Seminar: ZAKON O RADU – dvojbe i problemi u primjeni

Zagreb, 14. prosinca 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

DARKO MILKOVIĆ, DUBRAVKA PENIĆ LUKAČ, KRISTIAN TURKALJ, KREŠIMIR ROŽMAN

Na seminaru će se prvenstveno nuditi objašnjenja i odgovarati na nejasne i sporne odredbe iz Zakona o radu, kao i na probleme i pitanja koja se pojavljuju u praksi u vezi pojedinih pravnih instituta iz Zakona o radu. 

 

1. UGOVORI O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

 • Uvjeti i ograničenja i izuzetci
 • Neriješena pitanja – ugovor o radu na određeno vrijeme s osobama starijim od 65 godina i umirovljenicima te ugovori sa strancima – kako to riješiti
 • Kada će se smatrati da je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme i postupanje radnika
 • Okolnosti temeljem kojih neće moći doći do primjene odredbe o tome da se smatra da je nezakoniti ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen na neodređeno vrijeme
 • Ugovori o radu na određeno vrijeme i posebni propisi

 

2. PROMJENE UGOVORA O RADU

 • Sporazumno (aneks, dopuna ugovora o radu, novi ugovor)
 • Usmena promjena ugovora o radu
 • Promjena ugovora o radu putem suglasnosti volja izraženim na drukčiji način (konkludentnim radnjama)
 • Tzv. mandatna radna mjesta – na koji način riješiti rad radnika na takvim poslovima  
 • Imenovanja i razrješenja kada za to ne postoji temelj u posebnom zakonu
 • Voditeljski ugovor - što znači kada radnik ima ugovor na neodređeno za npr. pravnika, a onda dodatno ugovor o radu na određeno vrijeme na 4 godine za voditelja pravne službe
  • Da li kod takvog ugovora o radu na određeno vrijeme postoje ograničenja iz članka 12. Zakona o radu?
  • U slučaju otkaza što se otkazuje – ugovor o radu na određeno vrijeme ili ugovor o radu na neodređeno vrijeme
  • Može li se otkazati samo ugovor o radu na određeno vrijeme

 

3. UGOVOR O RADU I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - RAZLIKE

 • Razlike između sklapanja ugovora o radu i zasnivanja radnog odnosa
 • Nakon što je sklopljen ugovor o radu je li početak rada konstitutivni element toga ugovora
 • Kako je moguće raskinuti ugovor o radu prije nego je radnik počeo raditi – mora li se takav ugovor o radu otkazati prema pravilima ZOR-a za otkaz
 • Što ako radnik ne dođe raditi na dan početka rada

 

4. PROBNI RAD, PRIPRAVNICI, OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

 • Uvjeti probnog rada
 • Produljenje probnog rada – mogućnost ili obveza?
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme i probni rad – što se smatra razmjernim trajanjem probnog rada
 • Otkaz kod probnog rada – kako i do kada se može dati
 • Mora li otkazni rok biti unutar razdoblja probnog rada
 • Pripravnici
  • Pitanje mogućnosti probnog rada pripravnika
  • Otkaz zbog neuspjeha na stručnom ispitu
 • Stručno osposobljavanje za rad bez radnog odnosa prema ZOR-u

 

5. UGOVOR O RADU OD KUĆE I RAD NA DALJINU

 • Ugovor za rad od kuće
  • Pitanje obveze plaćanja troškova – može li se to ugovorom o radu isključiti
  • Osiguranje uvjeta i opreme za rad
  • Ozljeda na radu i odgovornost poslodavca
  • Može li biti više adresa
  • Stalni, privremeni i povremeni rad od kuće
 • Ugovor za rad na izdvojenom mjestu rada
  • Uvjeti i obveze poslodavca
  • Može li se ugovorom o radu ograničiti gdje radnik može raditi (samo Hrvatska, samo jedan grad i sl. ) – je li to sukladno ZOR-u?
  • Može li se rad jedan ili dva dana u tjednu smatrati radom na izdvojenom mjestu rada - kako radnik u jedan ili dva dana može slobodno odrediti mjesto rada?
 • Prava i obveze radnika da dođe u sjedište poslodavca
  • Kada to traži poslodavac
  • Kada za tim ima potrebu poslodavac
  • Kako dolazak izbjeći korištenjem elektroničke komunikacije
 • Mogućnosti i prava radnika da traži rad od kuće

 

6. UGOVOR O DODATNOM RADU

 • Uvjeti
 • Plaća
 • Radno vrijeme
 • Način korištenje godišnjeg odmora kod dva poslodavca

 

7. RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI – NESKLAD HRVATSKIH PROPISA U ODNOSU NA EUROPSKE PROPISE I PRAKSE SUDA EU

 • Pojam radnog vremena
 • Razlikovanje radnog vremena i odmora
 • Što sve ulazi u radno vrijeme
 • Problem službenog puta
 • Problem razlike u definiranju radnog vremena i odmora prema ZOR-u i sudskoj praksi Suda EU
 • Obveznost primjene sudske prakse Suda EU neovisno o hrvatskim propisima

 

8. PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA

 • Što sve mora sadržavati ugovorena plaća
 • Što je plaća a što su primitci koji nisu plaća – razlikovanje i posljedice
 • Osnove i mjerila
 • Posljedice isplaćivanja plaće koja je veća od ugovorene – nastaje li i kada promjena ugovora o radu

 

9. PRAVILNIK O RADU I OPĆI AKTI PREMA POSEBNIM PROPISIMA – RAZLIKE

 • Da li se opći akti iz posebnih propisa (opći akt o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, opći akt o poslovnoj tajni, pravilnik o stegovnoj odgovornosti, pravilnik o zapošljavanju u školama i dr.) izjednačuju s pravilnikom o radu
 • Da li se moraju donositi kao pravilnik o radu – savjetovanje, objava, dan stupanja na snagu
 • Postoji li prekršaj ako se posebni opći akti ne donose kao pravilnici o radu

 

PREDAVAČI:

- DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda RH

- DUBRAVKA PENIĆ LUKAČ, Županijski sud u Zagrebu, voditeljica odjela radnog prava

- doc. dr. sc. KRISTIAN TURKALJ, Hrvatsko katoličko sveučilište, nositelj predmeta "Osnove europskog javnog prava“

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik "Radnog prava“

 

KOTIZACIJA:
115 eura (866,47 kn) + PDV za pretplatnike časopisa "Radno pravo";

130 eura (979,49 kn) + PDV ostali.

Druga i svaka daljnja osoba 30 eura (226,04 kn) manje.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841