Časopis Radno PRAVO - Broj: 12/23 (Prosinac 2023.)

Tema broja:

Osobno uvjetovani otkaz

Darko Milković, dipl. iur.

U članku se iznose zakonske pretpostavke za osobno uvjetovani otkaz, navode se neopravdani razlozi za osobno uvjetovani otkaz prema sudskoj praksi, te kriteriji razlikovanja osobno uvjetovanog otkaza od otkaza zbog skrivljenog ponašanja. Također, autor navodi i brojne slučajeve iz sudske prakse. 

Sažetak:

Člankom 115. stavak 1. točka 2. Zakona o radu propisano je da poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok ako za to ima opravdan razlog u slučaju ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti (osobno uvjetovani otkaz). Iz navedenog proizlazi da Zakon o radu za ovu vrstu otkaza predviđa dvije pretpostavke koje moraju biti kumulativno ispunjene: da radnik ne može uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa, te da uzrok neizvršavanja obveza jesu trajne osobine ili sposobnost radnika.

Summary:
Article 115, paragraph 1, point 2 of the Labour Act stipulates that the employer may cancel the employment contract with a prescribed or agreed notice period if he has a justified reason for doing so in the event that the employee is unable to properly perform his/her obligations from the employment relationship due to certain permanent traits or abilities (personally conditioned dismissal). The Labour Act for this type of dismissal foresees two assumptions that must be cumulatively fulfilled: that the employee cannot properly fulfill his obligations from the employment relationship, and that the cause of non-fulfillment of obligations is the permanent characteristics or ability of the employee.

Ključne riječi: osobno uvjetovani otkaz, razlozi, sudska praksa

Darko Milković, dipl. iur.
sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske

RADNO PRAVO 12/2023

UDK: 349.22

 

Pretplata
Časopis Radno PRAVO broj: 12/23 - ostali članci

Krešimir Rožman, mag. iur.

Pitanje obveze ugovaranja i isplate naknade troškova u slučaju rada od kuće

U članku autor obrađuje pitanje obveze ugovaranja i isplate naknade troškova u slučaju rada od kuće, i to troškova za korištenje radnikovih sredstava za rad, odnosno naknadi troškova nastalih zbog obavljanja rada od kuće. Analiziraju se razlozi zašto se ovi troškovi moraju ugovoriti i plaćati. 

Sažetak: 
Prema članku 17.a st. 1. t. 3. i 4. Zakona o radu ugovor o radu za rad od kuće  sklopljen u pisanom obliku odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu na izdvojenom mjestu, osim podataka iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, mora sadržavati i dodatne podatke o sredstvima rada za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati, odnosno uporabi vlastitih sredstava rada radnika, ako ih koristi te naknadi troškova u vezi s tim, te naknadi troškova nastalih zbog obavljanja posla, koje je poslodavac dužan naknaditi radniku ako je rad ugovoren kao stalan ili kada razdoblje rada tijekom jednog kalendarskog mjeseca traje duže od sedam radnih dana. S obzirom na ovakvo zakonsko određenje u ugovoru o radu za rad od kuće mora se staviti naknada troškova koju je poslodavac dužan plaćati. 

Summary:

According to Article 17.a paragraph 1. t. 3 and 4 of the Labour Act, an employment contract for working from home concluded in written form, i.e. a certificate of a concluded employment contract at a separate location, in addition to the information from Article 15, paragraph 1 of this Act, must also contain additional information on the means of work for the performance of work that the employer is obliged to acquire, install and maintain, i.e. the use of the worker's own means of work, if he uses them, and the reimbursement of related expenses, as well as the reimbursement of expenses incurred due to the performance of the work, which the employer is obligated to reimburse the employee if the work is contracted as permanent or when the period of work during one calendar month lasts longer than seven working days. In view of this legal provision, the employment contract for working from home must include the compensation that the employer is obliged to pay.

Ključne riječi: rad od kuće, rad na daljinu, troškovi, obveza plaćanja

Krešimir Rožman, mag. iur.

„Radno PRAVO“

RADNO PRAVO 12/2023

UDK: 331.102: 004

Hrvoje Orešić, mag. iur.

Dostava u radnim odnosima elektroničkim putem - neka sporna pitanja

U članku se analiziraju mogućnosti dostave elektroničkim putem u radnim odnosima. Polazi se od određenja instituta dostave prema Zakonu o radu, iznose se kriteriji za upotrebu elektroničke dostave u skladu s Direktivom 2019/1152 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji, te se prikazuje nekoliko praktičnih primjera dostave elektroničkim putem (dostava otkaza ugovora o radu, dostava obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, te dostava pravilnika o radu).

Sažetak:
S obzirom na sve veću upotrebu digitalnih komunikacijskih alata, prema uvodnoj odredbi Direktive 2019/1152 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji, informacije koje se dostavljaju u pisanom obliku mogu se dostaviti u elektroničkom obliku (toč. 24). Nadalje, članak 3. Direktive određuje da poslodavac svakom radniku potrebne informacije daje u pisanom obliku. Dakle, prema navedenom članku informacije će dobiti svaki radnik, odnosno svaki radnik ih mora dobiti pojedinačno. Alternativno, informacije se mogu dostaviti i u elektroničkom obliku, i to ispunjavanjem tri kumulativna kriterija: da su elektroničke informacije dostupne radniku, da ih radnik može pohraniti i ispisati, te da poslodavac može zadržati dokaz o prijenosu ili primanju tako dostavljenih informacija.

Summary:
In view of the increasing use of digital communication tools, according to the introductory provision of Directive 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of June 20, 2019 on transparent and predictable working conditions in the European Union, information submitted in written form may be submitted in electronic form. Furthermore, article 3 of the Directive stipulates that the employer shall provide each worker with the information required in writing. Therefore, according to the mentioned article, each worker will receive the information individually. Alternatively, the information can be submitted in electronic form, by fulfilling three cumulative criteria: that the electronic information is available to the worker, that the worker can store and print it, and that the employer retains proof of transmission or receipt of the information thus submitted.

Ključne riječi: dostava, elektronički oblik, radni odnosi, kriteriji

Hrvoje Orešić, mag. iur.
„Radno PRAVO“

RADNO PRAVO 12/2023

UDK: 349.2: 004

prof. dr. sc. Vatroslav Zovko, dipl. oec.

Porezne promjene u 2024. godini - aspekt radno materijalnih prava zaposlenika

Od 01. siječnja na snagu stupaju izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima kojima se nastoji smanjiti porezno opterećenje. Prikaz navedenih izmjena donosimo u nastavku.

Sažetak:
U skladu s izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Ministarstvo financija donijelo je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak. Odredbama čl. 6. st. 1. određeni su novi neoporezivi iznosi za fizičke osobe koje ostvaruju drugi dohodak iz članka 39. Zakona o porezu na dohodak, a koji se odnose na stipendije učenicima, studentima te nagrade sportašima. Također su u čl. 7. st. 2. promijenjeni i neoporezivi iznosi po osnovi nesamostalnog rada što ih poslodavac može isplatiti radnicima.

Summary:
In accordance with the amendments to the Act on Income Tax, the Ministry of Finance adopted the Ordinance on Amendments to the Ordinance on Income Tax. By the provisions of Art. 6, paragraph 1, new non-taxable amounts are determined for natural persons who earn other income from Article 39 of the Income Tax Act, which refer to scholarships for students and awards for athletes. There are also changes in Art. 7. paragraph 2. regarding non-taxable amounts on the basis of non-independent work that the employer can pay to the workers.

Ključne riječi: porezi, doprinosi, dohodak

prof. dr. sc. Vatroslav Zovko, dipl. oec.
Stalni sudski vještak za financije, javne financije, računovodstvo, poreze i informatiku

RADNO PRAVO 12/2023

UDK: 334.11

prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dipl. iur.

Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi (stanje 31.12.2022.)

Njemačko Ministarstvo financija na svojim mrežnim stranicama objavilo je publikaciju pod naslovom „Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi 2022.“ (Die wichtigsten Steuern im Internationalen Vergleich 2022) (izdanje kolovoz 2023., pravno stanje na datum 31. prosinca 2022.). U nastavku se za naše čitatelje daje prilagođeni prijevod spomenute publikacije s najznačajnijim tabličnim podatcima. Objava je dozvoljena uz navođenje izvora.

Sažetak:
Novo izdanje publikacije „Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi“ treba poslužiti, prije svega, kao informacijska osnova za poreznu i fiskalnopolitičku diskusiju. Njemačko gospodarstvo, kratkoročno gledano, kao posljedica napada Rusije na Ukrajinu, porasta cijena energije visoke stope inflacije i rastućih kamatnih stopa nalazi se u nesigurnoj situaciji. Srednjoročno gledano, od naročitog su značaja demografske i tehnološke promjene, prijeteće klimatske promjene i geoekonomski izazovi. U takvom izazovnom okruženju nameće se potreba financijske politike koja će biti okrenuta budućnosti i trajnom rastu i modernizaciji i transformaciji gospodarstva, bez da pritom dovede do dodatne inflacije. U tom smislu, potrebno je poboljšati okvirne uvjete poslovanja poduzeća, potaknuti inovacije, modernizirati javnu upravu, ubrzati postupke i mobilizirati privatne investicije.

Summary:
The new edition of the publication "The most significant taxes in an international comparison" should serve, first of all, as an informational basis for tax and fiscal policy discussions. In the short term, as a result of Russia's attack on Ukraine, rising energy prices, high inflation and rising interest rates, the German economy is in a precarious situation. In the medium term, demographic and technological changes, threatening climate changes and geo-economic challenges are of particular importance. In such a challenging environment, there is a need for a financial policy that will be oriented towards the future and permanent growth and modernization and transformation of the economy, without leading to additional inflation. In this sense, it is necessary to improve the framework conditions for business operations, encourage innovation, modernize public administration, speed up procedures and mobilize private investments.

Ključne riječi: porezi, međunarodna usporedba, porezna politika

Preveo i prilagodio: prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dipl. iur.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

RADNO PRAVO 12/2023

UDK: 336.22 (100)

Tatjana Martinović, dipl. iur.

Novine u Zakonu o ustanovama, Zakonu o udrugama i Zakonu o zakladama

Od 1. siječnja 2023. na snazi su značajne izmjene i dopune Zakona o ustanovama, izmjene i dopune Zakona o udrugama, te izmjene i dopune Zakona o zadrugama. U članku donosimo kratak pregled navedenih izmjena.

Sažetak: 
U Zakonu o  ustanovama, Zakonu o udrugama i Zakonu o  zakladama od 1. siječnja 2023. godine implementiran je Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma od 12. svibnja 2022. godine kojim je Vlada Republike Hrvatske utvrdila ključne mjere i aktivnosti usmjerene na jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Summary: 
In the Law on Institutions, the Law on Associations and the Law on Foundations from January 1, 2023, the Conclusion on the Acceptance of the Action Plan for Strengthening the Effectiveness of the Croatian System for Preventing Money Laundering and Terrorism Financing from May 12, 2022, by which the Government of the Republic of Croatia established key measures and activities aimed at strengthening the Croatian system of preventing money laundering and terrorist financing.

Ključne riječi: uvjeti za imenovanje ravnatelja; zapreke po članku 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, kaznena djela za pranje novca i financiranje terorizma; osnivanje udruge, strane udruge, osobe ovlaštenu za zastupanje udruge; zapreka za osobu ovlaštenu za zastupanje zaklade i strane zaklade 

Tatjana Martinović, dipl. iur.  
Predstojnica Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora

RADNO PRAVO 12/2023

UDK: 061 (094.5)

Alan Vajda, mag. iur.

Međunarodna i privremena zaštita stranih državljana u Republici Hrvatskoj

Navedenim stručnim radom dajemo prikaz uvjeta za odobravanje međunarodne, privremene i supsidijarne zaštite stranaca u Republici Hrvatskoj prema odredbama Zakona o međunarodnoj zaštiti i privremenoj zaštiti (Narodne novine, broj 70/2015, 127/2017 i 33/2023).

Sažetak:
Područje međunarodne i privremene zaštite u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine, broj 70/2015, 127/2017 i 33/2023), koji je u primjeni od 2. srpnja 2015. godine, a čije su prve izmijene stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine a zadnje 1. travnja 2023. godine. Kako većina podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj ne posjeduje identifikacijske isprave što proširuje mogućnost zlouporabe sustava i postupka međunarodne zaštite te predstavlja izazov učinkovitosti postupka međunarodne zaštite, bilo je nužno predvidjeti i zakonski propisati kako nove procese i načine utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva i njegove države podrijetla tako i predvidjeti pravnu osnovu za digitalizaciju poslovnih procesa.

Summary:
The field of international and temporary protection in the Republic of Croatia is regulated by the Act on International and Temporary Protection (Official Gazette, No. 70/2015, 127/2017 and 33/2023), which has been in force since July 2, 2015, and whose first amendments entered into force on January 1, 2018, and the latest on April 1, 2023. Since the majority of applicants for international protection in the Republic of Croatia do not have identification documents, which increases the possibility of abuse of the international protection system and procedure and represents a challenge to the effectiveness of the international protection procedure, it was necessary to foresee and legislate new processes and ways of determining the identity of the applicant and his country of origin and provide a legal basis for the digitization of business processes.

Ključne riječi: međunarodna i privremena zaštita, privremene zaštita učenika, azil

Alan Vajda, mag. iur.

RADNO PRAVO 12/2023

UDK: 341.43 (497.5)