Časopis Radno PRAVO - Broj: 07/21 (Srpanj 2021.)

Tema broja:

Prekovremeni rad u slučaju rada od kuće

dr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.

Prekovremeni rad kao izuzetak od uobičajenog punog radnog vremena radnika treba promotriti u okolnostima opće zdravstvene krize uzrokovane epidemijom zarazne bolesti, radi utvrđenja ograničenja i opcija kada je poslodavcu dopušteno inzistirati na takvoj iznimci od radnika koji radi od kuće.

Sažetak:

Razne promjene u organizaciji radnog vremena uzrokovane zdravstvenom krizom zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19, rezultirale su između ostaloga kreiranjem problema zahtijevanja i odrađivanja prekovremenog rada u situaciji kada radnik radi od kuće.

Poslodavac može odrediti mjesto rada radniku te, u načelu, opseg ili količinu posla kojeg treba obaviti, što znači potpunu organizaciju procesa rada ovisno o vlastitom nahođenju. Dosljedna realizacija temeljnih prava iz radnog odnosa poslodavca upitna je u slučaju rada od kuće radnika.

Autor u ovom radu prikazuje normativno uređenje instituta prekovremenog rada u hrvatskom radnom zakonodavstvu u specifičnim okolnostima zdravstvene krize koja uvjetuje poslodavcima izvršavanje posebnih obveza radi zaštite zdravlja radnika i to ne samo na radu i tijekom rada, nego u svakodnevnom životu.

Zaključno se ukazuje na potrebu postizanja dogovora radnika i poslodavca o eventualnom prekovremenom radu tijekom rada od kuće, uključivanje predstavnika radnika u rješavanje otvorenih pitanja i obvezu ugovaranja mogućnosti prekovremenog rada, beziznimno.

Summary:

Various changes in the organization of working hours caused by the health crisis due to the epidemic of COVID-19, have resulted, among other things, in creating problems of demanding and working overtime in the case of a home work.

The employer can determine the place of work for the employee and, in principle, the scope or amount of working hours, which means the complete organization of the work process depending on their own discretion. Consistent realization of that fundamental employer's rights is questionable in the case of work from the employee's home.

In this paper author presents the normative regulation of the institute of overtime work in Croatian labor legislation due the specific circumstances of the health crisis which requires employers to perform special obligations to protect workers' health, not only at work and during worktime, but in everyday life.

For conclusion, it's pointed out the need to reach an agreement between the employee and the employer on possible overtime work during home work, the involvement of workers' representatives in resolving open issues and the obligation to negotiate, without exception, the possibility of overtime.

Ključne riječi: prekovremeni rad, rad na izdvojenom mjestu rada, rad od kuće

dr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.
općinski državni odvjetnik u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici

RADNO PRAVO 7-8/2021

UDK: 331.102: 331.31

Pretplata
Časopis Radno PRAVO broj: 07/21 - ostali članci

Hrvoje Orešić, mag. iur.

Neoporezive isplate radniku vezane uz godišnji odmor ? Hrvatska turistička kartica i regres

Članak obrađuje neoporezive isplate radniku vezane uz godišnji odmor – naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam i regres, s poreznog i s pravnog aspekta. 


Sažetak:
Pravilnikom o porezu na dohodak predviđene su dvije vrste neoporezivih isplata koje su vezane uz godišnji odmor - prigodna nagrada (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.), do 3.000 kuna godišnje, te naknada za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam, do 2.500 kuna godišnje, koja se koristi putem Hrvatske turističke kartice. Dok je regres već godinama udomaćeno i u praksi vrlo često korišteno pravo, regulirano kolektivnim ugovorima i pravilnicima o radu, a i bez toga primanje koje poslodavci često isplaćuju radnicima samo temeljem svoje odluke, naknada za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika novo je pravo uvedeno prošle godine koje se malo koristi, i to gotovo isključivo temeljem dobrovoljne odluke poslodavaca, bez da je ugovoreno kolektivnim ugovorima i sl. 

Summary:

The Ordinance on Income Tax provides for two types of non-taxable payments related to annual leave: occasional reward (Christmas bonus, holiday bonus, etc.), up to HRK 3,000 per year, and compensation for covering the costs of catering, tourist and other holiday services to workers, according to the regulations of the Ministry of Tourism and Sport, up to HRK 2,500 per year, which is used through the Croatian Tourist Card.

Ključne riječi: naknada, Hrvatska turistička kartica, regres, neoporeziva isplata

Hrvoje Orešić, mag. iur.
"Radno PRAVO"

RADNO PRAVO 7-8/2021

UDK: 339.2: 372.5

Krešimir Rožman, mag. iur.

Izbor ravnatelja zdravstvenih ustanova s analizom jednog konkretnog natječaja

U članku autor daje prikaz postupka izbora ravnatelja zdravstvenih ustanova sukladno Zakonu o ustanovama i Zakona o zdravstvenoj zaštiti i analizira jedan konkretan natječaj te problematizira zakonsku usklađenost toga natječaja. 

Sažetak:
Postupak izbora ravnatelja javnih ustanova propisan je generalno Zakonom o ustanovama (Narodne novine  76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), člancima 39. do 45. U djelatnosti zdravstva specifičnosti odnosno neke detalje u vezi izbora propisuje Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18, 125/19, 147/20), ali je najveći dio postupka reguliran Zakonom o ustanovama. Uvjeti za ravnatelja zdravstvene ustanove određene su člankom 85. st. 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, na način da ravnatelj mora imati završen sveučilišni studij (bilo kojeg područja) te pet godina radnog iskustva u struci, a statutom ustanove mogu se odrediti i drugi uvjeti. Međutim, unošenje u statut drugih uvjeta ne znači da se statutom mogu izmijeniti odnosno derogirati uvjeti iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti. 

Summary:

The procedure for the election of principals of public institutions is generally prescribed by the Act on Institutions (Official Gazette 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), articles 39-45. In the field of health care, specifics or some details regarding elections are prescribed by the Healthcare Act (Official Gazette 100/18, 125/19, 147/20), but most of the procedure is regulated by the Act on Institutions. The conditions for the principal of a healthcare institution are determined by Article 85, paragraph 6 of the Healthcare Act, in such a way that the principal must have completed university studies (in any field) and five years of work experience in the profession, and other conditions may be determined by the institution's statute. However, the inclusion of other conditions in the statute does not mean that the statute can change or derogate from the conditions prescribed by Healthcare Act.

Ključne riječi: imenovanje ravnatelja, zdravstvena ustanova, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

Krešimir Rožman, mag. iur.
„Radno PRAVO“

RADNO PRAVO 7-8/2021

UDK: 354.53

doc. dr. sc. Dragan Zlatović, prof. v. š.

Posebnosti radnog statusa zaposlenih u javnim ustanovama - obrazovanje odraslih, strukovno obrazovanje i visoko obrazovanje

U drugom dijelu rada nastavljamo s analizom posebnosti radnog statusa zaposlenika u javnim ustanovima, pružajući pregled pravnog uređenja u područjima obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i  visokog obrazovanja, prema općem i  posebnom zakonodavstvu.  

Sažetak:
Odredbom čl. 11. Zakona o ustanovama propisano je kako se pravni status zaposlenih u ustanovama, uvjeti za stupanje u službu i ostala pitanja u svezi s njihovim radom uređuju općim propisima o radu, ako zakonom nije drugačije određeno. Zakonska sintagma „uvjeti za stupanje u službu“ mogla bi sugerirati kako je odnos zaposlenih u javnim ustanovama službenički odnos, međutim neprijeporno je kako se radni odnos u javnim ustanovama zasniva ugovorom o radu a ne aktima o prijemu u službu.

Summary:
The provision of Art. 11 of the Institutions Act stipulates that the legal status of employees in institutions, conditions for entry into service and other issues related to their work are regulated by general labour regulations, unless otherwise provided by law. The legal phrase "conditions for entry into service" could suggest that the relationship of employees in public institutions is relationship between civil servants, but it is indisputable that employment in public institutions is based on an employment contract and not on recruitment of civil servants.

Ključne riječi: obrazovanje odraslih, strukovno obrazovanje, visoko obrazovanje

doc. dr. sc. Dragan Zlatović, prof. v. š.
Pročelnik Upravnog odjela Veleučilišta u Šibeniku

RADNO PRAVO 7-8/2021

UDK: 331.106: 35.08

Petar Vlašić, mag. iur.

Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju - mogućnost rada korisnika obiteljske mirovine

U članku se daje prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, usvojenom u srpnju 2021. godine. Noveliranjem Zakona omogućava se rad s polovicom punog radnog vremena i korisnicima obiteljske mirovine, a također se određuje i pravo svih umirovljenika koji primaju najnižu mirovinu da usprkos radu s polovicom radnog vremena istu u cijelosti zadrže bez umanjenja. 

Sažetak: 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, usvojenom u srpnju 2021. godine, omogućen je rad s polovicom punog radnog vremena i korisnicima obiteljske mirovine, koji to pravo do sada nisu imali, a također se određuje i pravo svim umirovljenicima koji primaju najnižu mirovinu da usprkos rada s polovicom radnog vremena istu u cijelosti zadrže bez ikakvog umanjena. 

Summary:
The Act on Amendments to the Pension Insurance Act, adopted in July 2021, enables part-time work to family pension beneficiaries, who have not had this right so far, and also determines the right of all pensioners who receive the lowest pension to keep it in its entirety without any reduction, despite working part-time.

Ključne riječi: obiteljska mirovina, rad s polovicom radnog vremena, zadržavanje mirovine

Petar Vlašić, mag. iur.

RADNO PRAVO 7-8/2021

UDK: 321.9: 352

mr. sig. Bruno Štajner

Analiza ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj

U ovom članku prikazana je analiza podataka o ozljedama na radu koje su se dogodile na radu u 2020. godini po parametrima koji su sukladni ESAW metodologiji. Prikazani podaci dio su izvješća koje RH ima obvezu dostavljati Europskoj statističkoj organizaciji (EUROSTAT).

Sažetak:
U ovom preglednom članku prikazane su ozljede na radu u Republici Hrvatskoj koje su se dogodile u 2020. godini. Kao izvor podataka, korišteni su podaci o prijavama ozljeda na radu objavljeni na stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Statističku obradu podataka za potrebe Eurostata (Europska statistička organizacija) vrši Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a obrađeni podaci uz komentar autora i Zavoda, prikazani su u ovom članku.

Summary:
This review article presents injuries at workplace in the Republic of Croatia that occurred in 2020. Data on reports of injuries at work published on the website of the Croatian Health Insurance Institute were used as a source. Statistical data processing for the needs of Eurostat (European Statistical Organization) is performed by the Croatian Institute of Public Health, while the processed data with the autor´s comments are presented in this article.

Ključne riječi: ozljede na radu, izvješće, EUROSTAT

mr. sig. Bruno Štajner

RADNO PRAVO 7-8/2021

UDK: 331.46 (497.5)

Vatroslav Subotić, dipl. iur.

109. zasjedanje Međunarodne konferencije rada

U članku se pružaju informacije o 109. zasjedanju Međunarodne konferencije rada koje je održano 20. svibnja te od 3. do 19. lipnja 2021. godine.

Sažetak:
Na Međunarodnoj konferenciji rada održani su izbori za Upravno tijelo te je Republika Hrvatska izabrana kao zamjenski član. Na summitu o svijetu rada raspravljalo se o razarajućem utjecaju COVID-19. Usvojene su rezolucije o globalnom pozivu na oporavak od krize koju je uzrokovao COVID-19, socijalnoj sigurnosti te povratku demokracije i poštivanju temeljnih prava u Mjanmaru. Ukinuto je ili povučeno 29 konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada.

Summary:
At the International Labour Conference, elections for the Governing Body were held and the Republic of Croatia was elected as an alternate member. The destructive impact of COVID-19 was discussed at the World of Work Summit. Resolutions on the global call for recovery from the crisis caused by COVID-19, on social security and on the return of democracy and respect for fundamental rights in Myanmar were adopted. A total of 29 conventions and recommendations of the International Labour Organization have been repealed or withdrawned.

Ključne riječi: Međunarodna konferencija rada, summit, Međunarodna organizacija rada

Vatroslav Subotić, dipl. iur.
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

RADNO PRAVO 7-8/2021

UDK: 331.105.44 (100)

Željko Verunica, dipl. iur.

Izgradnja uspješnog brendiranja poslodavca

Autor u članku istražuje važnost izgradnje uspješnog modela brendiranja poslodavca, te iznosi razloge koji pružaju odgovor na pitanje zašto je to važno činiti. Riječ je o kontinuiranom postupku čija se vrijednost ogleda u rastu i razvoju pojedinog poduzeća. Jednu od osnovnih svrha brendiranja poslodavca nalazimo u sposobnosti razlikovanja tvrtke kao poslodavca među konkurencijom i dodavanjem konkurentske vrijednosti poslovanju. Također se osobito naglašava potreba za strateškim pristupom brendiranju uz naglasak na digitalnu dimenziju.

Sažetak:
Kvalitetno brendiranje poslodavca odraz je uspješnog poslovanja. Brendiranje određuje kako se predstavlja poduzeće u svakom trenutku radnog staža radnika, od njegovog zapošljavanja do umirovljenja, a ponekad čak i nakon toga. Brendiranje također pomaže osobama koje nisu zaposlene u određenom poduzeću shvatiti kako bi to bilo raditi u njemu. Brendiranje omogućuje razlikovanje, odnosno isticanje na konkurentnom tržištu, te omogućuje privlačenje onih osoba s kojima poduzeće dijeli zajedničke vrijednosti. Ujedno omogućuje snažniji odnos sa postojećim radnicima, potiče radnu učinkovitost i doprinosi ostvarenju zadanih ciljeva. 

Summary:
Quality employer branding is a reflection of successful business. Branding determines how a company presents itself at every point in a worker´s life, from his employment to retirement, and sometimes even beyond. Branding also helps people who are not employed in a particular company to understand what it would be like to work in it. Branding enables differentiation and highlighting in a competitive market, and enables attracting those with whom the company shares common values. At the same time, it enables a stronger relationship with existing workers, encourages work efficiency and contributes to the achievement of set goals.

Ključne riječi: brendiranje, marketing, razvoj poslovanja

Željko Verunica, dipl. iur.

RADNO PRAVO 7-8/2021

UDK: 659: 338