Časopis Radno PRAVO - Broj: 02/24 (Veljača 2024.)

Tema broja:

Zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa i rad u ustanovama

dr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.

Odnedavno okolnost da je protiv radnika zaposlenog u (školskoj) ustanovi podnesena kaznena prijava, predstavlja razlog za obligatornu suspenziju, čime je pooštren uvjet i povećan broj zapreka za rad i zapošljavanje u ustanovama, kao pravnim osobama što se osnivaju s ciljem trajnog obavljanja djelatnosti od javnog interesa.

Sažetak:
Zapošljavanje i rad u ustanovama kao djelatnostima od posebnog javnog interesa, podliježe brojnim ograničenjima i preprekama zbog činjenice da je pokrenut kazneni postupak protiv određene osobe, da je kazneni postupak u tijeku i vodi se, da je osoba pravomoćno osuđena za neko kazneno djelo za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti, a odnedavno i uslijed podnošenja kaznene prijave za kazneno djelo iz reda kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.
Rigorozne zapreke za zapošljavanje i rad naročito se ističu u ustanovama koje provode proces školovanja i odgoja djece, predškolske i školske dobi, što je izravno povezano s činjenicom da kazneno pravo djetetom smatra svaku osobu do navršenih osamnaest godina života. 
U ovom radu autor iznosi i sublimira najvažnije odrednice svih propisa zakonskog ranga što determiniraju zapreke za rad u ustanovama osnovanim u skladu sa posebnim zakonima, utemeljenim na općem propisu zakonske snage što uređuje materiju rada ustanova.
Kroz zaključak se ukazuje na specifičnosti sustava zapreka za rad i zapošljavanje u ustanovama, na činjenicu da nemaju sve ustanove propisane zapreke za rad u vidu počinjenih kaznenih djela, vođenja kaznenog postupka, osude za određeno kazneno djelo ili već same okolnosti da je protiv određene osobe podnesena kaznena prijava.

Summary:
Employment and work in institutes as activities of special public interest are subject to numerous restrictions and obstacles due to the fact that criminal proceedings have been initiated against a certain person, that criminal proceedings are ongoing and being conducted, that the person has been convicted of a criminal offense for which the prosecution is undertaken ex officio, and recently also due to the filing of a criminal report for the criminal offense of sexual abuse and exploitation of children.
Rigorous obstacles to employment and work are particularly prominent in institutions that carry out the process of education and upbringing of children, preschool and school age, which is directly related to the fact that criminal law considers every person up to the age of eighteen to be a child.
In this paper, the author presents and sublimates the most important determinants of all laws that determine the obstacles to work in institutes established due to special law regulations, based on the general regulation of legal force that governs the matter of the institution's work.
The conclusion points to the specifics of the system of obstacles to work and employment in institutions, to the fact that not all institutions have prescribed obstacles to work in the form of committed criminal acts, conduct of criminal proceedings, convictions for a specific criminal offense or the mere fact that a case has been filed against a specific person Criminal charges.

Ključne riječi: ustanova, ravnatelj, zapreke za rad, kazneno djelo, kazneni postupak

dr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.
zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru, Kazneni odjel

RADNO PRAVO 2/2024

UDK: 349.2: 343

Pretplata
Časopis Radno PRAVO broj: 02/24 - ostali članci

Bernard Iljazović, dipl. iur.

Minimalna plaća u 2024. godini

U članku se analiziraju neka pitanja vezana uz način određivanja minimalne plaće, kao i iznos visine minimalne plaće u 2024. godini.

Sažetak:
Visina minimalna plaće trebala bi omogućiti ostvarivanje gospodarskih i socijalnih interesa radnika s najnižim primanjima, a poslodavcima kvalitetnije planiranje poslovne godine, kao i jednostavnije usklađivanje s aktualnim gospodarskim kretanjima. Svrha minimalne plaće je da bude socijalni instrument održavanja egzistencijalnog minimuma radnika.

Summary:
The level of the minimum wage should enable the realization of the economic and social interests of workers with the lowest incomes, and employers should have better planning of the business year, as well as simpler alignment with current economic trends. The purpose of the minimum wage is to be a social instrument for maintaining the workers' subsistence minimum.

Ključne riječi: pravo radnika na minimalnu plaću, način određivanja minimalne plaće, visina minimalne plaće

Bernard Iljazović, dipl. iur.

RADNO PRAVO 2/2024

UDK: 331.22

izv. prof. dr. sc. Dragan Zlatović, dipl. iur.

Vođenje poslova podružnice ustanove i ovlaštenja u svezi s radnim odnosima radnika u podružnici ustanove

Tema ovog članka je vođenje poslova podružnice ustanove, s osvrtom na ovlaštenja u svezi s radnim odnosima radnika u podružnici ustanove. Analiziraju se pojmovi podružnice, tipovi podružnice ustanove, akt kojim se osniva podružnica ustanove, pravna osobnost podružnice ustanove, i druga pitanja.

Sažetak:
Podružnica ustanove je ustrojbeni dio ustanove kojeg je ustanova nositelj, koja nema svojstvo pravne osobe, odvojena je od sjedišta ustanove, s određenom samostalnošću u trajnijem obavljanju dijela djelatnosti ustanove. Podružnice su organizacijske i poslovne jedinice određenog pravnog subjekta, u načelu odvojene od njegova sjedišta, s određenom samostalnošću u obavljanju poslova iz predmeta poslovanja odnosno djelatnosti tog pravnog subjekta, koje su organizacijski i gospodarski vezane uz središnjicu i posluju po njenim uputama, te nemaju pravnu osobnost. Ova samostalnost u vođenju podružnice limitirana je jer voditelj podružnice ustanove mora slijediti naputke ravnatelja ustanove koji vodi poslove ustanove kao pravne osobe.

Summary:
A branch office of an institution is an organizational part of the institution, which does not have the status of a legal entity, and is separated from the headquarters of the institution, with a certain independence in the more permanent performance of part of the institution's activities. Subsidiaries are organizational and business units of a certain legal entity, in principle separated from its headquarters, with a certain independence in performing tasks related to the subject of business or activities of that legal entity, which are organizationally and economically linked to the head office and operate according to its instructions, and do not have legal personality . This independence in managing the branch office is limited because the head of the institution's branch office must follow the instructions of the director of the institution who manages the affairs of the institution as a legal entity.

Ključne riječi: ustanova, podružnica, voditelj podružnice, radni odnosi, sudski registar

izv. prof. dr. sc. Dragan Zlatović, dipl. iur.
pročelnik Upravnog odjela Veleučilišta u Šibeniku

RADNO PRAVO 2/2024

UDK: 349.2: 061.2

Predrag Bejaković, dipl. oec.

Povijesni razvoj mirovinskog sustava u Hrvatskoj

Mirovinski sustav u suvremenom društvu ima više funkcija, a glavne su ravnomjerna raspodjela dohotka pojedinaca i obitelji tijekom cijelog životnog vijeka, poticanje pojedinačne i nacionalne štednje, te ublažavanje siromaštva za vrijeme starosti i radne neaktivnosti. Posebno se ova posljednja funkcija ističe kao važan uzrok i odrednica redistribucije (preraspodjele), pa se na prvi pogled čini očitim kako se redistribucija ostvaruje od onih koji imaju jer su bolje plaćeni i bogatiji prema onima koji su slabije plaćeni i ostvaruju manje mirovine.

Sažetak:
Hrvatska je u 2022. godini obilježila stotinu godina od uvođenja javnog mirovinskog osiguranja međugeneracijske solidarnosti i nešto više od 20 godina od uvođenja kapitaliziranom mirovinskog osiguranja. Taj je sustav prolazio kroz različite izazove i promjene, ali je pohvalno što je usprkos ratnim i tranzicijskim zbivanjima, uvijek isplaćivao mirovine u Hrvatskoj. U tekstu se daje povijesni razvoj tog modela osiguranja, a prikazuje su njegova struktura i najvažnija obilježja. Mirovinska sustav i njegove reforme su jako složeni. Gubici su neposredni, jasni i točno usmjereni na pojedine društvene skupine. Koristi su nevidljive, dugoročne, raspršene i, naravno, izazivaju protivljenje osiguranika. Te su promjene nužne, ako se želi očuvati mirovinski sustav u promijenjenim uvjetima života i rada.

Summary:
Abstract - In 2022, Croatia marked one hundred years since the introduction of public pension insurance of intergenerational solidarity – pay-as-you-go (PAYGO) and slightly more than 20 years since the introduction of funded (capitalized) pension insurance. This system went through various challenges and changes, but it is commendable that despite the war and transition events, it always paid pensions in Croatia. The text describes the historical development of this insurance model, and shows its structure and most important features. The pension system and its reforms are very complex. The losses are immediate, clear and precisely aimed at certain social groups. The benefits are invisible, long-term, scattered and, of course, cause opposition from the insured. These changes are necessary if the pension system is to be preserved in the changed living and working conditions.

Ključne riječi: mirovinsko osiguranje, mirovinske reforme, socijalna politika, Hrvatska

Predrag Bejaković, dipl. oec.
Nezavisni analitičar 

RADNO PRAVO 2/2024

UDK: 364.35 (497.5)

Alan Vajda, mag. iur

Novosti koje donosi novi Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu

Navedeni člankom dajemo pregled najznačajnih promjena koje donosi novi Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu koji je objavljen u Narodnim novinama 148/2023. a koji se primjenjuje počevši od 21. prosinca 2023. godine.

Sažetak:
S obzirom da je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske na temelju odredbe članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19), uz suglasnost ministra zdravstva Republike Hrvatske i prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske donijelo Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu, istim se utvrđuju minimalni zahtjevi zaštite radnika od rizika za njihovu sigurnost i zdravlje koji proizlaze ili mogu proizaći zbog izloženosti buci, a posebno od rizika po sluh.

Summary:
Considering that the Ministry of Labour, Pension System, Family and Social Policy of the Republic of Croatia, based on the provisions of Article 45, Paragraph 5 of the Act on Occupational Safety ("Official Gazette", No. 71/14, 118/14, 94/18 and 96/18) and Article 38, Paragraph 3 of the Act on the State Administration System ("Narodne novine", No. 66/19), with the consent of the Minister of Health of the Republic of Croatia and the prior consent of the Minister of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia, adopted the Ordinance on the Protection of Workers from exposure to noise at work, the same establishes the minimum requirements for the protection of workers from risks to their safety and health that arise or may arise due to exposure to noise, especially from hearing damage risk.

Ključne riječi: izloženost buci na radu, zaštita na radu, obveze poslodavca

Alan Vajda, mag. iur

RADNO PRAVO 2/2024

UDK: 331.45: 628.517

Željko Verunica, dipl. iur.

Utjecaj kvalitetne ravnoteže između poslovnog i privatnog života na produktivnost radnika

Dobra kombinacija prakse za uspostavu životne ravnoteže između poslovnog i privatnog života može imati ogroman pozitivan utjecaj na kvalitetu života radnika. Stoga će u nastavku ovog članka biti predstavljeni konkretni prijedlozi za poslovne organizacije koje su spremne prilagoditi kulturu koja može potaknuti uvođenje dobrih praksi u ravnoteži između poslovnog i privatnog života radnika. Neke uspješne organizacije već su odavno uključile praksu ravnoteže između poslovnog i privatnog života u svoju organizacijsku kulturu i strukturu zbog njezinog pozitivnog utjecaja na produktivnost radnika.

Sažetak:
U modernom načinu života u većini slučajeva ne postoji jasna granica između  poslovnog i privatnog života, već su navedena područja međusobno višestruko isprepletena. Kako je svaki pojedinac drukčiji, tako nekima radno mjesto predstavlja društveno mjesto koje im pomaže da steknu znanje i samopouzdanje, drugima je odlazak na posao dobrodošlo olakšanje od poteškoća kod kuće, treći su motivirani zaradom, itd. Ako postoji nedostatak osjećaja ravnoteže između poslovnog života i privatnog života, to rezultira emocionalnim problemima i problemima u ponašanju koji na kraju dovode do smanjene produktivnosti. Stoga je za poslovnu organizaciju koja teži napretku i uspjehu, neophodno voditi računa o kvalitetnoj ravnoteži između poslovnog i privatnog života radnika.

Summary:
In the modern way of life, in most cases there is no clear boundary between business and private life, but the mentioned areas are intertwined in many ways. As each individual is different, for some the workplace is a social place that helps them gain knowledge and self-confidence, for others going to work is a welcome relief from difficulties at home, others are motivated by profit, etc. If there is a lack of sense of balance between work life and private life, this results in emotional and behavioral problems that ultimately lead to reduced productivity. Therefore, for a business organization that strives for progress and success, it is necessary to take care of a quality balance between the work and private life of the worker.

Ključne riječi: ravnoteža poslovnog i privatnog života, produktivnost, zadovoljstvo radnika

Željko Verunica, dipl. iur.

RADNO PRAVO 2/2024

UDK: 331.44: 159.9

prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dipl. iur.

Pravedno i učinkovito oporezivanje osobnog dohotka

U nastavku slijedi donekle skraćeni i prilagođeni prijevod dijela Godišnjeg izvješća o oporezivanju (Annual Report on Taxation 2023), koji se bavi pitanjima pravednog i učinkovitog oporezivanja osobnog dohotka, tj. oporezivanjem rada, ulogom porezne politike u borbi protiv dohodovne nejednakosti, učinkom inflacije, poreznim nadmetanjem u okviru sustava poreza na dohodak i dr.  

Sažetak:
Komisija Europske unije početkom srpnja 2023. objavila je redovito Godišnje izvješće o oporezivanju (Annual Report on Taxation 2023), koje sadrži prikaz aktualnih poreznih politika u Europskoj uniji. Izvješće je javno dostupno na službenim stranicama Komisije; dostupno je isključivo na engleskom jeziku. Koncipirano je u više poglavlja koja obrađuju različitu poreznu problematiku. U nastavku slijedi donekle skraćeni i prilagođeni prijevod dijela Izvješća koji se bavi pitanjima pravednog i učinkovitog oporezivanja osobnog dohotka, tj. oporezivanjem rada, ulogom porezne politike u borbi protiv dohodovne nejednakosti, učinkom inflacije, poreznim nadmetanjem u okviru sustava poreza na dohodak i dr.  

Summary:

At the beginning of July 2023, the Commission of the European Union published the regular Annual Report on Taxation (Annual Report on Taxation 2023), which contains an overview of current tax policies in the European Union. The report is publicly available on the Commission's official website; it is available exclusively in English. It is divided into several chapters that deal with different tax issues. The following is a somewhat shortened and adapted translation of the part of the Report that deals with issues of fair and efficient taxation of personal income, i.e. labour taxation, the role of tax policy in the fight against income inequality, the effect of inflation, tax competition within the income tax system, etc.

Ključne riječi: porezi, oporezivanje rada, inflacija 

Preveo, skratio i prilagodio: prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dipl. iur.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

RADNO PRAVO 2/2024

UDK: 336.22: 331.2