Sudska praksa

U ovoj rubrici objavljujemo sudske odluke za koje smatramo da će pomoći čitateljima u svakodnevnom radu.
Bit ćemo Vam zahvalni da uredništvu dostave sudske odluke s kojima su se susretali u svojem radu, a za koje smatraju da bi bile zanimljive čitateljima.

Sindikalni povjerenik

Vrhovni sud Republike Hrvatske

249.

ZAŠTITA SINDIKALNIH POVJERENIKA

Revr 371/08
Pregledaj
Naziv suda:
Vrhovni sud Republike Hrvatske
Broj presude:
Revr 371/08
Zakon:
Zakona o radu
Članak zakona:
249.
Članak zakona (stari):
182.
Odredbama čl. 190. ZR uređena je zaštita sindikalnih povjerenika. Prema tim odredbama sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja te dužnosti i šest mjeseci nakon prestanka te dužnosti, a bez suglasnosti sindikata nije moguće otkazati ugovore o radu (st. 1.). Ako se sindikat u roku od osam dana ne izjasni o davanju ili uskrati suglasnost, smatra se da je suglasan s odlukom poslodavca (st. 2.). Ako sindikat uskrati suglasnost na otkaz, poslodavac može u roku od 15 dana od dana dostave očitovanja sindikata, zatražiti da suglasnost nadomjesti sudska odluka (st. 3.).

Iz sadržaja navedenih odredaba jasno proizlazi da sindikat može dati svoju suglasnost i prešutno (ako se u roku od osam dana ne izjasni o davanju ili uskrati suglasnost), pa iz toga proizlazi i daljnji zaključak da u slučaju izričitog davanja suglasnosti ne mora navoditi razloge za to. Odlučno je samo da je suglasnost data ili je uskraćena.

U konkretnom slučaju sindikat je dao suglasnost, pa u smislu naprijed navedenog ne mora obrazložiti suglasnost niti sud nije ovlašten ocjenjivati razloge davanja suglasnosti u parnici koja se vodi po zahtjevu za utvrđenje nedopuštenosti odluke za koju je data suglasnost - dovoljna je činjenica da je suglasnost data. Sud bi bio ovlašten odlučivati o davanju suglasnosti samo po zahtjevu poslodavca u naprijed navedenoj pravnoj situaciji iz čl. 190. st. 3. ZR kad sindikat uskrati suglasnost - što u ovom predmetu nije slučaj.

Pogrešno je i pozivanje drugostupanjskog suda na analogiju s odredbom čl. 152. st. 6. ZR, jer se ta odredba odnosi na situaciju kad se radničko vijeće protivi otkazu ugovora o radu u kojoj prema odredbi čl. 152. st. 7. ZR svoje protivljenje mora obrazložiti. U ovom predmetu nije riječ o protivljenju niti o uskrati suglasnosti odluci poslodavca o otkazu ugovora o radu.

Zbog pogrešnog pravnog stajališta drugostupanjski sud nije uopće ocjenjivao žalbene prigovore u odnosu na odlučne činjenice - opravdanost ili neopravdanost razloga za poslovno uvjetovani otkaz, pa nema uvjeta za preinaku.

Iz tih razloga na temelju čl. 395. st. 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 - dalje: ZPP) odlučeno je kao u izreci.

U ponovnom postupku drugostupanjski sud će, imajući na umu naprijed navedeno u smislu čl. 394. a. ZPP, ocijeniti žalbene razloge u odnosu na odlučne činjenice u ovom sporu, postojanje opravdanih razloga za otkazivanje ugovora o radu tužitelju.