Pitanja i odgovori

Pretplatnicima "Radnog prava" obavezno odgovaramo, ostalima zavisno od zanimljivosti pitanja za čitatelje.

Sindikalni povjerenik

ZAŠTITA OD OTKAZA SINDIKALNOM POVJERENIKU

Odgovorio: RP
Pitanje:
U školi su utemeljene podružnice dvaju sindikata i imenovana dva sindikalna povjerenika s tim da je sindikalni povjerenik jednog sindikata preuzeo prava i obveze radničkog vijeća.

Prema čl. 188. ZOR-a zaštitu od otkaza uživa samo jedan sindikalni povjerenik.

U našem slučaju da li zaštitu uživa sindikalni povjerenik s ovlastima radničkog vijeća ili se s obzirom na broj članstva pojedinog sindikata u školi utvrđuje koji je od sindikalnih povjerenika organizacijski višak i kome se može otkazati ugovor o radu?

Odgovor:
Prema odredbi 188. st. 5. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) zaštitu ne uživa samo jedan sindikalni povjerenik nego najmanje jedan sindikalni povjerenik, a najveći broj sindikalnih povjerenika koji kod određenog poslodavca uživaju zaštitu određuje se odgovarajućom primjenom odredbi Zakona o radu o broju članova radničkog vijeća u odnosu na broj sindikalno organiziranih radnika kod toga poslodavca.

Međutim, detalji oko kruga i broja osoba koje uživaju zaštitu nije dovoljno razjašnjen Zakonom o radu.

Sindikalni povjerenik koji je preuzeo ovlasti radničkog vijeća, svakako uživa zaštitu jer prema članku 153. st. 3. Zakona o radu, u tome slučaju povjerenik preuzima sva prava i ovlasti radničkog vijeća. U tome smislu mora uživati i zaštitu koju uživa član radničkog vijeća. Mislimo da se ovdje radi o preuzetoj zaštiti radničkog vijeća, a ne izvorno zaštiti sindikalnog povjerenika.

U tome slučaju zaštitu koju uživa sindikalni povjerenik može koristiti još jedan povjerenik, a zavisno od broja članova sindikata.

Naknada za rad povjerenika za zaštitu na radu

Odgovorio: RP
Pitanje:
U ustanovi je izabran povjerenik zaštite na radu. Člankom 81 st.2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama određeno je da naknada za rad povjerenika za zaštitu na radu iznosi najmanje 4 radna sata tjedno uz naknadu plaće tijekom svake kalendarske godine u tijeku trajanja mandata. Stavkom 4 istog članka propisano je da će se posebnosti rada povjerenika za zaštitu na radu, kao i tjednu naknadu plaće, utvrditi granskim kolektivnim ugovorima. S obzirom da za našu ustanovu nije sklopljen granski kolektivni ugovor , molim za mišljenje da li je moguće povjereniku zaštite na radu utvrditi naknadu za rad temeljem citiranog članka Temeljnog kolektivnog ugovora te ako je da li se isto može regulirati sklapanjem aneksa ugovora o radu?

Odgovor:
Nema nikakve potrebe da išta uređujete ugovorom o radu. Naime, povjerenik za zaštitu na radu nije radno mjesto niti su to posebni poslovi za koje se sklapa ugovor o radu. To je vrsta ovlaštenja koje ima predstavnika radnika, jednako kao i kod radničkog vijeća.
Povjerenik za zaštitu na radu ima pravo na 4 sata biti oslobođen drugih poslova da bi obavljao ovlasti povjerenika za zaštitu na radu, i ta 4 sata mu moraju biti plaćena kao da je radio.
Pri tome napominjemo da povjerenik za zaštitu na radu nije ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu, niti on obavlja ikakve poslove za poslodavca. Povjerenik za zaštitu na radu je predstavnika radnika koji se brine da je radnicima osigurana zaštita na radu, a niti na koji način ne izvršava naloge poslodavca niti je odgovoran za zaštitu na radu.

Odredba članka 22. Ustavnog zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 91/11, /11) ne odnosi se na zapošljavanje u školama. Dakle, predstavnici nacionalnih manjina nemaju prednost prilikom zapošljavanja u školstvu. Odredba članka 22. st. 2. i 3. Ustavnog zakona odnosi se samo na zastupljenost u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima, te zastupljenosti u tijelima uprave jedinica samouprave, a ne u javnim ustanovama.

Odgovorio: RP
Pitanje:
Da li pravo sindikalnog predstavnika (nije radnik poslodavca) iz članka 248. Zakona o radu obuhvaća pravo i na troškove službenog putovanja (npr. putovanje na sastanak udruge sindikata)?

Odgovor:
Prema Zakonu o radu („Narodne novine" broj 147/09, 61/11 i 82/12- Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje) sindikalni predstavnik nema pravo na plaćanje troškova službenog putavanja od strane tvrtke u kojoj obavlja sindikalnu aktivnost temeljem odredbe članka 248. Zakona o radu.
Tako pravo bi moglo postojati jedino ako je ugo

Tko može biti sindikalni povjerenik

Odgovorio: RP
Pitanje:
Može li pomoćnik ravnatelja biti sindikalni povjerenik s obzirom da ima posebni ugovor s posebnim pravima i ovlaštenjima.

Odgovor:
Nema nikakvog ograničenja u propisima o tome tko može biti član sindikata i sindikalni povjerenik. Dakle, to može biti svaki radnik pa povjerenici mogu biti i pomoćnici ravnatelja. Naravno, ograničenje mogu postaviti pojedini sindikati svojim pravilima.

Međutim, ako bi došlo do situacije da navedeni sindikalni povjerenik preuzima ovlasti radničkog vijeća sukladno članku 152. Zakona o radu (Narodne novine 147/09, 61/11), tada bi se po našem mišljenju trebalo voditi računa od odredbi članka 141. Zakona o radu koja ograničava biračko pravo za članove upravnih i nadzornih organa poslodavca i članovi njihovih obitelji te radnike iz članka 127. stavka 1. Zakona (osobe ovlaštene da zastupaju poslodavca u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom). Prema informacijama koje ste nam dostavili moglo bi se zaključiti da sindikalni povjerenik i zamjenik, kao pomoćnici ravnatelja, ulaze u krug osoba koje ne bi imale biračko pravo za radničko vijeće. Stoga iako mogu biti sindikalni povjerenici njihova pozicija pri eventulnom preuzimanju ovlasti radničkog vijeća mogla bi biti vrlo sporna.