Časopis Radno PRAVO - Broj: 03/21 (Ožujak 2021.)

Tema broja:

Novo pravo intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj i promjene u regulaciji prava na intelektualnim tvorevinama stvorenim u radnom odnosu

doc. dr. sc. Dragan Zlatović, prof. v. š.

U članku se analiziraju promjene u regulaciji prava na intelektualim tvorevinama stvorenim u radnom odnosu, sukladno Prijedlogu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, čiji Nacrt je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici od 12.11.2020., te je u prvom čitanju u Hrvatskom saboru

Sažetak:

Uočene manjkavosti u regulaciji i problemi u praksi rezultirali su novim rješenjima sadržanim u nizu novih zakona u području prava industrijskog vlasništva i u Prijedlogu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima iz 2020., koji je u zakonodavnoj proceduri. Ovim propisima željelo se  u naš autorskopravni sustav kao i u cjelokupno pravo intelektualnog vlasništva i radno pravo unijeti nova rješenja, koja bitno mijenjaju pozicije titulara na iskorištavanje autorskih djela nastalih u radnom odnosu, kako onom klasičnom temeljem ugovora o radu, tako i u onom posebnom službeničkom, te u radnom odnosu na visokoškolskim institucijama i u znanstvenim institutima.

Summary:

Some regulatory shortcomings and problems in practice have resulted in new solutions contained in a number of new acts in the field of industrial property rights and in the Proposal of the Act on Copyright and Related Rights, which is in the legislative procedure. These regulations were intended to introduce new solutions into our copyright system as well as into the entire intellectual property law and labour law, which significantly change the positions of the titular on the use of copyrighted works created both in the classical basis of employment by employment contracts and in employment at higher education institutions and in scientific institutes.

Ključne riječi: intelektualno vlasništvo, autorsko pravo, izumi, inovacije

doc. dr. sc. Dragan Zlatović, prof. v. š.
Veleučilište u Šibeniku

RADNO PRAVO 3/2021

UDK: 347.77 (497.5)

Pretplata
Časopis Radno PRAVO broj: 03/21 - ostali članci

Krešimir Rožman, mag. iur.

Radnici s posebnim pravima ili prednostima odnosno zaštićene kategorije radnika

Članak obrađuje pitanja radnika s posebnim pravima ili prednostima odnosno zaštićene kategorije radnika, koja su propisana Zakonom o radu ali i nekim posebnim zakonima.

Sažetak:  

Zakon o radu poznaje niz kategorija radnika koji uživaju neku posebnu zaštitu odnosno neka posebna prava koja su različita tj. povoljnija od prava koja imaju ostali radnici, bilo da se radi o dodatnoj zaštiti od otkaza, bilo nekih pogodnosti kod određivanja radnog vremena i drugo. Isto tako, i neki posebni zakoni određuju neka dodatna prava ili zaštitu za određene kategorije radnika, ili prednosti pri zapošljavanju. Osim toga, dodatna odnosno posebna zaštita ponegdje se ugovara kolektivnim ugovorom, a može se urediti i pravilnikom o radu. Dakle, postoje kategorije radnika koje u radnim odnosima uživaju neku dodatnu zaštitu ili imaju neka dodatna prava, koja nisu opća za sve i koja ne pripadaju svim radnicima.

Summary:

The Labour Act recognizes a number of categories of workers who enjoy some special protection or some special rights that are different (more favorable) than the rights of other workers, whether it is additional protection against dismissal or some benefits in determining working hours. Some special acts provide additional rights or protections for certain categories of workers. Additional or special protection is sometimes contracted in a collective agreement, and can also be regulated by ordinances. Thus, there are categories of workers who enjoy some additional protection in employment or have some additional rights which don´t belong to all workers.

Ključne riječi: prednosti pri zapošljavanju, zabrana otkaza, otkaz uz suglasnost, pravo povrata na rad

Krešimir Rožman, mag. iur.
„Radno PRAVO“

RADNO PRAVO 3/2021

UDK: 349.23: 331

mr. sc. Iris Gović Penić, dipl. iur.

Pravo na podnošenje revizije u sporovima za zaštitu od uznemiravanja i mobinga

U članku se analizira pravo na podnošenje revizije u sporovima za zaštitu od uznemiravanja i mobinga. Autorica iznosi trenutno zakonsko uređenje revizije u antidiskriminacijskim sporovima, vrste tužbi u sporu u povodu zaštite od diskriminacije prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije i prema Zakonu o ravnopravnosti spolova, relevantne odredbe Zakona o parničnom postupuku o reviziji bez dopuštenja te o reviziji u sporovima za zaštitu od mobinga.

Sažetak:

Stranke u sporu u povodu tužbi za zaštitu od diskriminacije mogu podnijeti reviziju protiv presude donesene u drugom stupnju, bez dopuštenja Vrhovnog suda RH.  Tužbe za zaštitu od diskriminacije su u pravilu tužbe po Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti spolova. U sporovima za zaštitu od mobinga, kada zabranjeni temelj diskriminacije ne postoji, revizija se može podnijeti samo ako je ona dopuštena odlukom Vrhovnog suda RH.

Summary:

The parties to a dispute concerning lawsuits for protection against discrimination may file a revision against the judgment enacted in the second instance, without the permission of the Supreme Court of the Republic of Croatia. Usually, lawsuits for protection against discrimination are lawsuits under the Anti-Discrimination Act and the Gender Equality Act. In judicial disputes for protection against mobbing, when the prohibited basis of discrimination does not exist, revision can be submitted only if it is allowed by a decision of the Supreme Court of the Republic of Croatia.

Ključne riječi: revizija, zaštita od diskriminacije, zaštita od mobinga

mr. sc. Iris Gović Penić, dipl. iur.
Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

RADNO PRAVO 3/2021

UDK: 349.2: 331.44

doc. dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur.

Dijagnostičke pretrage u inozemstvu na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja ? implikacije slanja materijala bez propisanog akta o upućivanju (primjer iz upravnosudske prakse)

Ovaj rad posvećen je slučaju iz prakse, koji daje odgovor na načelno pitanje može li na teret osigurane osobe ići okolnost da je pretraga u inozemstvu obavljena bez propisanoga prethodnog odobrenja propustom tuzemne zdravstvene ustanove.

Sažetak:

Analizirano je pitanje iz upravne i sudske prakse, može li se uskrata podmirenja inozemnog tretmana na teret sredstava hrvatskoga obveznog zdravstvenog osiguranja, propisom vezana uz propust osigurane osobe, protegnuti na zbiljsku situaciju u kojoj je riječ isključivo o propustu domaće zdravstvene ustanove.

Summary:

This article analyzes the question from administrative and court practice, whether the denial of payment of foreign treatment at the expense of Croatian compulsory health insurance (a regulation related to the omission of the insured person) can be extended to a real situation where it is entirely the omission of a domestic health institution.

Ključne riječi: liječenje i dijagnostičke pretrage u inozemstvu, obvezno zdravstveno osiguranje, osigurana osoba, argument zdravog razuma

doc. dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur.
Upravni sud u Rijeci, sudac i predsjednik suda, vanjski suradnik pravnih fakulteta u Rijeci i Zagrebu

RADNO PRAVO 3/2021

UDK: 368.9: 331

Željko Verunica, dipl. iur.

Prednosti i nedostaci timskog rada u kontekstu upravljanja ljudskim resursima

Autor u članku razmatra prednosti i nedostatke timskog rada, s posebnim osvrtom na analizu vrsta timova i vrednovanja učinkovitosti timova. Također, u članku se iznose preporuke za kvalitetnu organizaciju timova, kao i pregled bitnih odrednica sve popularnijih virtualnih timova koji su s pojavom epidemije bolesti COVID-19 osobito dobili na značaju.

Sažetak:

Timovi su skupine ljudi organizirani na način da se njihova znanja i vještine međusobno nadopunjuju. Timovi su povezani zajedničkim ciljem i smatraju se odgovornima za postizanje tog cilja. Njihova učinkovitost ogleda se u uspješnosti postizanja ciljeva povezanih sa dodijeljenim zadacima. Zajednički ciljevi u pravilu mogu biti ostvareni samo kroz zajednički rad i udruživanje iskustva i stručnosti.

Summary:

Teams are groups of people organized in such a way that their knowledge and skills complement each other. Teams are linked by a common goal and are considered responsible for achieving that goal. Their effectiveness is reflected in the success of achieving the goals associated with the assigned tasks. Common goals can usually be achieved only through teamwork and combining experience and expertise.

Ključne riječi: timski rad, učinkovitost, organizacija rada

Željko Verunica, dipl. iur.

RADNO PRAVO 3/2021

UDK: 368.9: 331

prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dipl. iur.

Poteškoće pri provođenju održive mirovinske reforme (Njemačka)

Znanstveno vijeće (sastavljeno od sveučilišnih profesora) koje djeluje pri njemačkom Ministarstvu financija redovito objavljuje znanstvene studije koje se bave raznim pitanjima javnih financija. Navedene studije na njemačkom jeziku javno su objavljene na službenim internetskim stranicama i kao takve dostupne javnosti uz obvezu navođenja izvora. Nedavno je objavljena i studija („Der schwierige Weg zu nachhaltigen Rentenreformen“) koja se bavi pitanjima moguće reforme mirovinskog sustava u Njemačkoj koji se pretežno zasniva na sustavu međugeneracijske solidarnosti, kao što je to slučaj u većini država EU, pa tako i Hrvatskoj. Zato se problemi koji studija identificira za njemački mirovinski sustav, kao i moguća rješenja koja predlaže mogu, uz nužne preinake, dijelom primijeniti i na hrvatski mirovinski sustav. U tom smislu, u nastavku se pruža na uvid javnosti prijevod navedene studije na njemačkom jeziku.

Sažetak:

Reforma zakonskog mirovinskog osiguranja za cilj bi trebala imati što je moguće većem udjelu osiguranika zakonskog mirovinskog osiguranja (u vezi s drugim sustavima privatnog starosnog zbrinjavanja) omogućiti primjerenu sigurnost za slučaj starosti. Ključnim se za mogućnost osiguranja takvog očekivanja u budućnosti smatra proširenje redovnog razdoblja uplate doprinosa i povećanje redovne starosne dobi; time dio očekivanog porasta životnog vijeka ulazi u razdoblje uplate doprinosa. U ovom radu izložene su reforme koje se čine prikladnim; takvo prilagođavanje zakonskog mirovinskog osiguranja protivno je kratkoročnim populističkim političkim intervencijama. U pogledu političkih poteškoća prilikom diskrecijskog provođenja dobi nužne za umirovljenje na raspolaganju naročito stoji učestalo povezivanje dobi nužne za ostvarivanje mirovine s očekivanim produljenjem životnog vijeka.

Summary:

The reform of statutory pension insurance should aim at providing as large as possible share of statutory pension insured individuals (in relation to other private old-age care schemes) to provide adequate security for older people. Extending the regular contribution period and increasing the regular age are considered most important to meet such expectations in the future; thus part of the expected increase in life expectancy enters the contribution payment period.

Ključne riječi: mirovinski sustav, financiranje, reforma

Preveo, skratio i prilagodio: prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dipl. iur.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

RADNO PRAVO 3/2021

UDK: 364.35 (430)

Alan Vajda, mag. iur.

Prikaz novog Zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni

Navedenim tekstom pružamo skraćeni prikaz Zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni koji je objavljen u Narodnim novinama broj 128/2020, s time da se isti primjenjuje počevši od 1. siječnja 2021. godine.

Sažetak:

Sloboda pružanja usluga, sloboda kretanja radnika i sloboda poslovnog nastana predstavljaju temeljna načela unutarnjeg jedinstvenog tržišta Europske unije koja su ugrađena u Ugovor o funkcioniranju Europske unije (skraćeno: UFEU). Naime, gospodarskim subjektima s poslovnim nastanom u Europskoj uniji omogućeno je da u drugim državama članicama mogu slobodno pružati usluge te zbog izvršenja usluga upućivati svoje radnike na rad na određeno vrijeme na teritorij druge države članice Europske unije, odnosno Europskoga gospodarskoga prostora. Stoga, ukidanje prepreka za slobodno pružanje usluga na temeljima poštenoga tržišnoga natjecanja, uz istovremeno osiguravanje odgovarajuće razine zaštite prava radnika, predstavlja trajni cilj Europske unije.

Summary:
Freedom to provide services, freedom of movement for workers and freedom of establishment are fundamental principles of the European Union's internal single market implemented in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Namely, economic entities established in the European Union are allowed to freely provide services in other Member States and to send their workers to work for a certain period of time in the territory of another EU Member State, i.e. the European Economic Area. Therefore, the removal of obstacles to the free provision of services on the basis of fair competition, while ensuring an adequate level of protection of workers' rights, is a long-term goal of the European Union.

Ključne riječi: upućivanje radnika, slobodno pružanje usluga, sloboda kretanja radnika

Alan Vajda, mag. iur.

RADNO PRAVO 3/2021

UDK: 331.5 (4:497.5)