Sudska praksa

U ovoj rubrici objavljujemo sudske odluke za koje smatramo da će pomoći čitateljima u svakodnevnom radu.
Bit ćemo Vam zahvalni da uredništvu dostave sudske odluke s kojima su se susretali u svojem radu, a za koje smatraju da bi bile zanimljive čitateljima.

SUDSKA PRAKSA EU

Europski sud pravde u Luxembourgu

Direktiva 2003/88/EZ

SKRAĆENO RADNO VRIJEME I GODIŠNJI ODMOR

C 229/11
Pregledaj
Naziv suda:
Europski sud pravde u Luxembourgu
Broj presude:
C 229/11
Zakon:
Zakona o radu
Članak zakona:
Direktiva 2003/88/EZ
Članak zakona (stari):
0
Članak 31. stavak 2. Povelje o temeljnim pravima Europske unije i članak 7. stavak 1. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnoga vremena treba tumačiti tako da ne zabranjuju nacionalno zakonodavstvo ili praksu, kao što je socijalni plan kojega su sklopili poduzeće i njegovo radničko vijeće, na temelju kojega se plaćeni godišnji odmor radnika sa skraćenim radnim vremenom izračunava u skladu s pravilom pro rata temporis.

SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU

Članak 7. stavak 1. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim aspektima organizacije radnog vremena

PRAVO NA BOLOVANJE ZA VRIJEME GODIŠNJEG ODMORA

C 78/11
Pregledaj
Naziv suda:
SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Broj presude:
C 78/11
Zakon:
Zakona o radu
Članak zakona:
Članak 7. stavak 1. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim aspektima organizacije radnog vremena
Članak zakona (stari):
0

Članak 7. stavak 1. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim aspektima organizacije radnog vremena, treba tumačiti tako da zabranjuje nacionalne odredbe temeljem kojih radnik koji postane nesposoban za rad za vrijeme plaćenog godišnjeg odmora nema pravo kasnije iskoristiti taj godišnji odmor koji se podudara s razdobljem nesposobnosti za rad.

Direktiva 2003/88/EZ - Organizacija radnog vremena - Pravo na plaćeni godišnji odmor - Bolovanje - Podudaranje godišnjeg odmora i bolovanja - Pravo korištenja plaćenog godišnjeg odmora u drugom razdoblju

SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU

1.

Sloboda kretanja radnika

C 399/09
Pregledaj
Naziv suda:
SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Broj presude:
C 399/09
Zakon:
Zakona o radu
Članak zakona:

1.

Članak zakona (stari):
1.

Sloboda kretanja radnika
Sloboda kretanja radnika - Socijalna sigurnost - Sporazum o socijalnoj sigurnosti kojega su sklopile dvije države članice prije pristupanja Europskoj uniji - Država članica nadležna za ocjenu razdoblja osiguranja - Starosna mirovina - Dodatak dodijeljen samo državljanima države članice sa stalnim prebivalištem u toj državi članici)

Odredbe točke 6. Priloga III.(A) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samostalne djelatnike i na članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice, kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 118/97 od 2. prosinca 1996. i kako je bila izmijenjena Uredbom (EZ) br. 629/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006., u vezi sa člankom 7. stavkom 2.(c) iste, ne zabranjuju nacionalno pravilo, kao što je ono iz spora u glavnoj stvari, koje određuje isplaćivanje dodatka na davanje za starost, kada je iznos takvog davanja, dodijeljenog u skladu sa člankom 20. bilateralnog sporazuma između Češke Republike i Slovačke Republike, potpisanog 29. listopada 1992. u okviru mjera za uređenje pitanja nakon podjele Češke i Slovačke Federativne Republike, niži od onoga koji bi bio dodijeljen da je starosna mirovina bila izračunata u skladu s propisima Češke Republike.
Povezane odredbe članaka 3. stavka 1. i 10. Uredbe br. 1408/71, kako je bila izmijenjena Uredbom (EZ) br. 629/2006, zabranjuju nacionalno pravilo, kao što je ono u sporu u glavnoj stvari, koje omogućuje isplaćivanje dodatka na davanje za starost samo češkim državljanima sa stalnim prebivalištem na području Češke Republike, pri čemu na temelju prava Europske unije ne proizlazi da bi to nužno moglo dovesti do toga da bi osoba koja ispunjava ta dva uvjeta trebala biti prikraćena za taj dodatak.

SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU

1.

Organizacija radnog vremena

C 155/10
Pregledaj
Naziv suda:
SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Broj presude:
C 155/10
Zakon:
Zakona o radu
Članak zakona:

1.

Članak zakona (stari):
1.

Uvjeti rada - Direktiva 2003/88/EU - Organizacija radnog vremena - Pravo na godišnji odmor - Zrakoplovni piloti


Članak 7. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenog 2003. godine o određenim vidovima organizacije radnog vremena i klauzulu 3. Sporazuma koji je u prilogu Direktivi Vijeća 2000/79/EZ od 27. studenoga 2000. o Europskom sporazumu o organizaciji radnog vremena mobilnih radnika u civilnom zrakoplovstvu, koji su sklopili Udruga europskih zračnih prijevoznika (AEA), Savez europskih transportnih radnika (ETF), Europska udruga pilota (ECA), Udruga zrakoplovnih kompanija europskih regija (ERA) i Međunarodna udruga zračnih prijevoznika (IACA), treba tumačiti tako da zrakoplovni pilot ima pravo, za vrijeme godišnjeg odmora, ne samo zadržati osnovnu plaću već i, kao prvo, sve sastavnice koje su suštinski vezane za obavljanje naloga koje je dužan obaviti na temelju ugovora o radu i za koje je predviđen novčani iznos koji spada u izračun ukupne naknade plaće radnika te, kao drugo, na sve elemente koji su vezani za njegov osobni i profesionalni status zrakoplovnog pilota.
Nacionalni sud mora ocijeniti udovoljavaju li različite sastavnice koje čine ukupnu naknadu plaće radnika tim kriterijima.

SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU

0

ZAŠTITA RADNIKA U SLUČAJU INSOLVENTNOSTI NJIHOVA POSLODAVCA

C 435/10
Pregledaj
Naziv suda:
SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Broj presude:
C 435/10
Zakon:
Zakona o radu
Članak zakona:
0
Članak zakona (stari):
0

ZAŠTITA RADNIKA U SLUČAJU INSOLVENTNOSTI NJIHOVA POSLODAVCA

Direktiva 80/987/EEZ - Zaštita radnika u slučaju insolventnosti njihova poslodavca - Naknada za insolventnost - Plaćanje uvjetovano prijavom kao tražitelj zaposlenja

Članak 3. i 4. Direktive Vijeća 80/987/EEZ od 20. listopada 1980. o zaštiti radnika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca, kako je izmijenjena Direktivom 2002/74/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. rujna 2002., treba tumačiti tako da zabranjuju nacionalno zakonodavstvo koje obvezuje radnike da se prijave kao tražitelji zaposlenja u slučaju insolventnosti njihova poslodavca, kako bi u potpunosti iskoristili pravo na isplatu

Odluka
1 Prijedlog za donošenje odluke o prethodnom pitanju tiče se tumačenja članaka 4., 5. i 10. Direktive Vijeća 80/987/EEZ od 20. listopada 1980. o zaštiti radnika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca (Službeni list L 283, 1980., str. 23), kako je izmijenjena Direktivom 2002/74/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. rujna 2002. (Službeni list L 270, 2002., str. 10) (u daljnjem tekstu: Direktiva 80/987).
2 Taj prijedlog je bio podnesen u okviru postupka između J. C. van Ardennena, tužitelja u sporu u glavnoj stvari, i Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (upravni odbor zavoda za upravljanje osiguranjem radnika, u daljnjem tekstu: UWV) jer je potonji odbio isplatiti mu ukupni iznos odštete zbog insolventnosti poslodavca uz obrazloženje da se u propisanom roku nije prijavio kao tražitelj zaposlenja pri Centrale organisatie voor Werk en Inkomen (zavod za zapošljavanje i prihod, u daljnjem tekstu: CWI).

Europski sud pravde u Luxembourgu

Direktiva 2003/88/EZ

SMANJENJE GODIŠNJEG ODMORA S OBZIROM NA SKRAĆENO RADNO VRIJEME

C 229/11
Pregledaj
Naziv suda:
Europski sud pravde u Luxembourgu
Broj presude:
C 229/11
Zakon:
Zakona o radu
Članak zakona:

Direktiva 2003/88/EZ

Članak zakona (stari):
0
Članak 31. stavak 2. Povelje o temeljnim pravima Europske unije i članak 7. stavak 1. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnoga vremena treba tumačiti tako da ne zabranjuju nacionalno zakonodavstvo ili praksu, kao što je socijalni plan kojega su sklopili poduzeće i njegovo radničko vijeće, na temelju kojega se plaćeni godišnji odmor radnika sa skraćenim radnim vremenom izračunava u skladu s pravilom pro rata temporis.

Europski sud pravde u Luxembourgu

Direktiva 75/117/EEZ

JEDNAKA PLAĆA ZA MUŠKARCE I ŽENE

C 427/11
Pregledaj
Naziv suda:
Europski sud pravde u Luxembourgu
Broj presude:
C 427/11
Zakon:
Zakona o radu
Članak zakona:
Direktiva 75/117/EEZ
Članak zakona (stari):
141.
Članak 141. EZ i Direktivu Vijeća 75/117/EEZ od 10. veljače 1975. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na primjenu načela jednake plaće za muškarce i žene treba tumačiti kako slijedi:
? radnici obavljaju jednaki rad ili rad kojemu je moguće pripisati jednaku vrijednost ako se, s obzirom na niz čimbenika kao što su priroda rada, uvjeti u vezi s osposobljavanjem i uvjeti rada, te osobe može smatrati u usporedivoj situaciji, što mora utvrditi nacionalni sud;
? u vezi s neizravnom diskriminacijom u pogledu plaće poslodavac mora pružiti dokaze koji objektivno opravdavaju razlike u plaći između radnika koji smatraju da su diskriminirani i osoba s kojima se uspoređuju;
? poslodavac se u opravdavanju razlike u plaći, koja ukazuje na prima facie slučaj diskriminacije na temelju spola, mora pozivati na osobe s kojima se uspoređuje koje, zbog činjenice da je njihova situacija opisana valjanim statističkim podacima koji se odnose na dovoljan broj pojedinaca, ne odražavaju samo slučajne ili kratkoročne fenomene i koje su općenito važne, je nacionalni sud predlagatelj uzeo u obzir pri utvrđivanju te razlike;
? nacionalni sud može uzeti u obzir interese za dobrim industrijskim odnosima kao jedan od čimbenika u utvrđivanju jesu li razlike u plaći između dvije skupine radnika rezultat objektivnih čimbenika koji nisu vezani ni uz kakvu diskriminaciju na temelju spola i u skladu su s načelom razmjernosti.