan.  Molimo za savjet kako u evidenciji rada voditi radnike koji jedan dan rada a drugi su kod kuće.


Odgovor:

Prije odgovora na prvo pitanje koje se odnosi na radnike kojima je Odlukom stožera zabranjen rad zbog postojanja smetnji s dišnim organima, želim napomenuti da se radi o pravno neodređenoj situaciji. Naime, u slučaju kada poslodavac smije raditi, a samo je određenim radnicima Odlukom zabranjeno raditi, postavlja se pitanje treba li poslodavac snositi troškove naknade plaće tih radnika, tj. treba li takav izostanak radnika biti (isključivo) prebačen na teret poslodavaca, osobito uzevši u obzir da ova izvanredna situacija potraje kroz duže vrijeme. Prema našem mišljenju, naknadu plaće takvim radnicima trebala bi (barem djelomično) financirati država, te se nadamo da će se na navedeni način to i riješiti.
Naravno, najjednostavnije će rješenje u konkretnom slučaju biti da se takve radnike uputi na korištenje godišnjeg odmora, a nakon što im isti istekne, da se primijeni čl. 95. st. 3. Zakona o radu prema kojoj odredbi takav radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran. S obzirom na navedeno, smatramo da se može primijeniti odredba čl. 8. st. 1. toč. 5. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, prema kojoj će se radno vrijeme takvog radnika voditi kao “vrijeme i sate zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran”. Dakle, u prethodnom slučaju radnika bi se moglo odlukom uputiti na plaćeni dopust prema čl. 95. st. 3. Zakona o radu, s obzirom da radnik ne radi zbog nečega za što nije odgovoran, u kojem slučaju radnik ima pravo na naknadu plaće prema prosjeku zadnja tri mjeseca.
U pogledu drugog pitanja, smatramo da bi za takve radnike, prije svega, poslodavac trebao radnopravno urediti promjenu njihovog radnog vremena, i to bilo odlukom o rasporedu radnog vremena, odnosno ako smatra potrebnim odlukom o uvođenju nejednakog rasporeda ili preraspodjele, uz ispunjenje svih uvjeta koje pritom određuje Zakon o radu. Što se tiče evidencije radnog vremena, potrebno je točno evidentirati radno vrijeme kada su radnici radili.

Prekovremeni rad kod kuće

Odgovorio: RP
Pitanje:

S obzirom da puno zaposlenika radi od kuće, da li kod rada od kuće postoji mogućnost prekovremenog rada i mogućnost pisanja prekovremenih sati u evidenciju radnog vremena? Naime, zaposlenici rade i na projektima za koji rad se točno evidentiraju sati rada na projektu pa samim time i prekovremeni sati. Mogu li se ti prekovremeni sati evidentirati kod rada od kuće na projektima?


Odgovor:

Prekovremeni rad je moguć i u slučaju rada od kuće gdje ga je kao takvog potrebno evidentirati i u evidenciji radnog vremena u skladu s Pravilnikom o  sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. Podsjećamo samo da je za prekovremeni rad prema čl. 65. Zakona o radu potreban prethodni pisani zahtjev poslodavca. To znači da radnik ne bi mogao samovlasno raditi duže od njegovog uobičajenog radnog vremena, odnosno, takav rad mu poslodavac ne bi morao (povećano) platiti. 

Plaćanje rada u nejednakom rasporedu radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:

Sukladno članku 5. Odluke o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, od 19.03.2020. godine, Dom za starije i nemoćne osobe organizirao je rad u dvije skupine osoblja, te počeo s takvim načinom rada od 24.03.2020. godine.
Ravnateljica je 23.03.2020. donijela Odluku o nejednakom rasporedu radnog vremena, po kojoj će radnici u pojedinim razdobljima raditi duže, a u drugom razdoblju kraće ili neće raditi.
Rad je organiziran po skupirama A i B na način da svaka skupina u razdoblju od 30 dana radi po 15 dana (13 radnih dana po 12 sati dnevno + 2 dana tjednog odmora). 
Budući da smo s takvim načinom rada započeli 24.03.2020. godine, skupina A je od 01.-23.03. odradila normalno 8 satno radno vrijeme i ima 128 sati + od 24.-30.4. 2020. odradila 7 dana po 12 sati = 84 radna sata, sveukupno u 3. mjesecu 212 radnih sati (36 sati viška). S druge strane skupina B je odradila samo razdoblje od 01.-23.03., a od 24.-30.03. nije dolazila ne posao, bila je kod kuće na „čekanju“. Zato nam se kod skupine B pojavio manjak od 48 radnih sati.
Molimo da nam iznesete Vaš stav na koji način radnicima iz skupine A obračunati ove sate viška, te kako obračunati radnicima iz skupine B sate koji im nedostaju, kao i kako ih voditi u evidenciji o radnom vremenu.
Naš program za obračun plaća ne dozvoljava da radnik koji je prijavljen na puno radno vrijeme i radio je cijeli mjesec (bez obzira je li radio i bio na radnom mjestu ili je bio kod kuće na “čekanju”) ima manje od satnice predviđene za taj mjesec (u konkretnom slučaju satnica za 3. i 4. mjesec 2020. godine iznosi 176). Većina naših radnika ne može raditi od kuće.
Također, u 4. mjesecu obje skupine imaju manjak od 20 sati, jer je svaka grupa radila po 15 dana unutar koji ima 2 dana tjednog odmora (13 radnih dana x 12 sati=156 sati). Kako obračunati sate u 4. mjesecu, te kako voditi sate koji nedostaju?


Odgovor:

Naše je mišljenje da bi obje skupine radnika za rad u razdoblju trajanja nejednakog rasporeda radnog vremena trebali biti plaćeni jednako kao i za vrijeme trajanja razdoblja kada nisu radili u nejednakom rasporedu (dakle, u konkretnom slučaju prije 24.03.2020. godine).

Navedeno iz razloga što će na kraju tako utvrđenog nejednakog rasporeda radno vrijeme radnika ionako odgovarati radnikovom ugovorenom punom ili nepunom radnom vremenu. Naravno, moguće je da će i prije isteka utvrđenog razdoblja nejednakog rasporeda radnog vremena, radno vrijeme radnika već odgovarati njegovu ugovorenu punom, odnosno nepunom radnom vremenu, te će mu se višak sati tada računati kao prekovremeni rad (čl. 66. st. 12. Zakona o radu). S druge strane, u slučaju da radnik po isteku nejednakog rasporeda, bez svoje odgovornosti, iz nekog razloga ima evidentirani manjak sati, u tom slučaju trebao bi dobiti punu plaću jer je radio prema odluci poslodavca te stoga ne može snositi nikakve posljedice. Prema tome, radnici bi mogli manjak sati nadoknaditi najkasnije do kraja razdoblja nejednakog rasporeda. 

Napominjemo jedino da bi za slučajeve kada radnici tijekom nejednakog rasporeda ostvare pravo na povećanu plaću (prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom, i dr.) takvo povećanje trebalo isplatiti radniku zajedno s plaćom za mjesec kada je do takvog rada došlo, a ne tek po isteku razdoblja rada u nejednakom rasporedu.

U pogledu vođenja evidencije radnog vremena, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima ne propisuje strogu formu već samo obvezan sadržaj evidencije. Stoga savjetujemo da točno evidentirate podatke kada su radnici radili odnosno kada nisu radili, uz popratnu napomenu da je riječ o nejednakom rasporedu. 

Plaćanje rada u nejednakom rasporedu radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:

Sukladno članku 5. Odluke o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, od 19.03.2020. godine, Dom za starije i nemoćne osobe organizirao je rad u dvije skupine osoblja, te počeo s takvim načinom rada od 24.03.2020. godine.
Ravnateljica je 23.03.2020. donijela Odluku o nejednakom rasporedu radnog vremena, po kojoj će radnici u pojedinim razdobljima raditi duže, a u drugom razdoblju kraće ili neće raditi.
Rad je organiziran po skupirama A i B na način da svaka skupina u razdoblju od 30 dana radi po 15 dana (13 radnih dana po 12 sati dnevno + 2 dana tjednog odmora). 
Budući da smo s takvim načinom rada započeli 24.03.2020. godine, skupina A je od 01.-23.03. odradila normalno 8 satno radno vrijeme i ima 128 sati + od 24.-30.4. 2020. odradila 7 dana po 12 sati = 84 radna sata, sveukupno u 3. mjesecu 212 radnih sati (36 sati viška). S druge strane skupina B je odradila samo razdoblje od 01.-23.03., a od 24.-30.03. nije dolazila ne posao, bila je kod kuće na „čekanju“. Zato nam se kod skupine B pojavio manjak od 48 radnih sati.
Molimo da nam iznesete Vaš stav na koji način radnicima iz skupine A obračunati ove sate viška, te kako obračunati radnicima iz skupine B sate koji im nedostaju, kao i kako ih voditi u evidenciji o radnom vremenu.
Naš program za obračun plaća ne dozvoljava da radnik koji je prijavljen na puno radno vrijeme i radio je cijeli mjesec (bez obzira je li radio i bio na radnom mjestu ili je bio kod kuće na “čekanju”) ima manje od satnice predviđene za taj mjesec (u konkretnom slučaju satnica za 3. i 4. mjesec 2020. godine iznosi 176). Većina naših radnika ne može raditi od kuće.
Također, u 4. mjesecu obje skupine imaju manjak od 20 sati, jer je svaka grupa radila po 15 dana unutar koji ima 2 dana tjednog odmora (13 radnih dana x 12 sati=156 sati). Kako obračunati sate u 4. mjesecu, te kako voditi sate koji nedostaju?


Odgovor:

Naše je mišljenje da bi obje skupine radnika za rad u razdoblju trajanja nejednakog rasporeda radnog vremena trebali biti plaćeni jednako kao i za vrijeme trajanja razdoblja kada nisu radili u nejednakom rasporedu (dakle, u konkretnom slučaju prije 24.03.2020. godine).

Navedeno iz razloga što će na kraju tako utvrđenog nejednakog rasporeda radno vrijeme radnika ionako odgovarati radnikovom ugovorenom punom ili nepunom radnom vremenu. Naravno, moguće je da će i prije isteka utvrđenog razdoblja nejednakog rasporeda radnog vremena, radno vrijeme radnika već odgovarati njegovu ugovorenu punom, odnosno nepunom radnom vremenu, te će mu se višak sati tada računati kao prekovremeni rad (čl. 66. st. 12. Zakona o radu). S druge strane, u slučaju da radnik po isteku nejednakog rasporeda, bez svoje odgovornosti, iz nekog razloga ima evidentirani manjak sati, u tom slučaju trebao bi dobiti punu plaću jer je radio prema odluci poslodavca te stoga ne može snositi nikakve posljedice. Prema tome, radnici bi mogli manjak sati nadoknaditi najkasnije do kraja razdoblja nejednakog rasporeda. 

Napominjemo jedino da bi za slučajeve kada radnici tijekom nejednakog rasporeda ostvare pravo na povećanu plaću (prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom, i dr.) takvo povećanje trebalo isplatiti radniku zajedno s plaćom za mjesec kada je do takvog rada došlo, a ne tek po isteku razdoblja rada u nejednakom rasporedu.

U pogledu vođenja evidencije radnog vremena, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima ne propisuje strogu formu već samo obvezan sadržaj evidencije. Stoga savjetujemo da točno evidentirate podatke kada su radnici radili odnosno kada nisu radili, uz popratnu napomenu da je riječ o nejednakom rasporedu. 

Nadoknada sati tijekom zabrane rada u trgovini

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radim u trgovini s rabljenom robom (tekstil i obuća), nakon 19.03. smo kao trgovina zatvoreni zbog uvedenih mjera zaštite od koronavirusa. Također kao djelatnica imam 40 sati zastoja u radu za taj mjesec. 28.04. počinjem raditi i poslodavac traži da nadoknadim te sate. Zanima me ima li poslodavac to pravo i kako ih nadoknaditi uz redovni rad?


Odgovor:

Poslodavac ne može tražiti nadoknadu navedenih sati  s obzirom da su to sati tijekom kojih je rad određenih trgovina bio zabranjen Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ br. 32/20.). Prema tome, nikakva proizvoljna odluka poslodavaca o nadoknadi sati nije dopuštena, već samo organizacija rada i radnog vremena u skladu s važećim pravnim propisima. 

Korištenje godišnjeg odmora iz 2019. godine

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnica je rodila dijete 16.12.2019. pa joj u polovici prosinca istječe roditeljski dopust, te bi odmah nakon toga koristila godišnji odmor, ali iz 2019. godine. Budući je člankom 84. stavkom 5. Zakona o radu određeno da iznimno od stavka 4. godišnji odmor koji radnik zbog korištenja prava na roditeljski dopust nije mogao iskoristiti do 30.06. sljedeće kalendarske godine, radnik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad. Pretpostavimo da bi naša radnica završila s roditeljskim dopustom oko 15.12. kada bi krenula na korištenje godišnjeg odmora iz 2019. godine. Budući radnica za 2019. godinu ima pravo na 28 radnih dana godišnjeg odmora, da li taj godišnji odmor može koristiti samo do 31.12.2020. (u kojem slučaju bi iskoristila samo nekoliko dana) ili ga može nastaviti koristiti i nakon 31.12.2020. pa da određeni broj dana korištenja prijeđe u siječanj 2021. godine?


Odgovor:

Sukladno odredbi članka 84. st. 5. Zakona o radu radnik koji zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije mogao iskoristiti godišnji odmor do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, ima pravo iskoristiti taj godišnji odmor do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad. Dakle, radnica godišnji odmor iz 2019. godine može iskoristiti samo do 31.12.2020., i to onoliko dana koliko joj je to moguće, a eventualni preostali godišnji odmor iz 2019. godine više neće moći nastaviti koristiti u 2021. godini.

Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme i godišnji odmor

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnica koristi roditeljski dopust do 16.6. 2020. Škola joj je, na zamolbu, dostavila Odluku o korištenju godišnjeg odmora za 2019. (neiskorišteni godišnji odmor iz 2019.) od 17.6. do 29.7. 2020. (ukupno svih 30 radnih dana na koje ima pravo, s korištenjem odmah nakon isteka roditeljskog dopusta). Za vrijeme odsustva s rada zamjenjuje je radnica s ugovorom o radu na određeno vrijeme do njenog povratka na rad.
 
1. Da li postoji zapreka Školi za davanje godišnjeg odmora toj radnici koja koristi roditeljski dopust odmah nakon korištenja roditeljskog dopusta (bez ijednog aktivnog dana rada nakon korištenja roditeljskog dopusta)?
2. Ako ne postoji zapreka, kojim danom radnici koja je zamjenjuje temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme do njenog povratka na rad prestaje ugovor o radu?


Odgovor:

1. Ne postoji  zapreka da radnica odmah nakon korištenja roditeljskog dopusta nastavi koristiti godišnji odmor, bez da se uopće vratila na rad.  To se u praksi nerjetko i koristi s obzirom da se u tom slučaju neće ispuniti raskidni uvjet  iz ugovora o radu kojim radnici koja ju zamjenjuje prestaje radni odnos na određeno vrijeme. U protivnom, ako se radnica s roditeljskog dopusta prvo vrati na rad (pa makar na samo jedan dan), a tek onda koristi godišnji odmor, radnici koja ju zamjenjuje prestat će ugovor o radu na određeno vrijeme, s obzirom da se u tom slučaju ispunio uvjet iz ugovorne klauzule („...do njenog povratka na rad“). Dakle, kod ovog pitanja od ključnog je značaja kako je određen uvjet prestanka ugovora o radu radnice koja zamjenjuje radnicu na roditeljskom dopustu, tj. je li ugovor sklopljen do povratka radnika na rad (kao u konkretnom slučaju) ili do završetka roditeljskog dopusta.

2. Prema tome, ako se radnica nakon korištenja godišnjeg odmora vrati na rad npr. 30.7.2020., radnici koja ju zamjenjuje zadnji radni dan bit će 29.7.2020.

Razmjerni dio godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Molim Vas da mi ovim putem odgovorite na pitanje oko određivanja prava na godišnji odmor za našu službenicu koja je zaposlena u državnoj službi na određeno vrijeme dana 25.02.2019. kao zamjena za dulje vrijeme odsutnu službenicu (službenicu koja je na porodiljnom dopustu).
 
- službenica nije imala prekid radnog odnosa već je kod bivšeg poslodavca u 2019. godini stekla pravo na 4 dana godišnjeg odmora za koji joj je isplaćena naknada kod bivšeg poslodavca zajedno sa plaćom za mjesec veljaču 2019. godinu.
 
- s obzirom na navedeno imenovanoj je u 2019. godini utvrđeno pravo na 1/12 godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec rada, tako da je imenovana u 2019. godini kod nas iskoristila preostalih 19 dana godišnjeg odmora u 2019. godini (ukupno 23 dana prema čl. 19. st. 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike).
 
- zbog povratka odsutne službenice na rad imenovanoj radni odnos (državna služba) na određeno vrijeme prestaje sa datumom 7. lipnja 2020. te budući da Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike („Narodne novine“ broj 112/17, 12/18 i 2/19 – Dodatak, 119/19 – Dodatak II), nije ugovoreno pravo na godišnji odmor državnom službeniku ili namješteniku u slučaju prestanka službe odnosno ugovora o radu osim situacije odlaska u mirovinu (članak 18. stavak 2.) u kojem se izrijekom ugovara pravo takvog zaposlenog na puni godišnji odmor, na sve ostale slučajeve ostvarivanja prava na godišnji odmor u slučaju prestanka službe odnosno radnog odnosa primjenjuju se odredbe općih propisa o radu. Sukladno članku 78. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19) radnik kojem prestaje radni odnos, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora. Ukupno trajanje godišnjeg odmora za 2020. godinu za imenovanu iznosi 26 dana (na osnovicu od 20 dana pridodano joj je 3 dana – složenost poslova + 3 dana rezultati rada– ocjena= ukupno 26 dana GO), od čega jedna dvanaestina za 1 mjesec iznosi 2 dana. S obzirom da je imenovana do današnjeg dana već iskoristila 4 dana novog godišnjeg odmora za 2020. godinu, ostalo je neiskorištenih 6 dana (5 mjeseci rada x 2 = 10). Imenovanoj je na dan 7. lipnja 2020. ostalo neiskorišteno sveukupno 6 dana godišnjeg odmora za koje će joj se isplatiti pripadajuća novčana naknada sukladno članku 24. Kolektivnog ugovora, odnosno članku 82. stavak 1. Zakona o radu.


Odgovor:

Radnica za obje godine ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.
 
Članak 78. st. 1. određuje da radnik koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na godišnji odmor na način propisan člankom 77. stavkom 3. ovoga Zakona, ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora.
U 2019. godini radnica nije stekla uvjet za puni godišnji odmor jer nije ispunila uvjet iz članka 77. st. 3. Zakona o radu budući da nije imala prekid radnog odnosa duži od 8 dana.
 
U 2020. godini radnica ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora sukladno članku 78. st. 2. jer joj u toj godini prestaje radni odnos.
 
Napominjemo da se pravo na godišnji odmor ostvaruje za svaku kalendarsku godinu posebno, što znači da se razdoblja rada iz dvije kalendarske godine međusobno ne zbrajaju.

Preraspodjela radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:

Članak 67. Zakona o radu, stavci 4. i 5. definiraju trajanje dužeg punog radnog vremena kako slijedi:

(4) Ako je radno vrijeme preraspodijeljeno, ono tijekom razdoblja u kojem traje duže od punog ili nepunog radnog vremena, uključujući i prekovremeni rad, ne smije biti duže od četrdeset osam sati tjedno.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, preraspodijeljeno radno vrijeme tijekom razdoblja u kojem traje duže od punog ili nepunog radnog vremena može trajati duže od četrdeset osam sati tjedno, ali ne duže od pedeset šest sati tjedno, odnosno šezdeset sati tjedno ako poslodavac posluje sezonski, pod uvjetom da je isto predviđeno kolektivnim ugovorom i da radnik dostavi poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

Da li pravni entitet koji ima manje od 20 radnika – te nema sindikat, ni radničko vijeće ni kolektivni ugovor – može definirati radni tjedan u trajanju od 56 sati s obzirom da 48 sati nije dovoljno za planirani raspored rada? Naravno, uz pisanu izjavu radnika o dobrovoljnom pristanku na takav rad?

Također, da li takav rad može biti stalan, godinu za godinom s obzirom na prvi stavak čl. 67.? Npr. jedan tjedan radnik radi duže, drugi kraće i tako tijekom cijelog svog zaposlenja kod poslodavca?

(1) Ako narav posla to zahtijeva, puno ili nepuno radno vrijeme može se preraspodijeliti tako da tijekom razdoblja koje ne može biti duže od dvanaest neprekidnih mjeseci, u jednom razdoblju traje duže, a u drugom razdoblju kraće od punog ili nepunog radnog vremena, na način da prosječno radno vrijeme tijekom trajanja preraspodjele ne smije biti duže od punog ili nepunog radnog vremena.


Odgovor:

Temeljem kolektivnog ugovora preraspodjela radnog vremena može se uvesti do 56 sati tjedno, dok je bez kolektivnog ugovora preraspodjela ograničena na 48 sati tjedno.
Vezano uz Vaš drugi upit, novu preraspodjelu radnog vremena moguće je uvesti odmah po isteku razdoblja za koje je prethodna utvrđena, razumije se, uz pridržavanje svih zakonskih odredbi kojom se takva organizacija radnog vremena utvrđuje. Dakle, nakon isteka prethodnog, može se odmah uvoditi novi ciklus preraspodjele radnog vremena. Jednakog je mišljenja i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

 

Korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnica je od 2012. godine bila na rodiljnom/roditeljskom dopustu, pa nakon toga na dopustu za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju. Navedenoj radnici u prosincu dijete puni 8 godina i ona se mora opredijeliti želi li se vratiti na posao ili koristiti rad na 4 sata. Ukoliko se radnica vrati na posao može li koristiti godišnji odmor za 2019. i 2020. godinu ili može samo koristiti godišnji odmor za 2020. godinu?


Odgovor:

Prema čl. 84. st. 5. Zakona o radu, iznimno, ako godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji radnik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije mogao iskoristiti ili njegovo korištenje poslodavac nije omogućio do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, radnik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad. Prema tome, ako se radnica vrati na posao u tekućoj 2020. godini, poslodavac joj mora omogućiti korištenje neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2019. godine do kraja 2020. godine.

Korištenje godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radniku je temeljem Sporazuma  o prestanku Ugovora o radu, prestao radni odnos dana 15.06.2020. godine, radi odlaska u starosnu mirovinu. S istim radnikom sklopljen je Ugovor o radu na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 16.06.2020. godine. Kolektivnim ugovorom utvrđeno je da, radniku kojem prestaje radni odnos radi odlaska u mirovinu pripada pravo na puni godišnji odmor. Radnik nije u cijelosti iskoristio godišnji odmor te  mu je isplaćena naknada za neiskorišteni godišnji odmor. Ukupno za kalendarsku godinu utvrđeno je 30 dana od čega je iskorišteno 7, a za 23 dana isplaćena je naknada. Zanima me, ako je radnik temeljem prava iz Kolektivnog ugovora ostvario pravo na puni godišnji odmor za 2020. godinu te mu je radni odnos prestao 15.06.2020. godine i isplaćena mu je naknada za neiskorišteni dio godišnjeg odmora, da li taj isti radnik kod istog poslodavca temeljem Ugovora o radu sklopljenog od 16.06.2020. godine može ostvariti pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za 2020. godine (od 07-12 mj.)?


Odgovor:

Naše je mišljenje da naknada za neiskorišteni godišnji odmor nije niti trebala biti isplaćena, s obzirom da nije niti bilo stvarnog prestanka radnog odnosa između dva ugovora o radu, već je radnik odmah 16.6.2020., tj. idući dan, nastavio raditi kod poslodavca s novim ugovorom o radu. S obzirom na navedenu situaciju, napominjemo da isplata naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor ne smije biti korištena kao zamjena za godišnji odmor. U tom smislu, smatramo da bi radnik sada imao pravo na puni godišnji odmor za 2020. godinu (30 dana), od kojeg će mu se broja dana odbiti samo stvarno iskorištenih 7 dana godišnjeg odmora. Dakle, prema našem mišljenju radnik još ostvaruje pravo na 23 dana godišnjeg odmora. Uostalom, u praksi radnici učestalo sklapaju izmjene ugovora o radu, što nikako ne utječe na korištenje godišnjih odmora.

Trajanje stanke

Odgovorio: RP
Pitanje:

Molim Vas mišljenje vezano za Odluku o radnom vremenu za radnike koji rade u turnusu po 12 sati u Dom za starije osobe, da li smo im dužni omogućiti stanku od sat vremena ili manje?


Odgovor:

Ako se na ustanovu Dom za starije osobe primjenjuje Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018), tada dolazi do primjene članka 21. st. 4. prema kojem: "Zaposlenik koji radi u turnusima od 12 sati ima pravo na odmor u tijeku rada (stanka) u trajanju od 60 minuta ili dva puta po 30 minuta, sukladno s naravi i potrebama posla".

Korištenje godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

S obzirom da su radnici većinom iskoristili godišnji odmor za 2020 godinu, a dio njih bi koristio određeni broj dana u siječnju, je li u skladu sa Zakonom o radu donijeti rješenje sada u prosincu za korištenje npr. 5 dana godišnjeg odmora u siječnju i to godišnjeg odmora za 2021.?


Odgovor:

Nema zapreke da tako postupite. Pri tome, bitno je voditi brigu o tome da poslodavac mora najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti radnika o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja (čl. 85. st. 4. Zakona o radu). Prema tome, omogući li se nekom radniku korištenje godišnjeg odmora u prvom tjednu 2021. godine, poslodavac o tome mora obavijestiti radnika najmanje 15 dana ranije, dakle u prosincu 2020. Naravno, iskoristi li radnik npr. polovicu ukupnog broja dana godišnjeg odmora u siječnju, a potom radnik dobije otkaz u veljači, na poslodavcu je rizik što mu je omogućio više dana godišnjeg odmora nego što mu je stvarno pripadalo.

Pravo na dodatne dane godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Ima li radnik pravo na dodatne dane godišnjeg odmora (i koliko dana) zbog njege djeteta koje ima teži invaliditet (III stupanj) i kronične bolesti? 


Odgovor:

Prema Zakonu o radu radnik nema takvo pravo na dodatne dane godišnjeg odmora zbog njege djeteta koje ima teži invaliditet. Međutim, navedeno pravo može postojati u pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili ugovoru o radu, pa je potrebno provjeriti navedene izvore.

Preraspodjela radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:

Prema Zakonu o radu, preraspodijeljeno radno vrijeme u razdoblju u kojem traje duže od punog ili nepunog radnog vremena može trajati najduže 4 mjeseca, osim ako Kolektivnim ugovorom nije drukčije određeno, u kojem slučaju ne može trajati duže od 6 mjeseci. S obzirom da tvrtka nema Kolektivni ugovor, kako možemo i na koji način odrediti da preraspodjela može trajati 6 mjeseci? Da li to možemo odrediti Pravilnikom o radu ili moramo napisati u Dodacima Ugovora o radu? U biti koji je najbolji način ako nemamo Kolektivni ugovor?


Odgovor:

Bez postojanja kolektivnog ugovora koji bi određivao drukčije, ne postoji zakonska mogućnost određivanja preraspodijeljenog radnog vremena u razdoblju u kojem bi trajalo duže od punog ili nepunog radnog vremena u trajanju do 6 mjeseci, već samo najduže do 4 mjeseca, kako to određuje čl. 67. st. 8. Zakona o radu. Navedeno ograničenje je stroga zaštitna odredba u korist radnika, a kako Zakon o radu navodi isključivo kolektivni ugovor kao temelj za takvo duže trajanje, isto se ne može odrediti pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Članovi uže obitelji prema čl. 86. Zakona o radu

Odgovorio: RP
Pitanje:

Tko sve spada u članove uže obitelji? Prema Zakonu o radu nam je malo nejasno: “Članom uže obitelji iz stavka 1. ovoga članka smatraju se: supružnik, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi supružnici, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, djeca povjerena na čuvanje i odgoj ili djeca na skrbi izvan vlastite obitelji, očuh i maćeha, posvojitelj i osoba koju je radnik dužan po zakonu uzdržavati, te osoba koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici.” Ne znamo tko spada u srodnike po krvi u pravoj liniji. Spadaju li baka i punac u uže članove obitelji?


Odgovor:

Ako se radi o odredbi čl. 86. Zakona  radu vezanoj uz plaćeni dopust, članom uže obitelji sukladno navedenom članku smatraju se srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi supružnici. Prema tome, krvnim srodnicima u pravoj liniji smatraju se preci (roditelji, bake i djedovi, pradjedovi i prabake itd.) odnosno potomci (djeca, unučad, praunučad itd.) iste osobe. Prema tome, u srodnike po krvi u pravoj liniji ubraja se baka, dok punac (tj. otac muževe žene) nije srodnik po krvi, već po tazbini, i ne ubraja se u članove uže obitelji.

Postojanje nejednakog rasporeda/preraspodjele radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:

Pravilnikom o radu predvidjeli smo određene kategorije radnika koji rade u turnusima 12-24-12-48. Mjesečni fond sati bio bi varijabilan jer isti ovisi o mjesečnom rasporedu rada kojeg definira rad u turnusu. Budući da se u ovom slučaju radi o rasporedu radnog vremena po kojem radnici u određenim tjednima rade manje od 40 sati, a u određenim dulje, smatra li se rad dulji od 40 sati tjedno prekovremenim radom ili se pak isti obračunava kao redovni sat rada? Za tjedne koje radnik ostvari manje od 40 sati, npr. 36 sati, isti se obračunavaju kao redovni sati rada. 


Odgovor:

Rad duži od 40 sati tjedno smatra se prekovremenim radom bez obzira na određene turnuse, osim ako nije riječ o preraspodjeli ili nejednakom rasporedu. Dakle, nužno je postojanje Odluke o nejednakom rasporedu, odnosno Odluke o preraspodjeli radnog vremena, u skladu s čl. 66. odnosno 67. Zakona o radu, i to na način da bude točno utvrđeno od kada do kada takav nejednaki raspored odnosno preraspodjela traje. Naime, rad u turnusima nije vremenski ograničen, a upravo je smisao nejednakog rasporeda odnosno preraspodjele da ograniči trajanje razdoblja u takvom radu, kako bi po isteku tog razdoblja radno vrijeme odgovaralo radnikovom ugovorenom punom ili nepunom radnom vremenu. Ako bi po isteku tako utvrđenog rasporeda radnik radio duže od svojeg punog odnosno nepunog radnog vremena, navedeni višak sati trebao bi mu se platiti kao prekovremen rad.

Odlazak radnika u mirovinu i rad s polovicom radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnica je najavila odlazak u starosnu mirovinu (ima 62 godine života i uvjete za starosnu mirovinu ispunjava u prijelaznom razdoblju) sa 5.3.2021., a želi ostati na radu pola radnog vremena (zaposlena je kod  poslodavca na neodređeno vrijeme). Poslodavcu ne odgovara da imenovana radi s pola radnog vremena. Može li poslodavac ne prihvatiti prijedlog radnika za rad s pola radnog vremena ili je pravo radnika otići u mirovinu, otkazati ugovor o radu sa pola radnog vremena i ostati na radu ostalu polovicu radnog vremena?


Odgovor:

Poslodavac ne mora prihvatiti prijedlog radnika za rad s polovicom punog radnog vremena ako mu ne odgovara takav način rada. Naravno da to može učiniti ako želi, ali nipošto nema obvezu.

Evidencija radnog vremena za dane kada radnik radi kod kuće

Odgovorio: RP
Pitanje:

Kako se ispunjava evidencija radnog vremena za dane kada zaposlenik radi od kuće? Može li se pisati na evidenciji radnog vremena rad od kuće?


Odgovor:

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (“Narodne novine“, broj 32/15 i 97/15) propisan je način vođenja evidencije radnog vremena. Konkretno, člancima 11. i 12. određeno je kako voditi evidenciju radnog vremena radnika koji radi na izdvojenom mjestu radu, tj. kod kuće. Tako prema članku 11. Pravilnika, ako nije drukčije uređeno posebnim propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu, poslodavac je dužan voditi podatke o radnom vremenu potrebne za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i za radnike s kojima ima sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada.
Evidenciju poslodavac može voditi na način da zaduži radnika za redovito vođenje i dostavljanje te evidencije, koju je poslodavac obvezan kontrolirati.
Prema čl. 12. st. 1. Pravilnika, poslodavac je dužan za radnike koji poslove obavljaju na izdvojenom mjestu rada, voditi evidenciju o radnom vremenu, koja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:
1) ime i prezime radnika,
2) datum u mjesecu,
3) ukupno dnevno radno vrijeme,
4) sate terenskog rada,
5) sate pripravnosti,
6) vrijeme nenazočnosti na radu:
– sate korištenja odmora (dnevnog, tjednog i godišnjeg),
– neradne dane i blagdane utvrđene posebnim propisom,
– sate spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad,
– sate plaćenih dopusta.
Bitno je napomenuti da za radnike kojima je radno vrijeme raspoređeno u jednakom trajanju i jednakom rasporedu po danima, tjednima i mjesecima, poslodavac nije dužan u evidenciji radnog vremena evidentirati podatak o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora.
Pojednostavnjeno, evidencija treba točno odražavati stvarno stanje. Npr. ako je radniku koji radi od kuće redovno radno vrijeme od 8-16 sati, tada i u evidenciji o radnom vremenu tako treba naznačiti, ako je radnik doista u tom vremenu i radio.  
 

Korištenje godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Ima li radnik koji radi 4 sata, a 4 sata je u mirovini, pravo na puni godišnji odmor ili na pola godišnjeg odnora, i može li koristiti godišnji odmor od 04.01.2021. za 2021. godinu?


Odgovor:

Radnik ostvaruje pravo na puni godišnji odmor kao i radnici koji rade puno radno vrijeme. Uvjet za stjecanje prava na puni godišnji odmor je trajanje radnog odnosa i raspored radnog vremena radnika, a ne tjedni broj odrađenih sati. Radnik bi mogao odmah od 4. siječnja 2021. koristiti godišnji odmor iz 2021. god., pod uvjetom da mu ga poslodavac odobri. 

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor preminulog radnika

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnik je bio na bolovanju neprekidno od 2018. godine. Preminuo je 29.01.2021. godine. Možemo li isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor za 2020. godinu kao i za cijeli godišnji odmor za 2021. godinu (kao kod odlaska u mirovinu)?


Odgovor:

Prema presudi Suda Europske unije koji je u svibnju 2018. presudom u spojenim predmetima C 569/16 i C 570/16 odredio da se pravo radnika na plaćeni godišnji odmor smrću radnika ne gasi te da nasljednici umrlog radnika imaju pravo zahtijevati novčanu naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. To nasljednicima umrlog radnika omogućuje izravno se pozvati na pravo Unije, kako u odnosu na poslodavca koji je tijelo javne vlasti, tako i u odnosu na poslodavca koji je pojedinac (osoba privatnog prava). Više o navedenom možete pročitati u časopisu „Radno pravo“ broj 7/8 iz 2019. godine.
U skladu s navedenim, mišljenja smo da je preminuli radnik ostvario pravo na novčanu naknadu za puni neiskorišteni godišnji odmor iz 2020. godine, te razmjerni dio (1/12) godišnjeg odmora iz 2021. godine, s obzirom da je radnik preminuo 29.1.2021. godine. Smatramo da u navedenom slučaju ne bi bilo moguće primijeniti izuzetak od prava na razmjerni dio godišnjeg odmora iz čl. 42. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama s obzirom da se navedeni članak odnosi isključivo na radnika koji odlazi u mirovinu, a ne na radnika koji je preminuo.

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor preminulog radnika

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnik je bio na bolovanju neprekidno od 2018. godine. Preminuo je 29.01.2021. godine. Možemo li isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor za 2020. godinu kao i za cijeli godišnji odmor za 2021. godinu (kao kod odlaska u mirovinu)?


Odgovor:

Prema presudi Suda Europske unije koji je u svibnju 2018. presudom u spojenim predmetima C 569/16 i C 570/16 odredio da se pravo radnika na plaćeni godišnji odmor smrću radnika ne gasi te da nasljednici umrlog radnika imaju pravo zahtijevati novčanu naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. To nasljednicima umrlog radnika omogućuje izravno se pozvati na pravo Unije, kako u odnosu na poslodavca koji je tijelo javne vlasti, tako i u odnosu na poslodavca koji je pojedinac (osoba privatnog prava). Više o navedenom možete pročitati u časopisu „Radno pravo“ broj 7/8 iz 2019. godine.
U skladu s navedenim, mišljenja smo da je preminuli radnik ostvario pravo na novčanu naknadu za puni neiskorišteni godišnji odmor iz 2020. godine, te razmjerni dio (1/12) godišnjeg odmora iz 2021. godine, s obzirom da je radnik preminuo 29.1.2021. godine. Smatramo da u navedenom slučaju ne bi bilo moguće primijeniti izuzetak od prava na razmjerni dio godišnjeg odmora iz čl. 42. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama s obzirom da se navedeni članak odnosi isključivo na radnika koji odlazi u mirovinu, a ne na radnika koji je preminuo.

Korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnica je u srpnju 2019. godine krenula na bolovanje zbog komplikacija u trudnoći, te nije koristila pravo na godišnji odmor za 2019. godinu. Roditeljski dopust joj istječe u ožujku 2021. godine. Ima li radnica osim prava na godišnji odmor iz 2020. i pravo na godišnji odmor iz 2019. godine koji nije koristila iz prethodno navedenog razloga?


Odgovor:

Radnica u 2021. godini više ne može koristiti neiskorišteni godišnji odmor iz 2019. godine, već samo neiskorišteni godišnji odmor iz 2020. godine.

Obveza izdavanja naloga za svaki prekovremeni rad

Odgovorio: RP
Pitanje:

1. Ljekarna se Sporazumom o dežurstvu s gradom K. i okolnim općinama obvezuje provoditi uslugu obavljanja dežurstva. Dežurstvo se odvija iznad redovnog mjesečnog fonda sati. Plaćeno je kao prekovremeni rad. Mjesečno to po farmaceutu bude 14-16 sati prekovremenog rada. Zakon o radu nalaže izdavanje pisanog naloga za obavljanje prekovremenog rada od strane poslodavca. Trebam li takav nalog izdavati svaki mjesec, s obzirom da će se dežurstvo obavljati kontinuirano, a zbog ograničenog broja ljudi nismo u mogućnosti dežurstvo ugraditi u redovni mjesečni fond sati? Ili mogu takav nalog izdati za neki dulji period, npr. godinu dana?
2. Ako radnik radi nedjelju koja mu je plaćena kao prekovremeni rad, rad nedjeljom i smjenski rad (radi se od 8-12 i 16-20) ima li pravo na slobodan dan pošto nije koristio tjedni odmor?
3. Radnik ima završen specijalistički studij koji mu osigurava dodatak od 8% na plaću. Ugrađuje  li se takvo uvećanje u koeficijent (ako se ugrađuje u koeficijent, da li se obračunava na koeficijent farmaceuta ili voditelja?) ili se dodaje svaki put prilikom obračuna plaće?  


Odgovor:

1. Pravno je ispravno izdavati nalog za svaki prekovremeni rad. Po prirodi stvari riječ je o izvanrednom radu koji se ne može predvidjeti u budućnosti. Dakle, za svaki dan u kojem se koristi prekovremeni rad potrebno je izdavati pisani nalog. To nije nikakav problem jer se jednostavno napravi špranca koja se u slučaju potrebe prekovremenog rada uručuje radnicima.
2. Radnik koji nije iskoristio tjedni odmor jer je u nedjelju radio ima pravo na tjedni odmor jer ga nije iskoristio.
3. U pogledu obračuna dodatka, prije svega ističemo da, ako se na poslodavca primjenjuje Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, a radnik ima završen specijalistički studij, tada isti nema pravo na uvećanje plaće iz čl. 53. st. 2. TKU. U skladu s tim postoje i tumačenja Povjerenstva za tumačenje TKU, npr.: Tumačenje br. 268/20 od 25. rujna 2020.: “Pravo na uvećanje osnovne plaće za 8% iz članka 53. stavka 2. TKU-a ugovoreno je samo za zaposlenike koji imaju znanstveni stupanj magistra znanosti. Dakle, navedeno pravo ne pripada zaposlenicima koji su završili stručni ili sveučilišni specijalistički studij.”

Nemogućnost korištenja godišnjeg odmora zbog bolovanja

Odgovorio: RP
Pitanje:

Vezano uz korištenje godišnjeg odmora radnika koji je bio na bolovanju te nije iskoristio godišnji odmor do 30.06., do kada mu se omogućava da iskoristi navedeni godišnji odmor? Je li to dodatno razdoblje od 6 mjeseci odnosno do 31.12.?


Odgovor:

Prema čl. 84. st. 4. Zakona o radu, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti te korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi I njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, radnik ima pravo iskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.
Međutim, u slučajevima C-350/06 i C-520/06, Sud Europske unije naglasio je kako se radnik ne može lišiti prava na godišnji odmor zbog bolesti. Prema navedenom, “pravo na godišnji odmor ne može isteći na kraju referentnog razdoblja utvrđenog nacionalnim pravom ako je radnik bio na bolovanju tijekom cijelog referentnog razdoblja ili u jednom dijelu tog razdoblja te nije imao mogućnost korištenja godišnjeg odmora. Ako je potrebno, radniku treba omogućiti prijenos godišnjeg odmora i izvan referentnog razdoblja.”
Prema tome, smatramo kako bi prema presudi Suda EU radniku koji je bio na bolovanju zbog čega do 30. lipnja nije bio u mogućnosti iskoristiti godišnji odmor, trebalo omogućiti da iskoristiti godišnji odmor i nakon 30. lipnja. Krajnji rok nije određen, ali u svakom slučaju preporuka je omogućiti mu korištenje što ranije, po mogućnosti do kraja godine.

Korištenje stanke

Odgovorio: RP
Pitanje:

Kako radimo u jako frekventnoj ambulanti i rijetko imamo mogućnost korištenja stanke, postoji li mogućnost odlaska sa radnog mjesta, u dogovoru sa nadređenima, pola sata ranije?


Odgovor:

Prema čl. 73. st. 5. Zakona o radu, ako posebna narav posla ne omogućuje prekid rada radi korištenja odmora iz stavka 1. toga članka, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu uredit će se vrijeme i način korištenje ovoga odmora.
Prema tome, da bi se stanka mogla koristiti na navedeni način (pola sata prije završetka radnog vremena), potrebno je da tako bude prethodno utvrđeno nekim od navedenih izvora.

Nejednaki raspored radnog vremena i prekovremeni rad

Odgovorio: RP
Pitanje:

Poslodavac želi uvesti nejednaki raspored radnog vremena na bazi 11 mjeseci. Treba li poslodavac za cijelo razdoblje nejednakog rasporeda isplaćivati punu plaću, a prekovremene sate ako ih ima tek nakon obračunskog razdoblja od 11 mjeseci, ili prekovremene sate koji nastanu u pojedinom mjesecu mora platiti radniku odmah taj mjesec? Naime, ideja poslodavca je da radnici nekada rade 3 sata u danu, nekada 10, ovisno o potrebama rada, nekada u jednom mjesecu po 4 sata, a u drugom mjesecu u dozvoljenom limitu prekovremenog rada, no poslodavac ima namjeru sravnjivati prekovremene sate tek po isteku 11 mjeseci i tada ih platiti radnicima, a ne odmah u tom mjesecu ako nastanu.


Odgovor:

Smisao je nejednakog rasporeda radnog vremena, između ostaloga, upravo da se izbjegne plaćanje prekovremenog rada. Pri tome, prema čl. 66. st. 15. Zakona o radu, poslodavac mora obavijestiti radnika o njegovu rasporedu ili promjeni njegova rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju prijeke potrebe za radom radnika. Međutim, rad koji bi nastao izvan, odnosno preko granice utvrđenog rasporeda radnog vremena trebao bi se tretirati kao prekovremeni rad, budući da takav rad prelazi granice unaprijed utvrđenog nejednakog rasporeda radnog vremena.
U pogledu trenutka kada bi se takav prekovremeni rad trebao platiti, promatrajući zakonsku odredbu, najispravnije bi bilo platiti odmah po nastanku, ali u većini slučajeva u praksi isplaćuje se zajedno s plaćom za mjesec u kojem je prekovremeni rad nastao. 

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena u dvostrukom trajanju neiskorištenog roditeljskog dopusta

Odgovorio: RP
Pitanje:

Molim Vas tumačenje čl. 15. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Zaprimili smo Rješenje nadležnog ureda HZZO-a, u kojemu se djelatnici priznaje pravo na roditeljski dopust u trajanju od 6 mjeseci (?) koji će koristiti u razdoblju od 22.06. do 18.12.2021.g. Djelatnici je to treće dijete. Djelatnica je izjavila da se kad dijete navrši 8 ili 10 mjeseci želi vratiti na posao s polovicom punog radnog vremena. Da li to pravo može koristiti za dvostruko duže vrijeme od preostalog roditeljskog dopusta (računajući 30 mj.)? 


Odgovor:

Prema čl. 14. st. 2. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, zaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od 30 mjeseci za treće dijete.
Ako smo dobro razumjeli pitanje, ako će radnica pravo na rad s polovicom punog radnog vremena početi koristiti kada dijete navrši 8 mjeseci života, tada će već iskoristiti 2 mjeseca od ukupno 30 mjeseci roditeljskog dopusta, pa će joj preostati još 28 mjeseci roditeljskog dopusta za primjenu odredbe čl. 15. st. 4. Zakona prema kojoj se pravo na roditeljski dopust može koristiti i kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena u dvostrukom trajanju neiskorištenog roditeljskog dopusta. Budući da je radnici u konkretnom slučaju preostalo još 28 mjeseci roditeljskog dopusta, pravo na rad s polovicom punog radnog vremena moći će koristiti još 56 mjeseci (dakle, dvostruko od neiskorištenog roditeljskog dopusta).
Ako će radnica pravo na rad s polovicom punog radnog vremena početi koristiti kada dijete navrši 10 mjeseci života, tada će joj preostati još 26 mjeseci roditeljskog dopusta, pa će pravo na rad s polovicom punog radnog vremena moći koristiti još 52 mjeseca. 

 

Koji dani se ubrajaju u godišnji odmor?

Odgovorio: RP
Pitanje:

1. Javna smo ustanova u kulturi koja djeluje na više lokacija. Imamo radnicu koja radi u šestodnevnom radnom tjednu. Od utorka do subote 7 sati dnevno, nedjeljom 5 sati, a ponedjeljkom je slobodna. Na koji način se vodi evidencija korištenja godišnjeg odmora u slučaju šestodnevnog radnog tjedna. Naime, sindikat nas je uputio da radnici ne smijemo u dane godišnjeg odmora ubrajati ponedjeljak jer joj je to slobodan dan, ali niti subotu i nedjelju jer su to dani tjednog odmora osnovom Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. Je li pri korištenju godišnjeg odmora ispravno radnici u dane godišnjeg odmora brojati sve dane osim ponedjeljka jer joj je to slobodan dan?

2. Je li ispravno kod utvrđivanja broja dana na koje radnica koja radi u šestodnevnom radnom tjednu ostvaruje pravo, obračunavati broj dana godišnjeg odmora na sljedeći način:
·         početni broj dana godišnjeg odmora (najmanje 4 tjedna osnovom Zakona o radu) - 24 dana;
·         dani prema mjerilima iz Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture (dužina staža, složenost poslova, socijalne uvjete) – 7 dana;
·         mjerilo s obzirom na radne uvjete - rad u smjenama, rad nedjeljom ili blagdanima -3 dana
Osnovom gore opisanog načina obračuna, radnica ostvaruje pravo na 34 dana godišnjeg odmora. S obzirom da Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama navodi „Ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi manje od najkraćeg trajanja toga odmora utvrđenog Zakonom o radu, niti više od 6 tjedana, odnosno 30 radnih dana za rad u petodnevnom radnom tjednu" da li je ispravno radnici omogućiti korištenje 34 dana ili se primjenjuje ograničenje od 30 dana?

3. Javna smo ustanova u kulturi koja osnovom Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama omogućava svojim radnicima korištenje plaćenog dopusta koji u pravilu koriste neposredno prije, nakon ili za vrijeme trajanja okolnosti zbog koje ostvaruju pravo na plaćeni dopust što je svakako i smisao istog. Situacija u kojoj dolazimo do problema je plaćeni dopust za darivanje krvi (2 dana osnovom TKU) jer radnici obično krv daju u poslijepodnevnim satima nakon posla te nestaje potreba da se dan plaćenog dopusta koristi na dan darivanja krvi.
Je li se dani plaćenog dopusta za darivanje krvi moraju koristiti vezano uz „događaj" jer Zakon o radu navodi: „Radnik po osnovi darivanja krvi, ostvaruje pravo na jedan plaćeni slobodan dan, koji koristi na dan darivanja krvi, osim ako kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.", a Temeljni kolektivni ugovor ne uređuje detaljnije to pitanje. Isto pitanje nije riješeno nikakvim sporazumom niti ugovorom o radu.


Odgovor:

1. Prema čl. 31. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, tjedno radno vrijeme raspoređeno je na pet dana u tjednu, uz iznimku da se za posebne poslove granskim kolektivnim ugovorima može odrediti drukčiji dnevni ili tjedni raspored. U skladu s navedenim, čl. 3. st. 3. Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna određuje: “Zbog specifičnosti posla u ustanovama u kulturi, radno vrijeme može se rasporediti na šest radnih dana u tjednu, o čemu odlučuje poslodavac pisanom odlukom uz prethodno pribavljeno mišljenje radničkog vijeća, odnosno sindikalnog povjerenika s pravima i obvezama radničkog vijeća.” Dakle, radnici se u godišnji odmor ubraja svih šest radnih dana (osim ponedjeljka).
2.  U pogledu Vašeg upita može li radnica ostvarivati pravo na 34 dana godišnjeg odmora s obzirom da radi u šestodnevnom radnom tjednu, naše je mišljenje da nema zapreke da ostvaruje 34 dana godišnjeg odmora, što je u skladu s odredbama TKU (budući da isti omogućuje najviše trajanje godišnjeg odmora 6 tjedana, a navedenih 34 dana ne prelazi navedeno ograničenje od 6 tjedana). U konkretnom primjeru ne primjenjuje se ograničenje od najviše 30 radnih dana s obzirom da se navedeno ograničenje odnosi samo na rad u petodnevnom radnom tjednu.
3. U pogledu upita vezanog uz korištenje plaćenog dopusta na temelju čl. 43. TKU, radnici ostvaruju dva slobodna dana po osnovi darivanja krvi. U pravilu su to dva dana neposredno nakon darivanja krvi, a u slučaju nemogućnosti njihova korištenja neposredno nakon darivanja, prema dogovoru s poslodavcem. U tom smislu postoji i tumačenje Povjerenstva za tumačenje TKU, br. 332/21 od 17. ožujka 2021.

Evidencija radnog vremena putem uređaja koji evidentiraju dolazak i odlazak radnika

Odgovorio: RP
Pitanje:

Ustanova je putem usmene upute Ravnateljstva voditeljima nezdravstvenih ustrojstvenih jedinica, uvela evidentiranje dolaska i odlaska s posla putem uređaja za evidentiranje radnog vremena, i to bez posebne pisane odluke o evidenciji radnog vremena putem takvih uređaja te o krugu zaposlenika ustanove koji bi se na tom uređaju trebali evidentirati. Mora li poslodavac donijeti pisanu odluku za navedeno da bi ona imala učinak prema zaposlenicima koji bi takvu uputu eventualno kršili, odnosno da bi eventualne sankcije za protivno postupanje bile opravdane? Radi li se o diskriminaciji onih zaposlenika koji se evidentiraju u odnosu na one koji se ne evidentiraju putem uređaja za evidentiranje, odnosno postoji li, prema Vašem mišljenju, u ovom slučaju diskriminacija nezdravstvenih zaposlenika ustanove u odnosu na zdravstvene zaposlenike ustanove?


Odgovor:

Nigdje nije propisana obveza dostave pisane odluke poslodavca o uvođenju evidencije radnog vremena putem uređaja koji evidentiraju dolazak i odlazak radnika, ali u tom slučaju moglo bi doći do praktičnih problema u smislu da se neki radnici izjasne kako s navedenim novim načinom evidentiranja nisu bili upoznati.
Moguće je da poslodavac ograniči takvo evidentiranje samo na određenu grupu zaposlenika (npr. samo na određeni odjel, i sl.) jer upravo za to poslodavac može imati određeni interes, te smatramo da u tom smislu ne bi bila riječ o diskriminaciji s obzirom da na navedeni način nije povrijeđena niti jedna pravna osnova za diskriminaciju propisana čl. 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije.

Pravo na godišnji odmor

Odgovorio: RP
Pitanje:

Budući da su određeni radnici zaposleni 13.12.2021. i 14.12.2021. , odnosno dulje od pola mjeseca, znamo za pravilo ''zaokruživanja'' prava na godišnji odmor kao da su radili cijeli mjesec. S druge strane, djelatnici nisu odradili više od pola mjeseca (odnosno neće ih odraditi zbog vikenda, praznika i sl.). Molim Vas za mišljenje ostvaruju li djelatnici pravo na godišnji odmor za 2021. ili ne.


Odgovor:

Izvan svake sumnje radnici koji su zaposleni 13.12.2021. i 14.12.2021. ostvaruju pravo na 1/12 godišnjeg odmora za 2021. godinu, s obzirom da su više od polovice mjeseca bili u radnom odnosu kod poslodavca. Kod navedenog izračuna razmjernog dijela godišnjeg odmora ne uzimaju se u obzir vikendi, blagdani, i sl., već samo činjenica je li radnik bio u radnom odnosu najmanje polovicu mjeseca, u skladu s odredbom čl. 79. st. 4. Zakona o radu.

Određivanja prava na godišnji odmor

Odgovorio: RP
Pitanje:

1. Službenica nije imala prekid radnog odnosa niti je ranije bila zaposlena već joj je to prvi radni odnos. Državna službenica je dana 17. prosinca 2021. podnijela zahtjev za korištenje dijela godišnjeg odmora. Državna službenica je započela sa radom dana 14. lipnja 2021. godine.

Sukladno članku 17. stavku 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, službenik koji se prvi put zaposlio ili ima prekid rada između dva radna odnosa duži od 8 dana, stječe pravo na godišnji odmor iz članka 13. ovoga ugovora nakon šest mjeseci neprekidnoga rada koji uvjet je službenica ispunila sa danom 14. prosinca 2021. godine.

Bi li to značilo da je ona s tim datumom stekla pravo na puni godišnji odmor u 2021. godini koji iznosi 24 radna dana ili samo na razmjerni dio koji bi onda iznosio 10 dana manje, odnosno 1/12 po mjesecu rada.

2. Druga državna službenica je također zaposlena na neodređeno vrijeme dana 15.02.2021. godine. Državna službenica je dana 11. lipnja 2021. podnijela zahtjev za korištenje dijela godišnjeg odmora. Državna službenica je započela sa radom dana 15. veljače 2021. godine.

Navedena je prešla kod nas raditi iz Grada XY bez prekida radnog odnosa s time da je kod njih iskoristila dio godišnjeg odmora u mjesecu siječnju 2021. godine, te je kod nas koristila za svaki mjesec razmjerni dio godišnjeg odmora.

Sukladno članku 18. stavku 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, službenik koji nije ispunio uvjet za stjecanje godišnjeg odmora iz članka 17. stavak 1. ovoga ugovora ili mu tijekom godine prestaje radni odnos, ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, u skladu s općim propisom o radu.

Zakon o radu člankom 78. stavkom 1. propisuje da radnik koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na godišnji odmor na način propisan člankom 77. stavkom 3. ovoga Zakona, ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od jedne dvanaestine godišnjeg odmora iz članka 77. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

Bi li imenovana nakon 6 mjeseci neprekidnog rada mogla kroz ovu godinu ostvariti puni GO koji za nju iznosi 30 radnih dana (ako ipak ima samo razmjerni tada isti do kraja 2021. godine iznosi 28 radnih dana)?


Odgovor:
  1. U konkretnom slučaju državna službenica s kojom je sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, puni godišnji odmor stekla je nakon šest mjeseci neprekidnoga rada, dakle 15.12.2021. stekla je pravo na 24 radna dana godišnjeg odmora.
  2. Prema mišljenju Ministarstva rada objavljenog na web stranici, http://uznr.mrms.hr/godisnji-odmor-radnika-u-slucaju-prekida-radnog-odnosa-kraceg-od-osam-dana/ službenica za 2021. godinu ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora i kod jednog i kod drugog poslodavca, bez obzira na činjenicu prekida radnog odnosa kraćeg od osam dana. U 2022. godini, ako službenica ne bude imala prekid radnog odnosa i nastavi neprekidno raditi kod poslodavca, ostvarit će pravo na puni godišnji odmor za 2022. godinu.

Pripravnost službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi

Odgovorio: RP
Pitanje:

1. Službenici i namještenici u lokalnoj samoupravi primaju se u službu po provedenom javnom natječaju a na temelju rješenja o prijemu u službu. Ako mu se želi ugovoriti pripravnost kako i kojim ga aktom ugovoriti? (je li rješenjem jer nema ugovora o radu?) Kako ugovoriti naknadu za pripravnost i u kojem iznosu, tj. postoji li minimum?


Odgovor:


S obzirom da Zakon o radu navodi da se pripravnost može utvrditi ili ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom, smatramo da bi se u konkretnom slučaju, kada je riječ o službenicima i namještenicima u lokalnoj samoupravi, pripravnost mogla utvrditi samo kolektivnim ugovorom. Smatramo da se pripravnost ne bi mogla utvrditi rješenjem s obzirom da je rješenje jednostrani akt. Dakle, naknadu za pripravnost moguće je ugovoriti kolektivnim ugovorom.

 

Razmjerni dio godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnica je sklopila ugovor o radu na određeno vrijeme sa našom Ustanovom počevši od  1.3.2021. godine do povratka na posao odsutne radnice, a to je zaključno do 27.09.2022. godine (kada istoj prestaje roditeljski dopust). U ugovoru o radu nije definiran točan datum već do povratka radnice na posao. Ima li radnica koja je na zamjeni odsutne radnice pravo na cijeli godišnji odmor za 2022. godinu?


Odgovor:

S obzirom da radnici u 2022. prestaje ugovor o radu, radnica će sukladno čl. 78. st. 2. Zakona o radu ostvariti razmjerni dio godišnjeg odmora za kalendarsku godinu. Prema tome, u konkretnom slučaju radnica će za 2022. godinu ostvariti pravo na 9/12 godišnjeg odmora.

Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radniku prestaje radni odnos 15.07. 2022., s obzirom da mjesec ima 31. dan, da li i za mjesec srpanj radnik ima pravo na razmjerni godišnji odmor?


Odgovor:

S obzirom da radniku radni odnos prestaje 15. srpnja, za taj mjesec ne dobiva 1/12 godišnjeg odmora jer je to manje od pola mjeseca budući da srpanj ima 31 dan.

Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnica je zatražila sporazumni raskid ugovora o radu s datumom 9. 8. 2022. S obzirom da je kod nas zaposlena duže vrijeme, ima li pravo na puni godišnji odmor za 2022. godinu ili ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.


Odgovor:

S obzirom da radnici u 2022. godini prestaje radni odnos, prema čl. 78. st. 2. Zakona o radu za 2022. godinu ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, dakle 7/12 godišnjeg odmora.

Korištenje godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Može li uprava društva donijeti 2 odluke o korištenju godišnjeg odmora? Prva: da radnici koji su u proizvodnji moraju godišnji odmor iskoristiti do 30.06. za prošlu godinu, te druga: da radnici koji rade u upravi/administraciji moraju godišnji odmor iskoristiti do 01.05. za prošlu godinu. Ili mora biti jedna (s jednim datumom) za sve radnike tvrtke?


Odgovor:

Poslodavac odlučuje o tome kada će se koristiti godišnji odmor, s obzirom da je poslodavac isključivo odgovoran za plan i organizaciju rada. Prema tome, nema zakonske zapreke da poslodavac odredi za jednu skupinu radnika korištenje godišnjeg odmora u jednom razdoblju, a za drugu skupinu u drugom razdoblju. U praksi se na opisani način nerijetko i postupa.

Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca i godišnji odmor

Odgovorio: RP
Pitanje:

Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca i godišnji odmor
Imamo sestrinsku tvrtku koja se izdvojila iz naše matične i nekolicina djelatnika će prijeći raditi za sestrinsku tvrtku. Što je sa korištenjem godišnjeg odmora u tom slučaju? Kako se regulira godišnji odmor u tvrtki iz koje se ide (matična) a kako kada osoba prijeđe u novu (sestrinsku) tvrtku?


Odgovor:

Ako se radi o prenošenju ugovora o radu na novog poslodavca statusnom promjenom ili pravnim poslom prema čl. 137. Zakona o radu, tada se prenose i sva prava iz ugovora o radu, pa stoga u tom slučaju neće biti nikakve razlike u odnosu na situaciju u kojoj bi se radnici nalazili da su nastavili raditi kod matičnog poslodavca. Prema tome, ako su npr. pola godišnjeg odmora iskoristili kod matičnog poslodavca, drugu polovicu iskoristiti će kod novog poslodavca.
Ako nije riječ o navedenom slučaju iz čl. 137. Zakona o radu, tada raniji poslodavac mora u potpunosti razriješiti sva pitanja vezana uz radnikov godišnji odmor.

Evidentiranje radnog vremena radnika

Odgovorio: RP
Pitanje:

Kako je ispravno računati i evidentirati radno vrijeme radnicima koji rade u smjeni po 12h kod uvedenog nejednakog rasporeda radnog vremena u slučaju da koriste pravo na rodiljni/roditeljski dopust na način da rade pola radnog vremena?


Odgovor:

Prije svega, Zakon o radu u čl. 68. st. 2. navodi da radnik koji radi u nepunom radnom vremenu za dva ili više poslodavca, trudnica, roditelj s djetetom do tri godine života i samohrani roditelj s djetetom do šest godina života, mogu raditi u nejednakom rasporedu radnog vremena iz članaka 66. i 67. toga Zakona samo ako dostave poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.
Prema tome, ako je riječ o nekoj od prethodnih kategorija radnika, poslodavac mora dobiti njihov pisani pristanak.
U pogledu evidencije radnog vremena, potrebno je evidentirati stvarni rad radnika, dakle, vrijeme u koje radnik doista radi. Naravno, radnikovo radno vrijeme po isteku nejednakog rasporeda mora odgovarati radnikovom punom, odnosno nepunom radnom vremenu, a plaća se uvijek jednako kroz čitavo razdoblje rada u nejednakom rasporedu (s obzirom da će radno vrijeme, kao što je prethodno navedeno, po isteku rada u nejednakom rasporedu, ionako odgovarati radnikovom ugovorenom punom, odnosno nepunom radnom vremenu, kako je određeno čl. 66. st. 5. Zakona). 
Dakle, ako radnica koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, pa u razdoblju kada radi duže (u smjeni od 12 sati, ona dakle radi pola, tj. 6 sati), mora joj se evidentirati 6 sati rada (s time da će onda u sljedećem razdoblju u kojem radi kraće, raditi 2 sata), kako bi joj se na kraju nejednakog rasporeda radno vrijeme svelo na 4 sata (pola punog radnog vremena).

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnica, odgojiteljica zaposlena u dječjem vrtiću na neodređeno, puno radno vrijeme, ima rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim joj se priznaje pravo na rad s polovicom punog radnog vremena umjesto roditeljskog dopusta. Treba li poslodavac prema navedenom rješenju izvršiti promjene na obveznom mirovinskom i zdravstvenom osiguranju (promjena s punog na nepuno radno vrijeme)? Kako se navedenoj radnici određuju materijalna prava (plaća, božićnica, regres, dar djeci...) -  u punom iznosu ili dobiva polovicu punog iznosa?


Odgovor:

S obzirom da je preduvjet korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena kako općenito, tako i tijekom roditeljskog dopusta, upravo činjenica da je korisnik prijavljen na puno radno vrijeme, poslodavac ga tijekom korištenja ovoga prava nikako ne bi trebao odjaviti odnosno smanjiti mu satnicu na koju je prijavljen. 
Naime, radnik/ica ostaje prijavljen/a na puno radno vrijeme kao i do trenutka kada započinje koristiti ovo pravo kojim mu/joj se omogućuje da polovicu radnog vremena i dalje radi za poslodavca, dok preostalu polovicu koristi za brigu i podizanje djeteta, što i jest svrha rodiljnih i roditeljskih potpora generalno, pa i ovoga prava koje je pak dodatno usmjereno na usklađivanje obiteljskog i poslovnog života korisnika.
Pritom, korisniku za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena za odrađeni rad, u polovici punog radnog vremena plaću isplaćuje poslodavac, dok za preostalih 4 sata isti prima naknadu plaće u iznosu od 110 % proračunske osnovice mjesečno odnosno 3.658,60 kuna.
Glede materijalnih prava, Zakon o radu navodi da se plaća i druga materijalna prava radnika (jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i slično) za radnika koji je prijavljen na nepuno radno vrijeme utvrđuju i isplaćuju razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno. 
Međutim, ovdje se ne radi o osobi koja je prijavljena na nepuno radno vrijeme i kojoj se sukladno Zakonu o radu materijalna prava isplaćuju razmjerno ugovorenom radnom vremenu. Naime, radi se o osobi koja je (i dalje) prijavljena na puno radno vrijeme  te ostvaruje sva prava sukladno tome, s iznimkom da joj poslodavac isplaćuje plaću za izvršeni rad u polovici punog radnog vremena, dok joj naknadu plaće isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, na teret sredstava državnog proračuna, u fiksnom iznosu kako je prethodno navedeno.

Rok čuvanja rješenja o korištenju godišnjeg odmora radnika

Odgovorio: RP
Pitanje:

Koliko vremenski dugo se mora čuvati rješenje o korištenju godišnjeg odmora radnika u personalnom dosjeu radnika?


Odgovor:

Prema čl. 14. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, poslodavac je dužan evidencije iz članka 8., 12. i 13. toga Pravilnika (u što ulaze i sati korištenja godišnjeg odmora) čuvati najmanje šest godina, a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, pri čemu bi za ostvarivanje tih prava mogle biti relevantne i evidencije, iste je dužan čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

Korištenje stanke

Odgovorio: RP
Pitanje:

Prema Zakonu o radu radnik koji radi najmanje šest sati dnevno, ima svakoga radnog dana pravo na odmor (stanku) od najmanje trideset minuta, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Može li poslodavac propisati da se taj odmor (stanka) koristi u dva 15-minutna razdoblja tijekom (8-satnog) radnog dana?


Odgovor:

Stanka se može koristiti u više dijelova iako to Zakonom o radu nije izričito propisano. Nadležno Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike davalo je više mišljenja prema kojima se pravo na stanku „može koristiti na način da se svih trideset minuta stanke koristi odjednom ili da se stanka podijeli na više dijelova u ukupnome trajanju od trideset minuta”. (Mišljenje od 31. ožujka 2017., službeno)

Pravo na plaćeni dopust

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnik u kuhinji je smjenski radnik, pa je po rasporedu trebao imati slobodan dan u utorak i srijedu.
U ponedjeljak, kada je trebao raditi, zatražio je pripadajući plaćeni dopust od 2 dana, zbog smrti bake, već od ponedjeljka (primjenjuje se TKU i KUSS).
U ponedjeljak ima pravo, no ima li i za dan kada mu nije radni, nego slobodni, tj. - utorak te ako da, što s tim slobodnim danom, ima li ga pravo koristiti nakon isteka plaćenog dopusta?
Može li se to usporediti sa situacijom radnika koji po rasporedu uvijek ima slobodnu subotu i nedjelju, a npr. smrtni slučaj je nastupio, ili je tada pokop, baš za vikend kada radnik ne radi, i ima li on i kada pravo na ta 2 dana PD-a?


Odgovor:

Prema članku 43. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, radnik ima pravo na plaćeni dopust tijekom jedne kalendarske godine do ukupno najviše 10 radnih dana. S obzirom na ovu jasnu definiciju da se radi o radnim danima, plaćeni dopust koji je počeo dan prije tjednog odmora nastavlja se nakon tjednog odmora. Isto tako ako bi se događaj za koji pripada plaćeni dopust dogodio na dan tjednog odmora počinje se koristiti prvog radnog dana poslije tjednog odmora.  

Rad do polovice punog radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:

Može li osoba koja radi kod nas pola radnog vremena raditi prekovremeno? Napominjem da je radnik ujedno i umirovljenik.


Odgovor:

radnik ujedno i umirovljenik.
Radnik koji radi do polovice punog radnog vremena, a korisnik je starosne, odnosno prijevremene starosne mirovine, može raditi prekovremeno, noću, nedjeljom, blagdanom, pod jednakim uvjetima koji su propisani za radnike koji su sklopili ugovor o radu za puno radno vrijeme.

Plaćeni dopust radi selidbe

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnica traži plaćeni dopust radi selidbe, sukladno čl. 43. TKU-a. Na naš zahtjev za dostavom dokaza o selidbi, daje sljedeći odgovor: Ispričavam se ako nisam bila dovoljno jasna, te u mojem slučaju koji je specifičan, tražite dokaze u vidu nove osobne iskaznice ili potvrde o prijavi boravišta; dokumenata koji se ishoduju tek nakon preseljenja i za koji treba, pretpostavljam da znate, dulji period za ishodovanje u Zagrebu. Naime, radi se o dokumentima koji su zapravo potvrda o trajnom preseljenju na drugu adresu; može biti samo osoba, što ne mora nužno značiti da se radi o faktičkoj fizičkoj selidbi, selidbi cijelog kućanstva na drugo mjesto, koje iziskuje fizičko prisustvo i rad, a zbog čega je ovaj zakonski propis koncipiran. U mojem slučaju radi se o selidbi zbog cjelovite renovacije stana u kojem smo godinama stanovali, a koji je stradao što od potresa, što zbog starosti, te sa kojom smo krenuli koncem srpnja ove godine, kada smo morali obaviti selidbu kućanskih elemenata na drugu adresu, konkretno u obiteljsku kuću u podsljemenskoj zoni, gdje stanuje moj sin. Naime, radi se o privremenoj selidbi na drugu adresu na području Zagreba, fizičkoj selidbi stvari, koja je zapravo glavni razlog zbog kojeg se odobrava plaćeni dopust, kako je i navedeno u članku 43.TKU. Napominjem, da sam tada bila na duljem godišnjem dopustu, te sam prvu selidbu obavila za to vrijeme, te tada nisam trebala niti sam tražila plaćeni dopust. Kako su radovi na renovaciji stana završili, to ponovno imam selidbu, sada vraćanje namještaja i svih drugih kućanskih stvari u stan na istu adresu boravišta, gdje smo i prije bili, te sada trebam ta dva dana plaćenog dopusta na koji imam pravo, a u sklopu od ukupno 10 radnih dana plaćenog dopusta tijekom jedne kalendarske godine, kako stoji u članku 43. TKU. Ukoliko bi Vam nešto značilo mogu Vam poslati snimku stana, kao potvrdu o renovaciji." Molimo odgovor treba li radnica priložiti dokaz o selidbi, kako bi joj se omogućio plaćeni dopust.


Odgovor:

S obzirom na specifičnost situacije, smatramo da je sama izjava radnice o preseljenju na novu adresu dovoljna. Ako je potrebno, poslodavac u konkretnom slučaju može tražiti od radnice da, u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, radnici evidentira novo prebivalište, ako u svojim evidencijama eventualno ima unesenu drugu adresu, te da će joj se sva pismena od strane poslodavca ubuduće dostavljati na navedenu novu adresu. 

Razmjerni godišnji odmor

Odgovorio: RP
Pitanje:

Ako je radnik koji je došao kod nas raditi 1.09.2022. iskoristio cijeli godišnji odmor kod prethodnog poslodavca, trebamo li mu mi kao novi poslodavac za ovu godinu omogućiti razmjerni godišnji odmor od 4/12 ili ne? Napominjem da između dva poslodavca nije bili prekida dužeg od 8 dana.
Pitanje se veže na prethodno, ukoliko smo omogućili tom radniku razmjerni godišnji od 4/12, a prema našem Pravilniku o radu tumači se da se razmjerni dio regresa isplaćuje ukoliko je radnik koristio razmjerni dio godišnjeg odmora, da li zakonski trebamo isplatiti razmjerni dio regresa, ako je isti već isplaćen radnicima u 6 mjesecu, kada radnik nije radio kod nas?


Odgovor:

Obvezni ste radniku omogućiti 4/12 godišnjeg odmora. To što je radnik kod ranijeg poslodavca iskoristio godišnji odmor u cijelosti, kod novog poslodavca nije od nikakvog utjecaja.
Također, u pogledu regresa, potrebno je pridržavati se pravnih pravila na način na koji je kod poslodavca isplata istog određena (pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom), što nama nije poznato. Također, to što je kod ranijeg poslodavca eventualno već isplaćen regres, za novog poslodavca bit će od utjecaja samo u onom dijelu u kojem ga može isplatiti neoporezivo (osim ako radnik kod ranijeg poslodavca već nije u cijelosti iskoristio neoporezivi iznos, u kojem slučaju će novi poslodavac moći isplatiti samo oporezivo). Napominjemo da je u Narodnim novinama br. 112/22 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak, u kojem je povećan iznos prigodnih nagrada (božićnica, regres) do 5.000,00 HRK.

Pravo na razmjerni godišnji odmor

Odgovorio: RP
Pitanje:

Je li radnik koji je 19.2.2021. godine navršio 65. godina, te mu je u dva navrata uz suglasnost Ministarstva zdravstva produžen radni odnos do 19.2.2023. godine ima pravo na puni godišnji odmor za 2023. godinu?


Odgovor:

Prema Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) radnik nema pravo na puni godišnji odmor jer mu 19.2.2023. prestaje radni odnos, tako da će radnik imati pravo samo na razmjerni godišnji odmor za 2023. godinu. Međutim, napominjemo da prema čl. 42. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022), ako zaposlenik odlazi u mirovinu, u tom slučaju imati će pravo na puni godišnji odmor za tu godinu.

Pravo na godišnji odmor i korištenje rodiljnog dopusta

Odgovorio: RP
Pitanje:

Molim mišljenje u vezi prava na godišnji odmor za 2023. godinu, za radnicu koja će s danom 23.04.2023. početi koristiti rodiljni dopust (45 dana prije termina poroda). Ima li radnica pravo za 2023. g. samo na razmjerni dio godišnjeg odmora tj. 10 dana, ili ima pravo koristiti puni godišnji odmor koji bi iznosio 29 dana i koji bi iskoristila prije nastupa rodiljnog dopusta tj. prije 23.04.2023.? Nadalje, radnica planira koristi pravo na roditeljski dopust u trajanju do 3 godine života djeteta (za treće dijete). Po povratku na posao, moći će koristiti godišnji odmor za 2025. godinu do 31.12.2025.g. dok za 2024.g. nema pravo na korištenje godišnjeg odmora?


Odgovor:

Radnica koja je na rodiljnom dopustu i nadalje je u radnom odnosu kod poslodavca. Dakle, to se tretira jednako što se tiče prava na godišnji odmor. Dakle, ako do 23. travnja radi, a od tada je na rodiljnom, za 2023. godinu ima pravo na puni godišnji odmor. Međutim, budući da prema članku 78. st. 2. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) radniku kojem prestaje radni odnos, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, poslodavac prije 16. prosinca nije radniku dužan dati cijeli godišnji odmor jer radniku može prestati radni odnos kod poslodavca. Međutim, u praksi se radnicama koje odlaze na rodiljni dopust uvijek daje puni godišnji odmor. Ako se radnica vrati u 2025. godini, imat će pravo na godišnji odmor za tu 2025. godinu, ali i za 2024. temeljem članka 84. st. 5. i 6. Zakona o radu. 

Mogućnost pripravnosti kod ugovora o radu na daljinu

Odgovorio: RP
Pitanje:

Je li radnik koji ima sklopljen ugovor o radu na daljinu može biti u pripravnosti?


Odgovor:

Postoje dvojbe oko toga je li se kod rada od kuće može ugovoriti pripravnost. Naime, odredbe o pripravnosti nisu se mijenjale nakon što je posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o radu detaljno razrađen rad na izdvojenom mjestu rada, odnosno rad na daljinu i rad od kuće.
Problem je u tome što Zakon o radu u članku 60. st. 2. određuje da se radnim vremenom ne smatra vrijeme u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova ako se pokaže takva potreba, pri čemu se radnik ne nalazi na mjestu na kojem se njegovi poslovi obavljaju niti na drugom mjestu koje je odredio poslodavac. U skladu s navedenim, može se zaključiti da je kod rada na daljinu radnik sam odredio mjesto obavljanja poslova, prema tome ne može biti pripravan budući da je na mjestu gdje se poslovi obavljaju. Ovo je strogo gramatičko tumačenje zakonske odredbe, međutim, polazimo od toga da je zakonodavac, da je htio, mogao drugačije urediti navedenu odredbu. S obzirom da radnik radi na daljinu, pripravnost se gledajući formulaciju iz članka 60. st. 2. Zakona o radu u stvari ne bi mogla ugovoriti jer se radnik nalazi upravo tamo gdje inače radi. 

Mjesečni fond sati

Odgovorio: RP
Pitanje:

Poznato je da zaposlenik koji radi u smjenskom radu na dan blagdana ostvaruje pravo na naknadu plaće, a da zaposlenik u smjenskom radu koji na dan blagdana ne radi jer nije inače trebao raditi ne ostvaruje prethodno navedeno pravo na naknadu plaće. Međutim, je li ispravno da svi zaposlenici (i zaposlenici u smjenskom radu i zaposlenici koji rade uobičajeno 8 satno radno vrijeme) kreću od istog mjesečnog fonda (npr. u mjesecu gdje je fond 176 sati, a postoje dva blagdana, polaziti od 160 sati mjesečno)?


Odgovor:

Zakon o radu nigdje ne navodi jedinstveni mjesečni fond sati, tako da je moguće da dva radnika kod istog poslodavca imaju različit mjesečni fond sati, ovisno o tome koji dan kojem od smjenskih radnika prema rasporedu radnog vremena počinje prvi radni dan u mjesecu, rade li u petodnevnom ili šestodnevnom radnom tjednu, i sl. Zakon o radu samo propisuje da puno radno vrijeme ne može biti duže od 40 sati tjedno. Zbog toga u praksi ponekad dolazi do situacije da radnik odradi svih 40 radnih sati u tjednu, ali da prema nekom fiktivnom jedinstvenom mjesečnom fondu sati kojeg poslodavac koristi ima, zbog ranije navedenih razloga, utvrđen “manjak” sati na kraju mjeseca. To je izvan svake sumnje pogrešno postupanje budući da je radnik odradio sve radne sate u skladu sa svojim rasporedom radnog vremena. 
Uz prethodno, navodimo još i da bi radnik koji je radio na dan blagdana ili neradnog dana trebao dobiti i dodatan slobodan dan, budući da je u protivnom u neravnopravnom položaju u odnosu na one radnike kojima je blagdan pao na radni dan, te koji na blagdan nisu morali raditi, a kojima je blagdan bio plaćen (dakle, imali su plaćenih dana kao i radnik koji je na dan blagdana morao raditi, a ostvarili su jedan slobodan dan više od njega).

Korištenje godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Djelatnica je zaposlena kod nas 11.4.2023. U prethodnoj tvrtki imala je prestanak radnog odnosa 20.1.2023. Znači, imala je razmak između dva zaposlenja. Mi smo joj dodijelili razmjerni godišnji odmor za 2023. g. za 9 mjeseci. 6 mjeseci rada navršiti će 11.10. i nadalje će nastaviti raditi do kraja godine. Dok ne navrši 6 mjeseci rada, možemo li joj davati po cca. 2 dana godišnjeg odmora, npr. 1 dan u 6. mj. i 1 dan u 7 mj.? Možemo li joj dati 10 dana godišnjeg odmora u 8. mj.? Ona time ne bi iskoristila cijeli razmjerni godišnji odmor, već bi iskoristila 2/3 tih dana.


Odgovor:

Člankom 77. st. 3. Zakona o radu propisano je da radnik koji ima prekid između dva radna odnosa duži od 8 dana (što je u Vašem primjeru slučaj) stječe pravo na puni godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog radnog odnosa. Prema tome, ako je kod Vas radnica zaposlena 11.4.2023., pravo na puni godišnji odmor ostvarit će 11.10.2023., naravno, pod uvjetom da joj u 2023. godini ne prestaje ugovor o radu.
U praksi, ako je riječ o ugovoru o radu na neodređeno vrijeme, većina poslodavaca puni godišnji odmor daje tijekom godine, ali moguće je i drukčije postupanje, budući da je prestanak radnog odnosa teoretski uvijek moguć, u kojem slučaju radniku prema Zakonu pripada samo pravo na razmjerni godišnji odmor. 
Prema tome, ako poslodavcu to zbog organizacije poslovanja odgovara, radnici možete dati godišnji odmor u dijelovima, npr. 2 tjedna u kolovozu, a ostatak do 30. lipnja sljedeće godine. Pri tome, skrećemo pozornost na Zakonsku odredbu prema kojoj radnik mora tijekom kalendarske godine iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju (ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore), a drugi dio godišnjeg odmora sukladno čl. 84. st. 1. Zakona prenio bi se u iduću godinu i iskoristio do 30. lipnja.
U konačnici, ako bi poslodavac radniku prije prestanka radnog odnosa omogućio korištenje godišnjeg odmora u trajanju dužem od onoga koji bi radniku pripadao, nema pravo od radnika tražiti vraćanje naknade plaće isplaćene za korištenje godišnjeg odmora.

Razmjerni dio godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Zaposlili smo dva radnika (jednog od 1. svibnja, a drugog od 19. lipnja) i niti jedan nije imao prekid između dva radna odnosa. Oboje idu na godišnji 2 tjedna u kolovozu bez obzira što ne rade duže od 6 mjeseci. Hoće li to biti u redu tj. hoćemo li time što prekršiti?


Odgovor:

U ovom slučaju radnici su bez prekida dužeg od 8 dana počeli raditi kod novog poslodavca, tako da će oboje prema našem mišljenju imati pravo samo na razmjerni dio godišnjeg odmora za 2023. godinu. Naravno, poslodavac neće biti u prekršaju ako radnicima omogući korištenje razmjernog dijela godišnjeg odmora u trajanju dužem od onog koji bi im pripadao, ali se time izlaže riziku u slučaju da dođe do prestanka radnog odnosa, budući da neće imati pravo od radnika tražiti vraćanje naknade plaće isplaćene za korištenje godišnjeg odmora.

Korištenje godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Zaposlenica ispunjava uvjete za mirovinu 4.1.2024. godine te sukladno članku 42. TKU-a ima pravo na puni godišnji odmor za tu godinu pa nas zanima može li ona početi koristiti godišnji odmor koji joj pripada za 2024. godinu već u 2023. godini kako joj ne bi morali isplatiti neiskorišteni godišnji odmor?


Odgovor:

Radnica ne može početi koristiti godišnji odmor iz 2024. godine već u 2023. godini. Takvo postupanje nije u skladu sa Zakonom o radu, tako da će radnici u konkretnom slučaju biti potrebno isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

Nejednaki raspored radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:

U vrtiću rade, između ostalih, i odgojitelji. Propisana norma neposrednog rada s djecom (efektiva) iznosi  5,5 sati dnevno, a što na tjednoj bazi iznosi 27,5.
Sporno nam je određivanje jednakog rasporeda radnoga vremena za zaštićene kategorije radnika poput majki s djecom do 8. godine života, a koji nisu pristali raditi u nejednakom rasporedu.
Naime, može li se smatrati da takve osobe koje rade kao odgojitelji u skladu s gore navedenom i  propisanom  normom rade u jednakom rasporedu ako rade u neposrednom radu :
- pon. - 5 sati, uto - 7 sati, srij. -5 sati, čet. - 5, pet.- 5,5, što ukupno iznosi propisanih 27,5, ako je takav raspored stalan tijekom godine, odnosno nepromjenjiv 
ili
 moraju raditi svaki dan u tjednu 5,5 sati u neposrednom radu što opet iznosi propisanih 27,5 tjedno?


Odgovor:

Da bi nešto bilo nejednaki raspored radnog vremena bitno je da poslodavac odredi takav raspored na način da radno vrijeme u jednom periodu traje duže od radnikovog punog odnosno nepunog radnog vremena, a da u drugom periodu bude kraće, kako bi se po isteku nejednakog rasporeda radno vrijeme svelo na puno odnosno nepuno radno vrijeme.
Dakle, ako redovno radno vrijeme odgovora radnikovom punom/nepunom radnom vremenu, bez obzira što svaki dan ne radi jednak broj sati, tada uopće niti nema potrebe za određivanjem nejednakog rasporeda/preraspodjele. U tom smislu, česta je situacija da radnici u okviru svojeg redovnog rasporeda rade u šestodnevnom radnom tjednu od ponedjeljka do petka 7 sati, te u subotu 5 sati, što ukupno odgovara punom radnom vremenu od 40 sati tjedno.

Obveze poslodavca prema radnicama koje se nakon roditeljskog dopusta vraćaju na posao

Odgovorio: RP
Pitanje:

Tijekom ove godine imali smo reorganizaciju (novu sistematizaciju radnih mjesta), radnice koje su u tom periodu bile na roditeljskom dopustu uskoro se vraćaju na posao ali još nisu potpisale novi ugovor o radu (sukladno reorganizaciji). Koje su obveze poslodavca prema radnicama  koje se nakon roditeljskog dopusta vraćaju na posao (u smislu zaštite koeficijenta i radnog mjesta) ako njihovo radno mjesto novom sistematizacijom više kao takvo ne postoji?


Odgovor:

Poslodavac ne smije 15 dana od dana prestanka korištenja prava na roditeljski dopust radnicama otkazati ugovor o radu. Naravno, poslodavac može odmah po povratku na rad ponuditi radnicama novi izmijenjeni ugovor o radu, ako na isti obje ugovorne strane sporazumno pristanu. Ako radnice ne pristanu na sporazumnu izmjenu ugovora o radu, po isteku 15 dana poslodavac im može dati otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu.
Osim navedenog, poslodavac je dužan temeljem čl. 36. st. 3. Zakona o radu, u slučaju kada je prestala potreba za ranijim poslovima, radnicama ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova (premda Zakon ne navodi podrobnije što se smatra “odgovarajućim poslovima”). Ako poslodavac nema odgovarajućih poslova, radnicama bi mogao dati poslovno uvjetovani otkaz istekom 15 dana od prestanka korištenja prava na roditeljski dopust. Do isteka 15 dana, ako kod poslodavca nema drugih odgovarajućih poslova, radnice u krajnjem slučaju ne bi trebale ništa raditi, ili u dogovoru s poslodavcem ne bi morale dolaziti na radno mjesto, naravno, uz primitak plaće u punom iznosu.

Prekovremeni rad korisnika mirovine

Odgovorio: RP
Pitanje:

Može li korisnik mirovine koji ima sklopljen ugovor o radu na polovicu radnog vremena raditi prekovremeno bez utjecaja na pravo na mirovinu? Može li se s korisnikom mirovine sklopiti ugovor o djelu za povremene poslove iz djelatnosti poslodavca budući da na javne natječaje za zapošljavanje nema prijavljenih kandidata, a nužno je osigurati kontinuitet rada pružanja zdravstvene zaštite zbog javnog interesa i zaštite zdravlja? Poslodavcu je u interesu primarno sklopiti ugovor o radu, ali nema prijavljenih kandidata.


Odgovor:

Korisnik mirovine, koji se tijekom korištenja toga prava zaposlio do polovice punog radnog vremena i kojem se isplata mirovine ujedno ne obustavlja, može raditi prekovremeno bez utjecaja na pravo na mirovinu.
Također, u slučaju sklapanja ugovora o djelu korisnik mirovine ne gubi pravo na isplatu mirovine, ali može se postaviti pitanje je li ugovaranje takvog rada zakonito, odnosno ispunjavaju li ti poslovi karakteristike ugovora o djelu. Ako je riječ o poslovima za koje se uobičajeno sklapa ugovor o rad, kao što iz upita možemo naslutiti, tada sklapanje ugovora o djelu ne bi bilo dopušteno. Na jednak način tumači i ministarstvo nadležno za poslove rada u mišljenju dostupnom na sljedećoj poveznici: https://uznr.mrms.hr/mogucnosti-rada-umirovljenika

Trajanje radnog vremena korisnika mirovine

Odgovorio: RP
Pitanje:

Ako poslodavac zaposli umirovljenika pitanje je:
1. Je li takav radnik ostvaruje pravo na godišnji  odmor,  ako  da je li  u punom iznosu  20 dana kao i svaki drugi radnik koji radi puno radno  vrijeme?
2. Radnik može raditi 20 sati tjedno,  je li  to  znači da može  raditi 2 dana  po  8 sati,  ili čak  cijeli tjedan  po 8 sati, bitno  da  ne prijeđe  mjesečni fond  sati  za pola radnog vremena?


Odgovor:

Pretpostavljamo iz upita da je riječ o korisniku prava na starosnu mirovinu, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu, koji se tijekom korištenja toga prava zaposlio do polovice punog radnog vremena i kojem se isplata mirovine ujedno ne obustavlja. U pogledu prava na godišnji odmor, isti ostvaruje jednako kao i radnik zaposlen s punim radnim vremenom, dakle, Zakon o radu u ovom slučaju ne pravi nikakvu razliku.
Puno radno vrijeme definirano je na tjednoj razini, dakle 40 sati tjedno, što znači da radnici zaposleni na polovicu punog radnog vremena mogu primarno raditi najviše do 20 sati tjedno, što ne znači 4 sata svaki dan (ako rade u petodnevnom radnom tjednu), već mogu raditi npr. i dva dana po 8 sati i još jedan dan po 4 sata, ili bilo koju drugu kombinaciju na koji način bi bili u okvirima polovice punog radnog vremena od 20 sati tjedno. Napominjemo da se radno vrijeme gleda na razini tjedna, a nikako ne kao mjesečni fond sati.

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi djeteta

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnik nas je obavijestio da namjerava ostvariti pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi djeteta. Još uvijek nema rješenje HZZO-a kojim mu se priznaje pravo i temeljem kojeg će primati naknadu no obzirom da do sada nismo imali takvu situaciju molim Vas samo informaciju/mišljenje je li potrebno s tim radnikom sklopiti aneks ugovora kojim bi se odredilo radno vrijeme u trajanju od 4 sata  a na temelju rješenja HZZO-a.
Znamo da ne smijemo mijenjati podatke o radnom vremenu na HZMO i HZZO jer prijava mora biti na puno radno vrijeme kako bi poslodavac snosio trošak plaće za polovicu a drugu polovicu HZZO. Sada ostaje samo nedoumica ima li potrebe sklapati aneks s radnikom u kojem bi se navelo stečeno pravo ili ne.


Odgovor:

U konkretnom slučaju smatramo da nije potrebno izmijeniti radnikov ugovor o radu. Naime, u navedenom slučaju ne dolazi do izmjene ugovora o radu, te će radnik, nakon što prestane koristiti pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi djeteta, i dalje nastaviti raditi pod uvjetima koji su prethodili donošenju “privremenog” rješenja HZZO-a.

Korištenje godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Imamo radnicu – med. sestru koja se od 27.08.2022. godine do 30.07.2025. nalazi na roditeljskom dopustu. Sada nas je zatražila korištenje cijelog godišnjeg odmora za 2023. godine, te je navela kako istekom godišnjeg odmora, namjerava koristiti roditeljski dopust. (ista navodi:“ Koristila bih godišnji za 2023. godinu, nakon čega bih ponovno nastavila roditeljski dopust. ) Pri tome navodimo da ista, sukladno traženju,  ne bi radila niti jedan dan, već bi koristila roditeljski-godišnji – roditeljski.


Odgovor:

Poslodavac ako želi može radnici odmah nakon povratka s roditeljskog dopusta omogućiti korištenje godišnjeg odmora, bez da radnica odradi i jedan dan, ali nema tu obvezu.  Dakle, ako radnica odluči prekinuti roditeljski dopust, što je svakako njezino pravo, poslodavac bi mogao radnici odmah omogućiti korištenje godišnjeg odmora. Međutim, kao što smo naveli, poslodavac nema tu obvezu, već može odlučiti da, nakon što radnica prekine roditeljski dopust prvo dođe raditi, a da će o samom godišnjem odmoru odlučiti kasnije (npr. prema planu i organizaciji godišnjih odmora kod poslodavca). Dakle, sve ovisi o odluci poslodavca. 

Zamjenski tjedni odmor

Odgovorio: RP
Pitanje:

Radnica je po nalogu za prekovremeni rad radila u subotu od 14:00 do 18:00 sati. Dani tjednog odmora su subota i nedjelja, a radno vrijeme u tjednu je od 08:00 do 16:00 sati. (javna ustanova). Sporno se pokazalo ostvaruje li radnica kojoj je uvećana plaća za 4 sata prekovremenog rada i pravo na zamjenski tjedni odmor (u Pravilniku o radu se navodi da radnici imaju pravo na neprekidni tjedni odmor od 48 sati) a obzirom da je radila u subotu kao dan tjednog odmora, i u kojem trajanju?


Odgovor:

Prije svega, napominjemo da je nezahvalno tumačiti pravilnik o radu, s obzirom da je riječ o autonomnom pravnom izvoru te poslodavac najbolje poznaje prava koja je samim pravilnikom odredio.
Prema čl. 75. Zakona o radu, radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja dnevni odmor od dvanaest sati neprekidno.  Prema tome, ovako kako ste naveli, Vaš pravilnik na povoljniji način za radnike određuje tjedni odmor u usporedbi s Zakonom o radu, pa ispada da radnica sukladno odredbama pravilnika o radu koje navodite nije iskoristila neprekidni tjedni odmor od 48 sati budući da je u subotu radila, te da bi joj stoga strogo gramatički tumačeći trebali omogućiti zamjenski tjedni odmor. Ali još jednom napominjemo da  je ovo samo naše tumačenje, te se želimo ograditi u pogledu njegove ispravnosti budući da je riječ o pravnom izvoru kojeg u konačnici nismo vidjeli.

Dodatni dani godišnjeg odmora za radnike koji imaju djecu

Odgovorio: RP
Pitanje:

Pravilnikom imamo propisane dodatne dane godišnjeg odmora za djelatnike koji imaju djecu. Zanima nas do koje godine djeteta se mogu davati ti dodatni dani, do 15 godina, do 18 godina ili dok se dijete školuje?


Odgovor:

Prije svega, želimo napomenuti da je pomalo nezahvalno tumačiti pravilnik o radu, s obzirom da poslodavac najbolje može odrediti prava koja je samim pravilnikom propisao. Međutim, ako bismo generalno govorili što su djeca u području radnih odnosa, onda bi to prema Zakonu o radu bile osobe do 15 godina života. U svakom slučaju, predlažemo da konkretizirate pravilnik i odredite do koje će dobi djeteta poslodavac omogućavati radnicima dodatne dane godišnjeg odmora kako bi navedeno pitanje bilo sasvim nesporno.

Vrijeme koje se uračunava u izračun jubilarne naknade

Odgovorio: RP
Pitanje:

Sukladno Pravilniku o radu te Kolektivnom ugovoru Vrtića, radniku pripada pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidan rad kod Poslodavca. Imamo situaciju kad je radnica koristila neplaćeni dopust do 3. godine života djeteta što predstavlja mirovanje radnog odnosa. Da li točno razmišljamo ako smatramo da radnica ima pravo na jubilarnu nagradu računajući i godine do korištenja dopusta odnosno mirovanja radnog odnosa jer radni odnos nije prekinut već se radi o mirovanju radnog odnosa? Dakle za izračun jubilarne nagrade ne ubrajamo samo vrijeme provedeno na dopustu kada je radni odnos mirovao?


Odgovor:

Sukladno čl. 27. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 152/22), za vrijeme korištenja prava na mirovanje radnog odnosa do treće godine djetetova života prava i obveze zaposlenog ili samozaposlenog roditelja iz radnog odnosa miruju.
Dakle, budući da se radi o mirovanju prava ne postoji prekid radnog odnosa, ali se navedeno razdoblje mirovanja ne uračunava u razdoblje za izračun jubilarne nagrade. Na navedeni način tumači i povjerenstvo za tumačenje TKU. Razdoblje prije i poslije vremena provedenog na neplaćenom dopustu se uračunava u izračun za jubilarnu nagradu.

Rad u turnusima

Odgovorio: RP
Pitanje:

Molimo Vaše tumačenje kod rada u turnusima 12-24-12-48 za ovih par upita kako slijedi:
1.      Je li rad u turnusima 12-24-12-48 redovan rad, odnosno rad u smjenama koje su tako raspoređene?
2.      Mora li se satnica kod rada u turnusima svoditi na satnicu radnika koji rade u petodnevnom radnom tjednu i je li postoji neka zakonska obveza zašto to moramo raditi?
3.      Što je točno prekovremeni rad radnika koji rade u turnusima?
4.      Što napraviti ako radnik koji radi u turnusima odradi manje sati u mjesecu od radnika koji radi u petodnevnom radnom tjednu, odnosno što kada odradi više?


Odgovor:

Rad koji je duži od 40 sati tjedno smatra se prekovremenim radom, bez obzira na određene turnuse, osim ako prethodno nije utvrđena preraspodjela ili nejednaki raspored radnog vremena. Odlukom o nejednakom rasporedu, odnosno odlukom o preraspodjeli radnog vremena, potrebno je točno utvrditi od kada do kada takav nejednaki raspored odnosno preraspodjela traje. Naime, rad u turnusima nije vremenski ograničen, a upravo je smisao nejednakog rasporeda odnosno preraspodjele da ograniči trajanje razdoblja u takvom radu, kako bi po isteku tog razdoblja radno vrijeme odgovaralo radnikovom ugovorenom punom ili nepunom radnom vremenu. Ako bi po isteku tako utvrđenog rasporeda radnik radio duže od svojeg punog odnosno nepunog radnog vremena, navedeni višak sati trebao bi mu se platiti kao prekovremen rad.
Prema tome, satnica radnika koji rade u turnusima ne smije se svoditi na satnicu radnika koji rade u petodnevnom radnom tjednu, jer navedeni radnici imaju drugačije utvrđen raspored, odnosno preraspodjelu radnog vremena, te se kao što je prethodno navedeno, njima tek po isteku tog razdoblja radno vrijeme svodi na radnikovo ugovoreno puno ili nepuno radno vrijeme, kako to predviđaju članci 66. i 67. Zakona o radu.
Ako je radnik odradio sve sate u mjesecu prema utvrđenom rasporedu, ne može se reći da bi u smislu ostvarivanja plaće imao manjak ili višak sati u odnosu na neki fiktivno određeni univerzalni mjesečni fond sati, koji ne uzima u obzir raspored radnog vremena konkretnog radnika, pa prema tome takav univerzalni mjesečni fond sati ne može biti pravno relevantan. Zakon o radu nigdje ne navodi jedinstveni mjesečni fond sati, tako da je moguće da dva radnika kod istog poslodavca imaju različit mjesečni fond sati, ovisno o tome koji dan kojem od smjenskih radnika prema rasporedu radnog vremena počinje prvi radni dan u mjesecu, rade li u petodnevnom ili šestodnevnom radnom tjednu, i sl. Zakon o radu samo propisuje da puno radno vrijeme ne može biti duže od 40 sati tjedno. Zbog toga u praksi ponekad dolazi do situacije da radnik odradi svih 40 radnih sati u tjednu, ali da prema nekom fiktivnom jedinstvenom mjesečnom fondu sati kojeg poslodavac koristi ima, zbog ranije navedenih razloga, utvrđen “manjak” sati na kraju mjeseca. To je izvan svake sumnje pogrešno postupanje budući da je radnik odradio sve radne sate u skladu sa svojim rasporedom radnog vremena.

KORIŠTENJE RAZMJERNOG DIJELA GODIŠNJEG ODMORA

Odgovorio: RP
Pitanje:
S radnicom je 06.09.2016. sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme (zamjena za radnicu na porodiljnom dopustu). Ista je iskoristila razmjerni dio godišnjeg odmora za 2016. godinu u trajanju od 11 dana. Obzirom da navedenoj radni odnos prestaje sa 30.07.2017., zbog povratka radnice sa porodiljnog dopusta molimo pravno tumačenje vezano uz korištenje novog godišnjeg odmora za 2017. godinu.

Odgovor:
Radnica za 2017. godinu ima pravo na razmjerni dio od 7/12 godišnjeg odmora. To je izričito propisano člankom 78. st. 2. Zakona o radu (Narodne novine 93/14): „(2) Iznimno od članka 77. ovoga Zakona, radnik kojem prestaje radni odnos, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora."

PROMJENA RASPOREDA RADNOG VREMENA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Kako imamo dio djelatnika koji u situaciji kiše ne mogu odraditi svoj posao (radne sate) problem nam je na koji način te sate voditi i kako ih obračunati. Zakon kaže da se djelatniku ne smije mijenjati raspored rada za tekući dan tj. ukoliko dođe na radno mjesto i počne padati kiša, poslodavac ga ne smije poslati kući i reći mu da će to doći odraditi. Jedino što može je da mu piše sate zastoja i tako obračuna njegove sate. Poslodavac ne želi tražiti rješenje u nekim nesigurnim rješenjima već želi zadovoljiti zakon, a ne oštetiti ni djelatnike ni tvrtku. Da li je to moguće i kako?

Odgovor:
Vaš problem je teško riješiti. Naime, prema članku 66. st. 15. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) poslodavac mora obavijestiti radnika o njegovu rasporedu ili promjeni njegova rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju prijeke potrebe za radom radnika.

Dakle, Vi morate dati raspored tjedan dana unaprijed, a u kraćem vremenu možete samo radnika pozvati da radi, da dođe raditi ili ostane prekovremeno i sl., a ne možete promijeniti raspored na način da radnik ne treba raditi taj dan ili idući, znači pomicati vrijeme rada za kasnije.

Stoga, ako prema rasporedu radnici trebaju raditi, a ne mogu raditi zbog kiše, to im u svakom slučaju mora ići u radno vrijeme. Takva promjena rasporeda u smislu da ne moraju raditi nije moguća u razdoblju kraćem od tjedan dana.

Naravno, ako radnici nisu faktički radili, ali im je to radno vrijeme, poslodavac im može naložiti prekovremeni rad, npr. u subotu i taj nalog može biti dan u razdoblju kraćem od tjedan dana. Jasno, tada plaćate i dan kada radnici stvarno zbog kiše nisu radili i dodatni dan prekovremeno. Međutim, ne postoji zakonsko rješenje koje bi omogućavalo drugačije.

Postoji mogućnost ugovaranja samostalnosti u određivanju radnog vremena sukladno članku 88. Zakona o radu, za radnike za koje zbog posebnosti njihovih poslova radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnici određuju samostalno. No, ne vjerujemo da se u vašem slučaju radi o radnicima odnosno o poslovima na koje bi se ta odredba mogla primijeniti. Naime, to bi značilo da radnici imaju samostalnost u određivanju radnog vremena tj. da im raspored radnog vremena ne određuje poslodavac.

PREKOVREMENI RAD

Odgovorio: RP
Pitanje:
Da li postoji zakonsko ograničenje koliko dugo radnik može raditi prekovremeno?
Recimo, da li može raditi mjesec i pol svaki tjedan po 10 sati prekovremeno?

Odgovor:
Zakon o radu (Narodne novine 93/14) ima samo dva ograničenja kod prekovremenog rada da ukupno trajanje radnog vremena kod prekovremenog rada ne smije biti dulje od 50 sati tjedno i ne smije biti duže od 180 sati godišnje. Nema drugih ograničenja. Dakle, radnik može raditi mjesec i pol po 10 sati prekovremeno (tj. do 50 sati tjedno).

RAZMJERNI DIO GODIŠNJEG ODMORA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnik je sklopio ugovor o radu na određeno vrijeme dana 13.02.2017., ugovor mu prestaje 19.03.2017. Ima li pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora u visini 1/12 godišnjega odmora, budući da radi preko mjesec dana.

Odgovor:
Radnik ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora ne od 1/12 nego od 2/12. Naime, člankom 79. st. 4. Zakona o radu propisano je da se pri izračunavanju trajanja godišnjeg odmora na način najmanje polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora, a najmanje polovica mjeseca rada zaokružuje se na cijeli mjesec.
Stavkom 5. je također propisano da kada radniku radni odnos prestaje točno u polovici mjeseca koji ima parni broj dana, pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za taj mjesec ostvaruje kod poslodavca kod kojeg mu prestaje radni odnos.
Dakle, svaki kalendarski mjesec gleda se odvojeno. Kako je radnik u veljači radio preko polovice mjeseca, a također i u ožujku preko polovice mjeseca, ima pravo na 2/12 godišnjeg odmora.

KORIŠTENJE NEISKORIŠTENOG GODIŠNJEG ODMORA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Molimo Vas za Vaše mišljenje vezano za članak 84. Zakona o radu, riječ je o trgovačkom društvu koje ima Pravilnik o radu usklađen as Zakonom o radu iz 2014. godine.
Radnica krajem rujna 2013. je otišla na komplikacije u trudnoći, nije iskoristila godišnji odmor za 2013. u iznosu do 28 dana.
Pošto je radnica rodila dvojke (ukupno ima četvero djece) stoji na roditeljskom dopustu do 21. siječnja 2017. Dakle u obvezi se vratiti na posao 22. siječnja 2017. Zanima nas ima li radnica pravo iskoristiti godišnji odmor do 2013., 2014., 2015., i 2016. godine?

Odgovor:
Prema odredbi članka 84. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) radnica ima pravo iskoristiti neiskorišteni godišnji odmor iz 2016. i to do kraja 2017. godine. Naravno, ima pravo i na godišnji odmor iz 2017. godine.
Radnica nema pravo sada koristiti godišnji odmor iz ranijih godina (2015. godina i radnije godine).

PREKOVREMENI RAD

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnica je tri dana u tjednu bila na bolovanju te je radila četvrtak, petak i nedjelju (riječ je o kuharici u Domu socijalne skrbi). Ona tvrdi da je na ovakav način ostvarila prekovremeni rad. Kakvo je vaše mišljenje o tome? Koliko je prema Zakonu o radu dopušteno maksimalno radnih sati u radnom tjednu? Ako radi 48 sati smatra li se to prekovremenim radom te ostvaruje li pravo na slobodan dan?

Odgovor:
Zakon o radu (Narodne novine 93/14) poznaje samo tjedno radno vrijeme, koje je najduže 40 sati. Prema tome ako netko radi više od 40 sati tjedno, radio je prekovremeno. Neće biti prekovremeni rad ako se radi o preraspodjeli radnog vremena, ili o nejednakom rasporedu. No, o tome treba prethodno, dakle unaprijed donijeti odluku sukladnu Zakonu, i tada se ti sati mogu prebijati.
Radno vrijeme od 48 sati tjedno predstavljat će prekovremeni rad, osim u prethodno navedenom slučaju preraspodjele radnog vremena i nejednakog rasporeda radnog vremena, kada se tek na koncu toga razdoblja, koje može trajati od 1 do 12 mjeseci, isplaćuje razlika sati.
Budući radnica nije imala 48 sati tjednog odmora, kako određuje Temeljni kolektivni ugovor, treba dobiti dan tjednog odmora.

DODATNI RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA

Odgovorio: RP
Pitanje:
U postupku smo zapošljavanja na Fakultetu, u nepunom radnom vremenu od 28 sati tjedno, osobu koja je trenutno zaposlena u školi na 20 sati tjedno.
Obzirom na članak 61. stavak 3. Zakona o radu koji propisuje da radnik koji radi u punom radnom vremenu može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju od 8 sati tjedno, može li i ovaj naš radnik ostati kod starog poslodavca u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno i kod nas sklopiti ugovor o radu na 28 sati tjedno, budući bi u tom slučaju, kad se zbroji radno vrijeme starog i novog poslodavca, njegovo tjedno radno vrijeme iznosilo 48 sati, koliko iznosi i zakonom predviđeni zbroj punog radnog vremena (40h) i dodatnih 8h kod drugog poslodavca ili se ta zakonska odredba ne može primijeniti u slučaju kad radnik kod prvog poslodavca radi u nepunom radnom vremenu, a ne u puno kako to propisuje zakon?

Odgovor:
To nije moguće. Radnik kod Vas može sklopiti ugovor o radu na nepuno radno vrijeme do 20 sati.
Dodatni ugovor do 8 sati tjedno može se sukladno članku 61. st. 3. Zakona o radu sklopiti isključivo s drugim poslodavcem. Ako radnik s vama sklopi ugovor o radu na nepuno radno vrijeme više s vama nikako ne može sklopiti dodatni ugovor o radu za do 8 sati tjedno.
Također, kada bi s vama prvo sklopio ugovor za dodatnih do 8 sati tjedno, a potom s vama sklopio ugovor o radu na nepuno radno vrijeme od 8 sati, ovaj dodatni ugovor od 8 sati morao bi mu odmah prestati.

RAZMJERNI DIO GODIŠNJEG ODMORA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnica je počela raditi 01.07.2016. temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme radi zamjene za odsutnu radnicu. Radni odnos prestaje joj danom 16.1.2017. povratkom na rad odsutne radnice. Da li radnica ima pravo na puni godišnji odmor za 2016. ili na razmjerni dio godišnjeg odmora?

Odgovor:
Prema članku 77. st. 3. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na puni godišnji odmor, nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod toga poslodavca.
Budući se radnica zaposlila 1. srpnja 2016. u toj 2016. godini ne može ostvariti pravo na puni godišnji odmor nego na razmjerni jer se puni ostvaruje pravo nakon 6 mjeseci, a to se u 2016. nije ostvarilo.
U 2017. godini ima pravo na 1/12 godišnjeg odmora, ako joj je zadnji dan rada 16. siječnja 2017. Ako joj je zadnji dan rada 15. siječnja 2016. onda nema pravo niti na 1/12 godišnjeg odmora.

GODIŠNJI ODMOR OSOBE S INVALIDITETOM

Odgovorio: RP
Pitanje:
U našoj tvrtki osoba s invaliditetom ostvaruje 30 dana godišnjeg odmora. Ista tvrdi da ima pravo na još 5 radnih dana što bi iznosilo 35 dana godišnjeg odmora. Stoga moje pitanje glasi: Je li osoba s invaliditetom ima pravo na 35 dana godišnjeg odmora? Ako ima, koliki stupanj invalidnosti treba imati i treba li biti upisan u očevidnik?

Odgovor:
Osoba s invaliditetom ima pravo na dodatnih pet dana godišnjeg odmora u odnosu na zakonski minimum od 4 tjedna (što je za petodnevni tjedan 20 dana). Dakle, osoba s invaliditetom ima pravo na minimum od 25 dana. Ako dobiva 30 dana dobio je više od potrebnog minimuma godišnjeg odmora. Dakle, nema pravo na 35 dana godišnjeg odmora, već prema Zakonu o radu 5 tjedana, što iznosi 25 dana za petodnevni radni tjedan.

GODIŠNJI ODMOR NAKON KORIŠTENJA RODITELJSKOG DOPUSTA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnica koristi roditeljski dopust 3 godine. Ima li ona pravo za svaku kalendarsku godinu za vrijeme trajanja dopusta pravo na godišnji odmor? Dakle, ako je otišla 2013. godine na porodiljni dopust i vraća se u 2017. godini kod istog poslodavca, da li joj poslodavac odobrava za svaku godinu dopusta godišnji odmor?

Odgovor:
Sukladno članku 84. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) radnica koja se u 2017. godini vrati na rad s korištenja rodiljnog dopusta ima pravo iskoristiti godišnji odmor iz 2016. godine do kraja 2017. godine, neovisno što u 2016. nije stvarno radila niti jedan dan.
Međutim, u 2017. godini radnica nema pravo na godišnji odmor iz 2015. godine

OSTVARIVANJE PRAVA RADNIKU KOJI RADI U NEPUNOM RADNOM VREMENU

Odgovorio: RP
Pitanje:
Zaposlenik je radio od 01.05.2013. do 31.01.2016. godine u nepunom radnom vremenu (4 sata) samo kod jednog poslodavca. Računa li se zaposleniku polovina staža osiguranja ili puni staž (kao da je radio u punom radnom vremenu) prilikom prijave na natječaj za radno mjesto.

Odgovor:
Sukladno članku 62. st. 5. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14) vrijeme u nepunom radnom vremenu izjednačava se s punim za sva prava koja se tiču prethodnog trajanja radnog odnosa. Dakle, za pitanje radnog iskustva računa mu se kao i da je radio puno radno vrijeme.

PRAVO NA KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA ZA 2017. GODINU

Odgovorio: RP
Pitanje:
Zaposlena sam u centru za socijalnu skrb, imam 45. godina radnog staža i navršavam 65. godina života 18.04.2017.
Imam namjeru otići u mirovinu krajem 3. mjeseca 2017. Zanima me vezano uz navedene okolnosti imam li pravo na godišnji odmor za 2017. u cijelosti, s time da ga iskoristim do navedenog datuma tj. 31.03.2017.?

Odgovor:

Sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12) budući da odlazite u mirovinu imate pravo na puni godišnji odmor.
Međutim, Temeljni kolektivni ugovor je sada u produženoj primjeni koja traje do 12. ožujka 2017. pa bi za svaki slučaj bilo korisno iskoristiti godišnji odmor do tada.

RASPORED RADNOG VREMENA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Koliko radnik može najviše ostvariti radnih sati u šestodnevnom radnom tjednu bez da se taj rad smatra prekovremenim radom (radi se o zaposlenicima u kuhinji)?
1. Kuharica radi šestodnevni radni tjedan
U mjesecu rujnu 2016. ostvarila je radnih sati:
I. tjedan - 40 sati
II. tjedan - 42 sata
III. tjedan - 37 sati
IV. tjedan - 40 sati
Je li ovdje riječ o prekovremenim satima?

2. Nakon odrađenog vikenda (subote ili nedjelje) kuharica ima slobodan dan. Ulazi li taj slobodan dan u fond sati od toga tjedna?
3. Drugu smjenu kuharica završava u 20 sati i dolazi ujutro u 7 sati na posao. Je li zadovoljena odredba o tjednom odmoru ?

Odgovor:
Ako se na Vašu ustanovu odnosi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi, a pretpostavljamo da je to tako, tada nije dozvoljeno organizirati rad u 6-dnevnom radnom tjednu. Naime, oba kolektivnog ugovora određuju da se rad smije organizirati samo u 5-dnevnom radnom tjednu.

Inače, oba kolektivnog ugovora su istekla 12.12.2016. ali sukladno članku 199. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) još tri mjeseca se produženo primjenjuju odredbe tih kolektivnih ugovora koje se odnose na radnike.

Prema navedenom broju sati (40, 42, 37, 40 u četiri tjedna), nema prekovremenog rada ako se gleda na mjesečnoj razini.

Prema Zakonu o radu puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno (ali može se ugovoriti i kraće). Dakle, radnik koji radi prema rasporedu 40 sati tjedno odradio je sve sate. Ako radnik radi kraće prema rasporedu poslodavca nije za to odgovoran.

Slobodni dani naravno ne ulaze u radne dane, a niti u tzv. fond sati.
Sukladno članku 89. Zakona o radu, u socijalnoj skrbi dnevni odmor tj. odmor između dva radna dana može iznositi 10 sati.

Međutim, prema članku 36. st. 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, koji je u produženoj primjeni do 12. ožujka 2016. dnevni odmor između dva uzastopna radna dana iznosi najmanje 12 sati neprekidno.

Dakle, ako radnica ima samo 11 sati dnevnog odmora nema dovoljno odmora iz Temeljnog kolektivnog ugovora, pa ima pravo ne prihvatiti takav raspored radnog vremena.

PLAĆENI DOPUST

Odgovorio: RP
Pitanje:
Našoj zaposlenici dali smo dva dana plaćenog dopusta za pokop posmrtnih ostataka njezinog svekra i svekrve. Zanima nas jesmo li dobro postupili budući da se radi o pokopu posmrtnih ostataka koji je bio isti dan za oboje ili smo joj trebali dati četiri dana plaćenog dopusta tj. dva dana za svekra i dva dana za svekrvu?

Odgovor:
Ispravno je dati dva dana plaćenog dopusta, jer to odgovara svrsi za koji se plaćeni dopust daje, a to je prisustvovanje pogrebu.

SLUŽBENI PUT SUBOTOM I NEDJELJOM U JAVNIM SLUŽBAMA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Vrlo često nam se događa da djelatnik osobnim vozilom odlazi na simpozij ili kongres, u trajanju od 5 dana, od srijede do nedjelje, odobren mu je trošak puta i otvoren putni nalog.
Molim Vas na tumačenje navedenog, kao i način prikazivanja u Evidenciji radnog vremena iz koje proizlazi i obračun plaće (da li je potrebno službeni put evidentirati subotom i nedjeljom - što vuče u obračun plaće i prekovremeni rad).

Odgovor:
Ako je radnik upućen na službeni put subotom i nedjeljom to je nesumnjivo radno vrijeme. Radnik je po nalogu poslodavca otputovao, dakle to je vrsta rada i nema svoj tjedni odmor.
Dakle, to treba evidentirati u radno vrijeme, a temeljem toga i platiti. I naravno, radnik treba dobiti zamjenski tjedni odmor.
S obzirom na probleme koje takvi putovi stvaraju poslodavcu, na poslodavcu je da ocijeni opravdanost i nužnost takvog puta te u tome smislu odluči hoće li radnika slati na takav put ili ne.

RAZMJERNI DIO GODIŠNJEG ODMORA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Našoj radnici s danom 01.10.2016 godine istekao je Ugovor o radu na određene vrijeme.
Ista je iskoristila 3 dana godišnjeg odmora u 2016. godini, od ukupno 29 dana.
Temeljem odredbi čl. 82. Zakona o radu istoj smo Odlukom ravnateljice izvršili isplatu za preostalih 26 neiskorištenih dana godišnjeg odmora. Jesmo li ispravno postupili?

Odgovor:
S obzirom da radnici prestaje radni odnos tijekom godine, sukladno članku 78. st. 2. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) ima pravo samo na razmjerni dio godišnjeg odmora, a ne na puni godišnji odmor.
Dakle, na 9/12, što iznosi 22 dana, a 3 je iskoristila, pa je onda preostalo još 19 dana.

GODIŠNJI ODMOR

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnica je počela sa radom 02.03.2016. godine. Ugovor o radu ističe joj 30.09.2016. godine pa nas zanima koliko godišnjeg odmora joj pripada?

Odgovor:
Sukladno članku 78. st. 2. Zakona o radu, radnica ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, jer joj ugovor o radu prestaje tijekom kalendarske godine.
S obzirom da je radila od 2. 3. do 30. 9. 2016. ima pravo na 7/12 godišnjeg odmora.

ULAZI LI VRIJEME SLUŽBENOG PUTA U RADNO VRIJEME?

Odgovorio: RP
Pitanje:
Je li se radnicima koji su na službenom putu radili nedjeljom ili noću ili prekovremeno isplaćuje dodatak na plaću za tu vrstu rada? Većinom se radi o radnicima koji imaju nejednako raspoređeno radno vrijeme. Radi se o ustanovi financiranoj iz gradskog proračuna. Naime, kako se uopće vodi evidencija radnog vremena na službenom putu? Zbunjeni smo proturječnim mišljenjima na koja nailazimo. Iz ministarstva rada sam dobila informaciju da službeni put nema radnog vremena, da se za te dane dobiva plaća, te dnevnice za putne troškove, pa s obzirom na sve nema prekovremenih sati. Što je u tom slučaju sa radom noću ili nedjeljom?

Odgovor:
Kod radnog vremena vrlo često se postavlja pitanje kako tretirati vrijeme na službenom putovanju. Važeći Zakon o radu, kao niti jedan raniji zakon, nije dao izravni odgovor na ovo pitanje. Međutim, spomenuto mišljenje ministarstva (ne znamo da li mislite na Ministarstvo rada i mirovinskog sustava ili Ministarstvo kulture), koje generalno kaže da službeni put nije radno vrijeme, ne držimo točnim, osobito što se takvo generalno tumačenje ne može dati baš za sve situacije službenog puta.
Istina, u praksi se službeno putovanje u pravilu ne računa u radno vrijeme, nego se uglavnom kompenzira financijskim nadoknadama (dnevnicama, naknadama za korištenje prihvatnog automobila u službene svrhe i sl.).
Umjesto toga, kod službenog puta u radno se vrijeme najčešće računa samo ono vrijeme puta koje je unutar radnikovog redovnog dnevnog rasporeda. Dulje od toga samo ako je radnik stvarno dulje radio u smislu da je obavljao baš svoje poslove ali na drugom mjestu, a ne i kada je putovao.
To je već samo po sebi proturječno, jer ako radnik krene na put npr. u 14 sati, radno vrijeme mu je do 16 sati, a on vozi do 18 sati, do 16 sati bi mu se priznalo u radno vrijeme a do 18 sati ne, iako je to potpuno ista situacija.
Nastavno, ako bi radnik kojemu je redovni raspored radnog vremena od 8 do 16 sati, npr. išao na službeni put iz Zagreba u Dubrovnik i krenuo u 8 sati, došao u Dubrovnik u 14 sati, radio do 19 sati i vratio se u 01 sat drugoga dana, u radno vrijeme računalo bi mu se vrijeme od 8 do 19 sati, a od 19 do 01 sat ne bi, čak niti kada bi radnik sam vozio (osim vozačima, kojima je to osnovni posao).
Isto tako bi se tumačilo i primjenjivalo u slučaju kada je radnik bio upućen na službeni put u nedjelju, da bi u ponedjeljak ujutro nešto obavio u drugom mjestu. Takav radnik je u nedjelju samo putovao, a nije radio svoj posao, no nije imao odmor na način da raspolaže svojim radnim vremenom.
Na ovaj način, ako se vrijeme putovanja koje je izvan redovnog radnikovog rasporeda ne računa u radno vrijeme moglo bi se od radnika tražiti da ponovno ide na isti put sutra, tj. svakoga dana, iako bi tada dnevno imao samo po sedam sati dnevnog odmora (kao u navedenom slučaju), ili još manje. Naime, teško je naći argumente da se vrijeme provedeno vozeći auto, ili vozeći se u autu ili autobusu, može smatrati vremenom odmora. Možemo zamisliti da radnik radi na poslovima kod kojih bi umor mogao vrlo nepovoljno utjecati (ozljeda ili šteta sebi ili drugima, pri čemu to ne moraju biti nikakvi posebno opasni poslovi). Pitanje, bi li se moglo radnika slati na takve putove, a da ne mu se ne osigura odmor od 12 sati nakon takvog puta.
Međutim, ako bi se radniku nakon puta dalo 12 sati odmora, a da mu se samo putovanje ne računa u radno vrijeme, pitanje je od čega mu se daje odmor, ako nije radio, ako putovanje nije radno vrijeme. Naime, Zakon ne poznaje neko srednje rješenje, ne poznaje neko vrijeme koje ne ulazi u radno vrijeme, ali nije niti odmor. Zakon poznaje samo ili radno vrijeme ili odmor. Prema tome, ako putovanje ne računamo u radno vrijeme dolazimo u situaciju da ili radniku ne dajemo odmor, makar nakon putovanja imao samo po 2 ili 3 sata slobodno između dva radna dana i tako moguće stalno, što je definitivno nedopustivo, ili pak da mu dajemo odmor od nečega što nije radno vrijeme, ako putovanje ne računamo u radno vrijeme.
Pri tome vrijeme službenog putovanja niti na koji način ne treba izjednačavati s vremenom putovanja pri dolasku na posao i odlasku s posla. Naime, kod redovnog dolaska i odlaska na posao i s posla, radnikova je odluka o tome gdje živi i gdje se zaposlio. A kod službenog puta o svemu, dakle i o trajanju puta i početku i završetku puta, odlučuje poslodavac, osim ako se radi o samostalnosti u određivanju radnog vremena, kada je to odgovarajuće prirodi posla koje radnik obavlja. Npr. radnik je terenski komercijalist i ima ugovor o samostalnom određivanju radnog vremena te si sam određuje kada će ići na put, koliko će put trajati i sl.
Naravno, kada govorimo o pitanju računa li se vrijeme službenog puta u radno vrijeme, mislimo isključivo na vrijeme putovanja, a ne i vrijeme kada radnik izbiva od kuće ali se može odmarati, npr. kada nakon završetka rada u Dubrovniku iz ranijeg primjera, tj. u 19 sati ide u hotel i odmara se. Tada se radnik i stvarno može odmarati makar nije kod svoje kuće.
S druge strane dvojbeno je može li se vrijeme dok radnik putuje svrstati u definiciju radnog vremena iz stavka 1. članka 60. Zakona: „.. odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac." Dakle, pitanje je da li možemo smatrati da je radnik raspoloživ obavljati poslove za vrijeme dok putuje, no u svakom slučaju jedno je nesporno - za to vrijeme radnik ne raspolaže svojim vremenom niti se ne odmara.
Stajalište da se vrijeme putovanja računa u radno vrijeme sigurno bi znatno otežalo organizaciju rada poslodavcima, ali s obzirom na navedene probleme, držimo ga ipak manje pogrešnim od tumačenja da se uopće ne računa u radno vrijeme.
Dakle, u radno vrijeme na službenom putu bi trebalo računati vrijeme kada radnik putuje, osobito ako sam vozi, te vrijeme kada stvarno radi. S druge strane, vrijeme kada je radnik završio put, odnosno posao, to nije radno vrijeme, neovisno što nije kod kuće.
U tome smislu ako radnik radi noću na službenom putu, to je radno vrijeme i treba mu se uvećano platiti, isto tako za rad nedjeljom i sl.

Pri tome, ako su takva putovanja rijetka, to ne bi trebalo stvarati poteškoće s organizacijom radnog vremena, jer ako radnik jednom godišnje ode na dan-dva na službeni put, to neće predstavljati problem za poslodavca da mu se vrijeme dok putuje računa u radno vrijeme.
Ako su pak takva putovanja česta ili uobičajena, postoji mogućnost da se urede iznimke od primjene odredbi o trajanju rada noćnog radnika, dnevnom i tjednom odmoru, pod uvjetom da je radniku osiguran zamjenski odmor, a sukladno odredbi članka 89. stavak 1. t. 1. i 4. Zakona: „1) ako je to neophodno zbog udaljenosti između mjesta rada radnika i njegovog prebivališta ili zbog udaljenosti između različitih mjesta rada radnika, 4) ako se radi o djelatnosti s izraženom promjenom intenziteta aktivnosti..."), što bi bitno olakšalo poslodavcima rješavanje ovog problema.
Isto tako, što je vjerujemo za Vas najbolje rješenje, ako se radi o radnicima za koje zbog posebnosti njihovih poslova radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnik određuje samostalno, može se s tim radnicima ugovorili samostalnost u određivanju radnog vremena, a sukladno članku 88. st. 3. Zakona. U tome slučaju ne primjenjuju se odredbe Zakona o najdužem trajanju tjednog radnog vremena i razdoblju iz članka 66. stavka 8. Zakona, noćnom radu, te dnevnom i tjednom odmoru. Međutim, takvi ugovori obično imaju financijsku kompenzaciju budući se sva prava koja proizlaze iz duljeg radnog vremena, tj. prekovremenog rada, te druga uvećanja plaće vezana za radno vrijeme (noćni rad, rad nedjeljom i dr.) ne računaju. Stoga je pitanje, da li kao javna ustanova to možete radnicima ponuditi, jer teško je očekivati da bez toga netko hoće dobrovoljno potpisati takav ugovor o radu.

KOJI DANI SE RAČUNAJU U GODIŠNJI ODMOR

Odgovorio: RP
Pitanje:
Poslodavac ima raspoređeno tjedno radno vrijeme od ponedjeljka do petka, dakle u 5 radnih dana, sve subote su neradne.
U Pravilniku o radu (iz 2010.) i u ugovorima o radu stoji odredba da se u dane godišnjeg odmora računaju i subote tj. da se kod izračuna godišnjeg odmora računa šestodnevni radni tjedan.
Prema Zakonu o radu iz 2009, čl. 56., to je bilo moguće.
Novi Zakon o radu iz 2014. sadrži odredbu u čl. 79. prema kojoj se godišnji odmor radniku utvrđuje brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena.
Da li u takvoj situaciji poslodavac i dalje može u dane godišnjeg računati i subote ili ne?
Da li je poslodavac u prekršaju ?
Da li poslodavac treba uskladiti svoj pravilnik o radu i ugovore o radu na način da iz njih makne odredbu po kojoj se u dane godišnjeg računaju i subote?

Odgovor:
Prema članku 79. st. 1. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) godišnji odmor iz članaka 77. i 78. ovoga Zakona radniku se utvrđuje brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena.

Sukladno toj odredbi Zakona o radu, poslodavac niti na koji način ne može u godišnji odmor računati subote ako radnici u subotu ne rade. Dakle, mora se računati petodnevni a ne šestodnevni radni tjedan.
Poslodavac nije u prekršaju zbog članka 79. Zakona o radu jer nepridržavanje toga članka nije predviđeno kao prekršaj. Međutim, ako bi zbog takvog pogrešnog utvrđivanja broja dana godišnjeg odmora radnik bio uskraćen u nekom drugom pravu vezano za godišnji odmor (npr. da ne dobije četiri tjedna godišnjeg odmora), onda bi poslodavac bio u prekršaju zbog toga.
Poslodavac je sukladno članku 233. stavak 1. Zakona o radu bio dužan uskladiti pravilnik o radu s odredbama Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, dakle do 7. veljače 2015. S obzirom da to nije učinio u propisanom roku trebao bi to učiniti odmah.

PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnica je zaposlena na određeno puno radno vrijeme i ugovor joj istječe 31. srpnja 2016 godine. Od travnja je na bolovanju zbog teške bolesti. Ima li radnica pravo na godišnji odmor za 2016. godinu i kako joj regulirati to pravo ? Naime, godišnji odmor ne može iskoristiti jer je na bolovanju.

Odgovor:

Radnica ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora od 7/12. Ako godišnji odmor ne može iskoristiti sukladno članku 82. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) ima pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Dakle, radni odnos će joj prestati 31. srpnja 2016. a Dom će joj isplatiti naknadu za neiskorišteni razmjerni dio godišnjeg odmora od 7/12. 

KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Naša zaposlenica se od 06.06.2016. nalazi na roditeljskom dopustu, od 25.07.2016. do 26.08.2016. ustanova odlazi na kolektivni godišnji odmor.
Zaposlenica 22.07. želi prekinuti roditeljski dopust, zatim od 25.07. do 31.08. koristiti godišnji odmor a od 01.09. koristiti pravo rada s polovicom radnog vremena HZZO-a.
Zanima nas ima li zaposlenica pravo na godišnji odmor za 2016. godinu budući da nije radila niti jedan dan u 2016. godini (porodiljni dopust)?

Odgovor:
Radnica ima pravo na godišnji odmor za 2016. godinu jer rodiljni dopust nije prekinuo ugovor o radu tj. radni odnos. Radnica je sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14) u propisanom roku najavila promjene u korištenju prava (rok je 30 dana).

Međutim, radnica nema nikakvo pravo zahtijevati godišnji odmor baš u određenom terminu tj. od 25. 7. do 31. 8. 2016. Naime, radnica može doći raditi i predložiti kada će koristiti godišnji odmor, a na vama kao poslodavcu je da taj termin prihvatite ili ne.

Dakle, vi imate pravo odbiti njen predloženi termin godišnjeg odmora i reći neka radnica dođe raditi, a onda ćete vi kao poslodavac odlučiti o rasporedu njenog godišnjeg odmora, uključujući da joj obavijest o godišnjem odmoru date 15 dana ranije.

Naravno, ako želite nema nikakve zapreke da radnici izađete u susret, ali niste dužni prihvatiti njen prijedlog za raspored godišnjeg odmora.

Inače, ovakvo postupanje radnica i odobravanje takvog godišnjeg odmora je vrlo često ili čak pravilo u javnim službama, dok kod privatnih poslodavaca praktički ne postoji.

PLAĆENI DOPUST

Odgovorio: RP
Pitanje:
Ima li radnik pravo na plaćeni dopust radi crkvenog sklapanja braka ako je već sklopio brak kod matičara, a nije iskoristio pravo na plaćeni dopust jer tada još nije bio zaposlen?

Odgovor:
Prema našem mišljenju radnik nema pravo na plaćeni dopust, jer je brak službeno sklopio ranije. Činjenica što je tada bio nezaposlen ne igra nikakvu ulogu. Pravo na plaćeni dopust pripada radniku isključivo u trenutku kada nastane događaj za koji se traži dopust a ne naknadno.

GODIŠNJI ODMOR SAMOHRANOG RODITELJA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Kolegica je razvedena i živi s maloljetnim sinom i htjela bi ostvariti pravo na 1 dodatni dan godišnjeg odmora na koji ima pravo po Granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture.
Potpada li kolegica pod kvalifikaciju samohranog roditelja kako ga određuje Zakon o socijalnoj skrbi i kako ostvaruje pravo na dodatni dan, treba li podastrijeti ikakve dokaze o svom statusu?

Odgovor:
Ne postoji nikakva zakonska obveza o posebnom načinu dokazivanja činjenice da je netko samohrani roditelj, a u vezi prava na dulji godišnji odmor.
Ako Vi znate da je radnica samohrani roditelj, što se iz pitanja može zaključiti, jednostavno joj dajte to pravo. Jedino ako vi to ne znate, a radnici ne vjerujete, tražite neka donese izvod iz matične knjige vjenčanih iz koje se vidi da je rastavljena, ili neka jednostavno o tome da Vama pisanu izjavu.
Poslodavci kada se radi o godišnjem odmoru, jednostavno prihvaćaju ili izjavu ili znaju da je osoba samohrani roditelj i ništa drugo ne traže.

DODATNI RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnik koji je zaposlen kod nas u punom radnom vremenu želi suglasnost za dopunski rad u ukupnom trajanju od 180 sati godišnje.
S obzirom da ima prekovremenog rada kod nas molim Vas informaciju dali mu možemo i smijemo potpisati takvu suglasnost bez posljedica po nas.
Naime zanima me dali mi kao prvi poslodavac imamo kakvu obvezu (plaća, regres, ozljede na radu ...) prema drugom poslodavcu s kojim naš radnik želi raditi tih dodatnih 180 sati.

Odgovor:
O suglasnosti za rad kod drugog poslodavca, Vi kao poslodavac odlučujete potpuno samostalno procjenjujući sve okolnosti.
Naravno, potreba da radnik kod Vas radi prekovremeno može biti praktičan razlog da mu ne date suglasnost, jer ako će raditi kod drugog poslodavca to može imati utjecaj na mogućnost prekovremenog rada kod Vas. Ovo bez obzira što i radnik koji dodatno radi kod drugog poslodavca ima obvezu prekovremenog rada kod Vas. Naime, nakon što Vi pristanete da on radi drugdje postoji mogućnost da se on poziva na tu Vašu suglasnost i kaže da Vi znate da on mora u određeno vrijeme raditi kod drugog poslodavca i da ste pristali na to, pa da ne može raditi prekovremeno kod Vas u ono vrijeme kada radi kod drugoga poslodavca.
Dakle, sami morate procijeniti da li Vam to odgovara ili ne.
No, važno je znati da suglasnost možete uvijek povući, o čemu trebati odmah obavijestiti radnika, a bilo bi dobro obavijestiti i drugog poslodavca.
Vi nemate baš nikakve obveze prema drugom poslodavcu. Ali i nadalje imate sve svoje obveze prema svojem radniku.

BLAGDANI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Odgovorio: RP
Pitanje:
Da li po zakonu Republike Hrvatske u kojem je "Islam" priznata vjera, osoba koja želi biti sa svojom obitelji mora odabrati hoće li za dva dana "1. dan Kurban Bajrama" i "1. dan Ramazanskog Bajrama" biti kod kuće, i ako hoće, hoće li joj se ta dva dana računati kao blagdan, a svi državni praznici u Republici Hrvatskoj će joj se računati kao godišnji odmor?

Odgovor:
Vi imate prava na dva dodatna dana za islamske blagdane, a za sve ostale blagdane imate pravo na plaćeni slobodni dan kao i svi ostali radnici. Dakle, državni blagdani Vam se nipošto ne smiju računati kao godišnji odmor.

KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Imamo situaciju prekomjernog korištenja godišnjeg odmora do kojeg je došlo nepažnjom. Nepažnja je na strani djelatnika koji vodi evidenciju ali i djelatnika koji je zatražio korištenje godišnjeg odmora.

Nama to ne predstavlja osobito važnu problematiku, samo proces koji treba poboljšati. No ne znam postoji li tu kakav pravni rizik (npr. prilikom inspekcije).

S obzirom da je jedan djelatnik koristio 1 dan više, a drugi 3 dana više nego što im pripada pravo na godišnji odmor za 2015. godinu?

Odgovor:
Godišnji odmor određuje poslodavac. Dakle, ako nije bilo zlouporabe na strani radnika, ne možete napraviti ništa. Što se tiče inspekcije ne trebate brinuti, nema nikakvog prekršaja.

NEJEDNAKI RASPORED RADNOG VREMENA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Kada smjenski radnik (medicinske sestre) rade u tri smjene po 8 sati, da li se u tome slučaju višak ili manjak sati mogu prenijeti u idući mjesec?
Naime, problem se događa prvog i posljednjeg dana u mjesecu kada med. sestra radi noćnu smjenu (ukoliko radi noćnu smjenu 31. tekućeg mjeseca na 1. idućeg mjeseca radnik ima 6 sati realnog odrađenog rada manjka od ukupnog fonda sati, a idući mjesec ima 6 sati viška realnog odrađenog rada).

Odgovor:
Uvjet za to da bi se manjak ili višak sati mogao prenositi u idući mjesec je da je poslodavac donio odluku o nejednakom rasporedu radnog vremena, da je odredio kada takav nejednaki raspored počinje a kada završava, i da ju je objavio odnosno o tome obavijestio sve radnike.
Međutim, da bi poslodavac uopće mogao donijeti takvu odluku o nejednakom rasporedu, mora biti ispunjen uvjeti za članka 15. st. 4. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi. Prema Kolektivnom ugovoru, poslodavac nejednaki raspored može iznimno primijeniti samo kada je to izuzetno potrebno za poslove koji se obavljaju u više različitih programa odnosno na različitim lokacijama u ustanovama socijalne skrbi uz obveznu primjenu petodnevnog radnog tjedna.
Ako odluka o nejednakom rasporedu nije službeno donesena i objavljena, ili temeljem Kolektivnog ugovora nema uvjete za takvu odluku, nejednaki raspored se ne može primijeniti.
To znači, da nema nikakvog prenošenja. Višak sati se mora platiti kao prekovremeni rad, a manjak sati ide na teret poslodavca.

PRAVO NA NAKNADU ZBOG NEISKORIŠTENOG GODIŠNJEG ODMORA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Ako radnica zbog bolovanja nije iskoristila godišnji odmor za 2013., 2014. i 2015. god., može li joj po povratku s bolovanja biti omogućeno, osim za 2015., i korištenje godišnjeg odmora za 2013. i 2014.? Ukoliko ne može, ima li pravo na isplatu naknade zbog neiskorištenog godišnjeg odmora?

Odgovor:

Radnica u 2016. može iskoristiti samo godišnji odmor iz 2015. godine ako ga nije koristila zbog bolovanja, i to do 30. lipnja 2016.
Godišnje odmore iz 2013. i 2014. godine nema pravo koristiti niti ne može dobiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

Rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnica koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju. Poslodavac kod kojeg je radnica zaposlena obavlja trgovačku djelatnost, a radnica radi kao prodavač u trgovini mješovitom robom.
Da li poslodavac smije radnici organizirati rad na način da odredi da 2 sata radnica radi u jutarnjoj smjeni, a 2 sata u poslijepodnevnoj smjeni tj. dvokratno.

Odgovor:
Nema nikakve izričito propisane zabrane niti u jednom zakonu da poslodavac ne bi mogao odrediti dvokratni rad radnici koja radi pola radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.
Međutim, mislim da to poslodavac bez suglasnosti radnice ne bi smio učiniti. Naime, rad s polovicom radnog vremena radnici odobren upravo zbog potrebe njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, a dvokratni rad joj to otežava. Stoga bi prema mojem mišljenju za takav raspored poslodavac trebao dobiti suglasnost radnice.

Godišnji odmor kod prestanka ugovora o radu

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnici je je prestao radni odnos 4.1.2016. - redoviti otkaz o radu zbog osobno uvjetovanih razloga. Ostalo joj je 5 dana godišnjeg odmora. Da li smo joj dužni isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji, te da li ima pravo na novi godišnji odmor u 2016.

Odgovor:
Za godišnji odmor iz prošle godine koji nije iskorišten morate platiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.
Što se tiče 2016. godine, ako je radnica prestala raditi 4. siječnja 2016. onda nema pravo na godišnji odmor za tu godinu, jer nije ostvarila pravo niti na jednu 12-tinu godišnjeg odmora.

RASPOREĐIVANJE RADNIKA NA DRUGO RADNO MJESTO

Odgovorio: RP
Pitanje:
Ukoliko poslodavac želi rasporediti radnika u drugi Ured jer nije zadovoljan načinom na koji obavlja posao u dosadašnjem Uredu (a bez smanjivanja plaće) mora li to učiniti isključivo putem otkaza Ugovora o radu ili može npr. i putem Odluke?

Odgovor:
Sve što se tiče posla rješava se ugovorom o radu. Dakle, isključivo od ugovora o radu ovisi može li se radnik rasporediti ili ne. Naime, ako iz ugovora o radu ne proizlazi naznaka u kojem odjelu, onda se radnik može rasporediti u bilo koji odjel, jer to je dio njegovog posla iz ugovora o radu.
Međutim, ako radnik radi ima u ugovoru o radu navedeno da radi u točno određenom uredu, onda ga se ne može rasporediti drugdje nego treba izmijeniti ugovor o radu.

TRAJANJE GODIŠNJEG ODMORA RADNIKA KOJI RADI U NEPUNOM RADNOM VREMENU

Odgovorio: RP
Pitanje:
Je li radnik koji radi u nepunom radnom vremenu ima pravo na puni godišnji odmor od najmanje 4 tjedna za kalendarsku godinu ili mu se to pravo određuje razmjerno radnom vremenu na način da ima pravo na pola godišnjeg odmora (2 tjedna), budući radi upola manje nego radnik koji radi u punom radnom vremenu?

Odgovor:
Svi radnici, i oni koji rade u punom i oni koji rade u nepunom radnom vremenu, pa makar to bilo samo 1 sat tjedno, imaju prema Zakonu o radu (Narodne novine 93/14) jednako pravo na najmanje četiri tjedna godišnjeg odmora.
Jedino maloljetnici i radnici koji rade na poslovima na kojima uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje pet tjedana.

PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR ZA VRIJEME MIROVANJA RADNOG ODNOSA DO DJETETOVE 3. GODINE ŽIVOTA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Ostvaruje li se pravo na godišnji odmor za vrijeme mirovanja radnog odnosa do djetetove 3. godine, a mirovanje radnog odnosa zaposlenice nije ostvareno za treće dijete, a niti za dijete sa smetnjama u razvoju na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u kojem slučajevima se zaposleniku plaćaju doprinosi.
Mirovanje je ostvareno sukladno pravu zaposlenika na mirovanje radnog odnosa temeljem Zakona o radu kada mu sva prava iz radnog odnosa miruju.

Ako da, molim odgovor na slijedeće primjere:

Primjer 1.

Zaposlenica je 19.03. 2015. nakon godine dana porodiljnog i 6 dana razmjernog godišnjeg odmora za 2015. godinu otvorila mirovanje radnog odnosa.
18.03. 2016. se vraća raditi nakon godine dana mirovanja. Ima li pravo na ostatak godišnjeg odmora iz 2015. godine?
Jesmo li joj prije otvaranja mirovanja trebali dati da iskoristi cijeli godišnji za 2015. godinu ili je zbog mirovanja ostvarila pravo samo na razmjerni dio godišnjeg odmora?

Primjer 2.

Zaposlenica 01.04. 2015. nakon godine dana porodiljnog dopusta i iskorištenog godišnjeg odmora za 2014. godinu otvara mirovanje radnog odnosa.
01.09.2015. se vraća na posao.
Ima li zaposlenica pravo na puni godišnji odmor za 2015. godinu jer u 2015. godini ima više od 6 mjeseci rada ili na razmjerni dio za razdoblje od 01.01. do 01.04.2015 i od 01.09. do 31.12.2015.

Primjer 3.

Zaposlenica 15.09. 2015. otvara mirovanje radnog odnosa nakon godine dana porodiljnog dopusta.
Godišnji odmor planira koristiti po povratku s mirovanja. Ima godišnji za 2014. godinu - 29 dana, razmjerni godišnji za 2015. - 22 dana.
Trebamo li joj za 2015. dati cijeli godišnji odmor i ostvaruje li pravo za vrijeme mirovanja u 2016. godini na kvotu godišnjeg odmora.


Odgovor:
U nastavku Vam navodimo odgovore na Vaš upit:

Ad 1.) Prema odredbi članka 84. st. 4. Zakona o radu (Narodne novine 93/14), godišnji odmor odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti te korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, radnik ima pravo iskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

Međutim, pravo mirovanje radnog odnosa ne predstavlja niti rodiljni niti roditeljski dopust, a što je definiranom člankom 9. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14), a niti je bolest.
Razlog neiskorištenja godišnjeg odmora u 2015. godini jest mirovanje prava (jer da nije bilo mirovanja prava nakon rodiljnog dopusta radnica bi mogla iskoristiti godišnji odmor).
Međutim, usprkos tome, radnica ima pravo iskoristiti neiskorišteni dio godišnjeg odmora koji je duži od dva tjedna, sukladno stavku 1. članka 84. Zakona o radu, koji se primjenjuje na sve radnike koji su iskoristili dio godišnjeg odmora u tekućoj godini.

Niste bili dužni radnici dati puni godišnji odmor prije odlaska na mirovanje prava. Radnica je u radnom odnosu kod vas, a samo prava miruju, tako da zbog mirovanja ne ostvaruje samo razmjerni nego puni godišnji odmor.

Ad 2.) Budući se radnica u tekućoj, 2015. godini vratila na rad ima pravo na puni godišnji odmor za tu, 2015. godinu. Mirovanje prava nije prestanak ugovora o radu, nego samo kako i naziv kaže, mirovanje prava.

Ad 3.) Ako se radnica vrati 2016. godine, niti na koji način ne može koristiti godišnji odmor iz 2014. godine.
U 2015. godini imali bi pravo na korištenje godišnjeg odmora iz 2014. godine, ako je razlog nekorištenja bio rodiljni ili roditeljski dopust.
Ako je radnica u 2015. godini radila do 15. 9. 2015. onda u 2016. nema pravo na godišnji odmor (trebali ste joj do tada dati godišnji odmor).

TRAJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA U SLUČAJU RADA U NEPUNOM RADNOM VREMENU

Odgovorio: RP
Pitanje:
Zaprimili smo mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Uprave za rad i zaštitu na radu koje glasi: „Odredbom članka 57. Zakona o radu (NN br. 93/14) propisano je da pripravnički staž traje najdulje jednu godinu, ako zakonom nije drukčije određeno. Istu dužinu pripravničkog staža propisivao je i Zakon o radu (NN br. 149/09, 61/11,82/12 i 73/13) koji je bio na snazi u vrijeme trajanja Vašeg pripravničkog staža (1. travnja 2011. do 31. ožujka 2013.) Navedena godina dana pripravničkog staža smatra kalendarskih dvanaest mjeseci, a
budući Zakon ne uvjetuje rad pripravnika u punom radnom vremenu, mišljenja smo da i pripravnik koji radi u nepunom radnom vremenu odrađuje pripravnički staž pod istim uvjetima kao i radnik koji radi u punom radnom vremenu.„ Navedeno mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Nastavni zavod drži spornim jer iz njega proizlazi da: - pripravnički staž prema Zakonu o radu uvijek traje najdulje jednu godinu (osim gdje je drugim zakonom drugačije određeno), - da Zakon o radu ne uvjetuje rad pripravnika u punom radnom vremenu te da iz tog razloga pripravnici koji rade u nepunom radnom vremenu odrađuju pripravnički staž kalendarskih dvanaest mjeseci kao i radnik koji radi u punom radnom vremenu, iako je nesporno da se u raznim podzakonskim aktima koji reguliraju područje pripravničkog staža u pojedinim djelatnostima (donesenim od strane nadležnih ministarstava i komora) izrijekom navodi da se pripravnički staž obavlja u punom radnom vremenu 40 sati tjedno kao i da se trajanje pripravničkog staža (12 mjeseci) produljuje u nekim slučajevima odsustva (npr: bolovanje,porodni dopust...) i to za onoliko vremena koliko je odsustvo trajalo. Pa tako npr.: - čl. 11. Pravilnika o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (NN 66/15) - čl. 7. Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika ( NN 02/11, 14/13 i 114/13) - čl. 2. Pravilnika o psiholozima vježbenicima (donesen 29.01.2009. od strane Hrvatske psihološke komore na temelju čl. 42. Zakona o psihološkoj djelatnosti)
- čl. 7 . Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine (NN 114/13, 157/13 i 30/14) - čl. 12. stv. 2 Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika i osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) ... itd. Osim toga, iz naprijed navedenog mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava proizlazi da Zakon o radu stavlja u diskriminatoran položaj djelatnike - pripravnike koji pripravnički staž u trajanju od 12 mjeseci odrađuju u punom radnom vremenu, jer se jednako vrednuje različiti opseg osposobljavanja. Iz citiranog mišljenja se nameće zaključak da je pripravnik koji se efektivno osposobljava 1 sat dnevno tijekom 12 mjeseci, jednako osposobljen za samostalan rad kao i pripravnik koji usvaja znanja i rješava praktične zadatke 8 sati dnevno 12 mjeseci. Molimo Vas mišljenje o načinu primjene odredbe članka 57. Zakona o radu (NN 93/14) u situaciji kad poslodavac u istom vremenskom periodu zapošljava dva djelatnika - pripravnika iste stručne spreme koje osposobljava za samostalan rad na istom radnom mjestu, a od kojih je jedan djelatnik u radnom odnosu na puno radno vrijeme a drugi djelatnik na nepuno radno vrijeme. Nadalje, molimo Vas mišljenje da li iz stipulacije odredbe članka 57. Zakona o radu (NN 93/14) proizlazi da ista predmnijeva rad u punom radnom vremenu tijekom trajanja pripravničkog staža.

Odgovor:
Mišljenja smo da je tumačenje koje je dalo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u vezi trajanja pripravničkog staža potpuno točno. Naime, člankom 57. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) propisano je da pripravnički staž traje najdulje jednu godinu, ako zakonom nije drukčije određeno. Dakle, ova odredbe je jasna i izričita i ne predviđa nikakve iznimke. Stoga nije moguće pripravnički staž produžiti na dulje od jedne godine neovisno o tome što pripravnik radi u nepunom radnom vremenu. Osim toga vi ste kao poslodavac sklopili ugovor o radu na nepuno radno vrijeme s pripravnikom, pa je to vaš izbor. Ovdje valja napomenuti da Zakon o radu u vezi pripravnika u stvari rješava one situacije tj. one pripravnike u zanimanjima i uvjetima gdje pripravnički staž nije propisan posebnim propisom kao uvjet za samostalan rad, nego to određuje poslodavac svojim pravilnikom, ili pak ugovorom o radu s pripravnikom. Stoga Zakon o radu izričito unosi zaštitnu odredbu u pogledu najduljeg trajanja pripravničkog staža koji ne može trajati dulje od jedne godine. Što se tiče primjene drugih propisa koje ste spomenuli, radi se posebnim propisima koji se primjenjuju isključivo u djelatnostima na koje se odnose, te se na niti koji način ne primjenjuju kao opći propis, niti se mogu uzeti kao analogija. Naime, članak 57. Zakona o radu je izričit i nikakva analogija iz posebnog propisa ne može dovesti do drukčije primjene članka 57. Zakona o radu od onoga što je time člankom propisano bez ikakvog izuzetka. Pri tome također treba imati na umu da posebni propisi kada propisuju pripravnički staž, propisuju ga temeljem zakonske obveze koja određuje da je pripravnički staž uvjet za samostalno obavljanje poslova, i to tamo gdje je zakonodavac smatrao da je u javnom interesu da se neki poslovi mogu samostalno obavljati samo ako radnik provede neko vrijeme u pripravničkom osposobljavanju. Za razliku od toga, članak 57. te članci 55. i 56. Zakona o radu primarno rješavaju situacije kada poslodavac samostalno određuje hoće ili neće radnika početnika zaposliti kao pripravnika ili ne. Zaključno - prema našem mišljenju pripravniku koji je zaposlen temeljem članka 57. Zakona o radu kao pripravnik, pri čemu posebni propis ne zahtjeva obvezan pripravnički staž, ne možete na zakonit način produžiti pripravnički staž na dulje od jedne godine, bez obzira što je radio u nepunom radnom vremenu.

UGOVARANJE RADNOG VREMENA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Puno radno vrijeme radnika je 34 sata tjedno kad radi poslove svog radnog mjesta. Ali kad radnik ide na službeni put, školovanje, održava predavanje na nekom školovanju, puno radno vrijeme bi bilo 40 sati. Treba li u ugovoru o radu napisati oba puna radna vremena i razloge kada je jedno, a kada drugo puno radno vrijeme ili je dovoljno napisati da je puno radno vrijeme 34 sata tjedno s obzirom da će radnik veći dio godine raditi u tom radnom vremenu, a u slučaju kad radnik ide na službeni put, školovanje i sl. napisati u odluci da će mu radno vrijeme za te dane biti 40 sati tjedno?

Odgovor:
Iz upita ne znamo točno o čemu se radi. Dakle, da li se radi o sljedećem: 1. samo o tome da vi imate kolektivnim ugovorom ili pravilnikom određeno da je puno radno vrijeme 34 sata, 2. o tome da postoji normirani rad od 34 sata tj. nešto poput neposrednog rada u nastavi i sl. a u stvari se radi radnom vremenu od 40 sati (kao što je to npr. u školstvu gdje normirano vrijeme nastave iznosi 22 ili 24 sata, ali se sve vodi kao puno radno vrijeme od 40 sati tjedno), 3. o skraćenom radnom vremenu iz članka 64. Zakona o radu, za poslove na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, pa se radno vrijeme skraćuje razmjerno štetnom utjecaju, a koji su poslovi određeni posebnim propisom.
Ad 1. Ako puno radno vrijeme iznosi 34 sata temeljem kolektivnog ugovora ili pravilnika, tada je uvijek 34 sata, za sve poslove koje radnik obavlja, uključujući i one na službenom putu. Naime, ako je kolektivnim ugovorom određeno da je puno radno vrijeme 34 sata, nema nikakve mogućnosti da se kao puno radno vrijeme za službeni put i sl. odredi neko drugo, tj. duže puno radno vrijeme. Ad 2. Ako je 34 sata samo tzv. normirani rad tj. nešto poput neposrednog rada u nastavi i sl. u školstvu, a u stvari se radi o punom radnom vremenu od 40 sati (kao što je to npr. u školstvu gdje normirano vrijeme nastave 22 ili 24 sata, ali se sve vodi kao rad od 40 sati), tada se ugovara isključivo puno radno vrijeme od 40 sati, a ostalo je samo normirano vrijeme neposrednog rada. Tada samo ugovarate puno radno vrijeme od 40 sati, a ako normirani rad nije određen propisom ugovarate da radnik radi 34 sata na tim normiranim poslovima, a ostalo je priprema, administracija i sl. Ad 3. Ako se o skraćenom radnom vremenu iz članka 64. Zakona o radu, s time da su ti poslovi određeni posebnim propisom pa je za njih određeno skraćivanje radnog vremena zbog čega radno vrijeme iznosi 34 sata, tada se na drugim („neštetnim") poslovima može raditi do 40 sati. U tome slučaju se kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu može ugovoriti da radnik dio radnoga vremena, najduže do punog radnog vremena, radi na nekim drugim poslovima koji nisu štetni. Dakle, tada se ugovora da se radi o skraćenom radnom vremenu iz članka 64. Zakona o radu, prema kojem radno vrijeme temeljem posebnog propisa iznosi 34 sati, tjedno, ali da će radnik razliku do punog radnog vremena od 40 sati raditi na drugim poslovima koji nisu štetni kada dobije takav nalog poslodavca.

GODIŠNJI ODMOR IZ PRETHODNE GODINE

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnica se vraća s rodiljnog i roditeljskog dopusta 18. 12. 2015. Radnica nije koristila godišnji odmor za 2014. godinu jer je bila na bolovanju i održavanju trudnoće. Da li radnica ima pravo koristiti cijeli godišnji odmor za 2014. ili samo do kraja kalendarske godine u kojoj se vratila na posao tj. do 31. 12. 2015.

Odgovor:
Sukladno odredbi članka 84. st. 5. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) radnik koji zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije mogao iskoristiti godišnji odmor 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, ima pravo iskoristiti taj godišnji odmor do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad. Dakle, radnica godišnji odmor iz 2014. godine može iskoristiti samo do 31. 12. 2015. znači onoliko dana koliko joj je to moguće, a najviše od 18. 12. do 31. 12. 2015. i to samo ako joj odmah date godišnji odmor, što
niste dužni. Naime, radnica se prvo treba vratiti raditi pa potom početi koristiti godišnji odmor, a pri tome rok obavijesti je najmanje 15 dana, što znači da ne bi uopće stigla koristiti godišnji odmor. No, zanemarujući tih 15 dana za obavijest, ako joj date godišnji odmor odmah tj. 18. 12. on završava 31. 12. 2015. te radnica 1. 1. 2016. mora doći raditi.

PREKIDANJE BOLOVANJA RADI KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Naš djelatnik neprekidno je na bolovanju od 17. 05. 2014. godine.
Djelatnik je podnio zahtjev za neiskorišteni godišnji odmor. Navodi da je želio prekinuti bolovanje i iskoristiti godišnji odmor do 30. 06. 2015. za 2014. god., pa ponovno dalje nastaviti bolovanje, jer je novčano razlika velika između tih primanja, ali mu liječnici to nisu savjetovali, pošto je poslijeoperativni postupak tek počeo, a i to bi bilo "igranje sa bolovanjem".

Odgovor:
Vaš radnik više nema pravo na godišnji odmor iz 2014. godine jer je taj godišnji odmor mogao iskoristiti samo do 30. lipnja 2015.
U javnom sektoru se nerijetko prekida bolovanje radi korištenja godišnjeg odmora, a bez da se faktični počne raditi, pa se onda odmah nakon toga nastavlja bolovanje. To se kod privatnih poslodavaca ne radi, jer je to nanošenje neopravdanog troška poslodavcu (u stvari vrste štete). Osim toga, kako će liječnik prekinuti bolovanje ako je ono nužno?
Predlažemo da radniku date pomoć za bolovanje, što je neoporezivo do 2500 kuna.
Naravno, ako radnik prekine bolovanje, možete mu dati godišnji odmor iako ga prema Zakonu o radu radnik više ne bi imao pravo koristiti, ali kao poslodavac možete dati više prava od pripadajućih, jer Zakon o radu to ne brani.
Međutim, s druge strane, kao korisnik javnih sredstava, ne biste ista smjeli koristiti mimo onog što trebate.

OBVEZA KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Zaposlenik fakulteta nalazi se na plaćenom dopustu radi istraživačkoga rada od 3.7. do 3.10.2015.
Na koji način i do kada može iskoristiti svoje pravo na godišnji odmor za 2015. godinu, odnosno može li neiskorišteni godišnji odmor prenijeti i iskoristiti u sljedećoj kalendarskoj godini, s obzirom da zbog nastavnih obveza godišnji odmor ne može započeti koristiti po povratku na rad?

Odgovor:

Radnik može godišnji odmor iz 2015. godine iskoristiti u toj, 2015. godini jer se s plaćenog dopusta vraća 3. 10. 2015. pa ima dovoljno vremena da ga iskoristi.

Međutim, ako to ne može zbog nastavnih obveza, može iskoristiti dio godišnjeg odmora u 2015. a drugi dio godišnjeg odmora prenijeti u 2016. godinu i iskoristiti do 30. lipnja 2016.

Radnik ne može cijeli godišnji odmor iz 2015. prenijeti u 2016. godinu, jer je to moguće sukladno članku 84. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) samo ako godišnji odmor nije iskorišten u tekućoj godini zbog bolesti te korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju. Kako to ovdje nije slučaj, radnik neće moći prenijeti cijeli godišnji odmor.

Kako bi to ujedno značilo da radnik uopće nije dobio godišnji odmor u tekućoj godini, poslodavac bi učinio teži prekršaji iz članka 228. st. 1. t. 16. Zakona o radu ako radniku ne omogući korištenje plaćenog dopusta na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom (članak 86.), a za koji je predviđena novčana kazna od 31.000 do 60.000 kuna.

Dakle, radniku morate omogućiti da koristiti barem dio godišnjeg odmora u ovoj godini. 

DOPUŠTENOST GODIŠNJEG ODMORA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Poštovani, jedna poslovna organizacija ide na kolektivni godišnji odmor 3 tjedna, no imam djelatnicu koja je primljena na neodređeno, a tada stječe pravo na 10 dana razmjernog godišnjeg odmora. Mogu li osobi dati tjedan dana više? Nisam nigdje našao da je riječ o prekršaju poslodavca ukoliko u tom trenutku pogoduje radniku. Naime radnik ima ugovor na neodređeno vrijeme i u slučaju prestanka radnog odnosa primjenjuje se odredba da poslodavac ne može tražiti naknadu od radnika za višak dana GO koji je radnik koristio. U ovom slučaju poslodavac ide sebi na štetu, ali ide u korist radnika.

Odgovor:
Nema nikakve zapreke da radniku date godišnji odmor u dužem trajanju od onoga kojeg trenutno ostvaraje. Jedino, kao što ste i sami naveli ako bi radniku ugovor o radu prestao prije nego što stekne ova tri tjedna godišnjeg odmora ne biste imali pravo tražiti razliku.

KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA NAKON BOLOVANJA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Službenica je na bolovanju od rujna 2013. godine. Može li koristiti godišnji odmor iz 2014. godine? Dakle, ona bi prekinula bolovanje i iskoristila godišnji odmor. Nije jasna u namjerama da li će se vratiti na posao ili će nakon toga opet otvoriti bolovanje. Kako postupiti u ovom slučaju, dozvoliti joj korištenje godišnjeg odmora do 30. 6. 2015. godine (pa koliko stigne iskoristiti), ili ona uopće nema pravo koristiti godišnji odmor za 2014. godinu s obzirom da je na bolovanju cijelu proteklu godinu i nije započela koristiti godišnji odmor u prošloj godini?

Odgovor:
Radnica bi imala pravo koristiti godišnji odmor za 2014. godinu do 30. lipnja 2015.
Dakle, ako se radnici vrati na posao prije 30. lipnja 2015. može koristiti onoliko godišnji odmor koliko joj ostane dana do 30. lipnja 2015.
Zatvaranje bolovanja samo radi korištenja godišnjeg odmora pa ponovno otvaranje bolovanja odmah nakon godišnjeg odmora je zlouporaba odnosno manipulacija s bolovanjem.
Vi jednostavno radnici trebate odgovoriti da kada konačno završi bolovanje i dođe raditi da ćete joj u zakonskom roku od 15 dana (ili kraće ako hoćete) dati godišnji odmor.
Dopuštanje da bolovanje prekine iako za to očito nema pravog razloga (jer bi se odmah poslije godišnjeg odmora nastavilo) je stvaranje bitnog troška za poslodavca.

Rad u drugoj smjeni

Odgovorio: RP
Pitanje:
Kako se računa rad u drugoj smjeni prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama? Naime, da li se u slučaju kada se radi od 7 do 13 (prva smjena) i od 12 do 20 sati (druga smjena) rad u drugoj smjeni računa samo od 14 sati, ili od 12 sati?

Odgovor:
Rad od 12 do 20 sati smatra se radom u drugoj smjeni, pa se u tome slučaju za svo vrijeme od 12 do 20 sati radniku plaća uvećava 10%. Dakle, bitno je da se radi o drugoj smjeni, a ne da se plaća vrijeme samo od 14 sati na dalje.

Kada bi bilo drukčije, tj. da se plaća samo vrijeme od 14 sati, tada bi se i onda kada isti radnici rade u prvoj smjeni npr. od 7 do 15 sati, onaj jedan sat od 14 do 15 sati morao plaćati kao radu u drugoj smjeni, što se ne radi.

Dani koji se računaju u godišnji odmor

Odgovorio: RP
Pitanje:
Zanima nas kako utvrditi broj radnih dana koji se računaju u godišnji odmor, s obzirom da naši radnici rade svaku drugu subotu, a dio godine (po ljeti) rade svaku subotu. Pri tome prema kolektivnom ugovoru subote se ne računaju u dane godišnjeg odmora. Također nas zanima možemo li radnicima dati više od 30 dana godišnjeg odmora?

Odgovor:
Prema odredbi članka 79. st. 1. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) godišnji odmor iz članaka 77. i 78. toga Zakona radniku (puni i razmjerni godišnji odmor) utvrđuje se brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena.

Dakle, ako radnik radi u petodnevnom radnom tjednu, godišnji odmor od četiri tjedna iznosit će 25 dana, a ako radi šestodnevnom tjednu tada će iznositi 24 dana.

S obzirom da radnici kod Vas rade u kombiniranom rasporedu (svaka druga subota radna), tada će im četiri tjedna godišnjeg odmora iznositi 22 dana. U slučaju kada isti radnici po ljetu rade u šestodnevnom radnom tjednu četiri tjedna godišnjeg odmora iznosit će 24 dana.

S obzirom na odredbu članka 79. st. 1. Zakona o radu, broj dana godišnjeg odmora trebalo bi utvrditi za svakog radnika sukladno njegovom konkretnom tjednom rasporedu rada u vrijeme kada ide na godišnji odmor (s obzirom da je taj raspored promjenjiv).

Što se tiče odredbe kolektivnog ugovora prema kojoj se subote ne računaju u godišnji odmor, mislimo da se ona ne može primijeniti jer se ovdje radi o striktnoj odredbi Zakona o radu, prema kojoj se broj dana godišnjeg odmora određuje ovisno o radnikovom tjednom rasporedu.

Podsjećamo da je prema ranijem Zakonu o radu (Narodne novine 149/09, 82/12, 61/11, 74/13), bilo određeno da se broj radnih dana koji se uračunavanju u godišnji odmor radnika utvrđuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu (članak 56. st. 1.).

Važećim Zakonom o radu zakonodavac je ovdje isključio uređivanje kolektivnim ugovorom, pravilnikom i ugovorom o radu određivanje koji se dani uračunavaju u godišnji odmor. Iz toga zaključujemo da ovo nije pitanje koje ulazi u slobodu ugovaranja nego se striktno primjenjuje Zakon. Primjena većeg tj. povoljnijeg prava za radnike u slučaju godišnjeg odmora ostvaruje se mogućnošću uređivanja dužeg trajanja godišnjeg odmora i dr.

Što se tiče trajanja godišnjeg odmora, nema nikakve zakonske zapreke da godišnji odmor traje duže od 30 dana, ako je tako određeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Pripravnost

Odgovorio: RP
Pitanje:
Molimo pojašnjenje određivanja naknade za pripravnost sukladno Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi, prema kojem se ta naknada plaća u paušalnom iznosu u vrijeme dnevnog odmora i u dane tjednog odmora 2% od osnovne plaće, odnosno 4 % za blagdane.
Primjer:
- Radnik koji ima osnovnu plaću 4.209,68 kn za 8 dana pasivnog dežurstva dobije 673,55 kn i za 1 dan blagdana 168,39 kn, što je ukupno 841,94 kn.
- Radnik koji je imao 22 dana pasivnog dežurstva dobio je 1.852,26 kn.
Molim tumačenje je li takav obračun u redu ili nije.

Odgovor:
Prema članku 48. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, sklopljenog 25. ožujka 2014. (Narodne novine 42/14), naknada za pripravnost plaća se u paušalnom iznosu i to za:
- pripravnost u vrijeme dnevnog odmora između dva radna dana i u dane tjednog odmora 2% od osnovne plaće radnika,
- pripravnost u dane blagdana, spomen dana i neradnih dana 4% od osnovne plaće radnika.

Dakle, za jedan dan pripravnosti, ako je taj dan radni dan (dakle pripravnost za vrijeme dnevnog odmora) ili dan tjednog odmora, radnik ima pravo na naknadu 2% od osnovne plaće. Znači, za npr. tri takva dana, ima pravo na tri puta 2% tj. 6% od osnovne plaće itd. Isto tako za pripravnost na dane blagdana, za svaki dan blagdana kada je pripravan radnik ima pravo na naknadu 4% od osnovne plaće.

Sukladno tome, ako je radnik bio pripravan 30 dana u mjesecu (bez blagdana), ima pravo na naknadu za pripravnost od 30 puta 2% od osnovne plaće, što iznosi 60% osnovne plaće.

Rad u turnusu

Odgovorio: RP
Pitanje:
Nakon porodnog dopusta od 1 godine, jedna radnica traži oslobađanje od rada u turnusu (rad po 12 sati) i htjela bi raditi samo 8 sati, pozivajući se na zakonske odredbe ( čl. 47. preraspodjela)
S obzirom da to do sada nitko nije tražio i nije izričio navedeno da je turnus preraspodjela jer je to ritam 12-24,12- 48 mogli bi joj dozvoliti da radi dnevne turnuse što ona ne želi.

Odgovor:
Rad u turnusima nije preraspodjela radnog vremena, nego raspored radnog vremena, na način da se ne radi 8 nego 12 dnevno. Stoga nema propisane posebne zaštite za majke s malom djecom kao što je to određeno u slučaju preraspodjele radnog vremena iz članka 47. Zakona o radu (Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12, 73/13).

Nedavanje godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:
Zbog osobito važnih i neodgodivih poslova poslodavac je zaposleniku odgodio korištenje godišnjeg odmora tako da zaposlenik nije u kalendarskoj godini iskoristio godišnji odmor u trajanju od tri tjedna u neprekidnom trajanju kako je planirano Planom godišnjih odmora. Ima li zaposlenik pravo tražiti odštetu od poslodavca?

Odgovor:
Radnik ima pravo tražiti od poslodavca naknadu štete zbog neiskorištenog godišnjeg odmora, što su sudovi presuđivali najmanje u visini naknade az godišnji odmor.
Također je time poslodavac učinio prekršaj iz članka 294. st. 1. t. 43. Zakona o radu (Narodne novine 147/09), za koji je predviđena kazna od 61.000 do 100.000 kuna za pravnu osobu, a od 7.000 do 10.000 kuna za odgovornu osobu.

Godišnji odmor i prestanak ugovora o radu prije 1. srpnja

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnik je od 15.03.2010. godine na bolovanju, dobili smo obavijest o pravomoćnosti rješenja o priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad s danom 21.01.2011. godine. Radnik nije iskoristio godišnji odmor za 2010. godinu. Ima li pravo na godišnji odmor za 2010, tj. da li mu isplaćujemo naknadu za neiskorišteni godišnji odmor i na koji način? Ima li pravo na godišnji odmor za 2011. godinu tj. naknadu za neiskorišteni godišnji odmor za 2011. godinu?
U našem Pravilniku o radu piše:
„Radnik ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada:
- ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos, nije stekao pravo na godišnji, jer nije proteklo 6 mjeseci neprekidnog rada,
- ako mu radni odnos prestaje prije nego navrši 6 mjeseci neprekidnog rada
- ako mu radni odnos prestaje prije prvog srpnja.
Iznimno iz stavka 1. ovog članka radnik koji odlazi u mirovinu prije prvog srpnja ima pravo na puni godišnji odmor."
Ima li prema tome radnik pravo na puni godišnji odmor u 2011. godini?

Odgovor:
Radnik nije iskoristio godišnji odmor za 2010. zbog bolovanja, u kojem slučaju je mogao prenijeti godišnji odmor u 2011. godinu i iskoristiti do 30. lipnja 2011. Međutim, kako mu je prestao ugovor o radu 21. siječnja 2011. nije ga mogao iskoristiti.
Stoga nema pravo na naknadu za godišnji odmor iz 2010. godine.
Što se tiče pitanja ima li radnik pravo na puni godišnji odmor u 2011. godini odgovor je da prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 115/10), takvo pravo postoji. Međutim, u ovom slučaju ne postoji nikakva mogućnost realizacije takvog prava. Naime, radni odnos radniku po sili zakona prestaje 21. 1. 2011. što znači da do toga datuma nikako nije mogao iskoristiti cijeli godišnji odmor. Stoga smo mišljenja da radnik ima pravo na naknadu za neiskorišteni razmjerni dio godišnjeg odmora za 2011. godinu prema broju radnih dana od 1. siječnja do 21. siječnja 2011.

Godišnji odmor

Odgovorio: RP
Pitanje:
U Društvu nam se pojavio problem vezan uz korištenje godišnjeg odmora za 2010. godinu, sukladno odredbama novog Zakona o radu.
Naime, imamo dvije radnice od kojih se jedna s roditeljskog dopusta treba vratiti sredinom mjeseca lipnja 2011. godine, a druga sredinom mjeseca srpnja 2011. godine. Radnice nisu koristile godišnji odmor za 2010. godinu jer su od prvog dana trudnoće bila na bolovanju, tako da u 2010. godini uopće nisu radile. Kako se jedna radnica vraća sredinom lipnja 2011. godine jasno je da do 30.06.2011. godine neće moći iskoristiti cijeli godišnji odmor za 2010. godinu, dok druga uopće ne bi mogla koristiti godišnji odmor za 2010. godinu.
Obzirom na odredbe Zakona o radu moje pitanje glasi: treba li poslodavac u ovim slučajevima isplatiti naknadu za neiskorišteni dio ili neiskorišteni godišnji odmor, jer se ne radi ni o jednom od zakonski propisanih slučajeva u kojima poslodavac treba isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor? Ako poslodavac nije dužan isplatiti naknadu, da li radnice imaju pravo na naknadu štete zbog neiskorištenog godišnjeg odmora ili bilo koje drugo pravo?

Odgovor:
Poslodavac ne mora isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, jer se ona isplaćuje samo kod prestanka ugovora o radu. Također poslodavac nije dužan isplatiti nakandu štete za neiskorišteni godipšnji odmor, jer nema nikakve odgovornosti poslodavca.

Dežurstvo

Odgovorio: RP
Pitanje:

S obzirom na organizaciju i prirodu posla, a radi izbjegavanja kontinuiteta prekovremenog rada pojedinih zaposlenika uveli bismo dežurstvo za te zaposlenike.
Vrsta njihovog posla je takva da rade jednu ili dvije subote ili nedjelje u mjesecu po četiri sata.
Naše pitanje je na koji način da uredimo uvođenje dežurstva za tu kategoriju zaposlenika s obzirom da ista nisu predviđena našim Pravilnikom o radu?


Odgovor:
Ne znamo što mislite pod dežurstvom, jer Zakon o radu (Narodne novine 147/09) taj izraz ne poznaje. Poznaje ga Zakon o zdravstvenoj zaštiti, ali se on očito ne primjenjuje u Vašem slučaju.
Zakon o radu poznaje pripravnost (čl. 48.) ali se ona određuje pravilnikom o radu, nego ugovorom ili kolektivnim ugovorom. Pripravnost je vrijeme kada radnik ne radi (dakle kod kuće je i sl.) ali je pripravan se javiti na poziv poslodavca. Dok je pripravan to mu nije radno vrijeme, ali kada se odazove i dođe raditi to mu je naravno radno vrijeme.
Ako pod dežurstvom mislite na radno vrijeme u kojem radnik na radnom mjestu tj. kod poslodavca to je svakako radno vrijeme. Kod toga nije odlučno je li tako nešto određeno pravilnikom o radu ili nego, jer ukupno trajanje radnog vremena i vrijeme tjednog odmora.
Naime, ako je vrijeme iznad 40 sati tjedno to je prekovremeni rad pa kod toga vrijede sva ograničenja koja vrijede za prekovremeni rad (najdulje neprekidno trajanje itd.).
Ako je unutar 40 sati tjedno, onda treba vidjeti da li je sukladno ugovorenom rasporedu radnog vremena, i da li radnici imaju odgovarajući tjedni odmor.

RADNO VRIJEME

Odgovorio: RP
Pitanje:
Poštovani, budući uvodimo sistem "četverobrigadnog" rada; 2 dana 1 smjena, 2 dana 2 smjena, 3 dana treća smjena, dva slobodna dana. Molim Vas za očitovanje o specifičnostima takvog rada, da li se smatra preraspoređenim radnim vremenom?

Odgovor:
Preraspodjela radnog vremena ne može se sama po sebi „smatrati." Da bi došlo do preraspodjele radnici o preraspodjeli trebaju biti obaviješteni i trebaju znati trajanje preraspodjele, znati kada će se raditi duže kada kraće itd.
Sukladno odredbi članka 47. st. 2. Zakona o radu („Narodne novine" broj 147/09, 61/11 i 82/12) ako preraspodjela radnog vremena nije predviđena kolektivnim ugovorom, odnosno sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, poslodavac je dužan utvrditi plan preraspodijeljenog radnog vremena s naznakom poslova i broja radnika uključenih u preraspodijeljeno radno vrijeme, te takav plan preraspodjele prethodno dostaviti inspektoru rada.
Dakle, sama činjenica da radnici rade na opisani način nipošto ne znači da se radi o preraspodjeli radnog vremena.
Osim toga raspored koji navodite, ako ga mi dobro razumijemo, značio bi sedam dana uzastopnog rada, pa tek potom dva dana odmora. To je protivno odredbi članka 54. Zakona o radu, jer radnici neće imati tjedni odmor u svakom tjednu. Naime, u tjednu kada rade sedam dana neće imati tjedni odmor. Redovni raspored radnog vremena smije uključivati najviše šestodnevni, a ne sedmodnevni radni tjedan.

NEISPLAĆENA NAKNADA ZA GODIŠNJI ODMOR

Odgovorio: RP
Pitanje:
Poslodavac radniku nije isplatio naknadu za neiskorišteni godišnji
odmor. Radnik je preko Fine temeljem zahtjeva za izravnu naplatu
zatražio naplatu svoje novčane tražbine, pri tome priloživši sve
obračunske liste iz kojih nije vidljivo da je radnik koristio godišnji
odmor. Napomena: nisu priložene zadnje dvije obračunske liste, jer ih
radnik nije dobio. Da li je radnik ispravno postupio odnosno da li je
radnik trebao tužiti poslodavca?
Je li opravdan otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radniku
koji je obračunavao plaću i propustio isplatiti naknadu za
neiskorišteni godišnji odmor ?

Odgovor:
Ako radnik nije dobio obračun neisplaćene naknada za godišnji odmor može taj obračun zahtjevati od poslodavca, a može i poslodavca prijaviti inspekciji rada za prekršaj nedavanja obračuna neisplaćene naknade.
U protivnom može podnijeti tužbu sudu.
Kod svakog otkaza cijene se sve okolnosti (posljedice, da li je već bilo sličnih propusta, trajanje radnog odnosa itd.) pa nije moguće sigurno odgovoriti na Vaše pitanje o opravdanosti otkaza. Načelno to može biti razlog za otkaz, ali to nije moguće pouzdano odgovoriti.

GODIŠNJI ODMOR

Odgovorio: RP
Pitanje:
Zaposleniku je 13.3.13. urucena odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu. Otkazni rok mu je dva mjeseca. Podnio je zahtjev za zastitu prava iz radnog odnosa, u kojem navodi sljedece:
1)pravo na razmjerni dio g.o. za 2013.
2)15 dana neiskoristenog g.o.za 2012.
Molim Vas savjet: ima li pravo na korištenje svih navedenih dana neiskorištenog g.o.,a da za to
vrijeme otkazni rok ne teče ili na isplatu naknade za sve neiskoristene dane g.o.

Odgovor:
Radnik ima pravo na oba godisnja odmora. Ako ćete mu dati da stvarno koristi godišnji odmor to produzuje otkazni rok. Medutim, ako zbog rasporeda godišnjih odmora i organizacije radnog vremena radniku ne možete dati godišnji odmor možete mu umjesto koristenja godišnjeg odmora dati naknadu za neiskoristeni godisnji odmor prema clanku 61. Zakona o radu („Narodne novine" broj 147/09, 61/11 i 82/12). Dakle, isplatite mu tu naknadu na kraju radnog odnosa.

 

RADNO VRIJEME ? POVRATAK NA RAD NAKON SISTEMATSKOG PREGLEDA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Da li se radnik nakon obavljenog sistematskog pregleda dužan vratiti na posao? Ukoliko radnik radi u drugoj ili trećoj smjeni u danu kada se sistematski pregled obavlja, da li je dužan doći na posao taj dan? Postoji li propis kojim je to?

Odgovor:
O navedenom ne postoji nikakvo posebno zakonsko rješenje.
Sistematski pregled se kao pravo radnika ponekad ugovora kolektivnim ugovorima ili određuje pravilnikom o radu, odnosno ugovora ugovorom o radu. Međutim, niti u kolektivnim ugovor u kojima je to pravo ugovoreno, u pravilu koliko je nama poznato, nema rješenja za ovaj slučaj tj. za pitanje povrata na rad.
Odgovor na pitanje da li se radnik mora vratiti na posao nakon sistematskog pregleda u prvom redu treba tražiti u onom izvoru prava koji taj pregled određuje (kolektivni ugovor, ugovor o radu, pravilnik o radu).
Ako u tim izvorima nema nikakvog određenja, mišljenja smo da bi se radnik trebao vratiti na posao, kao i da bi trebao doći raditi u drugu odnosno treću smjenu.
Međutim, mišljenja smo ako sistematiski pregled nije propisan nekim propisom kao obveza, da radnik nije dužan ići na sistematski pregled, jer je to njegovo pravo a ne obveza, ali na posao treba doći.

Jedan sat rada noću

Odgovorio: RP
Pitanje:
Imamo radnike koji rade od 5 sati (što ulazi u noćni rad ) prva smjena, a druga smjena radi do 23 sata (što također ulazi u noćni rad ). Što u vezi toga moramo učiniti?

Odgovor:
U navedenom slučaju nemate noćnih radnika kako ih definira odredba članka 48. st. 5. Zakona o radu (Narodne novine 147/09, 61/11), jer noćni su radnici oni koji redovito najmanje tri sada rade noću, ili tijekom kalendarske godine jednu trećinu radnog vremena rade noću, što kod vas nije slučaj.
Prema tome, nemate nikakve posebne obveze (prijave, pregled), samo morate radno vrijeme evidentirati, a sati noćnog rada (od 05 od 06 te 22 do 23), te moraju biti više plaćeni kako to propisuje odredba članka 86. Zakona o radu.

Jedan dan godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnica prilikom određivanja plana i rasporeda godišnjeg odmora nije navela da treba jedan dan godišnjeg odmora. Međutim, nakon što je dobila raspored godišnjeg odmora traži taj jedan da mimo toga rasporeda. Jesmo li joj dužni udovoljiti?

Odgovor:
Radnici trebate omogućite korištenje jednog dana dana godišnjeg prema njenom zahtjevu jer je to njeno pravo iz članka članka 64. st. 5. Zakona o radu (Narodne novine 147/09, 61/11).
Pravo na jedan dan godišnjeg odmora kada to zatraži ima svaki radnik uz obvezu da o tome izvjesti poslodavca tri dva dana ranije. Za taj jedan dan godišnjeg odmora ne radi se plan niti odluka o korištenju. Njega radnik koristi kada želi samo ako izvjesti poslodavca tri dana ranije jer to je upravo smisao ove odredbe iz Zakona o radu. Dakle, taj jedan dan je i namijenje za izvanredne potrebe radnika mimo raposreda godišnjeg odmora. Naravno, ako radnik prethodno iskoristi cijeli godišnji odmor ne može više taj jedan dan koristiti.

PREKOVREMENI RAD VATROGASACA TIJEKOM SEZONE POŽARA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Pitanje je vezano uz prekovremeni rad vatrogasaca tijekom požarne sezone. Zbog velikih požara u zadnja dva mjeseca u javnoj vatrogasnoj postrojbi se dogodio iznimno velik broj prekovremenih sati, koji ujedno premašuju i ograničenja iz stavka 2. i stavka 3. članka 45. važećeg Zakona o radu. Međutim zbog očitih razloga više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i prijeke potrebe, takav prekovremeni rad apsolutno je nužan te je isto jasno svim radnicima koji na njega pristaju, budući da je to u duhu ove humanitarne djelatnosti. Uzevši u obzir navedeno, postrojba ipak takvim djelovanjem krši odredbe Zakona o radu i podložna je odgovornosti za najteže prekršaje iz istoimenog Zakona, pa smo stoga u nedoumici kako postupiti kod pojave takvih situacija u kojima prekovremeni rad pojedinog radnika traje duže od 32 sata mjesečno ili 180 sati godišnje, i ujedno traje duže od 4 tjedna neprekidno itd. Da li vatrogasna postrojba u tom slučaju može očekivati i kazne od strane inspektora rada, što bi po našem mišljenju bilo potpuno apsurdno? Napominjem da se drugačijom organizacijom rada ili preraspodjelom ne može ništa učiniti obzirom da požara ima tokom cijele godine te da oni zimski često nisu ništa kraći ni manji nego ovi ljetni.

Odgovor:
Odredbe Zakona o radu (Narodne novine 147/09, 61/11) odnose se i na vatrogasce.

U samom Zakonu o radu, u članku 3. st. 4. uvedene su iznimke od primjene odredbi Zakona o radu koje se tiču noćnog rada, dnevnog i tjednog odmora. Međutim, za najdulje tjedno radno vrijeme i najdulje trajanje prekovremenog rada ne postoji iznimka.

Zakonom o vatrogastvu (Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09), u članku 25.a također je propisana iznimka koja se tiče noćnog rada na način da dužina trajanja rada profesionalnih vatrogasaca može biti duža od osam sati u razdoblju od dvadeset četiri sata u kojem radi noću.

Međutim, istim je člankom toga Zakona, koji je u odnosu na Zakon o radu posebni zakon pa se primarno primjenjuje, propisano da je poslodavac pri organizaciji noćnog rada i rada u smjeni dužan osigurati profesionalnim vatrogascima dnevni odmor u neprekidnom trajanju od minimalno dvanaest sati. Dakle, niti iznimka iz Zakona o radu o kraćem dnevnom odmoru se ne može primijeniti jer posebni zakon to ne dopušta. Navedenim člankom je dalje određeno da je poslodavac pri organizaciji noćnog rada ili rada u smjeni dužan voditi osobitu brigu o organizaciji rada prilagođenoj profesionalnom vatrogascu te o sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima u skladu s naravi posla koji se obavlja noću i u smjeni. Isto tako poslodavac je dužan profesionalnim vatrogascima osigurati sigurnost i zdravstvenu zaštitu u skladu s naravi posla koji se obavlja, kao i sredstva zaštite i prevencije koje odgovaraju i primjenjuju se na sve profesionalne vatrogasce te su dostupne u svako doba, a kod organizacije rada u smjenama koje uključuju i noćni rad, mora se osigurati izmjena smjena tako da profesionalni vatrogasac u noćnoj smjeni radi uzastopce najduže jedan tjedan.

Na koncu je člankom 25.a st. 6. Zakona o vatrogastvu propisano da se osim prethodno navedenih odredaba ostala prava i obveze utvrđene propisima o radu primjenjuju se i na profesionalne vatrogasce.

Prema tome, u vezi najduljeg trajanja radnog vremena vatrogasaca i najduljeg trajanja prekovremenog rada nema za vatrogasce nikakvih iznimaka. To znači da najdulji rad vatrogaca vrijede odredbe Zakona o radu te poslodavci odgovaraju i za prekršaje zbog duljeg rada.

Ako se želi razmišljati o eventualnoj promjeni propisa, trebalo bi vidjeti mogućnosti kako izmjeniti Zakon o vatrogastvu, koji je posebni propis, kako bi se zakonske odredbe prilagode navedenim realnim potrebama, a da to bude ujedno usklađeno s Direktivom 2003/88 EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenog 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena, koja nas kao dio pravne stečevine Europske unije obvezuje.

Pravo na godišnji odmor osobe na stručnom osposobljavanju za rad

Odgovorio: RP
Pitanje:
Da li osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa kojoj se ostvareni radni staž računa samo kao mirovinski staž ima pravo na godišnji odmor?

Odgovor:
Navedena osoba ima pravo na godišnji odmor jer je odredbom članka 41. st. 4. Zakona o radu (Narodne novine 147/09, 61/11) propisano da se na osobe na stručnom osposobljavanju primjenjuju odredbe o radnim odnosima iz Zakona o radu osim onih o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće te prestanku ugovora o radu.

Noćni rad - obveze poslodavca

Odgovorio: RP
Pitanje:
Noćni rad se ne mora prijaviti, ali sukladno odredbi članka 51. Zakona o radu (Narodne novine 147/09, 61/11) radnicima koji će raditi noću trebao bi se osigurati zdravstveni pregled.
Međutim, prema Vašim navodima radno vrijeme radnika bi u jednoj smjeni 10 sati, od čega 8 noću. Stoga Vam skrećemo pažnju na odredbu članka 48. Zakona o radu prema kojoj rad noćnog radnika (a vaši radnici će očito ulaziti u kategoriju noćnih radnika) može trajati najviše 8 sati, a iznimno više od 8 sati, ali ne više do 12 sati pod uvjetom da je ta mogućnost ugovorena kolektivnim ugovorom.
Prema tome, ako takva mogućnost nije ugovorena kolektivnim ugovorom, noćni radnici (oni koji redovito rade bar tri sata noću) neće smjeti raditi više od 8 sati u jednoj smjeni. Protivno postupanje spada u najteže prekršaje poslodavca (čl. 294. st. 1. t. 35.) za koje je predviđena kazna od 61.000 do 100.000 kuna za pravnu osobu (tvrtku) i od 7.000 do 10.000 odgovorna osoba (direktor i sl.).

Odgovor:
Noćni rad se ne mora prijaviti, ali sukladno odredbi članka 51. Zakona o radu (Narodne novine 147/09, 61/11) radnicima koji će raditi noću trebao bi se osigurati zdravstveni pregled.
Međutim, prema Vašim navodima radno vrijeme radnika bi u jednoj smjeni 10 sati, od čega 8 noću. Stoga Vam skrećemo pažnju na odredbu članka 48. Zakona o radu prema kojoj rad noćnog radnika (a vaši radnici će očito ulaziti u kategoriju noćnih radnika) može trajati najviše 8 sati, a iznimno više od 8 sati, ali ne više do 12 sati pod uvjetom da je ta mogućnost ugovorena kolektivnim ugovorom.
Prema tome, ako takva mogućnost nije ugovorena kolektivnim ugovorom, noćni radnici (oni koji redovito rade bar tri sata noću) neće smjeti raditi više od 8 sati u jednoj smjeni. Protivno postupanje spada u najteže prekršaje poslodavca (čl. 294. st. 1. t. 35.) za koje je predviđena kazna od 61.000 do 100.000 kuna za pravnu osobu (tvrtku) i od 7.000 do 10.000 odgovorna osoba (direktor i sl.).

GODIŠNJI ODMOR U DIJELOVIMA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Može li radnik koji radi na puno radno vrijeme koristi dane godišnjeg odmora u trajanju kraćem od propisanih najmanje dva tjedna neprekidno ako to sam radnik traži?

Imamo također isto pitanje za radnicu radi kod nas na određeno vrijeme, ali samo pola radnog vremena, a drugu polovicu radnog vremena radi u drugoj tvrtci. Ista je već uzela tjedan dana godišnjeg odmora u drugoj tvrtci i mi smo joj odobrili korištenje godišnjeg odmora na tjedna dana (u istom periodu), po njezinom zahtjevu - zbog nemogućnosti koordiniranja termina u dvije tvrtke.


Odgovor:
Prema odredbi članka 62. st. 2. Zakona o radu (Narodne novine 147/09, 61/11) ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima jedan dio godišnjeg odmora tijekom kalendarske godine mora iznositi dva tjedna. Dakle, bilo koji dio (prvi,drugi treći), a ne mora to biti prvi dio. Dakle, ako ovaj dio godišnjeg odmora ne iznosi dva tjedna, propisanih dva tjedna može iznositi drugi dio godišnjeg odmora. Prema tome, do nemogućnosti korištenja dva tjedna godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju može doći samo ako bi svi ti djelovi iznosili manje od dva tjedna. To se ne bi smjelo, ali ako radnik to traži, a poslodavac prihvaća ništa se ne bi smjelo dogoditi, jer se problemi pojavljuju tamo gdje nema zajedničkog dogovora radnika i poslodavca, tj. gdje takvu odluku poslodavac donosi pritovno volji radnika.

Odgovor na drugo pitanje je u stvari isti. Pri tome u drugom slučaju je još dodatno olakšanje za poslodavca što prema odredbi članka 64. st. 2. Zakona o radu radniku koji radi u nepunom radnom vremenu kod dva poslodavca, ako oni ne postignu dogovor, godišnji odmor se odobrava prema radnikovom zahtjevu. Naravno, i radnikov zahtjev bi morao biti sukladan odredbi članka 62. st. 2. o dva tjedna godišnjeg odmora neprekidno, ali tu dolazi do sukoba prava, pa poslodavac ima smanjene mogućnosti utjecati na raspored korištenja godišnjeg odmora.

Inače, godišnji odmor u kojem niti jedan dio ne iznosi dva tjedna, bio bi prekršaj iz članka 293. st. 1. t. 14. Zakona o radu, iako u toj normi to nije tako jasno navedeno.

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i regres

Odgovorio: RP
Pitanje:
Jedna naša radnica je kod nas zaposlena na određeno vrijeme kao zamjena za radnicu na trudničkom bolovanju. Za vrijeme trajanje zamjene i ona je ostala trudna te je i ona sada kući na trudničkom bolovanju.Njezin ugovor na određeno vrijeme ističe 13.07.2012. jer se radnica koju je mijenjala vraća na posao.Za vrijeme trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme ona nije stigla iskoristiti godišnji odmor na kojeg je stekla pravo jer je ostala trudna. Imala je priliku da ga iskoristi ali nije jer joj se nije isplatilo da prekida trudničko bolovanje. Nas zanima da li ona ima pravo da joj se isplati naknada za neiskorišteni godišnji odmor s obzirom da ga nije koristila.Isto tako da li ima pravo na isplatu regresa za godišnji odmor kojeg su dobili svi radnici koji su stekli pravo na godišnji odmor.

Odgovor:
Radnica ima pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, jer je tako izričito propisano odredbom članka 61. Zakona o radu (Narodne novine 147/09, 61/11).
Što se tiče regresa za godišnji odmor, on nije propisan Zakonom o radu niti i jednim drugim propisom, dakle to pravo postoji samo ako je tako određenom kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, u kojem slučaju se primjenjuje na način kako je tim izvorima prava uređen, a što mi ne možemo znati. Dakle, u prvom redu ovisi tome kako je za taj slučaj odrešeno onim pravnim izvorom (npr. kolektivnim ugovorom) na kojem se temelji pravo na regres odnosno obveza poslodavca za isplatom.
Ako za za ovakav slučaj nije ništa određeno, ako postoji povjerenstvo za tumačenje kolektivnog ugovora (što je česti slučaj) ono može dati odgovor na pitanje.
Ako ništa od toga nema, treba protumačiti taj izvor prava. S obzirom da ne znamo kako glasi odredba o regresa niti o kojem se izvoru prava radi, možemo samo reći da u sličnom slučaju uobičajeno se tumači da radnik ne bi imao pravo na regres jer nije stvarno koristio niti dio godišnjeg odmora.

Godišnji odmor za vrijeme bolovanja

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnik koji je na bolovanju traži da mu se da godišnji odmor, pri čemu on ne bi niti došao raditi nego bi samo koristio godišnji odmor i potom nastavio bolovanje. Jesmo li to dužni prihvatiti. Napominjemo da prema našim saznanjima radnik uopće nije sposoban za rad?

Odgovor:
Ne bi se trebalo davati rješenje o godišnjem odmoru dok je radnik na bolovanju, dakle dok mu bolovanje službeno nije prekinuto odnosno dok nema potvrde dok lijječnik ne najavi prestanak bolovanja. Naime, ne zna kada će radniku bolovanje završiti.
Radnik bi trebao doći raditi i onda mu se službeno može dati godišnji odmor sukladno propisima (način određivanja vremena korištenja, davanje obavijesti o korištenju godišnjeg odmora 15 dana prije početka korištenja).
Ako su vaša saznanja točna da radnik uopće nije sposoban za rad, to znači da liječnik koji mu namjerava prekinuti bolovanje radi protuzakonito jer zdravstveno nesposobnog radnika formalno šalje raditi.

Opoziv godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:
Članica sindikata dobila je posljednje upozorenje pred otkaz ugovora o radu jer se nije odazvala na zatjev poslodavca da prekine godišnji odmor i dođe raditi. Je li radnica to bila dužna učiniti?

Odgovor:
Ako je radnica koristila godišnji odmor sukladno obavijesti o korištenju godišnjeg odmora koje joj je dao poslodavac, nije bila dužna prekinuti svoj godišnji odmor i doći raditi. Dakle, radnica nije niti na koji način prekršila niti Zakon o radu niti ikoji drugi propis. Odluka o tome hoće li u takvom slučaju radnik prekinuti godišnji odmor ili ne je njegova slobodna odluka, a ne i obveza.

Preraspodjela radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:
Molimo rješavanju dileme oko evidencije korištenja radnih sati stečenih u vremenu
preraspodjele u razdoblju povećanog rada. Radnik je sakupio 152 sata kroz
period povećanog rada. Iste koristi kroz studeni ove godine.
Društvo ima odluku o radnom vremenu koja glasi: 8 sati dnevno u 5 radnih dana.
U prilogu dostavljamo primjere evidencije. U prvom primjeru poslodavac vodi evidenciju korištenja sati iz preraspodjele i za vrijeme blagdana i u redovitom radnom vremenu, a u drugom isključivo u redovitom radnom vremenu.
Smatram da bi radnici odrađene sate trebali koristiti u redovitom radnom vremenu, dakle u vremenu kad se radi. Blagdani (ukoliko se nalaze u tjednu pon-petak) su svima plaćeni u obliku naknade , bez obzira da li je netko radio ili nije. Mišljenja sam da ne bi trebalo uzimati odrađene sate radniku i smjestiti ih u naknadu koju poslodavac ionako mora platiti, a i članaka 87.st.1. Zakona o radu kaže da radnik ima pravo na naknadu plaće za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga.

Odgovor:
Sukladno odredbi članka 47. Zakona o radu (Narodne novine 147/09, 61/11), puno ili nepuno radno vrijeme može se preraspodijeliti tako da tijekom jedne kalendarske godine u jednom razdoblju traje duže, a u drugom razdoblju kraće od punog ili nepunog radnog vremena. Ako preraspodjela radnog vremena nije predviđena kolektivnim ugovorom, odnosno sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, poslodavac je dužan utvrditi plan preraspodijeljenog radnog vremena s naznakom poslova i broja radnika uključenih u preraspodijeljeno radno vrijeme, te takav plan preraspodjele prethodno dostaviti inspektoru rada. Dakle, mišljenja smo da radnici moraju znati unaprijed kada će raditi duže a kada kraće, odnosno kada neće raditi.
Ako je preraspodjela učinjena tako da se izjednačavanje dužeg rada rješava na način da radnici neke dane ne rade, to se isključivo može odrediti u one dane kada su radnici trebali raditi. Radnici mogu dobiti tzv. slobodne dane isključivo u dane kada bi inače trebali raditi, . dakle u radne dane, a ne u dane blagdana odnosno dane kada ne rade inače.

Rad s polovicom radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radniku je rješenjem HZZO-a utvrđeno pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog težih smetnji u razvoju djeteta. Radnik je dostavio zahtjev da svoje pravo koristi na način da dva tjedna radi, a dva tjedna ne radi (mjesto stanovanja mu je udaljeno cca 60 km od mjesta rada) .
Temeljnim kol. ugovorom za službenike i namještenike je utvrđeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno , pet dana u tjednu, od ponedjeljka do petka.
Da li bi udovoljavanje njegovom zahtjevu bilo u skladu sa Zakonom o radu i Temeljnim k olektivnim ugovorom, da li to možemo riješiti odlukom poslodavca ili moramo sklopiti aneks ugovora o radu s radnikom, ili radnik mora svaki dan odraditi polovicu punog radnog vremena? Da li bi bilo u u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom da se radniku utvrdi neko drugo radno vrijeme, s tim da tjedno odradi 20 sati (npr. da na posao dolazi svaki drugi dan)?
Napominjem da se radi znanstvenom radnik i moguće je udovoljiti njegovom zahtjevu ukoliko to Zakon dozvoljava.

Odgovor:
Pravo na dopust za njegu djeteta ili pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju su prava koja radnik koristi temeljem posebnih propisa odnosno Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN br. 68/08, 110/08 I 34/11) te Pravilnika o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smjetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta (NN br. 18/09 i 25/09).
Mišljenja smo da bi se pravo na rad s polovicom radnog vremena radi skrbi i njege djetata s težim smetnjama u razvoju, u prvom redu trebalo primjenjivati na način da radnik svakog radnog dana radi pola radnih sati. Međutim, isto tako mislimo da što tiče Vas kao poslodavca, nema zapreke da udovoljite radniku na njegov zahtjev, koji bi trebao biti u pisanom obliku. No, pitanje je kako bi nadležno tijelo koje je utvrdilo pravo rada s polovicom radnog vremena tumačilo ovakav raspored, u smislu postiže li se ovakvim rasporedom svrha zbog koje je pravo i određeno, a to je činjenica da radnik treba svaki dan biti više vremena s djetom sa smjetnjama u razvoju. Istina, možda bi se i ovakav raspored rada mogao opravdati na način je tako radnik polovicu radnih dana po cijeli dan s djetetom, ali nadležno tijelo može imati drukčije mišljenje cijeneći sve okolnosti odnosno potrebe djeteta radi kojih je i odredilo ovakvo pravo, a koje nama nisu poznate. Stoga držimo da bi najispravnije bilo obratiti se za mišljenje tijelu koje je odredilo ovo pravo.

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnik je temeljem odredbi ZOMO ostvario pravo na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti te mu je radni odnos prestao 27. srpnja 2011. godine.

Dakle, radnik je ostvario pravo na puni godišnji odmor u 2011. godini.

Međutim, radnik je sve vrijeme još od 2010. godine bio na bolovanju pa u 2011. godini nije bio u mogućnosti koristiti godišnji odmor.

Je li poslodavac obvezan radniku isplatiti naknadu štete za neiskorišteni godišnji odmor za 2011. godinu?


Odgovor:
Odredbom članka 61. Zakona o radu (NN 147/09, 61/11) u slučaju prestanka radnog odnosa poslodavac je radniku koji nije iskoristio godišnji odmor dužan isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora. Valja istaknuiti da ova odredba ne postavlja nikakav uvjet niti ograničenja, dakle ako radni odnos prestaje a radnik nije iskoristi godišnji odmor poslodavac mu je dužan isplatiti tu naknadu, bez obzira što radnik zbog bolovanja, ili nekog drugog razloga nije godišnji odmor mogao koristiti.

Godišnji odmor

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnik je kod prošlog poslodavca zaključio radni odnos sa 09.09.2011 nakon višegodišnjeg rada dakle i prava na puni go za tekuću godinu. Kod nas je počeo raditi s 23.09.2011 dakle prekid između dva radna odnosa duži od 8 dana. Zanima nas da li to znači da je sav godišnji odmor trebao iskoristiti ili biti isplaćen kod prošlog poslodavca, te mu mi ne moramo dati nikakv razmjerni dio za 2011 godinu nego godišnji odmor nakon 6 mjeseci rada tj. 23.03.2012 za 2012 godinu.

Odgovor:
Radnik je svoj godišnji odmor za 2011. godinu morao riješiti kod ranijeg poslodavca i nemate nikakvu obvezu davati mu razmjerni dio godišnjeg odmora za 2011. godinu. Puni godišnji odmor trebate mu dati nakon šest mjeseci rada, tj. 23.3.2012. i to za 2012. godinu.

Razmjerni dio godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnik je kod prošlog poslodavca radio od 6 do 9 mjeseca dakle tri puna mjeseca, radni odnos je zaključio s 15.09.2011. Kod nas je započeo radni odnos 25.09.2011 dakle s više od 8 dana između dva radna odnosa. Naime zanima nas da li to znači da je on trebao riješiti ramjerni dio godišnjeg odmora za ta tri mjeseca kod prošlog poslodavca i mi mu moramo dati isto razmjerni dio za preostala tri i pol mjeseci koja će raditi kod nas do kraja godine. Da li ima pravo na razmjerni dio za 2011. godinu iako je kod nas došao iza 01.07 kada bi trebao godišnji odmor biti rješen.

Odgovor:
Radnik ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za 2011. godinu, a što će do kraja godine iznositi 3/12 godišnjeg odmora. Naime, radnik nije iskoristio cijeli godišnji odmor, nego samo razmjerni dio, stoga mu vi trebati dati svoj dio razmjernog godišnjeg odmora.

Evidencija radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:
Naime zanima nas koji su stavci po najnovijoj izmeni zakona od 6 m 2011 obvezni a koji više ne u vođenju evidencije o radnom vremenu i dali se po novom može ažurirati svakih 7 dana a ne svaki dan (početak, završetak, zastoj, sati zastoja, ukupno radno vrijeme, noć, prekovremeno, godišnji, bolovanje, plaćeni dopust, rodiljni, sata rada po pozivu, preraspodjela terenski, službeni put......itd).

Odgovor:
Sukladno odredbi članka 8. st. 1. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, poslodavac je dužan voditi podatke o radnom vremenu.
To su sljedeći podaci: 1) ime i prezime radnika, 2) dan u mjesecu, 3) početak rada, 4) završetak rada, 5) ukupno dnevno radno vrijeme u satima te od toga sati: rada noću, prekovremenog rada, rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danima utvrđenim posebnim propisom, zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran, 6) sati u dane blagdana ili neradnih dana utvrđenih posebnim propisom u kojima radnik ne radi, a po redovitom rasporedu bi trebao raditi pa za iste ostvaruje pravo na naknadu plaće, 7) sati pripravnosti, 8) sati korištenja godišnjeg odmora, 9) sati privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), 10) sati plaćenog dopusta, 11) sati nenazočnosti tijekom dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik ne obavlja ugovorene poslove, 12) sati provedeni u štrajku, 13) sati isključenja s rada.
1. Dakle, obvezno morate voditi samo osnovne podatke: 1) ime i prezime radnika, 2) dan u mjesecu i 5) ukupno dnevno radno vrijeme u satima.
2. Sljedeće podatke: 3) početak rada, 4) završetak rada, obvezni ste voditi samo ako je obveza vođenja tih podataka ugovorena kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu i tada ste ih obvezni evidentirati najkasnije na završetku sljedećeg radnog dana za prethodni radni dan, a u slučaju da neki od tih podataka do tada nije poznat, dužni ste ih evidentirati odmah po saznanju istih.
3. Ostale podatke iz članka 8. (označene gore italicom) dužni ste voditi samo kada stvarnpo postoje kod pojedinog radnika (dakle, ako postoji noćni rad dužni ste ga evidentirati, ali ako ne postoji ne pišete ništa.

Evidencija radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:
Naime zanima nas koji su stavci po najnovijoj izmeni zakona od 6 m 2011 obvezni a koji više ne u vođenju evidencije o radnom vremenu i dali se po novom može ažurirati svakih 7 dana a ne svaki dan (početak, završetak, zastoj, sati zastoja, ukupno radno vrijeme, noć, prekovremeno, godišnji, bolovanje, plaćeni dopust, rodiljni, sata rada po pozivu, preraspodjela terenski, službeni put......itd).

Odgovor:
Sukladno odredbi članka 8. st. 1. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, poslodavac je dužan voditi podatke o radnom vremenu.
To su sljedeći podaci: 1) ime i prezime radnika, 2) dan u mjesecu, 3) početak rada, 4) završetak rada, 5) ukupno dnevno radno vrijeme u satima te od toga sati: rada noću, prekovremenog rada, rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danima utvrđenim posebnim propisom, zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran, 6) sati u dane blagdana ili neradnih dana utvrđenih posebnim propisom u kojima radnik ne radi, a po redovitom rasporedu bi trebao raditi pa za iste ostvaruje pravo na naknadu plaće, 7) sati pripravnosti, 8) sati korištenja godišnjeg odmora, 9) sati privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), 10) sati plaćenog dopusta, 11) sati nenazočnosti tijekom dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik ne obavlja ugovorene poslove, 12) sati provedeni u štrajku, 13) sati isključenja s rada.
1. Dakle, obvezno morate voditi samo osnovne podatke: 1) ime i prezime radnika, 2) dan u mjesecu i 5) ukupno dnevno radno vrijeme u satima.
2. Sljedeće podatke: 3) početak rada, 4) završetak rada, obvezni ste voditi samo ako je obveza vođenja tih podataka ugovorena kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu i tada ste ih obvezni evidentirati najkasnije na završetku sljedećeg radnog dana za prethodni radni dan, a u slučaju da neki od tih podataka do tada nije poznat, dužni ste ih evidentirati odmah po saznanju istih.
3. Ostale podatke iz članka 8. (označene gore italicom) dužni ste voditi samo kada stvarnpo postoje kod pojedinog radnika (dakle, ako postoji noćni rad dužni ste ga evidentirati, ali ako ne postoji ne pišete ništa.

Evidencija radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:
Naime zanima nas koji su stavci po najnovijoj izmeni zakona od 6 m 2011 obvezni a koji više ne u vođenju evidencije o radnom vremenu i dali se po novom može ažurirati svakih 7 dana a ne svaki dan (početak, završetak, zastoj, sati zastoja, ukupno radno vrijeme, noć, prekovremeno, godišnji, bolovanje, plaćeni dopust, rodiljni, sata rada po pozivu, preraspodjela terenski, službeni put......itd).

Odgovor:
Sukladno odredbi članka 8. st. 1. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, poslodavac je dužan voditi podatke o radnom vremenu.
To su sljedeći podaci: 1) ime i prezime radnika, 2) dan u mjesecu, 3) početak rada, 4) završetak rada, 5) ukupno dnevno radno vrijeme u satima te od toga sati: rada noću, prekovremenog rada, rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danima utvrđenim posebnim propisom, zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran, 6) sati u dane blagdana ili neradnih dana utvrđenih posebnim propisom u kojima radnik ne radi, a po redovitom rasporedu bi trebao raditi pa za iste ostvaruje pravo na naknadu plaće, 7) sati pripravnosti, 8) sati korištenja godišnjeg odmora, 9) sati privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), 10) sati plaćenog dopusta, 11) sati nenazočnosti tijekom dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik ne obavlja ugovorene poslove, 12) sati provedeni u štrajku, 13) sati isključenja s rada.
1. Dakle, obvezno morate voditi samo osnovne podatke: 1) ime i prezime radnika, 2) dan u mjesecu i 5) ukupno dnevno radno vrijeme u satima.
2. Sljedeće podatke: 3) početak rada, 4) završetak rada, obvezni ste voditi samo ako je obveza vođenja tih podataka ugovorena kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu i tada ste ih obvezni evidentirati najkasnije na završetku sljedećeg radnog dana za prethodni radni dan, a u slučaju da neki od tih podataka do tada nije poznat, dužni ste ih evidentirati odmah po saznanju istih.
3. Ostale podatke iz članka 8. (označene gore italicom) dužni ste voditi samo kada stvarnpo postoje kod pojedinog radnika (dakle, ako postoji noćni rad dužni ste ga evidentirati, ali ako ne postoji ne pišete ništa.

Godišnji odmor kod promjene poslodavca

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnik je do 14. studenog 2011. radio kod ranijeg poslodavca, a od 17. studenog je počeo raditi našem trgovačkom društvu. Radnik je od ranijeg poslodavca donio potvrdu da nije iskoristiti devet dana godišnjeg odmora. Da li smo mu dužni dati taj godišnji odmor?

 


Odgovor:
Niste mu dužni dati taj dio godišnjeg odmora nego radnik to pravo može ostvariti kod ranijeg poslodavca, na način da mu taj poslodavac da naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

Naime, prema odredbi članka 61. Zakona o radu (Narodne novine 147/09, 61/11) u slučaju prestanka ugovora o radu, poslodavac je dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti, isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora. Ovo je dodatno pojašnjeno u članku 59. st. 4. toga Zakona, prema kojem radnik koji je stekao pravo na godišnji odmor kod ranijeg poslodavca i kojem radni odnos prestaje nakon 1. srpnja, pravo na godišnji odmor u cijelosti za tekuću kalendarsku godinu ostvaruje kod poslodavca kod kojeg mu prestaje radni odnos.

Preraspodjela radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:
Molimo rješavanju dileme oko evidencije korištenja radnih sati stečenih u vremenu
preraspodjele u razdoblju povećanog rada. Radnik je sakupio 152 sata kroz
period povećanog rada. Iste koristi kroz studeni ove godine.
Društvo ima odluku o radnom vremenu koja glasi: 8 sati dnevno u 5 radnih dana.
U prilogu dostavljamo primjere evidencije. U prvom primjeru poslodavac vodi evidenciju korištenja sati iz preraspodjele i za vrijeme blagdana i u redovitom radnom vremenu, a u drugom isključivo u redovitom radnom vremenu.
Smatram da bi radnici odrađene sate trebali koristiti u redovitom radnom vremenu, dakle u vremenu kad se radi. Blagdani (ukoliko se nalaze u tjednu pon-petak) su svima plaćeni u obliku naknade , bez obzira da li je netko radio ili nije. Mišljenja sam da ne bi trebalo uzimati odrađene sate radniku i smjestiti ih u naknadu koju poslodavac ionako mora platiti, a i članaka 87.st.1. Zakona o radu kaže da radnik ima pravo na naknadu plaće za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga.

Odgovor:
Sukladno odredbi članka 47. Zakona o radu (Narodne novine 147/09, 61/11), puno ili nepuno radno vrijeme može se preraspodijeliti tako da tijekom jedne kalendarske godine u jednom razdoblju traje duže, a u drugom razdoblju kraće od punog ili nepunog radnog vremena. Ako preraspodjela radnog vremena nije predviđena kolektivnim ugovorom, odnosno sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, poslodavac je dužan utvrditi plan preraspodijeljenog radnog vremena s naznakom poslova i broja radnika uključenih u preraspodijeljeno radno vrijeme, te takav plan preraspodjele prethodno dostaviti inspektoru rada. Dakle, mišljenja smo da radnici moraju znati unaprijed kada će raditi duže a kada kraće, odnosno kada neće raditi.
Ako je preraspodjela učinjena tako da se izjednačavanje dužeg rada rješava na način da radnici neke dane ne rade, to se isključivo može odrediti u one dane kada su radnici trebali raditi. Radnici mogu dobiti tzv. slobodne dane isključivo u dane kada bi inače trebali raditi, . dakle u radne dane, a ne u dane blagdana odnosno dane kada ne rade inače.

Rad s polovicom radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:
Naime za našu radnicu smo primili konačno Rješenje HZZO, Područnog ureda u Zagrebu, da joj se priznaje pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom, radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju. Dijete je staro 8 godina. U rješenju stoji da ona ima pravo na naknadu plaće- za preostalo vrijeme do punog radnog vremena, koju joj isplaćuje HZZO. Da li je s radnicom potrebno sklopiti aneks ugovora o radu i što bi on trebao sadržavati? Ima li radnica pravo na stanku-pauzu, s obzorom da radi manje od 6 sati?

Odgovor:
Pravo na dopust za njegu djeteta ili pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju su prava koja radnik koristi temeljem posebnih propisa odnosno Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN br. 68/08, 110/08 I 34/11) te Pravilnika o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smjetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta (NN br. 18/09 i 25/09).
Stoga smo mišljenja da u slučaju postojanja rješenja nadleženog tijela kojim se radniku priznaje navedeno pravo nije potrebno mijenjati postojeći ugovor o radu.
U skladu sa člankom 52. Zakona o radu (NN br. 149/09 i 61/11), pravo na stanku ima onaj radnik koji radi najmanje šest sati dnevno. Stoga svaki radnik koji dnevno radi manje od šest sati ne ostvaruje pravo na stanku, bez obzira s kojeg osnova radi manje.

Rad s polovicom radnog vremena

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radniku je rješenjem HZZO-a utvrđeno pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog težih smetnji u razvoju djeteta. Radnik je dostavio zahtjev da svoje pravo koristi na način da dva tjedna radi, a dva tjedna ne radi (mjesto stanovanja mu je udaljeno cca 60 km od mjesta rada) .
Temeljnim kol. ugovorom za službenike i namještenike je utvrđeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno , pet dana u tjednu, od ponedjeljka do petka.
Da li bi udovoljavanje njegovom zahtjevu bilo u skladu sa Zakonom o radu i Temeljnim k olektivnim ugovorom, da li to možemo riješiti odlukom poslodavca ili moramo sklopiti aneks ugovora o radu s radnikom, ili radnik mora svaki dan odraditi polovicu punog radnog vremena? Da li bi bilo u u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom da se radniku utvrdi neko drugo radno vrijeme, s tim da tjedno odradi 20 sati (npr. da na posao dolazi svaki drugi dan)?
Napominjem da se radi znanstvenom radnik i moguće je udovoljiti njegovom zahtjevu ukoliko to Zakon dozvoljava.

Odgovor:
Pravo na dopust za njegu djeteta ili pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju su prava koja radnik koristi temeljem posebnih propisa odnosno Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN br. 68/08, 110/08 I 34/11) te Pravilnika o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smjetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta (NN br. 18/09 i 25/09).
Mišljenja smo da bi se pravo na rad s polovicom radnog vremena radi skrbi i njege djetata s težim smetnjama u razvoju, u prvom redu trebalo primjenjivati na način da radnik svakog radnog dana radi pola radnih sati. Međutim, isto tako mislimo da što tiče Vas kao poslodavca, nema zapreke da udovoljite radniku na njegov zahtjev, koji bi trebao biti u pisanom obliku. No, pitanje je kako bi nadležno tijelo koje je utvrdilo pravo rada s polovicom radnog vremena tumačilo ovakav raspored, u smislu postiže li se ovakvim rasporedom svrha zbog koje je pravo i određeno, a to je činjenica da radnik treba svaki dan biti više vremena s djetom sa smjetnjama u razvoju. Istina, možda bi se i ovakav raspored rada mogao opravdati na način je tako radnik polovicu radnih dana po cijeli dan s djetetom, ali nadležno tijelo može imati drukčije mišljenje cijeneći sve okolnosti odnosno potrebe djeteta radi kojih je i odredilo ovakvo pravo, a koje nama nisu poznate. Stoga držimo da bi najispravnije bilo obratiti se za mišljenje tijelu koje je odredilo ovo pravo.

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnik je temeljem odredbi ZOMO ostvario pravo na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti te mu je radni odnos prestao 27. srpnja 2011. godine.

Dakle, radnik je ostvario pravo na puni godišnji odmor u 2011. godini.

Međutim, radnik je sve vrijeme još od 2010. godine bio na bolovanju pa u 2011. godini nije bio u mogućnosti koristiti godišnji odmor.

Je li poslodavac obvezan radniku isplatiti naknadu štete za neiskorišteni godišnji odmor za 2011. godinu?


Odgovor:
Odredbom članka 61. Zakona o radu (NN 147/09, 61/11) u slučaju prestanka radnog odnosa poslodavac je radniku koji nije iskoristio godišnji odmor dužan isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora. Valja istaknuiti da ova odredba ne postavlja nikakav uvjet niti ograničenja, dakle ako radni odnos prestaje a radnik nije iskoristi godišnji odmor poslodavac mu je dužan isplatiti tu naknadu, bez obzira što radnik zbog bolovanja, ili nekog drugog razloga nije godišnji odmor mogao koristiti.

Godišnji odmor kod promjene poslodavca

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnik je kod prošlog poslodavca zaključio radni odnos sa 09.09.2011 nakon višegodišnjeg rada dakle i prava na puni go za tekuću godinu. Kod nas je počeo raditi s 23.09.2011 dakle prekid između dva radna odnosa duži od 8 dana. Zanima nas da li to znači da je sav godišnji odmor trebao iskoristiti ili biti isplaćen kod prošlog poslodavca, te mu mi ne moramo dati nikakv razmjerni dio za 2011 godinu nego godišnji odmor nakon 6 mjeseci rada tj. 23.03.2012 za 2012 godinu.

Odgovor:
Radnik je svoj godišnji odmor za 2011. godinu morao riješiti kod ranijeg poslodavca i nemate nikakvu obvezu davati mu razmjerni dio godišnjeg odmora za 2011. godinu. Puni godišnji odmor trebate mu dati nakon šest mjeseci rada, tj. 23.3.2012. i to za 2012. godinu.

Godišnji odmor kod promjene poslodavca

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnik je kod prošlog poslodavca radio od 6 do 9 mjeseca dakle tri puna mjeseca, radni odnos je zaključio s 15.09.2011. Kod nas je započeo radni odnos 25.09.2011 dakle s više od 8 dana između dva radna odnosa. Naime zanima nas da li to znači da je on trebao riješiti ramjerni dio godišnjeg odmora za ta tri mjeseca kod prošlog poslodavca i mi mu moramo dati isto razmjerni dio za preostala tri i pol mjeseci koja će raditi kod nas do kraja godine. Da li ima pravo na razmjerni dio za 2011. godinu iako je kod nas došao iza 01.07 kada bi trebao godišnji odmor biti rješen.

Odgovor:
Radnik ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za 2011. godinu, a što će do kraja godine iznositi 3/12 godišnjeg odmora. Naime, radnik nije iskoristio cijeli godišnji odmor, nego samo razmjerni dio, stoga mu vi trebati dati svoj dio razmjernog godišnjeg odmora.

Evidencija radnog vremena.

Odgovorio: RP
Pitanje:
Naime zanima nas koji su stavci po najnovijoj izmeni zakona od 6 m 2011 obvezni a koji više ne u vođenju evidencije o radnom vremenu i dali se po novom može ažurirati svakih 7 dana a ne svaki dan (početak, završetak, zastoj, sati zastoja, ukupno radno vrijeme, noć, prekovremeno, godišnji, bolovanje, plaćeni dopust, rodiljni, sata rada po pozivu, preraspodjela terenski, službeni put......itd).

Odgovor:

Sukladno odredbi članka 8. st. 1. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, poslodavac je dužan voditi podatke o radnom vremenu.
To su sljedeći podaci: 1) ime i prezime radnika, 2) dan u mjesecu, 3) početak rada, 4) završetak rada, 5) ukupno dnevno radno vrijeme u satima te od toga sati: rada noću, prekovremenog rada, rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danima utvrđenim posebnim propisom, zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran, 6) sati u dane blagdana ili neradnih dana utvrđenih posebnim propisom u kojima radnik ne radi, a po redovitom rasporedu bi trebao raditi pa za iste ostvaruje pravo na naknadu plaće, 7) sati pripravnosti, 8) sati korištenja godišnjeg odmora, 9) sati privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), 10) sati plaćenog dopusta, 11) sati nenazočnosti tijekom dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik ne obavlja ugovorene poslove, 12) sati provedeni u štrajku, 13) sati isključenja s rada.
1. Dakle, obvezno morate voditi samo osnovne podatke: 1) ime i prezime radnika, 2) dan u mjesecu i 5) ukupno dnevno radno vrijeme u satima.
2. Sljedeće podatke: 3) početak rada, 4) završetak rada, obvezni ste voditi samo ako je obveza vođenja tih podataka ugovorena kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu i tada ste ih obvezni evidentirati najkasnije na završetku sljedećeg radnog dana za prethodni radni dan, a u slučaju da neki od tih podataka do tada nije poznat, dužni ste ih evidentirati odmah po saznanju istih.
3. Ostale podatke iz članka 8. (označene gore italicom) dužni ste voditi samo kada stvarnpo postoje kod pojedinog radnika (dakle, ako postoji noćni rad dužni ste ga evidentirati, ali ako ne postoji ne pišete ništa.
Evidencija iz članka 8. Pravilnika vodi se uredno i razumljivo po razdoblju odnosno mjesecu za koje se plaća ili naknada plaće isplaćuje. Međutim, evidenciju ste obvezni istu popuniti najkasnije sedmog dana od dana za koji se podaci popunjavaju, osim u slučaju iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, a sukladno objašnjenju pod 2. ovog odgovora.

Radno pravo 10/2011 

 

Godišnji odmor

Odgovorio: RP
Pitanje:
Radnica ima porođajni termin 02.09.2012. god. Iskoristila je godišnji odmor u trajanju 30 dana za 2011. godinu 29.02.2012. Sada koristi novi godišnji od šest dana. Pitanje: ima li pravo na cijeli novi godišnji odmor?

Odgovor:

Radnica ima pravo na puni godišnji odmor za 2012. godinu.

 

Radno pravo 3/2012

Dan tjednog odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:
Da li radniku koji bio na bolovanju zaključno sa srijedom do kraja tjedna treba osigurati dan tjednog odmora, ili se može primijeniti odredba da se radniku u nardena dva tjedna osigura dva dana tjednog odmora uzastopce?

Odgovor:
Za radnika koji se vraća s bolovanja trebala bi važiti ista pravila kao i za svakog drugog radnika. Dakle, treba mu se osigurati tjedni odmor na kraju tjedna. Prema odredbi članka 54. st. 3. Zakona o radu „Narodne novine" broj 147/09, 61/11 i 82/12- Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje), tjedni odmor se koristi nedjeljom, te u dan koji nedjelji prethodi, odnosno iza nje slijedi.
Iznimno, sukladno odredbi stavka 4. istoga članka, ako radnik ne može koristiti odmor na prethodno navedeni način, mora mu se osigurati korištenje odmora u razdoblju određenom kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu, koje ne može biti duže od dva tjedna.
Dakle, zbog same činjenice povrata s bolovanja ne bi smjelo doći do promjene korištenja tjednog odmora.

Način obračuna prekovremenog rada u školstvu

Odgovorio: RP
Pitanje:
Zanima nas mišljenje o uputi o načinu obračuna prekovremenih sati iz čl. 43.Kolektivnog ugovora za zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama, koja nam je proslijeđena dopisom Ministarstva , a koja glasi "od 01. rujna 2012. također stupa na snagu odredba 134,st.3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama prema kojem se
vrijednost prekovremenog nastavnog sata učitelja i stručnog suradnika obračunava na način da se vrijednost održanog prekovremenog nastavnog sata sukladno tjednom zaduženju uvećava za vrijednost stručno-metodičke pripreme od 0,5 sati, sve uvećano za 50%" .
To bi u praksi značilo da se ovaj način obračuna primjenjuje samo na odrađene prekovremene sate kojim je učitelj zadužen rješenjem o tzv. zaduženju za cijelu školsku godinu, jer se tamo predviđa tjedno zaduženje učitelja i stručnih suradnika u redovnom i prekovremenom radu. Naprotiv, za sve ostale sate koji bi učitelji ili stručni suradnici odradili po osnovi nepredviđenih zamjena" isti ne bi trebali biti jednako vrednovani, jer nisu utvrđeni "sukladno tjednom zaduženju".
Slijedeća dvojba odnosila bi se na obračun prekovremenih sati po osnovi tzv. "sindikalnih prava", a koja isto tako mogu ulaziti u prekovremene sate u kategoriji tzv. posebnih poslova i ulazi u tjedno tj. godišnje zaduženje u prekovremenom radu, ali nije jasno mogu li se i ovi sati računati uvećano za 0,5 sati, uvećano za 50% ili ne.

Odgovor:
Prema odredbi članka 43. st. 3. Kolektivog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine", broj 66/11) vrijednost prekovremenoga nastavnog sata učitelja i stručnog suradnika obračunava se na način da se vrijednost održanog prekovremenog sata sukladno tjednom zaduženju uveća za vrijednost stručno-metodičke pripreme od 0,5 sati, sve uvećano za 50% po osnovi članka 22. stavka 1. točke 2. ovog Ugovora.

Dakle, ovim je određen način uvećanja prekovremenog rada. Pri tome napominjemo da ovo uvećanje nije u Kolektivnom ugovoru ogračničeno samo za unaprijed određena zaduženja. Formulacija „..sukladno tjedno zaduženju.." ne znači prema unaprijed određenom rasporedu. (Osim toga, prekovremeni rad predstavlja takav oblik rada koji je izniman kako se pojavi potreba, a ne da se za cijelu godinu određuje unaprijed. Po našem mišljenju, unaprijed određeni raspored za cijelu godinu koji u sebi sadrži prekovremeni rad za cijelu godinu, nije sukladan niti odredbi članka 45. Zakona o radu „Narodne novine" broj 147/09, 61/11 i 82/12- Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje), jer je prekovremeni rad u Zakon ugrađen kao izniman oblik rada, a ne kao rad koji se planira godinu dana unaprijed).

Prema tome, mislimo da se ovakvo plaćanje prekovremenog rada iz članka 43. st. 3. navedenog Kolektivog ugovora odnosi se svaki prekovremeni rad, bio predviđen unaprijed ili nastao prema trenutnoj potrebi.

Naime, očita je i logika takvog plaćanja, jer ako netko u prekovremenom radu drži nastavu, on se mora pripremiti, bilo to određeno unaprijed za cijelu godinu, bilo to ad hoc. Stoga mu treba i priznati tih 0,5 sata uvećanja za stručno-metodičku pripremu.

Iznimno bi se moglo govoriti o tome da se takav način obračuna ne primijenjuje na prekovremeni rad koji nije nastava (recimo, neki iznimni administrativni poslovi i sl.) jer kod takvih poslova nema potrebe za stručno-metodičkom pripremom.

Što se tiče tzv. „sindikalnih prava" o kojima govorite, dakle pravo na rad u radničkom vijeću, te prava sindikalnog povjerenika iz Kolektivog ugovora, ne spadaju u prekovremeni rad niti se tako plaćaju. Naime, i prema Zakonu o radu i prema Kolektivnom ugovoru, radnici moraju imati pravo na slobodne sate, dakle biti oslobođeni propisani broj sati od svojeg rada iz ugovora o radu, da bi obavljali te dužnosti, a ne može im se te sate odrediti kao prekovremeni rad.

U prilog tome podsjećamo da je člankom 155. st. 2. Zakona o radu određeno da za rad u radničkom vijeću svaki član ima pravo na „naknadu plaće za šest sati tjedno".

Isto je navedeno i u članku 113. Kolektivog ugovora, prema kojem svaki vijećnik ima pravo na 6 radnih sati tjedno uz naknadu plaće tijekom svake kalendarske godine u trajanju mandata, a sindikalni povjerenik, koji nije preuzeo ovlasti zaposleničkog vijeća, ima pravo na dva sata rada tjedno uz naknadu plaće.

Prema tome, naknada plaće isključuje prekovremeni rad. Isto tako podsjećamo na odredbu u Zakona o radu i Kolektivom ugovoru prema kojoj članovi radničkog odnosno sindikalnog vijeća mogu jedan drugome ustupati te sate. A tako što je moguće isključivo ako su za te sate oslobođeni rada na svojim poslovima, a nije moguće ako bi to bio prekovremeni rad, jer bi tada moglo doći i do prekovremenog rada dužeg od dozvoljenog (npr. 18 sati tjedno).

Zaključno, ova prava se ostvaraju isključivo oslobađanjem propisanog broja sati od poslova iz radnikovog redovnog rada prema ugovora o radu.