Mišljenja upravnih tijela

U ovoj rubrici objavljujemo mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te drugih upravnih tijela, u vezi primjene Zakona o radu i drugih propisa iz područja radnog i socijalnog prava.

Iako se radi o mišljenjima i tumačenjima koja nemaju obvezujuću snagu, držimo ih vrlo korisnim u cilju ujednačavanja pravne prakse.

Agencijski radnici

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje

Službeno, kolovoz 2017.

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

KLASA: 110-01/15-01/270, URBROJ: 524-03-01-01/4-15-2, Zagreb, 13. studenoga 2015. 

 

PLAĆA RADNIKA ZAPOSLENIH U AGENCIJI ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

Pregledaj

Sukladno odredbi članka 44. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14) agencija za privremeno zapošljavanje može za privremeno obavljanje poslova ustupiti svojeg radnika drugom poslodavcu kao korisniku putem ugovora o ustupanju radnika. Budući da je agencija za privremeno zapošljavanje poslodavac ustupljenoga radnika, ona je dužna ustupljenome radniku isplatiti plaću i dostaviti obračun plaće. Napominjemo kako temeljem odredbe članka 46. stavka 5. Zakona o radu ugovorena plaća i drugi uvjeti rada ustupljenog radnika ne smiju biti utvrđeni u iznosu manjem, odnosno nepovoljnijem od plaće, odnosno drugih uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima, koje bi ustupljeni radnik ostvario da je sklopio ugovor o radu s korisnikom. S obzirom na navedeno, agencija za privremeno zapošljavanje i korisnik u ugovoru o ustupanju radnika moraju navesti i podatke o načinu i razdoblju u kojem korisnik mora ispostaviti agenciji obračun za isplatu plaće te propisima koji se kod korisnika primjenjuju na određivanje plaće.

Prema odredbi članka 91. stavka 3. Zakona o radu pod plaćom se podrazumijeva osnovna ili minimalna plaća i sva dodatna davanja bilo koje vrste koja poslodavac izravno ili neizravno, u novcu ili naravi, na temelju ugovora o radu, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili drugog propisa isplaćuje radnici ili radniku za obavljeni rad. Pod primicima u naravi smatraju se svi primici u stvarima, uslugama i pravima koji imaju novčanu vrijednost, kao primjerice korištenje prijevoznih sredstava u privatne svrhe. Na primitak u naravi obračunavaju se doprinosi, porez na dohodak i prirez. Napominjemo da je prilikom sklapanja ugovora o ustupanju radnika korisnik dužan obavijestiti agenciju za privremeno zapošljavanje o svim elementima od kojih se sastoji plaća, uključujući i primanja u naravi. Agencija za privremeno zapošljavanje pri izradi obračuna plaće uključuje i onaj dio plaće koji je primljen u naravi. Mišljenja smo da agencija za privremeno zapošljavanje i korisnik putem ugovora o ustupanju radnika mogu dogovoriti tko je dužan osigurati automobil za službeno i privatno korištenje ustupljenome radniku.

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Rad ustupljenih radnika

KLASA: 110-01/17-01/18, URBROJ: 524-03-01-01/4-17-2, Zagreb, 7. veljače 2017.
Pregledaj

Ustupljeni radnik je radnik kojeg agencija za privremeno zapošljavanje zapošljava radi ustupanja nekom drugom poslodavcu (tj. korisniku). Dakle, ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova sklapaju agencija za privremeno zapošljavanje i radnik. Kada se ugovor sklapa na određeno vrijeme koje je jednako vremenu na koje se radnik ustupa korisniku tada mora sadržavati i podatke o trajanju redovitog radnog dana ili tjedna. Napominjemo da se sukladno odredbi članka 46. stavka 6. Zakona o radu („Narodne novine", broj 93/14) radno vrijeme smatra uvjetom rada koji za ustupljenog radnika ne smije biti nepovoljniji od uvjeta rada radnika zaposlenih kod korisnika na istim poslovima, koje bi ustupljeni radnik ostvario da je sklopio ugovor o radu s korisnikom.
Također, upućujemo vas i na odredbu članka 50. stavka 2. Zakona o radu koja obvezuje korisnika da potpuno i istinito obavijesti agenciju za privremeno zapošljavanje o uvjetima rada radnika zaposlenih kod korisnika na poslovima koje će obavljati ustupljeni radnik.
Slijedom navedenoga, mišljenja smo da se raspored radnog vremena ubraja u uvjete rada koji za ustupljenog radnika ne mogu biti nepovoljniji u odnosu na radnike zaposlene kod korisnika na istim poslovima. Korisnik je dužan obavijestiti agenciju za privremeno zapošljavanje kako su kod njega uređeni raspored radnog vremena te odmori i dopusti. Međutim, napominjemo kako poslodavac može za pojedine grupe radnika ili pojedine ustrojstvene jedinice utvrditi drukčiji raspored radnog vremena, ali uz obvezu poštivanja ograničenja propisanih Zakonom o radu ili ugovorenih kolektivnim ugovorom.
Dakle, pri određivanju rasporeda radnog vremena ustupljenih radnika korisnik je dužan pridržavati se ograničenja preuzetih kolektivnim ugovorom.

Službeno, Zagreb, 21. listopada 2015.

AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

Pregledaj

Agencija za privremeno zapošljavanje može obavljati poslove ustupanja radnika korisnicima pod uvjetom da je registrirana prema posebnom propisu i upisana u evidenciju Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a uz te poslove može obavljati samo djelatnost u vezi sa zapošljavanjem (ne i druge djelatnosti).

Dakle, za osnivanje trgovačkog društva koje će djelovati kao agencija za privremeno zapošljavanje nije potrebno pribavljanje prethodnog odobrenja od Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Također, nisu propisani ni dodatni uvjeti glede stupnja obrazovanja zaposlenih osoba ili direktora.

Pribavljanje prethodnog odobrenja potrebno je kod obavljanja djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (tj. djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju, profesionalnog usmjeravanja i obrazovanja u cilju povećanja zapošljavanja radne snage). Jedan od uvjeta za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju jest i zapošljavanje jedne osobe koja ima najmanje prvi stupanj fakulteta, stručni studij ili višu školu.

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Službeno, Zagreb, 3. studenoga 2016.

Agencija za privremeno zapošljavanje

Pregledaj

Sukladno odredbi članka 44. stavka 3. Zakona o radu („Narodne novine", broj 93/14) agencija za privremeno zapošljavanje može obavljati poslove ustupanja radnika korisnicima pod uvjetom da je registrirana prema posebnom propisu i upisana u evidenciju ministarstva nadležnog za rad. Mišljenja smo da pojam posebnog propisa obuhvaća i Zakon o obrtu („Narodne novine", broj 143/13) temeljem kojega su propisani uvjeti za obavljanje obrta. Naime, odredba članka 44. stavka 1. Zakona o radu propisuje da je agencija za privremeno zapošljavanje poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika, ustupa radnika drugom poslodavcu za privremeno obavljanje poslova. Imajući na umu da poslodavac može biti i fizička i pravna osoba te da ne postoje propisana ograničenja kod osnivanja agencija za privremeno zapošljavanje, stajališta smo da se agencija za privremeno zapošljavanje može registrirati kao obrt.
Napominjemo da su odredbe Zakona o radu koje propisuju uvjete za rad agencija za privremeno zapošljavanje usklađene s odredbama Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. godine o radu preko agencija za privremeno zapošljavanje („Službeni list Europske unije, L 327, 5. prosinca 2008.). Prema navedenoj Direktivi agencija za privremeno zapošljavanje obuhvaća svaku fizičku ili pravnu osobu koja u skladu s nacionalnim pravom sklapa ugovor o radu s radnicima zaposlenima kod agencije za privremeno zapošljavanje kako bi ih ustupila korisniku za rad na određeno vrijeme pod njegovim nadzorom i rukovodstvom. Dakle, definicija agencije za privremeno zapošljavanje u okviru navedene Direktive postavljena je na način da obuhvaća ne samo pravne osobe, nego i fizičke osobe.
U Republici Hrvatskoj agencija za privremeno zapošljavanje može kao predmet poslovanja imati registrirane samo poslove ustupanja radnika korisnicima za obavljanje privremenih poslova. Dakle, ne može obavljati druge djelatnosti uz djelatnost agencije za privremeno zapošljavanje. Iznimno, postoji mogućnost i obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju ukoliko posjeduje odgovarajuću dozvolu propisanu Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine", broj 80/08, 94/09, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13 i 153/13).