Članci

Broj rezultata: 69

mr. sc. Zorislav Kaleb, dipl. iur.

ZAKONSKO UREĐENJE POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU

RADNO PRAVO 11/17

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti je stupio na snagu dana 2. ožujka 2017. uređuje posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljavanja radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, aktivno djelovanje na tržištu rada s ciljem poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, te novog zapošljavanja i samozapošljavanja, izvore sredstava za djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Zavoda. U članku se ne obrađuju prava i postupak za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti (čl. 37-62).

SAŽETAK:
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti uređuje posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljavanja radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, aktivno djelovanje na tržištu rada s ciljem poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, te novog zapošljavanja i samozapošljavanja, izvore sredstava za djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dalje: Zavod) te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Zavoda.

Summary:
The Act on Employment Mediation and Unemployment Rights regulates employment mediation, vocational guidance, education in order to increase the employment of work force, unemployment insurance, active labour market action with the aim of promoting the spatial and professional mobility of the labour force and new employment and self-employment, monetary sources for the activities of the Croatian Employment Service and the organization, management and performance of the Institute's activities.

Ključne riječi: posredovanje pri zapošljavanju, tržište rada, nezaposlenost

mr. sc. Zorislav Kaleb, dipl. iur.
sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i viši predavač Visoke poslovne škole Zagreb

RADNO PRAVO 11/2017

UDK: 331.5.021

Alan Vajda, mag. iur.

DONESENA ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA 2018. GODINU

RADNO PRAVO 12/17

Navedenim tekstom nudimo prikaz Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanja stranaca za kalendarsku 2018. godinu koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine, time da je ista objavljena u Narodnim novinama br. 122/2017, te se primjenjuje počevši od 16. prosinca 2017. godine.

SAŽETAK:

Zakonom o strancima (Narodne novine, br. 130/11., 74/13. i 69/17) koji je u primjeni od 1. siječnja 2012. godine na sustavan se način pristupilo reguliranju problematike ulaska, kretanja, boravka i zapošljavanja stranih državljana na teritoriju Republike Hrvatske. 

Obzirom da je Republika Hrvatska 1. srpnja 2013. godine postala punopravna članica Europske unije, počevši od 2014. godine predmetna Odluka obuhvaća samo državljane trećih zemalja, tj. državljane onih zemalja koje nisu članice Europske unije, odnosno Europskog gospodarskog prostora. 

Zakonom o strancima propisano je da stranac može raditi u Republici Hrvatskoj isključivo temeljem posjedovanja važeće dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ukoliko Zakonom nije drugačije propisano. Obzirom da dozvola za boravak i rad predstavlja jedinstvenu dozvolu kojom se strancu dozvoljava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj, ista se izdaje na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj.

Summary:
The Act on Foreigners stipulates that an foreigner can work in the Republic of Croatia solely on the basis of possession of a valid residence and work permit or a work application certificate, unless otherwise provided by the law. Given that the residence permit and work permit represents a unique permit allowing a foreigner to reside and work in the Republic of Croatia, the same is issued on the basis of the annual quota and outside the annual quota for employment of foreigners in the Republic of Croatia.

Ključne riječi: zapošljavanje stranaca, godišnja kvota dozvola 

Alan Vajda, mag. iur.

RADNO PRAVO 12/2017

UDK: 331.556.4 (497.5) 

Vesna Šiklić Odak, dipl. iur.

Atipični oblici zapošljavanja u RH

RADNO PRAVO 01/18

Autorica se u ovom radu bavi Zakonom o radu propisanim oblicima zapošljavanja, koja po svom karakteru i određenoj specifičnosti spadaju u atipične oblike zapošljavanja, obzirom da su različiti od zapošljavanja temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Daje se pregled zapošljavanja temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o radu s nepunim radnim vremenom, ugovora o radu koji se sklapa posredstvom agencija za privremeno zapošljavanje i ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada. Poseban osvrt daje se na ostvarivanje prava radnika na plaću i drugih materijalnih prava te ostala prava radnika zaposlenih putem navedenih atipičnih oblika zapošljavanja.

SAŽETAK:

U posljednja dva desetljeća većina država Europske unije izmijenila je način regulacije atipičnih oblika rada. Iako se atipični oblici rada razlikuju među državama, zajednički cilj njihovog uvođenja na tržište rada je povećanje fleksibilnosti tržišta rada, povećanje zapošljivosti i stvaranja novih radnih mjesta uz istovremeno izjednačavanje i poboljšavanje uvjeta rada radnika zaposlenih temeljem atipičnih ugovora o radu. U atipične oblike zapošljavanja ubrajaju se zapošljavanja radnika različita od tipičnog oblika zapošljavanja temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, kao što je zapošljavanje temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o radu s nepunim radnim vremenom, ugovora o radu koji se sklapa posredstvom agencija za privremeno zapošljavanje (trostrani radnopravni odnos), sezonski rad, rad na daljinu i sl. Zakonom o radu, koji se primjenjuje od početka kolovoza 2014. godine, izmijenile su se i upotpunile odredbe koje se odnose na atipične oblike rada, kako bi se postigla veća fleksibilnost rada i smanjili troškovi poslovanja poslodavca, a samim time postiglo i otvaranje novih radnih mjesta i povećanje zaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Ugovori o radu na određeno vrijeme propisani su kao iznimka od pravila o zapošljavanju na neodređeno vrijeme, pa se i odredbama ZOR-a naglašava iznimnost sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme. U odnosu na trajanje rada na određeno vrijeme iz odredaba ZOR-a, proizlazi da se takav ugovor može sklopiti na nekoliko mjeseci, ali i na puno dulje razdoblje u trajanju od nekoliko godina. Ovisno o vrsti i obujmu posla poslodavac s radnikom može sklopiti ugovor o radu na nepuno radno vrijeme odnosno na radno vrijeme manje od 40 sati tjedno. Institut nepunog radnog vremena uglavnom je uveden iz objektivnih razloga uslijed vrste djelatnosti (npr. poljoprivrede, turizma, trgovine i sl.) i kada je obujam posla takav da ne zahtjeva rad u punom radnom vremenu. Taj institut je također dvostrane prirode jer u nekim slučajevima nepuno radno vrijeme zahtjeva poslodavac dok u drugim slučajevima to traži sam radnik zbog privatnih razloga. Atipični oblik privremenog zapošljavanja temeljem ugovora o radu koji se sklapa posredstvom agencija za privremeno zapošljavanje (agencijski rad) javio se kao rezultat razvoja tržišta rada i radnih odnosa, kako bi se postigla veća fleksibilizacija radnih odnosa. Na taj način poslodavci smanjuju troškove poslovanja te im takvo zapošljavanje pogoduje posebno ako je potreba za radnikom određenog profila privremena ili ako se unaprijed ne zna njeno trajanje. Institut rada na izdvojenom mjestu ili rad na daljinu (telework) također je jedan od atipičnih oblika rada koji omogućuje radnicima obavljanje cijelog ili znatnog djela posla s mjesta koji je fizički odijeljen od lokacije svog poslodavca i koji koriste informacijsku tehnologiju kao glavni alat svog rada i komunikacije.

Summary

The author in this paper deals with proscribed types of employment that by their nature and distinctive features may be perceived as atypical, taking into account the fact that they differ from employment on the basis of contracts of indefinite duration. This paper gives an overview of types of employment on the basis of fixed-term employment contracts, part-time employment contracts, employment contracts concluded through services provided by the temporary employment agencies and contracts of employment at alternative workplace. Exercising the worker’s right to remuneration as well as other substantial rights of workers employed on the basis of the aforementioned forms of employment are also addressed. 

Ključne riječi: radnik, oblici zapošljavanja, ugovor o radu, rad na određeno vrijeme, rad u nepunom radnom vremenu, agencijski rad, rad na daljinu

Vesna Šiklić Odak, dipl. iur.

Ministarstvo uprave

RADNO PRAVO 1/2018

UDK: 331.34

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.

Razvoj materijalno-pravne zaštite nezaposlenih u SAD-u

RADNO PRAVO 02/18

Obično se navodi kako je materijalno osiguranje za vrijeme nezaposlenosti potrebno da bi se očuvala materijalna sigurnost osoba bez posla te im pružila prilika da pronađu posao koji odgovara njihovim stručnostima, znanjima i sposobnostima. Treba li takvo osiguranje biti javno ili bi ga se moglo prepustiti privatnim osiguravajućim kućama? U tekstu se izlaže važnost i povijesni razvoj novčanih naknada za vrijeme nezaposlenosti. Pozornost se posvećuje samo početku razvoja 1930-tih te kasnijim obilježjima tog oblika socijalnog osiguranja.

SAŽETAK:

Osiguranje za vrijeme nezaposlenosti je potrebno za očuvanje materijalna sigurnost osoba bez posla te im se pružila prilika da pronađu posao koji odgovara njihovim stručnostima, znanjima i sposobnostima. Taj je sustav zaživio u SAD-u za vrijeme gospodarske krize 1930-ih godina, a poslije se mijenjao ovisno o promjenama u gospodarstvu i na tržištu rada. Sadašnji sustav materijalno-pravne zaštite u SAD-u sigurno će doživjeti promjene. Njegova nepotpunost i nedovoljna efikasnost, djelomično su posljedica su potpuno promijenjenih gospodarskih i životnih uvjeta u odnosu na doba kada je sustav nastojao, ali i nedovoljne promišljenosti i kratkovidnosti subjekata koji donose odluke na tom području. Svijet rada - sve većom prisutnošću privremenog i povremenog zapošljavanja na atipičnim i nesigurnim radnim mjestima – značajno se promijenio, ali oblici prava za vrijeme nezaposlenosti nisu to pratili.

Summary:

Unemployment insurance is needed to preserve the material safety of people without jobs and give them the opportunity to find a job that matches their expertise, knowledge and abilities. This system was established in the USA during the economic crisis in the 1930s, and was later modified due to changes in the economy and in the labour market. The current system of unemployment protection in the United States will surely be affected by further changes. Its incompleteness and inadequate efficiency are partly due to completely changed economic and living conditions in relation to the time when the system was formed, but also the lack of discretion power and short-sightedness of decision makers. The world of work - with increasing presence of temporary and occasional employment at atypical and insecure workplaces - changed significantly, but the forms of unemployment rights did not follow that.

Ključne riječi: novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti, SAD, socijalna sigurnost, tržište rada

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.

Institut za javne financije

RADNO PRAVO 2/2018

UDK: 331.56 (73)

mr. sc. Zorislav Kaleb, mag. iur.

Prava za vrijeme nezaposlenosti

RADNO PRAVO 03/18

U radu se analiziraju odredbe Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine, br. 16/2017), donoseći čitateljima pozitivnopravni pregled aktualne zakonske regulative u području prava i postupka za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti.

SAŽETAK: 

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti koji je stupio na snagu dana 2. ožujka 2017. uređuje među ostalim posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljavanja radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, aktivno djelovanje na tržištu rada s ciljem poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, te novog zapošljavanja i samozapošljavanja, izvore sredstava za djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Zavoda. U članku se obrađuju prava i postupak za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti (čl. 37- 67 Zakona). Nemamo saznanja da se je u godinu dana primjene zakona poboljšao položaj nezaposlenih. 

Summary:
The Act on Employment Mediation and Unemployment Rights, which entered into force on 2 March 2017, regulates employment mediation, vocational guidance, education in order to increase the employment of labour force, unemployment insurance, active labour market action with the aim of encouraging the spatial and professional mobility of the labour force and the new employment and self-employment, sources of funds for the activities of the Croatian Employment Service and the organization, management and performance of the Institute's activities. The article deals with rights and procedures for exercising rights during unemployment (Articles 37-67).

Ključne riječi: prava, nezaposlenost, novčana naknada, zapošljavanje 

mr. sc. Zorislav Kaleb, mag. iur.
sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i viši predavač Poslovnog veleučilišta Zagreb

RADNO PRAVO 3/2018

UDK: 331.56 : 349.2

Krešimir Rožman, mag. iur.

Pitanje prednosti pri zapošljavanju branitelja kod izbora ravnatelja javnih ustanova i direktora tvrtki u vlasništvu Republike Hrvatske

RADNO PRAVO 09/18

U članku se obrađuje pitanje prednosti kod zapošljavanja branitelja kod izbora i imenovanja ravnatelja škola, te drugih javnih ustanova te izbora direktora tvrtki u vlasništvu RH ili jedinica lokalne samouprave i sl. Pri tome autor zastupa tezu da kod izbora i imenovanja ravnatelja i drugih čelnika pravnih osoba nema takve prednosti, osim u školstvu gdje je ta prednost posebno propisana noveliranim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 68/18).  


SAŽETAK:
Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) pravo prednosti pri zapošljavanju branitelja i članova njihovih obitelji dosta je izmijenjeno u odnosu na raniji Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Davanje prednosti braniteljima pri zapošljavanju u novom Zakonu o braniteljima je prema našem mišljenju pretjerano, uključen je preširoki krug osoba kojima to pravo pripada, dana su prevelika prava, s iznimno visokim kaznama. Vjerujemo da su stvarni učinci mali, a nezadovoljstvo ovakvim pretjeranim davanjem prava prilično, osim među populacijom koja ta prava koristi.


Summary:
The Act on Croatian Homeland War Veterans and Their Families (Official Gazette 121/17) altered the right on advantage during the recruitment procedure of homeland war veterans and members of their families in comparison to the earlier Act on Croatian Homeland War Veterans and Their Families. Giving advantage to the war veterans in the new Act is, in our opinion, excessive, the circle of people to whom this right belongs are too wide with exceptionally high penalties. In our opinion, the real effects are small, and the dissatisfaction with this overly generous granting of rights is high, with an obvious exception of the population that can use this right.

 

Ključne riječi: branitelji, prednost pri zapošljavanju, Zakon o braniteljima, ravnatelji, direktori, izbor i imenovanje

Krešimir Rožman, mag. iur. 
Urednik „Radnog prava“

RADNO PRAVO 9/2018

UDK: 349.2-058.65

Filip Kozlica, mag. iur.

Promjene propisa na području ispunjavanja kvotne obveze i ostvarivanja poticaja na zapošljavanje osoba s invaliditetom

RADNO PRAVO 10/18

U članku se iznosi prikaz promjena podzakonskih akata donijetih temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 153/13, 152/14, 39/18)


Sažetak:
Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 39/18), koji je stupio na snagu 5. svibnja 2018., ministar rada i mirovinskog sustava donio je niz pravilnika radi provedbe Zakona, i to pravilnika kojima se regulira kvotni sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom, poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom, očevidnik zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom, rad centara za profesionalnu rehabilitaciju i integrativne i zaštitne radionice. U radu je stavljen naglasak na novine iz područja koja su za poslodavce najznačajnija - ispunjavanje kvotne obveze i ostvarivanje poticaja na zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Summary:
Pursuant to the Act on Amendments to the Act on Professional Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities (Official Gazette No. 39/18), which entered into force on May 5, 2018, the Minister of Labour and Pension System published a series of ordinances for the implementation of the Act which are regulating the quota system for employment of persons with disabilities, incentives for employment of persons with disabilities, records of employed and self-employed persons with disabilities, operations of centers for professional rehabilitation and integrative and protective workshops. This paper focuses on news from the areas that are most important for employers - meeting the quota obligation and making incentives for employment of people with disabilities.
Ključne riječi: osobe s invaliditetom, profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje, rad

Filip Kozlica, mag. iur.
Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“

RADNO PRAVO 10/2018

UDK: 331.5-056.26

Predrag Bejaković, dipl. oec.

Zakonsko određivanje politike zapošljavanja i posredovanja pri zapošljavanju u Hrvatskoj

RADNO PRAVO 12/18

Zaposlenost ima temeljnu ulogu u svakom društvu. Ljude često definiramo, a i oni sebe određuju, ovisno o tome što rade u životu. U sociološkim i ekonomskim studijama ističe se da zaposlenost nije samo najvažnija odrednica položaja ljudi u svakoj zemlji, već je ujedno bitna za stvaranje smisla, dohotka, socijalne stabilnosti i kvalitete života te sudjelovanja u društvu. Zaposlenost se naziva "ljepilom koje drži naše društvo na okupu”. Zaposlenost se smatra najboljim oblikom socijalne skrbi, a razlozi su jasni: ekonomska neovisnost i socijalna uključenost. Tako je povećanje stope zaposlenosti postalo ključni cilj socijalne politike i politike tržišta rada razvijenih industrijskih zemalja.


Sažetak:
Zaposlenost se smatra najboljim oblikom socijalne skrbi, a razlozi su jasni: ekonomska neovisnost i socijalna uključenost. Tako je povećanje stope zaposlenosti postalo ključni cilj socijalne politike i politike tržišta rada razvijenih industrijskih zemalja. U cilju ublažavanja problema nezaposlenosti u većini je zemalja ustanovljen sustav odobravanja novčane naknade ili pomoći, a poduzimaju se i različite mjere u lakšem pronalaženju posla. Najvažniji cilj gospodarske i socijalne politike mora biti omogućiti ljudima novo zapošljavanje ili povratak u svijet rada. Za većinu ljudi zavisnost o pomoći države ne pruža zadovoljavajuću alternativu zapošljavanju ni u pogledu psihičkog zadovoljstva niti u materijalnom blagostanju. Iako su novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti u Hrvatskoj razmjerno male i u kratkom trajanju, one s druge strane ne predstavljaju zapreku za aktivno traženje posla. Može se ocijeniti kako je postojeći zakonski okvir u Hrvatskoj dobar pa bi trebalo nadalje raditi na njegovoj sustavnoj primjeni.

Summary:
Employment is considered the best form of social welfare, and the reasons are obvious: economic independence and social inclusion. Thus, the increase in the employment rate has become the key objective of social policy and labour market policies of developed industrial countries. In order to alleviate the problem of unemployment, most countries have established a system of granting unemployment benefits, compensation or assistance, and various measures are taken to help unemployed population to find a job easier. The most important goal of economic and social policy must be to enable people to return to the world of work. For most people, dependence on state aid does not provide a satisfactory alternative to employment either in terms of psychological satisfaction or material well-being. Although unemployment benefits in Croatia are relatively small and in the short duration, they are not, on the other hand, a barrier to active job search. It can be estimated that the existing legal framework in Croatia is good and that it should continue to work on its systematic implementation.

Ključne riječi: tržište rada, politika zapošljavanja, posredovanje pri zapošljavanju, Hrvatska 

Predrag Bejaković, dipl. oec.
Institut za javne financije

RADNO PRAVO 12/2018

UDK: 331.52

Alan Vajda, mag. iur.

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za 2019. godinu

RADNO PRAVO 01/19

Tekstom u nastavku dajemo prikaz Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanja stranaca za kalendarsku 2019. godinu koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine (Narodne novine br. 116/2018), time da primjena iste započinje od 22. prosinca 2018. godine. Imajući u vidu činjenicu da su nakon Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku 2018. godinu (Narodne novine br. 122/17.) dodatno donesene dvije Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku 2018. godinu (Narodne novine br. 53/18. i 71/18.), odobrene količine dozvola za rad i boravak u Republici Hrvatskoj nisu mogle u potpunosti zadovoljiti sve iskazane i zatražene potrebe za zapošljavanjem stranaca u 2018. godini.  

Sažetak:
Zakonom o strancima propisano je da stranac može raditi u Republici Hrvatskoj isključivo temeljem posjedovanja važeće dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ukoliko Zakonom nije drugačije propisano. Obzirom da dozvola za boravak i rad predstavlja jedinstvenu dozvolu kojom se strancu dozvoljava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj, ista se izdaje na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj.

Summary:
The Act on Foreigners stipulates that a foreigner can work in the Republic of Croatia only if he or she is in possession of a valid stay and work permit or a certificate of work registration, unless otherwise provided by law. Stay and work permit represents a unique permit allowing a foreigner to reside and work in the Republic of Croatia. It is issued on the basis of the annual quota and outside the annual quota for employment of foreigners in the Republic of Croatia.

 

Ključne riječi: zapošljavanje stranaca, godišnje kvote dozvola

Alan Vajda, mag. iur.

RADNO PRAVO 1/2019

UDK: 331.556.4 (497.5)

Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.

Provedbeni propisi o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

RADNO PRAVO 02/19

U „Narodnim novinama“ (dalje „N.N.“) broj 75/2018 od 22. 8. 2018. objavljeni su provedbeni (podzakonski) propisi, koje je donio ministar nadležan za rad, pozivom na Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („N.N“ 157/13, 152/14 i 39/18). Riječ je o pet pravilnika, koji su stupili na snagu 31. kolovoza 2018. godine. U ovom se radu razmatraju osnovna pitanja njihovog sadržaja.

Sažetak:
Pravilnici uređuju pitanja i odnose o: utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom; sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom; poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom; zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom; profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Samo nakon četiri godine doneseni su navedeni propisi koji su „zamijenili“ provedbene propise iz 2014. godine, i koji su prestali važiti 31. kolovoza 2018. godine. 

Summary:
Ordinances regulate topics related to: determining the employment quota for persons with disabilities; content and manner of keeping records of persons with disabilities; incentives for the employment of persons with disabilities; protective workshops and integrative workshops for employment of persons with disabilities; professional rehabilitation and centers for professional rehabilitation of persons with disabilities. After only four years the regulations that "replaced" the 2014 implementing regulations have been passed, which ceased to be valid on August 31, 2018.

Ključne riječi: provedbeni propisi, profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje, osobe s invaliditetom

Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
znanstveni savjetnik

RADNO PRAVO 2/2019

UDK 331.5-056.26

Predrag Bejaković, dipl. oec.

Opseg i uspješnost potpora za samozapošljavanje u Hrvatskoj

RADNO PRAVO 03/19

Hrvatska je donedavno bilježila vrlo visoke stope nezaposlenosti, a istodobno je obuhvat mjerama aktivne politike zapošljavanja (APZ) bio razmjerno mali. Potrebno je pohvaliti povećani broj korisnika obuhvaćenih svim mjerama aktivne politike zapošljavanja. Dok je to pred desetak godina bilo svega nekoliko posto nezaposlenih, to se sada značajno povećalo, pri čemu je jedna od najznačajnijih mjera potpora za samozapošljavanje.

Sažetak: 
Hrvatska je donedavno bilježila vrlo visoke stope nezaposlenosti, a istodobno je obuhvat mjerama aktivne politike zapošljavanja bio razmjerno mali. Važna mjera APZ-a su poticaji za nove tvrtke ili samozapošljavanje koji osim novaca za otvaranje vlastite tvrtke korisnicima donose određene obaveze i rizik od troškova koji se ponekad teško podmiruju. Ujedno, nezaposlene osobe često kod samozapošljavanja pokazuju pretjerani i/ili nedovoljno utemeljeni poduzetnički optimizam jer obično nisu dovoljno dobro proučile i realno procijenile vjerojatnost uspjeha u poslu. Ponekad im nedostaje poduzetnički duh, odlučnost, znanja, a gotovo uvijek poduzetničko iskustvo. U Hrvatskoj se već duži niz godina nezaposlenim osobama koje iskažu interes za samozapošljavanje odobravaju potpore za samozapošljavanje. Ujedno se osigurava stručna pomoć Zavoda za zapošljavanje te se mogu na jednom mjestu dobiti sve relevantne informacije o aktivnostima vezanim za ostvarenje poduzetničke ideje. Broj korisnika navedene mjere jako se povećao, a prema provedenoj evaluaciji mjera je prilično učinkovita. U ovom tekstu pozornost se posvećuje opsegu i uspješnosti potpora za samozapošljavanje u Hrvatskoj.

Summary:
Until recently, Croatia has registered a very high unemployment rate, while at the same time the coverage of active employment policy measures was relatively low. Important active employment policy measures are incentives for new businesses or self-employment that enable financial support to unemployed persons. Apart from money to open one’s own businesses, such incentives also demand certain commitments of the beneficiaries and sometimes cause them a risk and/or difficulties of repayments. At the same time, unemployed people often experience excessive and/or unrealistic entrepreneurial optimism in self-employment because they are usually not well educated and have overestimated the probability of success with their business activity. Sometimes they lack entrepreneurial spirit, determination, knowledge, and usually entrepreneurial experience. In Croatia, for years, unemployed people who are interested in self-employment have been granting incentives for self-employment. At the same time, the professional assistance of the Croatian Employment Service has been ensured and can be obtained at one place. There user can get all relevant information on the activities related to the entrepreneurial idea. The number of users of this measure has increased considerably, and according to the evaluation, this measure is quite efficient. In the text, attention is oriented towards the extent and a success of incentives for self-employment in Croatia.

Ključne riječi: tržište rada, aktivna politika zapošljavanja, potpore za samozapošljavanje, Hrvatska 

Predrag Bejaković, dipl. oec.
Institut za javne financije

RADNO PRAVO 3/2019

UDK: 331.5: 336.56

Marina Kasunić Peris, univ. spec. eu. studija

Kako zaposliti stranca u Republici Hrvatskoj?

RADNO PRAVO 07/19

U ovome članku će se prikazati uvjeti pod kojima se mogu zaposliti različite kategorije stranaca u RH te će se opisati njihov radnopravni položaj.

Sažetak:
Zakon o strancima taksativno propisuje kategorije stranaca koji se mogu zaposliti na području RH, a uvjeti pod kojima se zapošljavaju i razina radnih prava koja im se jamči u razdoblju dok rade na području RH razlikuju se ovisno o tome kojoj od kategorija stranaca pripadaju, odnosno je li stranac kojeg poslodavac želi zaposliti državljanin EGP-a ili državljanin treće zemlje.

Summary:
The Act on Foreigners prescribes categories of foreigners who can be employed in the Republic of Croatia, while the conditions under which they are employed and the level of employment rights guaranteed during the period while working in the territory of the Republic of Croatia differs depending on which category of foreigners they belong to, or if the foreigner whom the employer wishes to employ is a citizen of European Econimic Area or a third-country citizen.

Ključne riječi: zapošljavanje, rad stranaca, dozvola za boravak i rad

Marina Kasunić Peris, univ. spec. eu. studija

RADNO PRAVO 7-8/2019

UDK: 331.5: 336.56 

Hrvoje Orešić, mag. iur.

Testiranje kandidata tijekom postupka zapošljavanja

RADNO PRAVO 09/19

U nastavku autor članka donosi prikaz osnovnih vrsta testiranja kandidata u postupku zapošljavanja. Analiziraju se specifičnosti popunjavanja radnog mjesta putem internog oglasa i javnog natječaja, razmatraju prednosti i nedostaci pojedinog načina testiranja, objašnjavaju osnovne vrste testiranja i iznose preporuke na koji je način moguće urediti postupak testiranja.

Sažetak:
Suočeni sa sve većom konkurencijom na otvorenom tržištu, poslodavci se suočavaju s izazovom privlačenja, odabira i zadržavanja najboljih radnika. Testiranje kandidata tijekom postupka zapošljavanja najčešća je metoda kojom se nastoji u što većoj mjeri povezati vještine, kvalifikacije i osobine ličnosti kandidata s organizacijskim zahtjevima poslodavca. Stoga je bitno razumjeti profesionalne i pravne standarde odlučne pri provođenju testiranja kandidata.

Summary:
Faced with growing competition on the open marketplace, employers face the challenge of attracting, selecting and retaining the best workers. Testing candidates during the recruitment process is the most common method to connect skills, qualifications and personality traits of the applicants to the organizational requirements of the employer. It is therefore essential to understand the professional and legal standards in conducting testing of applicants.

Ključne riječi: testiranje kandidata, selekcija, postupak zapošljavanja

Hrvoje Orešić, mag. iur.
Urednik „Radnog prava“

RADNO PRAVO 9/2019

UDK: 331.5: 303.2

Izv. prof. dr. sc. Milorad Ćupurdija, prof.v.š.; Izv. prof. dr. sc. Safet Subašić, dipl.iur.

Utemeljenje politike rada i zapošljavanja kao dominantnih čimbenika socijalne politike

RADNO PRAVO 07/20

Nedvojbeno je da zaposlenost što većeg broja građana predstavlja stožer oko kojeg se vrti društveni razvoj. Međutim i u visokorazvijenim društvima, a zbog posljedica tehnološkog razvoja, došlo je do značajnog smanjenja zaposlenosti i promjene ukupnih obilježja politike rada i zapošljavanja. U tom se kontekstu postavlja obvezatnim proces dominacije politike rada i zapošljavanja u svim strategijama i javnim politikama.

Sažetak: 
Prilikom uspostavljanja politike rada i zapošljavanja, težište treba biti na produktivnim oblicima zapošljavanja. Prateći logiku kapital odnosa kojoj je osnovni cilj da se sa što manje troškova ostvari što veći profit, sve više se ističu zahtjevi za fleksibilizacijom radnih odnosa. Novi socijalni rizici koji se stvaraju razvojem našeg društva u kojem postoje problemi funkcioniranja tržišta rada i politike zapošljavanja, obilježeni su nizom problema koje javne politike moraju prepoznati i poduzimati adekvatne mjere. Svjedoci smo da su ovi rizici posebno povećani problemima koje nameće migrantska kriza te posebno pandemija uzrokovana korona virusom za koje je teško predvidjeti kakve će posljedice ostaviti na socijalnu politiku, radnu politiku, zdravstvenu politiku te posebno gospodarsku politiku u cjelini. Na nositeljima politike rada veliki je izazov i odgovornost u smislu iznalaženja kompromisnih rješenja koje nameću zahtjevi tržišne privrede, globalizacija, migracije, pandemija korona virusom s jedne strane i zahtjevi socijalne pravde s druge strane. Postavlja se pitanje što je to prioritetno u društvenom i socijalnom kontekstu politike rada i zapošljavanja? 

Summary:
When establishing labour and employment policy, the focus should be on productive forms of employment. Following the logic of capital relations which basic goal is to make as much profit as possible with as few costs as possible, the demands for the flexibility of labor relations are becoming more and more prominent. The new social risks created by the development of our society, in which there are problems with the functioning of the labour market and employment policy, are marked by a series of problems that public policies must recognize and take adequate measures.

Ključne riječi: zapošljavanje, socijalna politika, rad

Izv. prof. dr. sc. Milorad Ćupurdija, prof.v.š.
Izv. prof. dr. sc. Safet Subašić, dipl.iur.

RADNO PRAVO 07-08/2020

UDK: 351.83

dr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.

Uvjetovanje zaposlenja nekažnjavanošću

RADNO PRAVO 05/22

Definiranje kažnjavanosti radnika kao zapreke za sklapanje ugovora o radu podliježe načelu ustavnosti i zakonitosti, predstavlja ograničenu normativnu aktivnost poslodavca, ne smije narušavati temeljno radničko pravo na rad i slobodu rada te bitno utječe na presumpciju nedužnosti.

Sažetak:

Posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu, posebno negativni, utvrđeni kao zapreke za zasnivanje radnog odnosa, među kojima se ističe nekažnjavanost i ne vođenje kaznenog postupka protiv radnika ili kandidata za zapošljavanje, moraju biti determinirani pravedno prema svim zainteresiranim sudionicima natječaja.

Specifičan problem istraživanja u ovom radu jesu pitanja smije li poslodavac propisati nekažnjavanost radnika bez uporišta u zakonu i krši li time pravo na rad i slobodu rada, te da li je traženje dokaza da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i ne poduzima kazneni progon, suprotno ustavnoj presumpciji nedužnosti.

Zaključno se ukazuje na ovlaštenike za traženje općeg i posebnog uvjerenja o nekažnjavanju, obvezniku dostave i rokovima čuvanja uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, ograničenja normativne aktivnosti ovlaštenika normiranja posebnih uvjeta za zapošljavanje po općem propisu o radu zakonske snage i daje ocjena krši li se presumpcija nedužnosti radnika u situacijama kada posebni zakoni zahtijevaju neosuđivanost ili ne kažnjavanost za određena kaznena djela i iznimno u određenim djelatnostima, za prekršaje.

Summary:

Special conditions for concluding work contracts, especially negative ones, identified as obstacles to employment, including impunity and non-prosecution of workers or candidates for employment, must be determined fairly for all interested participants in the competition.
Specific research problem in this paper is whether the employer may prescribe impunity for workers without law basis and thus violates the right to work and freedom of work, and whether seeking evidence that a person is not prosecuted and prosecuted is contrary to constitutional presumption of innocence.
Finally, paper defines the authorities for requesting general and special certificates of impunity, the person liable for delivery and the retention periods for certificates that no criminal proceedings are being conducted, the normative activity of those authorized to standardize special conditions for employment under the general regulations the innocence of workers in situations where special laws require non-conviction or impunity for certain criminal offenses and exceptionally in certain works, for misdemeanors.

Ključne riječi: posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu, nekažnjavanost, pravo na rad i sloboda rada, uvjerenje da se ne vodi postupak, normativna aktivnost, ovlast poslodavca za propisivanje

dr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.
općinski državni odvjetnik u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici

RADNO PRAVO 5/2022

UDK: 349.2: 343

Snježana Baloković, dipl. iur.

Državljanstvo kao uvjet za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj

RADNO PRAVO 05/22

Članak obrađuje mogućnost propisivanja hrvatskog državljanstva kao uvjeta za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj nakon pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo Europske Unije.

Sažetak:
S obzirom da je Hrvatska od dana pristupanja u Europsku uniju u obvezi primjenjivati europsko zakonodavstvo, počevši od Ugovora nadalje, a samim je Ugovorom o funkcioniranju EU  (tzv. Lisabonskim ugovorom) ustanovljeno građanstvo Unije, te je zabranjena svaka diskriminacija na temelju državljanstva, u načelu  nije više dozvoljeno kao uvjet za zapošljavanje isticati hrvatsko državljanstvo. Hrvatsko državljanstvo može biti rezervirano samo za određene poslove koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti, dakle samo na određene poslove u državnoj službi, odnosno javnim službama. To pravilo međutim, još uvijek nije zaživjelo u punom opsegu, tako da se u natječajima za popunjavanje radnih mjesta još uvijek, kao uvjet može naći zahtjev da se kao dokaz o ispunjavanju uvjeta priloži domovnica, koja je dokaz hrvatskog državljanstva. Na taj način Hrvatska ne primjenjuje u potpunosti načelo slobode kretanja radnika, koje je jedno od četiri osnovna načela na kojima počiva Europska unija te se dovodi u situaciju da od strane Suda Europske unije, koji je tumač europskog zakonodavstva i ujedno čuvar osnovnih vrijednosti Europske unije sadržanih u Ugovorima, među kojima je najvažnija jedinstveno europsko tržište, bude ocijenjena kao država koja krši načelo slobode kretanja radnika, postupajući diskriminatorno u odnosu na državljane Europske unije.

Summary:
The article deals with the possibility of prescribing Croatian citizenship as a condition for employment in the Republic of Croatia after Croatia's accession to the full membership in the European Union. Given that Croatia has been obliged to apply European legislation since its accession to the European Union, starting with the Treaty, the Treaty on the Functioning of the EU (TFEU, so-called Lisbon Treaty) establishes citizenship of the Union and prohibits any discrimination on grounds of nationality, so it is no longer allowed to emphasize Croatian citizenship as a condition for employment. Croatian citizenship can be reserved only for certain jobs related to the exercise of public authority, i.e. only for certain jobs in the civil service or public services. However, this rule has not yet come to life in full, so that proof of Croatian citizenship, can still be found as a condition in job vacancies. In this way, Croatia does not fully apply the principle of freedom of movement of workers, which is one of the four basic principles on which the European Union is based according to the Treaties. In this situation Croatia can be assessed from the EUCJ, which is the interpreter of the Treaties and the guardian of the values of the European Union, among which the European single market is the most important. as a state that violates the principle of freedom of movement of workers, acting in a discriminatory manner towards citizens of the European Union.

Ključne riječi: sloboda kretanja radnika, zapošljavanje državljana država članica EGP/Švicarske, zapošljavanje državljana trećih zemalja, jedinstveno tržište EU

Snježana Baloković, dipl. iur.
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

RADNO PRAVO 5/2022

UDK: 342.71: 331

Bernard Iljazović, dipl. iur.

Reguliranje sezonskog zapošljavanja u Republici Hrvatskoj

RADNO PRAVO 09/23

S obzirom da je u Republici Hrvatskoj obavljanje turističke djelatnosti većinom sezonskog karaktera (iako se sve više stvaraju preduvjeti za ostvarenje cjelogodišnje turističke sezone) i potreba za zapošljavanjem sezonskih radnika najčešće traje samo određeno vremensko razdoblje (sezonsko zapošljavanje). Upravo radi te specifičnosti, zakonski je drugačije uređen rad sezonskih radnika. Shodno tome, u nastavku teksta obradit će se tematika sezonskog zapošljavanja, u skladu s pozitivnim zakonodavstvom.

Sažetak:
U Republici Hrvatskoj turizam i dalje predstavlja značajnu gospodarsku granu, čiji prihodi imaju velik udio u nacionalnom proračunu. Za uspješno obavljanje turističke djelatnosti, posebno u sezonalnom razdoblju, neophodni su stručni i kvalitetni sezonski radnici, a koje je u posljednje vrijeme sve teže pronaći. Poslodavci prilikom sezonskog zapošljavanja, odnosno zasnivanja radnog odnosa sa sezonskim radnicima moraju voditi računa o zakonskim pravilima koja reguliraju takav oblik rada.

Summary:
In the Republic of Croatia, tourism continues to represent an important economic branch, whose revenues account for a large share of the national budget. For the successful performance of tourist activities, especially in the seasonal period, professional and high-quality seasonal workers are necessary, and these are becoming increasingly difficult to find recently. When employing seasonal workers, that is, when establishing an employment relationship with seasonal workers, employers must take into account the legal rules that regulate this form of work.

Ključne riječi: sezonski radnik, poslodavac, ugovor o radu za stalne sezonske poslove, neoporezivi primici sezonskih radnika

Bernard Iljazović, dipl. iur.

RADNO PRAVO 9/2023

UDK: 331.106.27

Sandra Vajda, dipl. ing

PRAVILNIK O IZDAVANJU EU POTVRDE ZA PRUŽANJE USLUGA U EUROPSKOJ UNIJI

RADNO PRAVO 09/14

Navedenim stručnim radom prikazani su uvjeti za izdavanje EU potvrde državljanima Republike Hrvatske radi privremenog i povremenog prekograničnog pružanja usluga u državama članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

Sažetak:
Navedenim stručnim radom obrađujemo problematiku u svezi uvjeta za izdavanje EU potvrde državljanima Republike Hrvatske radi dokazivanja namjere pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u drugoj državi članici Europske unije i Europskog gospodarskog prostora sukladno odredbama Pravilnika o izdavanju EU potvrde (Narodne novine, br. 92/14) koji se primjenjuje počevši od 5. kolovoza 2014. godine.

Ključne riječi: Direktiva o uslugama na unutarnjem tržištu, Zakon o uslugama, Pravilnik o izdavanju EU potvrde, Direktiva o priznavanju stručnih kvalifikacija, Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija privremeno i povremeno prekogranično pružanje usluga.

Sandra Vajda, dipl. ing

Radno pravo 09/2014

UDK 368.914 (497.5)

Dr. sc. Ante Vuković, Dr. sc. Dejan Bodul

ČUVA LI ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI RADNA MJESTA?

RADNO PRAVO 05/14

Autori u ovom stručnom radu ima za cilj analizirati Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi s aspekta očuvanja radnih mjesta.

Sažetak:
U tržišnom gospodarstvu mogu opstati subjekti koji su uspješni u poslovanju. Ako se poslovni subjekt ne može izboriti sa zahtjevima tržišta, on najčešće pokreće postupak likvidacijskog stečaja odnosno restrukturiranja (prijenosni stečajni plan i predstečajna nagodba). Financijske teškoće, a posebno prestanak trgovačkog subjekta pogađaju široki krug osoba. Iako posljedice financijskih teškoća gospodarskog subjekta mogu negativno utjecati na sve kategorije subjekata, najviše su pogođeni radnici. Suština Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN, br. 108/12., 144/12., 81/13. i 112/13. – dalje: ZFPPN), barem prema riječima predlagača zakona, je primarno očuvanje poslovanja stečajnog dužnik, a podredno i radnih mjesta. Ovaj rad ima za cilj analizirati takvo uređenje, ali i praktičnu primjenu ZFPPN na (o)čuvanje radnih mjesta.

Ključne riječi: Stečajni zakon, ZFPPN, radnik

Abstract

In a market economy subjects who are successful in business can survive. If an entity cannot cope with the demands of the market, it usually starts the process of liquidation bankruptcy or restructuring (a transferable reorganization plan and pre-bankruptcy settlement). Financial difficulties, and in particular the cessation of the economic entity activity, affect a wide range of people. Although the consequences of financial difficulties of the economic entity could adversely affect all categories of subjects, workers are mostly affected. The essence of the Law on financial transactions and pre-bankruptcy settlement (OG. 108/12, 144/12, 81/13 and 112/13), at least according to the bill, is oriented primarily to the preservation of the business of the debtor and secondarily to preservation of jobs. This paper aims to analyse such an arrangement, but also the practical application of the Law on financial transactions and pre-bankruptcy settlement on the preservation of jobs.

Dr. sc. Ante Vuković
Stečajni upravitelj
Dr. sc. Dejan Bodul
Asistent, Katedra za građansko postupovno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno pravo 05/2014

UDK 349.22-056.2


Alan Vajda, mag. iur.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA 2017. GODINU

RADNO PRAVO 01/17

Navedenim tekstom dajemo prikaz Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanja stranaca za kalendarsku 2017. godinu koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine, time da je ista objavljena u Narodnim novinama br. 118/2016, te se primjenjuje od 17. prosinca 2016. godine.

SAŽETAK:
Obzirom da je Republika Hrvatska s danom 1. srpnja 2013. godine postala punopravna članica Europske unije, počevši od 2014. godine navedena se Odluka donosi samo za državljane trećih zemalja, tj. državljane onih zemalja koje nisu članice Europske unije, odnosno Europskog gospodarskog prostora. Zakonom o strancima propisano je da stranac može raditi u Republici Hrvatskoj isključivo temeljem posjedovanja važeće dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ukoliko Zakonom nije drugačije propisano.

Summary:
Since the Republic of Croatia became a full member of the European Union with a date of 1 July 2013, starting from 2014, the Decision is made only for the citizens of third countries, i.e. the citizens of those countries which are not members of the European Union or the European Economic Area. The Act on Foreigners stipulates that a foreigner can work in the Republic of Croatia only if he/she possess a valid permit for residence and work or work registration certificate, unless otherwise provided by the Act.

Ključne riječi: Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanja stranaca za 2017. godinu, Zakon o strancima

Alan Vajda, mag. iur.

RADNO PRAVO 1/2017

UDK: 331.556.4 (497.5)

Admira Ribičić i Milica Jovanović

SEZONSKI RAD ? NOVE MOGUĆNOSTI

RADNO PRAVO 06/12

Autorice će u članku prikazati neke pravne aspekte sezonskog rada kao jednog od fleksibilnih oblika zapošljavanja, s posebnim osvrtom na djelatnost poljoprivrede i turizma koje su izrazito sezonskog karaktera. U nastavku će biti prikazana i europska iskustva o tome kako su neke od zemalja članica Europske unije posebnim zakonima regulirale pitanje sezonskog zapošljavanja. U tekstu je dan i osvrt na nove direktive EK o prijedloge direktiva koje uređuje ulazak i zapošljavanje sezonskih radnika iz trećih zemalja u zemlje članice Europske unije. Na kraju, autorice zaključuju da bi i u Hrvatskoj, zakonodavac trebao razmisliti o posebnoj regulaciji ovog atipičnog oblika rada.

Sažetak

Poslodavci traže veću fleksibilnost u zapošljavanju, dok sindikati traže veću zaštitu ranjivih skupina radnika kao i restrikcije za određene oblike nestandardnog rada. Vlade, općenito promatrajući, pokušavaju balansirati između stajališta i zahtjeva poslodavaca i sindikata. Ovdje valja naglasiti kako bi prilikom eventualnog kreiranja nove regulative posebnu pozornost trebalo posvetiti preventivnim mjerama u pogledu zdravlja i sigurnosti atipičnih radnika, podižući svijest svih uključenih strana o potrebi ciljno usmjerenog pristupa.

Mišljenja smo da bi, se neprijavljeni rad u sezonskim poslovima, s dodatnom zakonodavnom regulativom po uzoru na europske primjere, mogao legalizirati u dobrom dijelu, jer bi bio dobar za one koji bi radili, iz razloga što bi rad bio prijavljen i bili bi u sustavu osiguranja, a i za poslodavce kojima bi se olakšalo zapošljavanje na kratki rok bez prevelikog administriranja.

Stvarne politike fleksigurnosti mogle bi biti mogući izlaz i rješenje i u tom smislu socijalni partneri imaju ključnu ulogu u procjeni i iznalaženju prave ravnoteže između fleksibilnosti tržišta rada i sigurnosti radnika.

Ključne riječi: zapošljavanje, sezonski rad, fleksibilnost, poljoprivreda

Summary

Employers demand more flexibility in employment, whereas trade unions demand greater protection of vulnerable groups of workers as well as restrictions for certain forms of atypical work. Governments, in general, are trying to balance between the views and demands of employers and trade unions. It should be pointed out here that during the possible drafting of a new regulation, special attention should be paid to preventive measures in terms of health and safety of atypical workers, by raising awareness of all the stakeholders on the need for target-oriented approach.

We are of the opinion that the undeclared work in seasonal jobs could be significantly legalized with additional legislative framework along the model of the European practice, because it would be good for workers because work would be declared and they would be insured, and also for employers because the employment on short term basis would be facilitated, without excessive administration.

Real flexicurity policies could be a possible way out and solution and in this sense social partners have a key role to play in assessing and finding the right balance between the labour market flexibility and security of workers.

Admira Ribičić i Milica Jovanović

Hrvatska udruga poslodavaca

UDK 349.22

Radno pravo 6/2012

Vanda Crnjac Pauković

MOGUĆNOSTI RADA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE - IZASLANJE I SLOBODA KRETANJA RADNIKA

RADNO PRAVO 07/13

Ovaj članak bavi se pravilima prema kojima su osobe koje se kreću kroz Europsku uniju (EU) obuhvaćene sustavom socijalne sigurnosti država članica te načinom na koji se međusobno koordinira njihovo nacionalno zakonodavstvo, prvenstveno hrvatsko zakonodavstvo sa istovrsnim zakonodavstvom drugih država članica. U kontekstu propisa EU, područje kojim se bavi članak naziva se „određivanje zakonodavstva (o socijalnoj sigurnosti) koje se primjenjuje", a radi se o primjeni tog zakonodavstva na radno-aktivne osobe (radnici, samozaposlene osobe, državni službenici, pomorci) ili na radno-neaktivne osobe (studenti, umirovljenici). Javnosti najpoznatija iznimka od pravila na tom području su izaslani radnici (detaširani, sekundirani, upućeni), a članak se pored toga bavi i socijalnim osiguranjem osoba koje rad obavljaju po različitim osnovama u dvije ili više država članica (radnici, samozaposlene osobe, državni službenici, transportno te kabinsko i letačko osoblje). U kontekstu izraza „primjena zakonodavstva" u doprinosnim sustavima se zapravo radi o pitanju – u kojoj državi članici (nadležna država) hrvatski poslodavci koji upućuju radnike na rad u inozemstvo ili radno-aktivne te radno-neaktivne osobe, ovisno o slučaju, su dužne plaćati doprinose.

Sažetak:
Članak objašnjava pravila EU o primjeni zakonodavstva o socijalnoj sigurnosti na radnike migrante i ostale osobe koje se kreću kroz dvije ili više država članica EU i stavlja ovo područje primjene u kontekst Poglavlja II pravne stečevine EU – Sloboda kretanja radnika. To je dio slobodnog kretanja osoba i jedna od četiri gospodarske slobode: slobodnog kretanja dobara, usluga, rada i kapitala. Vodeće načelo je se na osobe, na koje se primjenjuju uredbe EU, primjenjuje zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti samo jedne države članice. U slučaju zaposlenih i samozaposlenih osoba, primjenjuje se zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti države članice u kojoj se obavlja djelatnost. Ovo načelo naziva se lex loci laboris Na osobe koje primaju kratkoročna novčana davanja na osnovi zaposlenja ili samostalne djelatnosti također se primjenjuje zakonodavstvo države članice u kojoj se obavlja djelatnost. Ipak, u nekim vrlo specifičnim situacijama, ocjenjuju se kriteriji različiti od stvarnog mjesta rada. To su situacije koje se odnose na izaslanje (upućivanje) radnika u drugu državu članicu na ograničen rok, kada osoba radi u dvije ili više država članica, te na određene kategorije radnika, kao što su državni službenici, transportni radnici, letačka i kabinska posada zrakoplova .

Ključne riječi: izaslani radnici, sloboda kretanja radnika, radna dozvola, zapošljavanje, nadležna država
VANDA CRNJAC PAUKOVIĆ
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Radno pravo 7-8/2013
UDK 331.5(4-6EU)

Lidija Hrastić-Novak

NOVI ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM S OSVRTOM NA PRAVA I OBVEZE POSLODAVACA

RADNO PRAVO 05/14

U članku autorica obrađuje novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, te podzakonske akte donesene temeljem toga Zakona. Daje posebni osvrt na prava i obveze poslodavaca.

SAŽETAK:
Dana 1.siječnja 2014.gdine na snagu je stupio novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Zakonom se reguliraju prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju, kao i definiraju mjere i poticaji za njihovo zapošljavanje. Odredbe Zakona precizno, do u detalje, utvrđuju i razrađuje pet pravilnika.

Ključne riječi: Zakon, Pravilnik, osobe s invaliditetom, poslodavac, kvota, „zamjenska kvota", očevidnik, poticaji

Abstract
At the beginning of 2014 a new Law on professional rehabilitation and employment of disabled persons came to force. It regulates the rights of disabled persons for professional rehabilitation, as well as defines the measures and incentives for their employment. The stipulations of the Law are defined in detail by the five Books of rules.

Lidija Hrastić-Novak
Privremena ravnateljica
Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju
i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Radno pravo 05/2014

UDK 349.22-056.2

Marija Knežević Kajari

SLOBODA KRETANJA RADNIKA S POSEBNIM OSVRTOM NA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA IZ ZEMALJA IZVAN EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

RADNO PRAVO 07/13

Tema ovog stručnog rada je sloboda kretanja radnika s posebnim osvrtom na zapošljavanje stranaca iz zemalja izvan Europske unije u Republici Hrvatskoj. Autorica daje prikaz slobode kretanja radnika u Europskoj uniji, mogućnosti zapošljavanja građana Europske unije u Republici Hrvatskoj, mogućnosti zapošljavanja građana iz zemalja izvan EU u Republici Hrvastskoj te međunarodno posredovanje pri zapošljavanju.

SAŽETAK

Sloboda kretanja radnika je jedno od temeljnih načela Europske unije. Svaki državljanin države članice Europske unije, bez obzira na svoje prebivalište, ima pravo prihvatiti zaposlenje i obavljati posao kao zaposlena osoba na području druge države članice u skladu sa zakonima i drugim propisima koji uređuju zapošljavanje državljana te države. Države članice imaju pravo uvesti prijelazni period, zabranu slobode kretanja radnika za novu državu članicu. Hrvatski građani moći će se slobodno zaposliti u državama Europske unije bez posebnih odobrenja ili radnih dozvola, osim u onim zemljama koje odluče zadržati postojeća ograničenja u svojim nacionalnim pravima.
Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, a sukladno Zakonu o strancima, počet će se primjenjivati one odredbe koje se odnose na ulazak, boravak i rad državljana država članica EEP-a , članova njihovih obitelji i na državljane Švicarske Konfederacija, koji će moći u Republici Hrvatskoj raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad.
Državljani trećih država moći će se zaposliti u Republici Hrvatskoj na temelju odobrene kvote dozvola čime će Hrvatska i u budućnosti moći regulirati priljev radne snage iz država koje nisu članice Europske unije. Godišnja kvota za zapošljavanje stranaca utvrđivat će se u skladu s migracijskom politikom i stanjem na tržištu rada. Godišnjom kvotom za zapošljavanje stranaca i nadalje će se određivati broj dozvola te djelatnosti i zanimanja u kojima će biti dopušteno novo zapošljavanje stranaca.

Ključne riječi: države članice EU, sloboda kretanja radnika, zapošljavanje, ograničenja, prijelazno razdoblje, stranci, dozvole, Zakon o strancima, tržište rada.

MARIJA KNEŽEVIĆ KAJARI
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Radno pravo 7-8/2013
UDK 331.5(497.5)

Prof.dr.sc.Marinko Đ.Učur

OBAVLJANJE DJELATNOSTI ZAPOŠLJAVANJA I AKTIVNO TRAŽENJE POSLA

RADNO PRAVO 05/14

U članku autorica obrađuje novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, te podzakonske akte donesene temeljem toga Zakona. Daje posebni osvrt na prava i obveze poslodavaca.

SAŽETAK:
Dana 1.siječnja 2014.gdine na snagu je stupio novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Zakonom se reguliraju prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju, kao i definiraju mjere i poticaji za njihovo zapošljavanje. Odredbe Zakona precizno, do u detalje, utvrđuju i razrađuje pet pravilnika.
Ključne riječi: Zakon, Pravilnik, osobe s invaliditetom, poslodavac, kvota, „zamjenska kvota", očevidnik, poticaji

Abstract
On the basis of the authority of the Act on Employment Mediation and Unemployment (OG. 80/08; 121/10; 25/12 and 153/13), the Minister of Labour issued (among others) two implementing Books of rules. These are the Rules of active job search and availability for work (OG. 2/14), in force from April 14, 2014 and Regulations for carrying out activities related to employment (OG. 8/14), in force from January 30, 2014.
This paper lists the entities and relationships in connection with an active job search and availability for work and performing activities related to employment.

Prof.dr.sc.Marinko Đ.Učur
znanstveni savjetnik iz Rijeke

Radno pravo 05/2014

UDK 331.5.024.5

Mr. sc. Bruno Moslavac

OBVEZNO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD KAO ZALOG ZA BOLJE SUTRA

RADNO PRAVO 03/13

Mnogobrojni su pokušaji iznalaženja novih modela suzbijanja rastuće nezaposlenosti, pri čemu rijetki traže izvorne, nove načine u tom nastojanju, gdje se prijedlog za normiranje obveznosti stručnog osposobljavanja za rad ukazuje kao izvorno hrvatski model rješavanja problema nezaposlenosti.

Sažetak:
Smanjenje alarmantne nezaposlenosti i povećanje konkurentnosti na tržištu rada, moguća su dva temeljna razloga za povećanu uporabu instituta stručnog osposobljavanja za rad u novije vrijeme.
Činjenica je da u našoj državi, kao i u cijelom svijetu rada, kronično nedostaje novca, posljedično, najteža posljedica svjetske gospodarske krize jest povećana nezaposlenosti i smanjena zapošljivost i zaposlenost, gdje je nužno iznaći nove resurse radi rješavanja tih problema, uz što manji trošak za poslodavce.
Stručno osposobljavanje za rad, kao kvalitetan radnopravni institut, trebalo bi u cilju ublažavanja uočenih negativnih trendova na tržištu rada i olakšanja zapošljavnja mladih osoba koje ne udovoljavaju, po završetku školovanja, posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, predvidjeti kao obvezno, de lege ferenda.
Obvezno stručno osposobljavanje za rad, normirano propisom zakonske snage valja stoga uvriježiti kao izvorno hrvatski model borbe protiv negativnih učinaka recesije.

Ključne riječi: stručno osposobljavanje za rad, smanjenje nezaposlenosti, obvezatnost stručnog osposobljavanja

Summary:

Reducing the alarming unemployment rate and improving competitiveness at the labour market are two possible fundamental reasons for the recent increased use of a measure of vocational training without employment relationship.

It is a fact that in Croatia, as in the whole world of work, there is a chronic shortage of money, and consequently, the most severe consequence of the global economic crisis is the increased unemployment and reduced employability and employment, and it is necessary to find new resources to solve these problems, with as little cost for employers.

Vocational training for work, as a quality labour law institute, should – aiming at mitigating the negative trends at the labour market and facilitating the employment of young people who upon termination of their schooling do not meet the specific requirements for establishing employment relationship – be prescribed as compulsory, de lege ferenda.

Mr. sc. Bruno Moslavac
Zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Virovitici
Radno pravo 03/2013
UDK 377:349.2

Alan Vajda, dipl. iur.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2015. GODINU

RADNO PRAVO 01/15

S obzirom da je u Narodnim novinama br. 151/14. donesena Odluka o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u 2015. godini, autor donosi prigodni tekst o tome.

SAŽETAK:

Vlada Republike Hrvatske svake kalendarske godine utvrđuje kvotu dozvola za rad i boravak za zapošljavanje stranaca za slijedeću kalendarsku godinu. Navedenim stručnim radom autor daje prikaz postupka donošenja Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola radi zapošljavanja stranaca za kalendarsku 2015. godinu koju je usvojila Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine (Narodne novine, br. 151/14), time da se navedena odluka primjenjuje počevši od 1. siječnja 2015. godine.

Summary:

The Croatian Government each calendar year sets an annual quota of work and stay permits for aliens which are valid for the next calendar year. The aforementioned author´s professional work gives an overview of the procedure for enacting the Decision on determining annual quota of permits for employment of aliens for 2015, adopted by the Croatian Government at session which was held on December 17, 2014 (Official Gazette 151/14), although the respective decision is applicable starting from January 1, 2015.

Alan Vajda, dipl. iur.

Radno pravo 01/2015.

UDK 331.556.4

Dr. sc. Milorad Ćupurdija, dipl. iur.; Ljiljana Ćupurdija, struč. spec. oec.

NEZAPOSLENOST KAO RADNO-PRAVNI INSTITUT U KONTEKSTU POLITIKE RADA

RADNO PRAVO 01/16

U radu autori ukazuju na problem nezaposlenosti, njegove uzroke i nude načine mogućeg rješavanja tog problema. U tom kontekstu, pravo na rad potrebno je promatrati puno šire od zasnivanja radnog odnosa jer uključuje i sam sadržaj radnog odnosa te prava nakon prestanka radnog odnosa, itd.

SAŽETAK:
Nezaposlenost je danas posljedica nepovoljnih gospodarskih kretanja te globalizacije i nemilosrdne tržišne utakmice koja u svom osnovnom konceptu ima slobodno poduzetništvo i konkurenciju. Prateći logiku kapital odnosa kojoj je osnovni cilj da se sa što manje troškova ostvari što veći profit sve više se ističu zahtjevi za fleksibilizacijom radnih odnosa. To dovodi do radikalne promjene strukture radnog odnosa iz dosadašnjeg relativno stabilnog u nestabilni što za posljedicu ima nesigurnost radnog mjesta i niz drugih posljedica od kojih je nezaposlenost najizraženija. Tržište rada opterećeno je brojnim negativnim čimbenicima koji direktno utječu na porast nezaposlenosti. To su prije svega: nedostatak obrtnih sredstava i nelikvidnost, nedostatak investicija (posebno inozemnih), nedostatak domaće akumulacije, nedovoljno korištenje postojećih kapaciteta, visoka prikrivena nezaposlenost i rad na crno (siva ekonomija), neusklađenost obrazovnog sustava sa tržištem rada, korupcija i neučinkovito pravosuđe i dr. Pred nositelje politike rada postavlja se imperativ ublažavanja negativnih posljedica globalizacije i poduzimanje mjera za oporavak gospodarstva i rasta zapošljavanja, jer je razvidno da daljni porast nezaposlenosti može ugroziti stabilnost društveno-ekonomskog i političkog poretka. Možemo slobodno reći, da pitanje opstanka i razvoja Europske unije zavisi od rješavanja socijalnih problema građana od kojih je upravo nezaposlenost u fokusu interesa. U ovom radu stavit ćemo naglasak na pojmovno određenje nezaposlenosti i ukazati na činjenicu da se radi o radno-pravnom institutu koji je prema mišljenju autora nedovoljno zastupljen u pravnoj teoriji.

Summary:
Nowadays, unemployment is a consequence of unfavorable economic developments, globalization and a merciless market competition, which in its core concept comprises liberal entrepreneurship and competitiveness. While tracking the capital relation logic, having the earning of a maximized profit with minimized expenditures as its major objective, the demands for a labor relation flexibility are increasingly emphasized. This leads to a radical alteration of labour relation structure, from a relatively stable to an unstable one, whereby unemployment is the most pronounced one. The labour market is burdened with a number of negative factors that directly influence the growth of unemployment. These are first of all: lack of capital and lack of liquidity, lack of investment (especially foreign), the lack of domestic accumulation, under-utilization of existing capacity, high youth unemployment and undeclared work (gray economy), failure of the educational system with the labour market, corruption and inefficient judiciary, etc. The policy holders raises the imperative to mitigate the impact of globalization and measures for economic recovery and employment growth, because it is evident that a further increase in unemployment could threaten the stability of the socio-economic and political order. We can say that the question of the survival and development of the European Union depends on resolving social problems of citizens where unemployment is in the focus of interest. In this paper, we will put emphasis on the conceptual definition of unemployment and point to the fact that it is labour as well as legal related institute which, according to the author, is under-represented in the legal theory.

Ključne riječi: nezaposlenost, radni odnosi, ekonomska kriza, politike i strategije EU, projekti u RH

Dr. sc. Milorad Ćupurdija, dipl. iur.
Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić

Ljiljana Ćupurdija, struč. spec. oec.
Propak, d.o.o.

RADNO PRAVO 1/2016

UDK: 331.56:349.2

Alan Vajda

PRIKAZ POTICAJNIH MJERA ZA PODUZETNIKE INOVATORE U GRADU ZAGREBU

RADNO PRAVO 01/12

U sklopu navedenog rada daje se prikaz poticajnih mjera namijenjenih inovatorima koje temeljem objavljenog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava odobrava Poglavarstvo Grada Zagreba svim onim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama koje razvijaju i promoviraju inovacije.

Sažetak

Grad Zagreb temeljem Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva daje poticaje za poduzetnike inovatore putem dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za inovatore radi pripreme inovacija za poduzetničko korištenje. Postupak se provodi putem Pravilnika o uvjetima za odobravanje potpora inovatorima.

Poticanjem obrta, malog i srednjeg poduzetništva potiče se i zapošljavanje, a što je od iznimne važnosti osobito u sadašnjoj situaciji.

Ključne riječi: poticanje razvoja, obrt, malo i srednje poduzetništvo, poduzetnici, inovatori

Summary

On the basis of the Incentive Programme for the Development of Crafts, Small and Medium Entrepreneurship the City of Zagreb gives incentives for entrepreneurs innovators by allocating grants to innovators with a view of preparing innovations for entrepreneurial use. The procedure is carried out on the basis of the Regulations on the conditions for granting support to innovators.

The stimulation of crafts and small and medium entrepreneurship encourages also employment, which is of exceptional importance, especially in the current situation.

UDK 354.53:221, Radno pravo 01/2012

Alan Vajda, Hrvatska obrtnička komora

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.

POLOŽAJ STARIJIH OSOBA NA TRŽIŠTU RADA U HRVATSKOJ I MJERE ZA NJEGOVO POBOLJŠAVANJE

RADNO PRAVO 02/17

U Hrvatskoj je kao i u EU s opravdanjem razmjerno velika posvećenost problematici nezaposlenih mladih osoba. Provode se programi Garancija za mlade i čini se kako je to dalo određenih rezultata. Iako je mnogo nezaposlenih mladih osoba, čini se da je podjednako loš, ako ne i gori položaj izgubljene generacije ljudi koji su s 50-55 godina života ostali bez posla. Njihove mogućnosti ponovnog zapošljavanja vrlo su sužene pa se stoga nezaposlenost tih osoba isto može smatrati jednim od gorućih hrvatskih problema.

SAŽETAK:
U gotovo svim zemljama EU se s opravdanjem velika posvećenost problematici nezaposlenih mladih osoba. Provode se programi Garancija za mlade i čini se kako je to dalo određenih rezultata. Iako je mnogo nezaposlenih mladih osoba, čini se da je podjednako loš, ako ne i gori položaj izgubljene generacije ljudi koji su s 50-55 godina života ostali bez posla. Njihove mogućnosti nalaženja posla jednom kada ga izgube su jako ograničene. U članku se izlaže stanje nezaposlenosti starijih osoba i podaci o njihovom čekanju na zaposlenje. Ujedno, daje se osvrt na mjere koje su se provodile te predlažu poboljšanja kako bi se stanje unaprijedilo.

Summary:
In almost all EU member countries relatively large attention is given to the issue of youth unemployment. Various programmes, like the Youth Guarantee Scheme, are implemented. It seems that they gave certain results. Although there are many unemployed youth, it looks like that equally bad, if not worse, is the position of the lost generation of people who are 50-55 years of life. Their chances to find a job once they became unemployed are very limited. The article exposes the state of unemployment of elderly and data on their waiting period for a job. It also gives an overview on the implemented measures and proposes possible improvements.

Ključne riječi: nezaposlenost, tržište rada, starije osobe, Hrvatska

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
Institut za javne financije

RADNO PRAVO 2/2017

UDK: 331.45-053.9

ŽELJKA OBRADOVIĆ

Izmjene i dopune Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

RADNO PRAVO 04/12

Autorica u članku pojašnjava do kojih je promjena došlo stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine", br. 25/12.) s posebnim naglaskom na pravo na produženje novčane naknade nezaposlenih osoba žena.

Sažetak

Novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju[1] donesen je 24. veljače 2012. godine, a stupio je na snagu 7. ožujka 2012. (dalje u tekstu Zakon). Promijenjene su odredbe u svezi ostvarivanja statusa nezaposlene osobe, prestanka vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba, prava na novčanu naknadu, prava na naknadu i pomoć za vrijeme obrazovanja, nadležnosti za odlučivanje o žalbama, sastava Upravnog vijeća Zavoda i imenovanja zamjenika ravnatelja Zavoda. Posebno treba istaknuti pravo na produženje („trajne") novčane naknade za nezaposlene osobe (žene), koje bi to pravo izgubile ili su već izgubile zbog promjena uvjeta za stjecanje prava na mirovinu prema mirovinskim propisima iz 2010. godine.

Ključne riječi: posredovanje pri zapošljavanju, status nezaposlene osobe, pravo na novčanu naknadu

Summary

New Law on the amendments to the Law on Mediation in Employment was adopted on 24 February 2012, and entered into force on 7 March 2012 (hereinafter: the Law). The amended provisions are the provisions related to gaining the status of an unemployed person, the cessation of registration at the registry of unemployed persons, entitlement to benefits, entitlement to compensation and assistance during the training, jurisdiction to decide on appeals, composition of the Management Board of the Employment Service and the appointment of the deputy director of the Service. The entitlement to extended ("permanent") financial benefits for unemployed persons (women) should be especially highlighted; those persons would lose or have already lost that entitlement due to changes in the conditions for entitlement to pension under the pension legislation of 2010.

Željka Obradović

Sindikat bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske

Radno pravo 4/2012

UDK 349.2 : 331.56

[1] „Narodne novine," br. 25/12.

Franciska Dominković, dipl. iur.

GODIŠNJA KVOTA DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA 2017. GODINU

RADNO PRAVO 02/17

U članku se iznosi pregled odredbi o Odluci o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.

SAŽETAK:
Zakonom o strancima („Narodne novine"", br. 130/11. i 74/13., u nastavku: ZOS) propisana je obveza Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca.
Naime, odredbom članka 74. stavka 1. ZOS-a propisano je da Vlada Republike Hrvatske Odlukom utvrđuje godišnju kvotu za zapošljavanje stranaca, i to najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću godinu za produženje već izdanih dozvola i novo zapošljavanje.

Summary:
Act on foreigners (""Official Gazette"", no. 130/11., 74/13.) stipulates the obligation of the Croatian Government on the annual quota for the employment of foreigners.
The provision of Article 74 paragraph 1 of the EDF stipulates that the Croatian Government by Decision determines an annual quota for the employment of foreigners, no later than 31 October of the current year for the following year, for the renewal of already issued permits as for the new employment.

Ključne riječi: godišnja kvota, zapošljavanje stranaca, Zakon o strancima

Franciska Dominković, dipl. iur.
sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

RADNO PRAVO 2/2017

UDK: 331.556.4

Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur

ZAKON O ZABRANI I SPRIJEČAVANJU OBAVLJANJA NEREGISTRIRANE DJELATNOSTI

RADNO PRAVO 09/11

Autor u radu obrađuje sadržaj i uređenje Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti koji je donesen s ciljem djelovanja na smanjivanje negativnih razmjere sive ekonomije i njenih posljedica.

SAŽETAK

Hrvatski sabor donio je Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti nastojeći smanjiti negativne razmjere sive ekonomije i njene posljedice. Radi se o raširenoj pojavi u Republici Hrvatskoj kao oblika neslužbenog gospodarstva suprotno pravnim normama (ilegalno gospodarstvo, neprijavljeno gospodarstvo, neregistrirano (nezabilježeno) gospodarstvo, neformalno gospodarstvo), odnosno obavljanje neregistrirane djelatnosti (bez upisa u propisane (odgovarajuće) registre i bez prijave poreznim tijelima. To sve nije sustavno istraženo.

Zakon uređuje: primjenu Zakona, obavljanje neregistrirane djelatnosti, reklamiranje obavljanja neregistrirane djelatnosti, sudionike u obavljanju neregistrirane djelatnosti, iznimke, nadzor, upravne i kaznene mjere.

Zakon se neće primjenjivati na obavljanje određenih djelatnosti ako je regulirano posebnim zakonima za određene odnose.

Ključne riječi: neregistrirana djelatnost, zabrana, sprječavanje, sudionici, nadzor, upravne i kaznene mjere

Radno pravo 09/2011

UDK 346.5

PROF. DR. SC. MARINKO Đ. UČUR

PRAVNI FAKULTET U RIJECI

Željka Obradović

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

RADNO PRAVO 02/14

Autorica u članku pojašnjava do kojih je značajnijih promjena došlo stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine", br. 153/13.), posebice u pogledu prava osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost, ukidanja obveznog mjesečnog javljanja Zavodu, prava „stalnih sezonaca" te drugih izmjena.

SAŽETAK
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti stupio je na snagu 1. siječnja 2014. godine. Od tada su i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost postale osiguranici za slučaj nezaposlenosti, što im omogućava korištenje svih prava utvrđenih Zakonom ali ih i obvezuje na plaćanje odgovarajućeg doprinosa. Utvrđeno je pravo na novčanu pomoć i naknadu troškova za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa te novčana pomoć osiguranika produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.

Ključne riječi: posredovanje pri zapošljavanju, prava za vrijeme nezaposlenosti, novčane naknade i novčane pomoći, aktivno traženje posla i raspoloživost za rad, Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Summary
The Act on Amendments to the Act on Employment Mediation and Rights During Unemployment entered into force on 1 January 2014. Since then, self-employed persons have also become insured persons in case of unemployment, which enables them to use all the rights determined by the Act, but also obliges them to pay certain contribution. The Act stipulates the right to financial support and compensation for costs during vocational training for work without employment relationship, and financial support to insured persons under the extended pension insurance on the basis of fixed-term employment contract for permanent seasonal jobs.

Željka Obradović
Sindikat bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske

Radno pravo 02/2014

UDK 331.53(094)

Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Toni Babarović, Andreja Brajša-Žganec, Predrag Bejaković, Lidija Japec

TRENDOVI U KVALITETI ŽIVOTA U HRVATSKOJ: 2007. ? 2012. S POSEBNIM NAGLASKOM NA ŽIVOTNI STANDARD I TRŽIŠTE RADA

RADNO PRAVO 05/15

U tekstu se navode trendovi i promjene u kvaliteti života hrvatskog stanovništva na temelju krugova istraživanja provedenih tijekom 2007. i 2012. To je razdoblje osobito zanimljivo zbog toga što obuhvaća početak globalne gospodarske krize te se u izvješću bilježi njezin učinak na društvo. Posebna pozornost usmjerena je na životni standard, gospodarska kretanja i tržište rada.

SAŽETAK:

Prema Eurofoundovom istraživanju o kvaliteti života, životni standard u Hrvatskoj 2007. i 2012. bio je niži nego u EU28. Dok se raspoloživ prihod kućanstva u razmatranom razdoblju znatno smanjio, materijalna deprivacija i mogućnost izlaženja na kraj s troškovima nisu se promijenili. U tom smislu su starije osobe i osobe s nižim stupnjem obrazovanja i dalje najugroženije skupine. Jedan je od najvećih problema hrvatskoga gospodarstva je visoka stopa nezaposlenosti, osobito mladih i starijih osoba. Hrvatski radnici imaju dulje radno vrijeme od onih u EU-u. Njihov se osjećaj sigurnosti radnog mjesta smanjio u razdoblju 2007. – 2012. te su stoga tijekom 2012. godine radnici smatrali da postoji velika ili iznimno velika vjerojatnost da će u sljedećih šest mjeseci izgubiti posao. Za radnike u Hrvatskoj postoji veća vjerojatnost da će iskusiti takve uvjete nego za radnike u ostalim europskim zemljama.

Summary:

According to Eurofound (2014) research Trends in quality of life: Croatia, the standard of living was lower in Croatia than in the EU28. While disposable household income significantly decreased in the observed period, material deprivation and ability to make ends meet did not change. Older people and those with a lower education level remained the most vulnerable groups in this regard. One of the biggest problems of the Croatian economy is the high unemployment rate, especially for young and older people. Croatians work longer hours than other workers in the EU. Their sense of job security decreased in the period 2007–2012 so that in 2012, 29% of workers thought they were likely or very likely to lose their job in the six months ahead. Workers in Croatia are more likely to experience such conditions than workers in other European countries.

Ključne riječi: životni standard, kvaliteta života, sigurnost radnog mjesta, tržište rada, Hrvatska

Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Toni Babarović, Andreja Brajša-Žganec, Predrag Bejaković, Lidija Japec

RADNO PRAVO 5/2015

UDK: 330.59:364

Nataša Novaković, dipl. iur.

NOVI MODELI FLEKSIBILNIH OBLIKA ZAPOŠLJAVANJA

RADNO PRAVO 06/16

U tekstu se obrađuju fleksibilni oblici zapošljavanja koji su bili predmet analize Eurofonda. Analizirani su različiti oblici zapošljavanja koji su se u novije vrijeme pojavili u zemljama Europske Unije s aspekta utjecaja na tržište rada te na uvjete rada.

SAŽETAK:
U radu autorica analizira nove oblike zapošljavanja te ih pokušava staviti u hrvatski kontekst. Iako u Hrvatskoj još uvijek nema većine fleksibilnih oblika koji postoje u drugim državama EU, ipak postoji dijeljenje zaposlenika te rad na vaučere i još nekoliko vrsta zapošljavanja koje manje ili više odgovaraju onim u drugim državama članicama. Naravno ima i nekoliko našem zakonodavstvu potpuno nepoznatih oblika koje bi vrijedilo analizirati na nacionalnom nivou i uvrstiti u naše zakonodavstvo te na taj način postići dinamiku tržišta rada.

Summary:
In this paper, the author analyzes the new forms of employment and tries to put them in the Croatian context. Although in Croatia still does not exist as many flexible forms of work as in other EU countries, there is a employee sharing and also work based on vouchers and several other types of employment, which more or less correspond to those in other Member States. Of course there are few for our legislation completely unknown forms that would be worth analyzing on the national level to include them in our legislation and by this achieve dynamic in the labour market.

Ključne riječi: fleksibilnost, zapošljavanje, dijeljenje zaposlenika, povremeni rad, tržište rada

Nataša Novaković, dipl. iur.
Hrvatska udruga poslodavaca

RADNO PRAVO 6/2016

UDK: 331.55

Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.

PREINAKE I DORADE PROPISA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU

RADNO PRAVO 06/17

Predmet ovoga rada je pregledna analiza sadržaja navedenog Zakona, a prava i postupak u njihovom ostvarivanju zahtjeva potpuniji pristup i prikaz.

SAŽETAK:
Od 02.03.2017.godine u Republici Hrvatskoj primjenjuje se „novi"" Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 16/17). Zakon ima sadržaj raspoređen u 88 članaka kojima se uređuje: posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje radi povećanja zapošljivosti radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, mjere aktivne politike zapošljavanja, ostale aktivnosti u svrhu poticanja prostorne i profesionalne potrebljivosti radne snage, novog zapošljavanja i samozapošljavanja, izvori sredstva za djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Zavoda.
„Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na posredovanje pri zapošljavanju pomoraca koje je uređeno posebnim propisima, osim ako su korisnici novčane naknade sukladno ovom Zakonu"".

Summary:
Since the March 2nd 2017 in the Republic of Croatia applies the ""new"" Act on Employment Mediation and Unemployment Entitlements. The Act´s content spreads across 88 articles regulated by: job assisstance, vocational guidance, education to increase employability, unemployment insurance, active employment policy measures, other activities to promote spatial and professional labour productivity, new employment and self-employment, sources of funds for the activities of the Croatian Employment Service and the organization, management and performance of the Service´s activities.

Ključne riječi: zakon, posredovanje pri zapošljavanju, prava za vrijeme nezaposlenosti, Hrvatski zavod za zapošljavanje

Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
Znanstveni savjetnik (u trajnom zvanju) iz Rijeke

RADNO PRAVO 6/2017

UDK: 331.53

Alan Vajda

POSTUPAK PRIZNAVANJA INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

RADNO PRAVO 02/14

Navedenim stručnim radom autor obrađuje problematiku u svezi provedbe postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija što obuhvaća formalno obrazovanje i profesionalnu osposobljenost radi obavljanja određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj koja se provodi sukladno odredbama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Sažetak:
Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, 01. srpnja 2013. godine, započeo je postupak provedbe Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 124/09 i 45/11), kojim se regulira pitanje priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i reguliranih profesija radi prekograničnog pružanja usluga, odnosno ostvarivanja prava na poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Ključne riječi: stručne kvalifikacije, regulirane profesije, automatsko priznavanje, opći sustav priznavanja

Summary:
The process of implementation of the Act on Regulated Professions and Recognition of Foreign Educational Qualifications (Official gazette no. 124/09 and 45/11) started as of 1 July 2013, the date of accession of the Republic of Croatia to the European Union. The Act regulates the issue of recognizing foreign education qualifications and regulated professions with a view of cross-border provision of services, i.e. right of establishment in the Republic of Croatia.

Alan Vajda

Radno pravo 02/2014

UDK 331.556.44

 

Marina Kasunić Peris, univ. spec. eu. st.

UVJETI RADA USTUPLJENIH RADNIKA U SLUČAJU PREKOGRANIČNOG USTUPANJA

RADNO PRAVO 06/16

U članku se razmatraju uvjeti rada radnika kod prekograničnog ustupanja te utjecaj presuda Suda EU na razinu uvjeta rada koji bi se trebali osigurati radniku u tom slučaju.

SAŽETAK:
Recentne presude Suda pravde Europske unije u kojima je Sud EU zauzeo stav da radnici zaposleni preko agencija za privremeno zapošljavanje ustupljeni korisniku u drugu državu ""imaju pristup tržištu rada države primateljice"" imat će značajan utjecaj na promjenu položaja ustupljenih radnika u slučaju prekograničnog ustupanja u odnosu na uvjete rada koji im se moraju osigurati u razdoblju obavljanja rada kod korisnika.

Summary:
The Court of Justice of the European Union in its recent verdicts held that workers hired by temporary employment agencies and posted to another country ""have access to the labour market of the receiving State"" will have a significant impact on the change of position of posting workers in case of cross-border posting in relation to working conditions that must be provided during the period of posting.

Ključne riječi: Prekogranično pružanje usluga, prekogranično ustupanje radnika, Direktiva 96/71/EZ, Direktiva 2008/104/EU, uvjeti rada ustupljenog radnika, praksa Suda pravde EU

Marina Kasunić Peris, univ.spec.eu.st.

RADNO PRAVO 6/2016

UDK: 331.91


Mr. sc. Stjepan Adanić

PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU HRVATSKIH BRANITELJA I OSOBA S INVALIDITETOM TE POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE TIH OSOBA

RADNO PRAVO 01/13

U članku autor obrađuje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Prikazuje uvjete i postupak pod kojima se prava na prednost pri zapošljavanju ostvaruju.

Sažetak:
Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je pozvati se na navedeno pravo u prijavi na natječaj, te uz prijavu odnosno ponudu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlena.

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom propisuju se prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom pod općim i pod posebnim uvjetima, osnivanje, djelatnost, te upravna i stručna tijela u ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, zaštitnoj radionici i radnom centru, mjere za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, te osnivanje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Ključne riječi: prednost pri zapošljavanju, hrvatski branitelj, osoba s invaliditetom, ispunjavanje traženih uvjeta

Summary:
In order to obtain priority in employment, based on the Act on the Rights of the Homeland War Veterans and Their Family Members, a person who meets the requirements for that entitlement is obliged to invoke the entitlement when applying to a vacancy, and to submit in the application all the evidence on meeting the required conditions, as well as the formal decision on the recognized status, i.e. a certificate on the recognized status from which the entitlement clearly arises, as well as the evidence on the unemployment.

The Act on Vocational Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities sets out the rights of persons with disabilities to vocational rehabilitation, employment and work of persons with disabilities under ordinary and special terms, regulates the creation, activities and administrative and expert organs of establishments for vocational rehabilitation and employment of persons with disabilities, sheltered workshops and work centres, measures to promote employment of persons with disabilities, and the establishment of the Fund for Vocational Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities.

Mr. sc. Stjepan Adanić
Janaf

Radno pravo 01/2012
UDK 331.5-056.26

Marina Nekić

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U HRVATSKOJ

RADNO PRAVO 04/13

Članak sadrži osvrt na ciljane skupine i prioritete djelovanja aktivne politike zapošljavanja na temelju kojih se kreiraju intervencije, odnosno, konkretne mjere aktivne politike zapošljavanja sadržane u Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja s posebnim osvrtom na 2013. godinu.

Člankom su obuhvaćeni opisi mjera koje se provode u 2013. godini po paketima za mlade, dugotrajno nezaposlene, posebne skupine nezaposlenih, osobe s invaliditetom, starije osobe, nezaposlene osobe romske nacionalne manjine te poslodavce u teškoćama s naglaskom na bitne izmjene koje su uvedene u 2012. i 2013. godini kako bi se poboljšao obuhvat osoba intervencijama aktivne politike zapošljavanja u vrijeme gospodarske krize.

Također, članak sadrži prikaz financijskih iznosa koji se dodjeljuju po pojedinoj mjeri.

Sažetak
Mjere aktivne politike zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje usmjerene su prema stvaranju uvjeta kod poslodavaca za zapošljavanje skupina nezaposlenih osoba koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, njihovom obrazovanju te podizanju razine zapošljivosti i motiviranosti za traženjem stalnog zaposlenja, kao i očuvanju postojećih radnih mjesta.

Navedene mjere sastavni su dio Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja čiji su ciljevi i prioritetna područja djelovanja utvrđeni Zajedničkim memorandumom o prioritetima politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj iz 2008. Godine

Ključne riječi: mjere aktive politike zapošljavanja, nezaposlene osobe, poslodavci u teškoćama, paketi mjera, potpore, obrazovanje, javni rad, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, potpora za očuvanje radnih mjesta

Summary
Active employment policy measures implemented by the Croatian Employment Service are aimed at creating the conditions for employers to employ groups of unemployed persons that are in unfavourable position at the labour market, their education and improving their employability and level of motivation for finding permanent employment, as well as at preserving the existing jobs.

The above measures are an integral part of the National Employment Promotion Plan, whose goals and priority action areas are identified by the Joint Assessment of the Employment Policy Priorities in the Republic of Croatia of 2008.

INGA ŽIC

RAD STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ DO 1. SRPNJA 2013. TJ. DO ULASKA U EUROPSKU UNIJU

RADNO PRAVO 03/12

Stupanjem na snagu (01. siječnja 2012. godine) većeg dijela Zakona o strancima („Narodne novine" broj 130/11) započela je primjena pomalo kompliciranog i opsežnog normativnog uređenja rada stranaca u Republici Hrvatskoj tijekom prijelaznog razdoblja do dana pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju (01. srpanj 2013. godine). U ovom članku smo pokušali dati pregled svih instituta koji se primjenjuju, ne samo na rad stranaca u smislu zasnivanja radnog odnosa, već i onaj rad stranaca koji se vezuje uz samozapošljavanje, rad u vlastitom trgovačkom društvu ili samo rad u smislu pružanja usluge. Pri tom valja napomenuti da će se nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji promijeniti zakonodavni okvir za rad stranaca koji dolaze iz zemalja članica europskog gospodarskog prostora, obzirom da će tada na pravnu snagu stupiti onaj dio Zakona o strancima koji uređuje područje ulaska, boravka i rada tih stranaca i članova njihovih obitelji.

SAŽETAK

Iznijetim pregledom instituta vezanih uz rad stranaca u Republici Hrvatskoj pokušali smo razjasniti propisane normativne razlike za rad radnika stranaca koji mogu raditi samo uz izdane radne dozvole, a koje mogu biti u kvotnom sustavu i izvan kvote. Također smo pregledom pokušali razjasnili propisane razlike uvjeta za izdavanje dozvole za boravak i rad stranaca u smislu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj odnosno osnivanja obrta, trgovačkog društva ili samostalne profesionalne djelatnosti, koji ovise od državljanstva stranca, te su za sada povoljniji uvjeti propisani samo za državljane država članica Europske unije. Što se tiče slobode pružanja usluga, koja je sada moguća samo temeljem prijave rada i koja je vremenski ograničena, iznijeli smo taksativni pregled u kojima je takav rad moguć. I na kraju treba istaknuti da je u sadašnjem zakonodavnom okviru jedino rad stranih sportaša, koji u Hrvatsku dolaze kao članovi stranih sportskih klubova ili reprezentacija, omogućen bez dozvola ili prijava. Međutim, danom pristupanja Republike Hrvatske u jednom dijelu i za jednu kategoriju stranaca važeći će se režim promijeniti.

Ključne riječi: stranci, zapošljavanje, radna dozvola, poslovna dozvola, sloboda kretanja

Summary

Through the outlined overview of the institutes related to the work of aliens in the Republic of Croatia, we attempted to clarify the prescribed normative differences the work of alien workers who can work only with the issued work permits, which may be a part of the quota system and outside quota. The outline also attempted to clarify the stipulated differences in requirements for issuing stay and work permits of aliens in terms of establishment in the Republic of Croatia i.e. of establishment of a craft, a company or independent professional activity, which depend on the alien's nationality, and so far more favourable conditions have been determined only for EU member states nationals. As regards freedom to provide services, which is now possible only on the basis of registration of work and which is limited in time, we presented the exhaustive outline of situations in which such work is possible. And finally, it should be noted that according to the current legislative framework only the work of foreign athletes, who come to Croatia as members of foreign sport clubs or sports teams, is allowed without a permit or registration. However, with the date of the accession of the Republic of Croatia to the European Union the current regime will change in one part and for one category of aliens.

INGA ŽIC, dipl. iur.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

UDK 331.5

Radno pravo 3/2012

Alan Vajda

ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA RAD I BORAVAK STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2013 GODINU

RADNO PRAVO 01/13

U sklopu navedenog stručnog rada autor daje prikaz postupka donošenja Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za rad i boravak radi zapošljavanja stranih državljana u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine, time da je navedena odluka objavljena u Narodnim novinama, br. 144/12., a primjenjuje se počevši od 1. siječnja 2013. godine.


Sažetak:
Temeljem zakonskog uređenja pravnih instituta rada stranaca u Republici Hrvatskoj i uspostavljenog sustava kvota Vlada Republike Hrvatske svake godine utvrđuje kvotu radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u sklopu koje je dužna utvrditi djelatnosti i zanimanja u kojima se dopušta zapošljavanje, broj radnih dozvola za svaku od navedenih djelatnosti i teritorijalnu raspodjelu radnih dozvola.
Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj zasniva se na odredbi članka 74. Zakona o strancima, time da se isti inicira prijedlogom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na koji se očituju resorna ministarstva, time da posebno mišljenje i zahtjeve iskazuju Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora.


Ključne riječi: Zakon o strancima, ggodišnja kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranaca, postupak donošenja Odluke o godišnjoj kvoti zapošljavanja stranaca, sezonsko zapošljavanje stranaca, dozvola za rad i boravak


Summary:
On the basis of the legal stipulation of legal institutes of the work of aliens in the Republic of Croatia and established quota system, every year the Government of the Republic of Croatia sets work permits quota for the employment of aliens under which it is obliged to identify activities and occupations where employment is allowed, the number of work permits for each of the identified activities and the territorial distribution of work permits.
The draft proposal of the Decision on Establishing Annual Work Permit Quota for Employment of Aliens in the Republic of Croatia is based on the provision of the Article 74 of the Act on Aliens, in a way that the latter is initiated on the proposal of the Croatian Employment Service, subject to the opinion of competent ministries, while special opinions and requirements are put forward by the Croatian Employers' Association, Croatian Chamber of Economy and Croatian Chamber of Trades and Crafts.

Alan Vajda
Hrvatska obrtnička komora

Radno pravo 01/2012
UKD 331.556.4 (497.5)

Alan Vajda

POTICAJNE MJERE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO U 2012. GODINI

RADNO PRAVO 05/12

U sklopu navedenog rada dajemo prikaz novih poticajnih mjera za 2012. godinu koje Ministarstvo poduzetništva i obrta Republike Hrvatske namjerava odobriti putem objave javnog poziva za projekte bespovratnih poticaja zainteresiranim gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj.

Sažetak:

Sukladno Planu poticanja poduzetništva za 2012. godinu „Poduzetnički impuls", Ministarstvo poduzetništva i obrta, radi jačanja konkurentnosti poduzetništva i obrtništva, poticanja razvojnih i inovacijskih projekata, ulaganja u nove tehnologije te umrežavanja malih i srednjih poduzetnika, provest će 25 mjera bespovratnih potpora.

Navedene mjere usmjerene su u 4 prioritetna područja: konkurentno poduzetništvo, povoljno financiranje i jamstva, obrazovanje za poduzetništvo i obrtništvo, te unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture.

Ključne riječi: Plan poticaja poduzetništva, Poduzetnički impuls, poduzetništvo, obrtništvo, Ministarstvo poduzetništva i obrta

Summary:

Pursuant to the Promotion Plan for Entrepreneurship for 2012 Entrepreneur Impulse, the Ministry of Entrepreneurship and Trade will carry out 25 measures of grant aid to strengthen the competitiveness of business and trades, encourage developmental and innovation projects, investment in new technologies and the networking of small and medium-sized businesses.

These measures are directed at four priority areas: competitive entrepreneurship, favourable financing and guarantees, education for entrepreneurship and trades, and improvement of the entrepreneurial infrastructure.

Alan Vajda, dipl. iur.

Hrvatska obrtnička komora

Radno pravo 5/2012

UDK 334.712

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.

INFORMATIČKA ERA - EVOLUCIONARNA ILI REVOLUCIONARNA PROMJENA U DRUŠTVU

RADNO PRAVO 07-08/17

U razmišljanjima o razvoju nove tehnologije, neminovno se javlja pitanje da li ona mijenja društvo (i mogućnosti zapošljavanja) revolucionarno ili samo evolucionarno. Većina tehnologija je evolucionarna u tom smislu što se nastavlja na prijašnja otkrića i izume. Dosadašnja povijest pokazuje da pojedine tehnološke promjene ne moraju same po sebi izazvati revolucionarne sociokulturne posljedice. Tako na primjer srednjovjekovna poboljšanja u upotrebi energije, poput korištenja vjetrenjača ili vodenica, nisu imala revolucionarnih utjecaja budući da su nastala unutar slabo razvijenih agrarnih zajednica.

SAŽETAK:
U razmišljanjima o razvoju nove tehnologije, neminovno se javlja pitanje da li ona mijenja društvo (i mogućnosti zapošljavanja) revolucionarno ili samo evolucionarno. Revolucionarna otkrića su ona čijim nastajanjem dolazi do značajnih promjena u gospodarstvu i društvu. To su otkrića koja uvjetuju narušavanje ravnoteže, odnosno pojačavaju postojeću neravnotežu ili stvaraju nove odnose između naroda i/ili ljudi u društvu. Razvoj informatičke tehnologije i robotike te njihova primjena pokazuje kako je njihov društveno ekonomski utjecaj revolucionaran.

Summary:
In considering on the development of new technology, the question is whether it changes society (and employment opportunities) revolutionarily or just evolutionarily. Revolutionary discoveries are the ones that cause significant changes in the economy and the society. These are discoveries that cause the balance distortion or increase the existing imbalance as well as create new relationships between nations and/or the people in the society. The development of information technology and robotics and their application shows that their social and economic influence is revolutionary.

Ključne riječi: nova tehnologija, informatička revolucija, robotika, društveno-gospodarska struktura

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
Institut za javne financije

RADNO PRAVO 7-8/2017 (str. 59-65)

UDK: 330.341.1: 316

Prof. dr. sc. Nikola Mijatović

ZAPOSLENOST - JEDAN OD CILJEVA STRATEGIJE EUROPA 2020

RADNO PRAVO 06/15

U nastavku donosimo prijevod dijela publikacije Eurostata „Smarter, greener, more inclusive?"" objavljenog ove godine, koji se odnosi na strategiju Europa 2020, kao i dijela koji se odnosi na radne odnose pod nazivom „Zaposlenost"".

SAŽETAK:

Eurostat je 2015. objavio publikaciju „Smarter, greener, more inclusive?"""", koja sadrži indikatore potpore za realizaciju strategije Europa 2020. U predgovoru je istaknuto kako je strategija Europa 2020, pokrenuta 2010., osnovica za održivi razvoj EU. Od tada se EU suočila s velikim izazovima uslijed duboke ekonomske krize. Na sredini ciklusa, 2015., ključna načela strategije Europa 2020 ostaju nepromijenjena. Spomenuta publikacija sadrži pet poglavlja koja opširno opisuju ključne odrednice spomenute strategije. Za potrebe naših čitatelja u nastavku pružamo hrvatski prijevod dijela koji govori o strategiji Europa 2020, kao i dijela pod nazivom „Zaposlenost"""".

Summary:
In 2015 Eurostat released a publication titled ""Smarter, greener, more inclusive?"", which includes support indicators for the realization of the Europe 2020 strategy. In the foreword it was pointed out that the Europe 2020 strategy, launched in 2010, was the basis for sustainable development of the EU. Since then, the EU faced major challenges due to the deep economic crisis. In the middle of the cycle, in 2015, a main principle of the Europe 2020 strategy remain unchanged. The publication contains five chapters which describe in detail the main determinants of the Strategy. For the purposes of our readers, we provide Croatian translation of the part relating to the Europe 2020 strategy, as well as part under the title """"The Employment"""".

Ključne riječi: Eurostat, strategija Europa 2020, zaposlenost

Preveo i prilagodio: Prof. dr. sc. Nikola Mijatović
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu

RADNO PRAVO 6/2015.

UDK: 331.45 (4)

prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dipl. iur.

O PRIJEDLOGU EUROPSKOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

RADNO PRAVO 07-08/17

U članku donosimo prijevod objave njemačkog Saveznog ministarstva financija iz prosinca 2016. pod nazivom „Između Fiskalne unije i fiskalnopolitičke vlastite odgovornosti: O prijedlogu europskog osiguranja protiv nezaposlenosti"". Tema je zanimljiva jer pokazuje mogući novi razvojni pravac Europske unije – usklađivanje doprinosa za socijalno osiguranje (konkretno, osiguranja protiv nezaposlenosti). Do sada je Europska unija radila na usklađivanju poreza, dok se o usklađivanju socijalnih doprinosa nije bilo (većeg) govora.

SAŽETAK:
Njemačko Savezno ministarstvo financija u prosincu 2016. na svojim internetskim stranicama objavilo je publikaciju pod nazivom „Između Fiskalne unije i fiskalnopolitičke vlastite odgovornosti: O prijedlogu europskog osiguranja protiv nezaposlenosti"" (Zwischen Fiskalunion und fiskalpolitischer Eigenverantwortung: Zum Vorschlag einer europäischer Arbeitlosenversicherung). Posrijedi je financijskoznanstvena analiza koju je izradio Znanstveni savjet pri Saveznom ministarstvu financija. Članovi Savjeta su sveučilišni profesori s različitih njemačkih fakulteta (više od trideset sveučilišnih profesora).

Summary:
The German Federal Finance Ministry in December 2016 published its publication entitled ""Between the Fiscal Union and its Fiscal Policy Pact: About the Proposal of European Unemployment Insurance"" (Zwischen Fiskalunion und Fiskalpolitischer Eigenverantwortung: Zum Vorschlag einer europäischer Arbeitlosenversicherung). It is a financial-scientific analysis made by the Scientific Council at the Federal Ministry of Finance. The members of the Council are university professors from different German universities (more than thirty university professors).

Ključne riječi: europsko osiguranje za slučaj nezaposlenosti, socijalni doprinosi

Preveo, skratio i prilagodio: prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dipl. iur.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

RADNO PRAVO 7-8/2017 (str. 66-72)

UDK: 368:331.56

Marija Knežević Kajari

GODIŠNJA KVOTA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA

RADNO PRAVO 02/12

U članku se prikazuje Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu, a koju je donijela Vlada RH na temelju odredbe članka 74. Zakona o strancima („Narodne novine" broj 130/11).

SAŽETAK

Odredbom čl. 74. Zakona o strancima uređen je način utvrđivanja godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca. Vlada Republike Hrvatske Odlukom utvrđuje godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje stranaca najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću godinu za produženje već izdanih dozvola i novo zapošljavanje. Prijedlog godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca izrađuje ministarstvo nadležno za rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i predstavnika socijalnih partnera. Godišnja kvota za zapošljavanje stranaca utvrđuje se u skladu s migracijskom politikom i stanjem na tržištu rada. Godišnjom kvotom za zapošljavanje stranaca utvrđuju se djelatnosti i zanimanja u kojima se dopušta novo zapošljavanje te broj dozvola za svaku od djelatnosti i zanimanja. Godišnjom kvotom za zapošljavanje stranaca može se utvrditi i kvota za sezonsko zapošljavanje.

Ključne riječi: godišnja kvota, zapošljavanje stranaca, Zakon o strancima, stanje na tržištu rada, djelatnosti i zanimanja, novo zapošljavanje, broj dozvola

Summary

The provision of the Article 74 of the Aliens Act determines the way of determining the annual quota of work permits for aliens. The Decision of the Government of the Republic of Croatia sets an annual quota of work permits for aliens at the latest by 31 October of that year for the next year for renewal of permits already issued and new employment. The proposal for an annual quota of work permits for aliens is drafted by the ministry in charge of labour on the basis of the opinion of the Croatian Employment Service, the Croatian Chamber of Economy, Croatian Chamber of Trades and Crafts and representatives of social partners. The annual quota for employment of aliens is determined in accordance with the migration policy and labour market situation. The annual quota for employment of aliens determines the activities and professions in which new employment is allowed, as well as the number of permits for each activity and profession. The annual quota for employment of aliens can also determine the quota for seasonal employment.

MARIJA KNEŽEVIĆ KAJARI, dipl. iur.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

UDK 331.5

Radno pravo 3/2012

mr. sc. Zorislav Kaleb, dipl. iur.

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA

RADNO PRAVO 04/17

Hrvatski sabor je na sjednici dana 17. veljače 2017. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja. Zakon je stupio na snagu dana 2. ožujka 2017. osim članka 11. kojim se povećava koeficijent za izračunavanje dnevne osnovice za obračun doprinosa za sezonske radnike u poljoprivredi, koji stupa na snagu dana 1. siječnja 2018.

SAŽETAK:
Izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu pomoć osiguranika produženog mirovinskoga osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. Određuje se trajanje ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa na način da se isti može sklopiti u trajanju do 12 odnosno 24 mjeseca ovisno o razini obrazovanja nezaposlene osobe. Zakonom se, s ciljem povećanja socijalne sigurnosti i sigurnosti zaposlenja sezonskih radnika, korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju prema posebnom propisu, uređuju uvjeti ostvarivanja prava na novčanu pomoć osiguranika produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. Stalni sezonac ima pravo na novčanu pomoć najduže za razdoblje od šest mjeseci produženog mirovinskog osiguranja.

Summary:
Amendments to the Act on the Promotion of Employment lays down the conditions for exercising the right to monetary aid for a extended pension insurance on the basis of an employment contract for a definite time period for continuous seasonal jobs. It specifies the duration of the contract on professional training for work without an employment contract in a way that it can be concluded for up to 12 or 24 months depending on the education level of the unemployed person. The law, in order to increase social security and employment security of seasonal workers, use the active employment policy under a special regulation, governing the conditions of exercising the right to monetary aid for a extended pension insurance based on an employment contract for a definite time period for continuous seasonal jobs. Seasonal worker is entitled to receive monetary aid for a maximum period of six months of extended pension insurance.

Ključne riječi: Zakon o poticanju zapošljavanja, stalni sezonac, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

mr. sc. Zorislav Kaleb, dipl. iur.
sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i viši predavač Visoke poslovne škole Zagreb

RADNO PRAVO 4/2017

UDK: 331.5:349.2

Mr. Vitomir Begović

OBRAZOVANJE U FUNKCIJI PREVENCIJE NEZAPOSLENOSTI U UVJETIMA VIŠKA RADNIKA

RADNO PRAVO 07/11

Autor u tekstu obrađuje važnost obrazovanja i to ponajprije u radnom odnosu, s usmjerenjem prevenciji nezaposlenosti u uvjetima postojanja viška radnika. Osim analitičkog opisivanja odnosa viška radnika i zakonskih obveza koje u tom slučaju postoje u radu se donosi i pregled stanja u nekim dr5ugim državama te sistematičan prikaz zaključaka.

SAŽETAK

Osnovni razlozi pojave viškova zaposlenih vezani su uz procese restrukturiranja, promjene proizvodnog programa,uvođenje novih tehnologija, neadekvatnu strukturu radne snage, gubitak tržišta, nekonkurentnost, krizu na mikro- i makro-planu, nesnalaženje menadžmenta i izostanak odgovarajućih rješenja.

Usprkos sve težim ekonomskim problemima, neophodno je prihvatiti nužne promjene u poduzećima i na tržištu rada, ne kao prijetnju, već kao mogućnost. Prilagođavati se promjenama kako bi se uspjelo u sve jačoj konkurenciji opstati na tržištu, moguće je prije svega korištenjem ljudskog potencijala koji je kreativan i fleksibilno prilagodljiv, ali i multiobrazovan s razvijenim potrebnim vještinama. Smanjivanje broja zaposlenih radnika zbog gospodarskih, tehnoloških i organizacijskih razloga ne mora značiti i njihov prelazak u dugotrajnu nezaposlenost. Proces zbrinjavanja viška radnika nužno podrazumijeva participaciju poslodavca, socijalnih partnera i drugih čimbenika na tržištu rada poduzimanjem niza mogućih mjera i aktivnosti. Kad se pravodobno utvrdi određeni višak radnika kroz osmišljeni program pruža se niz mogućnosti alternativnog zapošljavanja tih radnika uz procjenu pojedinačnih potencijala, interesa i mogućnosti te odgovarajuće programe obrazovanja i osposobljavanja za zanimanja potrebna na tržištu rada, kao i za samostalne poduzetničke aktivnosti. Brze promjene uvjeta poslovanja, tehnologija i stalni zahtjevi tržišta zahtijevaju cjeloživotno obrazovanje te osuvremenjivanje niza programa koji mogu omogućiti i povećati šanse za novo zapošljavanje ili pokretanje samostalnog poslovanja. Temeljni cilj koji je potrebno ostvariti na prevenciji nezaposlenosti u uvjetima viška radnika je pomoć, podrška, posredovanje, edukacija i usmjerenje ka novom zapošljavanju ili samozapošljavanju. Cilj donošenja i provedbe programa obrazovanja i drugih mjera u cilju prevencije nezaposlenosti u slučaju viška radnika treba omogućiti takvim radnicima realnu šansu za opstanak na tržištu rada te ih pripremiti za njihovu novu profesiju ili novu priliku za iskazivanje poduzetničkih sklonosti i namjera.

Ključne riječi: restrukturiranje, višak radnika, obrazovanje, tržište rada, prevencija nezaposlenosti

Radno pravo 7-8/2011

UDK 331.56:379

MR. VITOMIR BEGOVIĆ

URED ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ

Alan Vajda

MODALITETI BORAVKA I RADA STRANIH DRŽAVLJANA U BOSNI I HERCEGOVINI - ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE RADNIH DOZVOLA ZA 2012. GODINU

RADNO PRAVO 10/12

U sklopu navedenog stručnog rada autor daje skraćeni prikaz postupka izdavanja radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u Bosni i Hercegovini. Također se daje prikaz Odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu koju je donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, time da je navedena odluka objavljena u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, br. 103/11. od 27. prosinca 2011. godine, a primjenjuje se počevši od 1. siječnja 2012. godine.

Sažetak:

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 31. sjednici održanoj 28. prosinca 2011. godine utvrdila Nacrt novog federalnog zakona o zapošljavanju stranaca u Bosni i Hercegovini. Pored definiranja osnovnih pojmova poput stranca, zapošljavanja, poslodavca, obrtnika, kao i ravnopravnosti stranaca sa državljanima Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu prava, obaveza i odgovornosti, propisana je i zabrana njihove diskriminacije u odnosu na državljane Bosne i Hercegovine. Uz opće uvjete zapošljavanja utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu propisana je i obveza stranca da posjeduje radnu dozvolu koju treba dostaviti nadležnoj Službi za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Zakonom o zapošljavanju stranaca pored uvjeta za izdavanje radnih dozvola regulirani su i uvjeti pod kojima se ona dobiva, kao i izuzeci za određene kategorije stranaca.

U poglavlju Kvota radnih dozvola, propisan je postupak dostave podataka o broju potrebnih radnih dozvola za strance, izuzeci od utvrđene kvote radnih dozvola u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu, te koje su kategorije stranaca izuzete od primjene Zakona o zapošljavanju stranaca.

Ključne riječi: zapošljavanje stranaca, Bosna i Hercegovina, kvota radnih dozvola, Zakon o zapošljavanju stranaca BiH

Summary:

On its 31st session held on 28 December 2011, the Government of the Federation of Bosnia and Herzegovina established the new draft federal law on the employment of foreigners in Bosnia and Herzegovina. In addition to defining the basic concepts such as a foreigner, employment, employer, craftsman and equality of foreigners with the citizens of the Federation of Bosnia and Herzegovina in terms of rights, obligations and responsibilities, it also prescribes the prohibition of their discrimination in respect of citizens of Bosnia and Herzegovina. Besides the general conditions of employment determined by law, collective agreement and company by-laws, there is also an obligation of a foreigner to possess a work permit which needs to be submitted to the competent Service for Foreigners' Affairs of the Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina. The Law on Employment of Foreigners, in addition to regulating the conditions for issuance of work permits, also regulates the conditions under which they are obtained, as well as the exemptions for certain categories of foreigners.

The chapter on quotas for work permits regulates the procedure for submitting data on the number of necessary work permits for foreigners, exemptions from the established quotas for work permits in line with the Law on Movement and Stay of Foreigners and Asylum, and the categories of foreigners that are exempt from the application of the Law on Employment of Foreigners.

ALAN VAJDA

Hrvatska obrtnička komora

UDK 331.5 (497.6)

Radno pravo 10/12

Dr. sc. Predrag Bejaković, dr. sc. Vjekoslav Bratić, dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Petar Sopek, Vesna Štefica

ANALIZA POTREBA ZA OBRAZOVANJEM MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA

RADNO PRAVO 07/11

Autori u tekstu analiziraju potrebe malih i srednjih poduzetnika za obrazovanjem. Radi se o vrijednom doprinosu u vezi i sa konkurentnosti, proizvodnosti i mogućnosti zapošljavanja novih radnika kod malih i srednjih poduzetnika i obrtnika.

SAŽETAK

Obrazovanje malih i srednjih poduzetnika i obrtnika vrlo je važna odrednica njihove konkurentnosti, proizvodnosti i mogućnosti zapošljavanja novih radnika. U radu se analizira financiranje razvoja i obrazovanja zaposlenika, potom korištenje državnih potpora, nadalje, obrađen je i Program MINGORP-a "Obrazovanje za poduzetništvo", s posebnim osvrtom na njegove učinke na obrtnike i trgovačka društva. Na kraju samog rada daje se zaključak koji u pogledu tematike rada daje i određene preporuke.

Ključne riječi: potreba za obrazovanje, malo i srednje poduzetništvo, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora

Radno pravo 7-8/2011

UDK 334.71:37

DR. SC. PREDRAG BEJAKOVIĆ

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE

DR. SC: VJEKOSLAV BRATIĆ

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE

DR. SC. LJILJANA KALITERNA LIPOVČAN

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI "IVO PILAR"

PETAR SOPEK

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

VESNA ŠTEFICA

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Prof.dr.sc.Marinko Đ.Učur

PROVEDBENI PROPISI O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

RADNO PRAVO 07/14

U članku autor daje prikaz podzakonskih akata - pravilnika koje je donio ministar nadležan za rad, kao provedbene (podzakonske) akte na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom NN 157/13.

Sažetak

U NN broj 44 od 07.travnja 2014.godine objavljeno je pet pravilnika koje je donio ministar nadležan za rad, kao provedbene (podzakonske) akte – propise na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom NN 157/13.
U navedenom radu daje se prikaz navedenih propisa.

Ključne riječi: profesionalna rehabilitacija I zapošljavanje osoba s invaliditetom, provedbeni propisi

Prof.dr.sc.Marinko Đ.Učur
Znanstveni savjetnik iz Rijeke

Radno pravo 07-08/2014

UDK 331.5-056.26

Marija Knežević Kajari

GODIŠNJA KVOTA DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2014.

RADNO PRAVO 01/14

Autorica obrađuje godišnju kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu.

Sažetak:
Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju državljani država članica EU prestali su biti stranci za razliku od državljana država koje nisu članice EU. Radnici, državljani trećih država moći će se zaposliti u RH na temelju odobrenog kvotnog sustava dozvola. Godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 2.000 dozvola, a godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 239 dozvola.

Ključne riječi: zapošljavanje stranaca, kvotni sustav, godišnja kvota radnih dozvola

Summary:
With the accession of the Republic of Croatia to the European Union, the citizens of the Member States are no longer aliens, unlike non-EU citizens. Workers, third-country nationals, will be able to find employment in Croatia on the basis of approved quota system of permits. The annual quota for prolongation of already issued permits for the employment of aliens in the Republic of Croatia is 2,000 permits, and the annual quota for new employment of aliens is 239 permits.

Marija Knežević Kajari
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Radno pravo 01/2014

UDK 331.5.024.5

Dr. sc. Predrag Bejaković

OPASNOST OD DUGOTRAJNE NEZAPOSLENOSTI U HRVATSKOJ

RADNO PRAVO 09/13

Ovaj stručni rad posvećen je novijim spoznajama vezanim uz dugotrajnu nezaposlenosti kao bitnoj odrednici siromaštva i socijalne isključenosti. Izlažu se spoznaje iz novijeg istraživanja o toj pojavi u SAD-u, pobliže razmatra značenje dugotrajne nezaposlenosti općenito i u Hrvatskoj te pojašnjavaju aktivnosti koje su poduzete u njezinom ublažavanju.

Sažetak
Zaposlenost ima temeljnu ulogu u svakom društvu. Ljude često definiramo, a i oni sebe određuju, ovisno o tome što rade u životu. Članak je posvećen novijim spoznajama vezanim uz dugotrajnu nezaposlenosti kao bitnoj odrednici siromaštva i socijalne isključenosti. Izlažu se spoznaje iz novijeg istraživanja o toj pojavi u SAD-u, pobliže razmatra značenje dugotrajne nezaposlenosti općenito i u Hrvatskoj te pojašnjavaju aktivnosti koje su poduzete u njezinom ublažavanju. U Hrvatskoj je u posljednjih nekoliko godina znatno veća pozornost posvećena problemima zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih, broj osoba koje sudjeluju u programima aktivne politike zapošljavanja osjetno se povećao, poboljšana je koordinacija i izvještavanje različitih nadležnih službi, ali i nadalje ostaje prostor za povećanje učinkovitosti i sustavnu analizu provedenih mjera.

Ključne riječi: dugotrajna nezaposlenost, tržište rada, Hrvatska, aktivna politika tržišta rada

Abstract
The Dangerous of the Long-term Unemployment in Croatia

Employment has a fundamental role in every society. People are frequently defined (and define themselves) by what they do for a living. The article is dedicated to recent findings related to the long-term unemployment as an important determinant of poverty and social exclusion. Results from a recent study in the United States are presents, while the attention is oriented to the phenomenon of long-term unemployment in general in Croatia. Finally, the actions taken in reduction of long-term unemployment are explained. In recent years Croatia has significantly increased its devotion to the problems of long term unemployed, the number of persons participating in active labour market programmes increased significantly and also coordination and reporting of various authoritieshave improved. However, there remains the scope for increasing efficiency and systematic analysis of realised measures.
Keywords: long-term unemployment, the labour market, Croatia, active labour market policies

Dr. sc. Predrag Bejaković
Institut za javne financije, Zagreb
Radno pravo 9/2013

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.

MOŽE LI ZELENA EKONOMIJA POTAKNUTI RAZVOJ I UBLAŽITI NEZAPOSLENOST?

RADNO PRAVO 07/16

Današnji svijet ima ozbiljnih problema jer postaje sve topliji, ravniji i napučeniji. Zbog globalnog zatopljenja, nezabilježenog rasta srednje klase u cijelom svijetu i naglog povećanja broja stanovnika dolazi do konvergencije koja može utjecati na opasnu nestabilnost našeg planeta. Konvergencija topline, plosnatosti i napučenosti posebice nepovoljno utječu na energetske izvore, pojačava uništavanje biljnog i životinjskog svijeta, produbljuju energetsku oskudicu i ubrzavaju klimatske promjene. Kako ćemo se odnositi na te međusobno povezane globalne trendove uvelike će odrediti kvalitetu života na Zemlji u 21. stoljeću.

SAŽETAK:
U današnjem svijetu zadatak stvaranja alata, sustava, izvora energije i morala koji će dopustiti planetu da raste na čišći i odgovarajući način biti će najveći izazov našeg života. Ponekad se čini kako su današnji naraštaji izjeli uštede i prirodni svijet koji su im ostavili njihovi roditelji, dok sami svojoj djeci ostavljaju velike financijske i ekološke deficite. U članku se razmatraju se posljedice nepromišljenog ponašanja u pogledu očuvanja čovjekove okoline te se pojašnjava aktivnosti na poboljšanju stanja, posebice. Odgovarajuća pozornost se usmjerava na ekološke poreze, a prije završnog poglavlja, kratko se izlažu aktivnosti u odabranim zemljama. Na temelju iznesenoga, može se zaključiti kako u svijetu i hrvatskoj postoje dovoljni i odgovarajući preduvjete za snažni razvoj i rast gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama, očuvanju okoliša i posebno povećanju energetske samodostatnosti.

Summary:
In today's world, the greatest challenge of our lives is to realise an obvious task: to create the tools, systems and energy sources that allow the Planet to grow and to be cleaner. Sometimes it seems that today's generations have eaten savings and the natural world that had been left by their parents, while they leave their children large financial and environmental deficits. The article discusses the consequences of reckless behaviour in terms of preserving the environment and explains activities needed to improve the situation. Appropriate attention is focused on environmental taxes. Before the final chapter, the accomplishments in selected countries are presented. Based on the foregoing, it can be concluded that in the World and Croatia there are sufficient and adequate conditions for the rapid development and growth of knowledge-based economy, innovation, environmental protection and especially the increase in energy self-sufficiency.

Ključne riječi: zelena ekonomija, očuvanje čovjekove okoline, ekološki porezi, gospodarski rast

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
Institut za javne financije

RADNO PRAVO 7-8/2016

UDK: 338:504

Tatjana Dalić

ZAKON O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA

RADNO PRAVO 07/12

U članku autorica daje prikaz Zakona o poticanju zapošljavanja. Daje osnovni pregled zakona i uputstva kako ostvariti olakšice za zapošljavanje.

Sažetak:

Cilj je Zakona o poticanju zapošljavanja da potakne poticati poslodavce da se lakše odluče na zapošljavanje u trenutku planirane ili iskazane potrebe. Budući da se područje dodatnih olakšica i poticaja za poslodavce, kao i novi oblik olakšanog zapošljavanja u poljoprivredi, zbog važećih zakonskih ograničenja, nije moglo riješiti izmjenom postojećih mjera aktivne politike zapošljavanja i postojećih zakona, ovaj novi zakon će po samoj specifičnosti i sadržaju koji regulira, doprinijeti i boljem korištenju mogućih olakšica i poticaja i od strane poslodavaca i od strane nezaposlenih osoba.

Ključne riječi: Zakon o poticaju zapošljavanja, olakšice, poljoprivreda, stručno osposobljavanje za rad

Summary:

The objective of the Employment Promotion Act is to encourage the employers to employ at the time of planned or expressed need. Since the valid legal limitations prevented the area of additional benefits and incentives for employers, as well as the new form of facilitated employment in agriculture, from being solved through amendments to the existing measures of active employment policy and valid laws, this new law will, by virtue of its very specificity and the content which it regulates, contribute also to better use of possible benefits and incentives by employers and the unemployed.

TATJANA DALIĆ

Pomoćnica ministra u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava

UDK 331.54(094)

Radno pravo 7-8/2012

Alan Vajda

POSTUPAK IZDAVANJA RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

RADNO PRAVO 06/11

U sklopu rada autor obrađuje postupak izdavanja radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u Republici Hrvatskoj. Također se daje prikaz Odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 3. veljače 2011. godine, a primjenjuje se počevši od dana 14. veljače 2011. godine.

SAŽETAK

Strani državljani mogu na teritoriju Republike Hrvatske raditi temeljem izdane radne odnosno poslovne dozvole, time da Zakon o strancima razlikuje kratkotrajni boravak (u trajanju do 90 dana na temelju vize ili bez vize), na temelju kojeg stranac ne može raditi u Republici Hrvatskoj, potom privremeni boravak, koji je uvjet za rad stranca, te stalni boravak, koji također može biti uvjet za rad stranca. Postoje i određene kategorije stranaca koji mogu raditi bez radne ili poslovne dozvole, a to su: stranci s odobrenim stalnim boravkom, stranci kojima je odobren azil, stranci kojima je odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji, žrtve trgovanja ljudima, stranci koji imaju status redovitog učenika ili studenta i sl.

Temeljem zakonskog uređenja pravnih instituta rada stranaca u Republici Hrvatskoj i uspostavljenog sustava kvota Vlada Republike Hrvatske svake godine utvrđuje kvotu radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u sklopu koje je dužna utvrditi djelatnosti i zanimanja u kojima se dopušta zapošljavanje, broj radnih dozvola za svaku od navedenih djelatnosti i teritorijalnu raspodjelu radnih dozvola. Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj zasniva se na odredbi članka 118. Zakona o strancima, time da se isti inicira prijedlogom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na koji se očituju resorna ministarstva, time da posebno mišljenje i zahtjeve iskazuju Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora.

Ključne riječi: Zakon o strancima, uvjeti za rad stranaca u Republici Hrvatskoj, godišnja kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranaca, sezonsko zapošljavanje stranaca, radna dozvola, poslovna dozvola, rad bez radne i poslovne dozvole

Radno pravo 6/2001 UDK 349.22(497.5)

ALAN VAJDA

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Marija Butković

NOVELA ZAKONA O STRANCIMA

RADNO PRAVO 04/14

Autorica obrađuje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima koji je stupio na snagu 27. lipnja 2013. godine odnosno 01. srpnja 2013. godine (danom ulaska Hrvatske u EU).

Sažetak:
U Narodnim novinama br. 74 od 19. lipnja 2013. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima koji je stupio na snagu 27. lipnja 2013. godine odnosno 01. srpnja 2013. godine (danom ulaska Hrvatske u EU). Navedenim izmjenama i dopunama su u pravne propise Republike Hrvatske, između ostalog, implementirane odredbe prenesenih direktiva Europske unije koje uređuju materiju ulaska, izlaska i boravka stranaca u državi Europskog gospodarskog prostora, a uvedeni su i pojmovi "državljanina Unije" odnosno „državljanina države članice Europskog gospodarskog prostora (EGP)", te „dozvole boravka". Pojam „osobne iskaznice za stranca" tako više ne postoji kao termin u hrvatskoj pravnoj terminologiji.

Ključne riječi: Zakon o strancima, stranac, državljanin Unije, dozvole boravka

Marija Butković

Radno pravo 04/2014

UDK 341.95 (094.5)

mr. sc. Bruno Moslavac

PRIVREMENA NESPOSOBNOST RASPOLOŽIVOSTI ZA RAD

RADNO PRAVO 04/14

Nezaposlene osobe, jednako kao i radnici, imaju pravo biti „neraspoložene" za rad, odnosno ne stajati na raspolaganju javnoj službi za zapošljavanje pri provedbi aktivnosti usmjerenih pronalaženju posla i zaposlenju.

Sažetak:
Unatoč skepsi prema aktivnosti usmjerenim nekakvom utvrđivanju statusa nezaposlene osobe, poseban podzakonski propis kojim se, između ostaloga, uređuje mogućnost odsutnosti s aktivnosti priprema za zapošljavanje.
Raspoloživost za rad i aktivno traženje posla osnovne su obveze nezaposlenih osoba, od kojih mogu iznimno učiniti odmak, zbog takstativno pobrojanih razloga u vidu bolesti ili liječenja, smrti bliske osobe, elementarne nepogode ili osobnih razloga.
U ovom radu autor prikazuje specifičnosti uređenja podzakonskim propisom mogućnosti privremene neraspoloživosti za rad, odnosno opravdanje izostanka s aktivnosti javne službe za zapošljavanje koje se provode radi smanjenja nezaposlenosti i zapošljavanja nezaposlenih osoba.
Zaključno se utvrđuje potreba revidiranja postojećeg propisa i prilagođavanje stvarnim životnim situacijama, u pogledu trajanja pojedinog opravdanog razloga privremene neraspoloživosti za rad, mogućnosti da dokaz podastre i osoba različita od same nezaposlene osobe te posebno određivanje trajanja sankcije gubljenja statusa nezaposlene osobe i vođenja evidencije o toj činjenici od strane javne službe za zapošljavanje, kao dokumentacije trajne vrijednosti.

Ključne riječi: nezaposlene osobe, privremena nesposobnost raspoloživosti za rad

mr. sc. Bruno Moslavac
zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Virovitici, Kazneni odjel

Radno pravo 04/2014

UDK 349.22

Bogoljub Raffaelli

PROCES ZAPOŠLJAVANJA

RADNO PRAVO 10/13

U ovom stručnom radu autor obrađuje proces zapošljavanja radnika, ali i menadžera, polazeći od iznimne važnosti koju ljudskih resursa koji predstavljaju kompetitivna prednost tvrtke.

Sažetak:
Analiza radnih mjesta organizira informaciju o radnom mjestu, kao što su znanje, zadaće, vještine , sposobnosti i drugi atributi. Informacije prikupljene putem analize radnih mjesta čine podlogu za neophodne poslove službe ljudskih resursa , kao što su primjerice odabir prijavljenih kandidata.
Poslodavac kroz proces selekcije odnosno izbora najboljeg kandidata nastoji otkriti da li kandidat raspolaže znanjima, iskustvom , sposobnostima i vještinama potrebnim za uspješno obavljanje posla., da li posjeduje entuzijazam i odgovarajuću radnu etiku.
Psihološki testovi su provjerena, objektivna, pouzdana i znanstveno utemeljena metoda mjerenja na osnovu kojih se predviđa najvjerojatnije ponašanje osobe u određenim situacijama. Na osnovu rezultata psiholoških testova definiraju se sposobnosti, osobnost kandidata, sustav vrijednosti, odnosno što se može očekivati od pojedinca kod izvršenja radnih zadataka i u radnoj okolini.
Intervju kod zaposlenja se bavi motivacijom i vrijednosnim sustavom kandidata, odnosno time što kandidat želi, što mu je bitno u životu i koliko snažno želi posao koji mu se nudi.

Ključne riječi: analiza radnih mjesta,planiranje ljudskih resursa pridobivanje kandidata, selekcija kandidata, psihološki testovi, intervjui, vrste intervjua, ponašanje kandidata, uvođenje u posao , izbor menadžera, menadžerska znanja, menadžerske vještine.

Summary:
The analysis of jobs organizes information on a job, such as knowledge, tasks, skills, capacities and other attributes. The information collected through the jobs analysis are the basis for necessary tasks of the human resources services, such as selection of candidates.
Through the selection process, i.e. the selection of the best candidate, the employer intends to find out whether the candidate has knowledge, experience, capacity and skills needed to successfully perform work, whether he has enthusiasm and adequate work ethic. Psychological tests are validated, objective, reliable and scientifically based method of measurement to predict the most likely behaviour of a person in a given situation. Based on the results of psychological tests, capacities, candidate's personality, value system are defined, i.e. what may be expected from an individual in performing tasks and in the work environment.
Job interview deals with motivation and candidate's value system, i.e. with his wishes, important things in his life and how strong he wants a job that is offered.

Bogoljub Raffaelli
Radno pravo br. 10/2013
UDK 331.5:65.01

Mr. sc. Bruno Moslavac

KAKO POVEĆATI ZAPOSLENOST U UVJETIMA GOSPODARSKE DEPRESIJE

RADNO PRAVO 11/12

Gospodarska kriza duboko je potresla osnove svih svjetskih ekonomija, udarivši snažno i nesmiljeno na subjekte svijeta rada, ostavljajući iza sebe u tom pohodu brojne posljedice, od kojih su najteža gubitak radnih mjesta, povećano siromaštvo, ozbiljno narušeno tržište rada, smanjivanje radničkih prava. Jedini izlaz iz nastale situacije jest povećanje zaposlenosti, slijedom čega se ovdje prikazuju moguće nove mjere s tim ciljem.

Sažetak:

Tržište rada i subjekti svijeta rada duboko su i teško pogođeni posljedicama gospodarske krize koja je dosegnula svoje dno, depresiju. Izlaz iz novonastale situacije za radnike, poslodavce i javnu vlast još nije na vidiku, ali suglasje je postignuto u smjeru da isključivo povećanjem zaposlenosti može doći do zajedničkog boljitka.

Lutanja u nastojanju da se riješi pitanje neprestano rastuće nezaposlenosti i opadajuće zaposlenosti završavaju uvođenjem određenih mjera, poput poticanog zapošljavanja, samozapošljavanja, stručnog osposobljavanja za rad, javnih radova i drugih, putem propisa zakonske snage, koji do sad nisu polučili niti želejni, niti očekivani učinak. U svjetlu toga, u ovome radu daju se konkretni prijedlozi mogućih budućih mjera za povećanje zaposlenosti u postojećim uvjetima, koje mjere uključuju nova rješenja uočenih problema.

Naglasak je stavljen na činjenicu potrebe pomoći pri zapošljavanju i povećanju zaposlenosti ugroženih skupina radnika, poput bivših osuđenika, mladih i dugotrajno nezaposlenih osoba koje nemaju uvjete za mirovinu, a imaju radno iskustvo, gdje se posebno ističe potreba povećanja zaposlenosti visokoobrazovanih građana, opravdavajući navedeno činjenicom da su isti kompetenti samostalno obavljati sve poslove svog radnog mjesta i da je riječ o radnoj snazi za kojom vapi tržište rada.

Ključne riječi: gospodarska kriza, svijet rada, radnička prava, zapošljavanje, povećanje zaposlenosti

Summary:

Labour market and the world of work actors are deeply and severely affected by the consequences of the economic crisis, which reached its bottom, depression. The exit from the new situation for workers, employers and public authorities is still not in sight, however the consensus has been achieved that it is only through increase in employment that we can achieve common prosperity.

Wandering in an effort to solve the issue of the increasing employment and declining employment ends in the introduction of certain measures, such as stimulated employment, self-employment, vocational training, public works and other, through regulations with force of law status, which have so far not yielded any desired or expected effect. In that regard, this paper gives concrete proposals of possible future measures to increase employment in the current conditions, among which are new solutions to the identified problems.

The emphasis is placed on the fact of the need for assistance in employment and increasing employment of vulnerable groups of workers, such as former convicts, young persons and long-term unemployed persons who do not meet the requirements for retirement, and who have work experience, emphasizing in particular the need to increase employment of citizens with higher education, justifying this with the fact that they are capable of autonomously performing all the duties of their job, and that this is the labour force for which there is a great demand at the labour market.

Mr. sc. Bruno Moslavac

zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Virovitici

UDK 338

Radno pravo 11/12

Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur

KARAKTERISTIČNI SUBJEKTI I ODNOSI U ZAKONU O DADILJAMA

RADNO PRAVO 10/13

U ovom stručnom radu piše se o karakterističnim subjektima i odnosima u Zakonu o dadiljama

Sažetak:

Zakon o dadiljama „N.N" 37/13 uređuje, sadržaj, način i uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje, prava i obveze dadilje i osobe koje obavlja poslove u okviru registrirane djelatnosti dadilje, stručna osposobljenost i stručno usavršavljanje dadilje, nadzor nad primjenom zakona i druga pitanja bitna za obavljanje djelatnosti dadilje.

Njime se u pravni sustav Republike Hrvatske uvode pravni pojmovi, kategorije i institucije te pravni odnosi koji imaju manje socijalno pravne karakteristike, a više usluge na unutarnjem tržištu koje će se registrirati, realizirati i nadzirati u novim odnosima.

Ključne riječi: Zakon, dadilja, djelatnost dadilje, registri i nadzor.

Summary:

The Act on Nannies No 37/13 regulates the content, manner and conditions for performing the activity of nannies, the rights and obligations of nannies and persons who perform tasks within a registered activity of nanny, professional qualification and vocational training of nannies, supervision of the implementation of the law and other questions important for performing the nanny activity.

This law introduces in the Croatian legal system legal terms, categories and institutions as well as legal relations which are less of social and legal character and more of service at the internal market which will be registered, carried out and supervised in new relations.

Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur
Znanstveni savjetnik iz Rijeke
Radno pravo br. 10/2013
UDK 349.22:364

Mirjana Vuksan, prof.

PROMJENE I NOVI UVJETI ZA KORIŠTENJE MJERE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

RADNO PRAVO 05/17

U članku donosimo pregled novina koje će omogućiti poslodavcima i drugim sudionicima da lakše utvrde ispunjavaju li preduvjete za korištenje mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te koja su njihova prava i obveze.

SAŽETAK:
S odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja upoznati su svi sudionici, no manje je poznato da su provedbenim uputama u većoj mjeri izmijenjene gotovo sve sastavnice mjera aktivne politike zapošljavanja. U praktičnoj provedbi mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, izmijenjeni su: kriteriji koje trebaju ispunjavati poslodavci, njihove obveze, dokumentacija za podnošenje zahtjeva, kao i prava i obveze polaznika.

Summary:
With the provisions of the Act on Amendments to the Employment Promotion Act, all participants are introduced, but less known is that the implementation instructions have been changed in almost all elements of active employment policy measures. In the practical implementation of professional training without employment contract, many things have been changed: the employer's requirements, their duties, requirements for submitting application, as well as the rights and obligations of the participants.

Ključne riječi: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, Zakon o poticanju zapošljavanja

Mirjana Vuksan, prof.

RADNO PRAVO 5/2017

UDK: 374.7

Alan Vajda

UVJETI OBAVLJANJA OBRTNIČKE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ

RADNO PRAVO 11/12

U sklopu navedenog stručnog rada autor daje prikaz osnovnih pojmova koji se odnose na obavljanje poduzetničke djelatnosti - obrta od strane fizičkih i pravnih osoba, te općih i posebnih uvjeta koje je potrebno ispuniti prilikom podnošenja zahtjeva nadležnom županijskom uredu i njegovim ispostavama odnosno uredu Grada Zagreba za upis obrta u obrtni registar.

Sažetak:

Navedenim stručnim radom autor obrađuje problematiku koja se odnosi na obavljanje registriranje poduzetničke djelatnosti - obrta od strane fizičkih i pravnih osoba u Republici Hrvatskoj, a što se temelji na odredbama Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 77/93, 90/96, 64/01, 49/03, 68/07 i 79/07). Također se navedenim radom daje kompletan pregled općih i posebnih uvjeta koje je potrebno ispuniti prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju obrtničke djelatnosti pri nadležnom županijskom uredu i njegovim ispostavama odnosno uredu Grada Zagreba.

Ključne riječi: slobodni, vezani, povlašteni obrt, zajednički obrt, sezonski obrta, obrt u stanu, obrt u poslovnom prostoru, poslovođa obrta, sjedište obrta, tvrtka obrta, izdvojeni pogon obrta, pomaganje članova obitelji u obrtu, privremena obustava poslovanja obrta, zatvaranje obrta.

Summary:

In the stated expert paper, the author examines the problems that relate to performing registered entrepreneurial activity – business by physical and legal entities in the Republic of Croatia, and which is based on the provisions of the Labour Code (Official gazette Narodne novine No. 77/93, 90/96, 64/01, 49/03, 68/07 and 79/07).

The paper also give a complete overview of general and specific requirements that need to be met when applying for the registration of a craft i.e. business with the competent county office and its branch offices i.e. with the office of the City of Zagreb.

ALAN VAJDA

Hrvatska obrtnička komora

UDK 334.722 (094)

Radno pravo 11/12

Inga Žic

RAD STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 1. SRPNJA 2013. TJ. OD ULASKA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU

RADNO PRAVO 03/13

U ovom stručno mradu razmatraju se pravni instituti Zakona o strancima koji uređuje područje rada stranaca nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji odnosno od 1. srpnja 2013. godine.

Sažetak:
U iznijetom pregledu smo pokušali razjasniti onaj dio pravnih instituta Zakona o strancima koji će na pravnu snagu stupiti danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, a koje će u bitnom promijeniti zakonodavni okvir kretanja radnika na jedinstvenom i cjelovitom tržištu rada država članica Europskog gospodarskog prostora s uključenom Švicarskom. Na tom tržištu rada vrlo je vidljiva i svima dostupna EURES mreža oglašenih slobodnih radnih mjesta koji prosječno godišnje ima oko tri milijuna, te će uključivanje Republike Hrvatske u istu znatno utjecati na konkurentne sposobnosti hrvatske radne snage. Danom pristupanja u radno pravni, nacionalni okvir ulazi i jedna nova skupina raspoređenih radnika u okviru slobode prekograničnog pružanja usluga sa specifičnim pravima u okviru koordinacije sustava socijalne sigurnosti. I na kraju je u iznijeti pregled unijeta i mogućnost slobodnijeg rada visokokvalificiranih državljana trećih zemalja na temelju novog europskog instituta plave karte. Pri tom još valja naglasiti da smo se ovim pregledom pokušali osvrnuti na obrađene pravne institute i u kontekstu potpisanog Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Ključne riječi: stranci, rad stranaca, državljani EU, Zakon o strancima, europski gospodarski prostor

Summary:

The survey attempted to clarify the part of the legal provisions of the Aliens Act which will come into force on the date of accession of the Republic of Croatia to the European Union, and which will significantly change the legislative framework of the movement of workers at the single and comprehensive labour market of the Member States of the European Economic Area including Switzerland. This labour market has a highly visible and accessible EURES network of job vacancies, on average around three million a year, and the inclusion of Croatia in the network will have a considerable influence on the competitive capacities of the Croatian worforce. As of the date of accession, the national labour law framework will include a new group of posted workers within the framework of the freedom of cross-border provision of services with specific rights under the coordination of the social security system. Finally, the overview includes the possibility of a greater freedom of work of highly qualified third-country nationals on the basis of the new European institute of the Blue Card. It also needs to be highlighted that this overview attempted to refer to these legal institutes also in the context of the signed Treaty of Accession of the Republic of Croatia to the European Union.

Inga Žic
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Radno pravo 03/2013
UDK 349.22-054.6

Dr. sc. Milorad Ćupurdija, dipl. iur.; Dr. sc. Safet Subašić, prof.

PRAVNA MOTRIŠTA PROBLEMA NEZAPOSLENOSTI

RADNO PRAVO 09/16

Na stranicama ovog časopisa bavili smo se problemom nezaposlenosti s ciljem ukazivanja na potrebu definiranja samog pojma i njegovog ontološkog i povijesnog značenja. Također, ukazali smo na činjenicu da nezaposlenost kao društvena pojava, prije svega, pripada pojmovno kategorijalnom sustavu radnog prava. Naime, poznato je da se mnoge društvene discipline u svom metodološkom pristupu bave izučavanjem različitih aspekata fenomena rada, nezaposlenosti i posljedica koje iz njih proizlaze. Brojni su filozofi, sociolozi, ekonomisti, psiholozi, pravnici i dr. istraživali značenje rada i društvenih pojava povezanih s njim od čega je nezaposlenost posebno izražena. Znanstveno izučavanje ovih fenomena i društvenih odnosa koje oni stvaraju neophodan su uvjet da bi se konkretni problemi povezani s njima adekvatno rješavali. Pravo i pravna znanost u tome imaju posebnu ulogu, polazeći pri tome od premise da je cilj prava da na što pravedniji način uredi društvene odnose. Naravno, da pravo i pravda nisu isto, o čemu smo također dosta govorili na stranicama ovog časopisa. Autori ovog članka o tome su pisali u knjizi Pravo i pravednost. Upravo zbog toga, pravu i pravnoj znanosti ne treba pridavati preveliki značaj ili mu određivati ulogu u društvu koja mu objektivno ne pripada. Uostalom, pravo ipak proizlazi iz politike, a ne obrnuto. Dakle, pravo samostalno ne uređuje društvene odnose, ono niti to može niti to treba. Kada govorimo o znanosti, važno je napomenuti da različite početne pretpostavke istraživanja i odabira metodologije vrlo često ovise od vrijednosnih orijentacija autora. To se onda provlači kroz sami tijek istraživanja, pa i na rezultate i interpretaciju samih istraživanja.
U ovom radu nastavljamo sa izučavanjem problema nezaposlenosti, usmjeravajući diskurs problema na pravna motrišta te moguće aspekte rješavanja ovog problema.

SAŽETAK:
Novi fleksibilni oblici zapošljavanja postali su dio radno-pravnog sustava u zemljama Europske unije. Oni pomažu da se smanji nezaposlenost. Međutim, oni podrazumijevaju značajnije promjene društvene strukture i transformaciju sustava obrazovanja i samoobrazovanja. Problem nezaposlenosti problem je cijelog društva, jer ne dati ili ne omogućiti svima da uđu u svijet rada prema svojim sposobnostima direktan je udar na slobode i prava čovjeka i građanina.

Summary:
New flexible forms of employment have become part of the labour-law system in the European Union member states. They help in reducing unemployment. However, they imply significant changes in the social structure and also the transformation of education and self-education. The problem of unemployment is a problem of the whole society, because, not allowing everyone to find work according to their abilities is a direct attack on the freedom and rights of man and citizen.

Ključne riječi: nezaposlenost, radni odnosi, fleksigurnost, ljudski potencijali, ljudski kapital

Dr. sc. Milorad Ćupurdija, prof. v. š.
Dr. sc. Safet Subašić, prof.

RADNO PRAVO 9/2016

UDK: 331.56:34

Predrag Bejaković; Željko Mrnjavac

VAŽNOST GARANCIJE ZA MLADE U UBLAŽAVANJU NEZAPOSLENOSTI U HRVATSKOJ

RADNO PRAVO 04/15

Nezaposlenost je bez sumnje veliki društveni i osobni problem, pogotovo ako pogađa mlade osobe i ako postaje dugotrajna, tako da se na posao čeka više od godinu dana. U razdoblju 1998.-2008. nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj bila je u apsolutnom i relativno smanjivanju, ali se stanje pogoršalo nakon izbijanja gospodarske krize 2008. godine. U tekstu se pojašnjava značenje Garancija za mlade u kontekstu Europske unije, iskustva pojedinih EU članica te daje osvrt na značenje tog sustava i njegovoj budućnosti u Hrvatskoj. Ako se Garancijom za mlade kao dijelom aktivna politika tržišta rada ne uspije sniziti agregatna razina nezaposlenost, može se smatrati da se time ipak doprinosi lakšem izlaska mladih iz nezaposlenosti i njihovom boljom pripremom za tržište rada. Ponekad se stvara pogrešna slika kako bi se mogla odmah riješiti nezaposlenost, samo ako bi bilo dovoljno raspoloživih sredstava za provođenje mjera aktivne politike tržišta rada kao što je Garancija za mlade. Mnogo je važnije ulagati u ""kakvoću"" mjera i uspjeh njihove provedbe nego u njihovu kvantitetu.

SAŽETAK:

Nezaposlenost je bez sumnje veliki društveni i osobni problem, pogotovo ako pogađa mlade osobe. Dugotrajna nezaposlenost ima posebno nepovoljne posljedice na mlade u pogledu gubitka vjere u vlastite sposobnosti i stručnost, zapošljivost, vjerojatnost nalaženja i zadržavanja posla te razinu prihoda koje osoba može ostvariti. Bez sumnje, mnoge mlade dugotrajno nezaposlene osobe u svom se radnom aktiviranju susreću s brojnim složenim zaprekama. EU želi izbjeći dugotrajnu nezaposlenost mladih pa je pripremljen širi EU paket za aktivaciju mladih koji među ostalim obuhvaća i Garanciju za mlade. Za uspješan razvoj i potpuno ostvarenje programa Garancije za mlade potrebna je snažna suradnja među ključnim dionicima. Hrvatska Vlada usvojila je Plan implementacije Garancije za mlade.

Summary:

Unemployment is undoubtedly a significant social and personal problem, especially if it affects young people. Long-term unemployment has particularly adverse effects on young people in terms of loss of faith in their own abilities and skills, employability, the probability of finding and keeping a job and the level of income that a person can achieve. No doubt, many of the young long-term unemployed in their work activation face numerous and complex obstacles. The EU wants to avoid long-term unemployment of young people and prepared broader EU package to activate young people among other things, includes the Youth Guarantee. For the successful development and the full realization of the Programme there is a need for consistent and strong co-operation among key stakeholders. The Croatian Government adopted a plan for the implementation of Youth Guarantees in Croatia.

Ključne riječi: nezaposlenost, tržište rada, Garancija za mlade, Hrvatska, Europska unija

Predrag Bejaković
Institut za javne financije

Željko Mrnjavac
Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet

RADNO PRAVO 4/2015

UDK: 331.56

Nataša Novaković, dipl.iur.

ZAKON O POTPORAMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

RADNO PRAVO 09/14

Autorica u članku daje prikaz Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta.

Sažetak:
U Narodnim novinama 93/14 objavljen je Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta. Zakon je stupio na snagu 7. kolovoza 2014. Zakonom se propisuju uvjeti, visina i način dodjele potpora za očuvanje radnih mjesta radnika i to putem skraćivanja radnog vremena te obrazovanja ili osposobljavanja radnika.

Ključne riječi: potpore za očuvanje radnih mjesta, skraćivanje radnog vremena, obrazovanje ili osposobljavanje radnika

Nataša Novaković, dipl.iur.
Hrvatska udruga poslodavaca

Radno pravo 09/2014

UDK 331.5 (094.5)