Časopis Radno PRAVO - Broj: 05/18 (Svibanj 2018.)

Časopis Radno PRAVO broj: 05/18 - ostali članci

Tatjana Drageljević, mag. iur.; Doc. dr. sc. Vanja Smokvina, dipl. iur.

Posebnost štrajka s aspekta sudske prakse

U radu se govori o pravnom okviru i sudskoj praksi koja uređuje institut štrajka u RH i EU.

Sažetak:

U radu autori daju pregled štrajka kao važne industrijske akcije radnika odnosno njihovih udruga - sindikata kroz nacionalni zakonodavni okvir te pravni okvir EU-a s osobitim naglaskom na sudsku praksu. Analiziraju se odluke Europskog suda u Luksemburgu, Vrhovnog suda RH te Ustavnog suda RH.

Summary:

In the paper the authors give an overview of strike as a very important industrial action of workers, or to be more precise of their representatives – trade unions frpm the prospective of the national legal framework and the EU legal faework with special emphasis on case-law. There will be anylized the case law of the Court of Justice of the EU, the Supreme Court of the Republic of Croatia and the Constitutional Court of the Republic of Croatia.

Ključne riječi: štrajk, pravni okvir, sudska praksa

Tatjana Drageljević, mag. iur.
Doc. dr. sc. Vanja Smokvina, dipl. iur.
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

RADNO PRAVO 5/2018

UDK: 331.109.32

Bernard Iljazović, dipl. iur.

Novine u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju osoba s invaliditetom

S obzirom na nedavne izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, donosimo članak u kojem analiziramo sadržaj novih zakonskih rješenja.

Sažetak:

U uvjetima nestabilnog tržišta rada, na kojem je prisutna visoka stopa nezaposlenosti, pravi izazov predstavlja kako uključiti u takvim okolnostima, odnosno osposobiti i zaposliti osobe s invaliditetom na tržištu rada. S ciljem stimuliranja poslodavaca za zapošljavanjem istih propisuju se određene porezne olakšice, ali i plaćanje novčanih naknada u slučaju ne pridržavanja zakonskih odredbi. Stoga kako bi se poboljšao i unaprijedio radni status osoba s invaliditetom nužno je bilo izmijeniti zakonske norme u tom segmentu.

Summary:

In the unstable labour market, where a high unemployment rate is present, the real challenge is to train and employ people with disabilities or, in other words, to include people with disabilities into the labour market. In order to stimulate employers to employ them, certain tax reliefs are imposed, as are cash fines in the event of non-compliance with legal provisions. Therefore, in order to improve the working status of people with disabilities, it was necessary to change the legal norms in this segment.

Ključne riječi: osobe s invaliditetom, profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje, novčana naknada, centri za profesionalnu rehabilitaciju

Bernard Iljazović, dipl. iur.

RADNO PRAVO 5/2018

UDK: 331.5-056.26

dr. sc. Dragan Zlatović, prof. v. š.

Načela djelovanja udruga radnika i poslodavaca u hrvatskom pravu

U članku se razmatraju načela po kojima djeluju udruge radnika i poslodavaca u hrvatskom pravu, s obzirom da ista predstavljaju temeljne smjernice u uređivanju određenog pravnog područja.

SAŽETAK:

Načela u pravu predstavljaju temeljne smjernice u uređivanju određenog pravnog područja. Temeljna načela tako determiniraju i karakter udruga kao oblika društava. Ista načela, koja smo u ovom radu raspravili u kontekstu novog Zakon o radu i Zakona o udrugama, predstavljaju postulate za razradu zakonskih rješenja statusa, organizacije i djelovanja udruga u području rada. Iako su ova načela ponekad međusobno limitirajuća, ona ipak predstavljaju zaokruženi broj temeljnih direktiva neophodnih za cjelovito razumijevanje pravnog položaja i djelovanja udruga općenito u našem pravnom sustavu, pa tako i u kontekstu radnog prava.

Summary:

Legal principles are the basic guidelines for regulating a particular legal area. Fundamental principles thus also determine the character of associations as forms of company. The same principles discussed in this paper in the context of the new Labour Act and the Associations Act represent the postulates for the elaboration of legal solutions to the status, organization and activities of associations in the field of work. Although these principles are sometimes mutually limiting, they still represent a comprehensive set of basic directives necessary for a full understanding of the legal position and activities of the NGOs in general in our legal system, including in the context of labour law.

Ključne riječi: udruge radnika i poslodavaca, pravna načela, socijalni dijalog

dr. sc. Dragan Zlatović, prof. v. š.
pročelnik Upravnog odjela, Veleučilište u Šibeniku

RADNO PRAVO 5/2018

UDK: 331:061.2

 

mr. sc. Iris Gović Penić, dipl. iur.

Troškovi prijevoza prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

U članku se razmatraju troškovi prijevoza prema novom Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, s osvrtom na tumačenja Povjerenstva za tumačenje TKU-a dana u tom kontekstu.

Sažetak:

Novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama objavljen je u Narodnim novinama br. 128/17. od 21. 12. 2017. Temeljni kolektivni ugovor se primjenjuje na sve službenike i namještenike u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama.  Na strani poslodavca potpisala ga je Vlada Republike Hrvatske, a na strani predstavnika radnika sindikati javnih službi.

Summary:

New Basic Collective Agreement for Civil Servants in Public Services was published in the Official Gazette no. 128/17. from 21 December 2017. The Basic Collective Agreement binds all civil servants and employees in public services for whom the Public Service Salaries Act applies. On the behalf of the employers it was signed by the Government of the Republic of Croatia, and on the behalf of the workers' representatives it was signed by the trade unions of public services.

Ključne riječi: troškovi prijevoza, tumačenja, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

mr. sc. Iris Gović Penić, dipl. iur.
Županijski sud u Zagrebu

RADNO PRAVO 5/2018

UDK: 331.22

Krunoslav Daković, dipl. iur.

Dar za dijete; drugačije mišljenje

U članku autor analizira posljednje tumačenje Povjerenstva za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u svezi dara za dijete u prigodi dana Svetog Nikole, te kroz presjek tumačenja od 2002. godine do danas daje svoje viđenje istoga.

SAŽETAK:

Članci Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama kojima je regulirano pravo na dar za dijete u prigodi dana Svetog Nikole nisu se u mnogome mijenjali tijekom ugovaranja istih. Za pravilnu primjenu navedenog instituta svakako su najmjerodavnija tumačenja koja je ovlašteno davati Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Summary:

Articles of The basic collective agreement for officials and employees in public services regulating the right to gift for the child on the occasion of St. Nicholas Day did not change much in the course of contracting them. For the proper application of the above mentioned institute, the most instructive interpretations authorized by the Interpretation Commission for The basic collective Agreement for officials and employees in public services are certainly the most instructive. In the paper, the author analyzes the last interpretation of the Commission's interpretation of The basic collective agreement for officials and employees concerning the gift for the child on the occasion of St. Nicholas Day, and has interpreted the cross – section of interpretations since 2002. to this day.

Ključne riječi: Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, tumačenje, dar za dijete, Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Krunoslav Daković, dipl. iur.

RADNO PRAVO 5/2018

UDK: 331.225

Stjepan Sabljarić, dipl. iur.

Novosti koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

U članku se razmatraju novosti koje donose posljednje izmjene Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske.


Sažetak:
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske donesen je na sjednici Hrvatskog sabora 23. ožujka 2018., te je objavljen u Narodnim novinama broj 30/2018 dana 30. ožujka 2018., a stupio je na snagu 7. travnja 2018. Iako je riječ o propisu nezanimljivom široj pravnoj javnosti, riječ je o jednom od najvažnijih propisa s područja radnog prava za Republika Hrvatsku, imajući u vidu broj pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, a ujedno je riječ o propisu zbog čijih je pravnih praznina vođeno nekoliko tisuća parničnih postupaka protiv Republike Hrvatske posljednjih petnaestak godina. Upravo iz naprijed navedenih razloga u ovom će se radu nastojati sustavno prikazati najznačajnije novine koje donosi posljednja izmjena tog Zakona.

Summary:

The Act on Amendments to the Law on Service in the Armed Forces of the Republic of Croatia was adopted at the session of the Croatian Parliament on March 23, 2018 and was published in the Official Gazette No. 30/2018 on March 30, 2018 and entered into force on April 7, 2018. Although it is an issue that is not interesting for the general public, it is one of the most important regulations in the field of labour law for the Republic of Croatia, having in mind the number of members of the Croatian Armed Forces, and also it is a regulation because of which had been led several thousands of litigation against the Republic of Croatia in the last fifteen years. Because of the abovementioned reasons, this paper will try to systematically present the most important news which bring the last amendment of this Act.

Ključne riječi: služba u Oružanim snagama, pripadnici Oružanih snaga, djelatne vojne osobe

Stjepan Sabljarić, dipl. iur.
Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu

RADNO PRAVO 5/2018

UDK: 349.2:355

mr. sc. Zorislav Kaleb, dipl. iur.

Plaće i ostala materijalna prava radnika na temelju kolektivnog ugovora za Hrvatske autoceste

U radu se analiziraju Plaće i ostala materijala prava radnika na temelju kolektivnog ugovora za Hrvatske autoceste koji je stupio na snagu 1. veljače 2018. Smatra se da bi ostala materijalna prava radnika trebalo svesti na realne okvire sukladno financijskom stanju u trgovačkom društvu.

Sažetak:

Dana 1. veljače 2018. sklopljen je novi kolektivni ugovor za Hrvatske ceste. Ugovor radnicima daje pravo na 1.000,00 kuna regresa za godišnji odmor, 1,000,00 kuna uskrsnice, 1.000,00 kuna božićnice, 600,00 kuna dara za djecu, jubilarne nagrade, stimulativne otpremnine i ostala prava i naknade u visini koje nemaju ostali zaposlenici zaposleni u državnim i javnim službama. U članku obrađujemo samo plaće i ostala materijalna prava radnika istog društva.

Summary:

On February 1, 2018, a new collective agreement was concluded for Croatian Motorways Maintenance and Toll Payment Ltd. The contract gives workers the right to 1.000,00 kunas for the annual leave expenses, 1.000,00 kunas for the Easter holidays, 1.000,00 kunas for Christmas holidays, 600,00 kunas for gifts for children, jubilee awards, incentive severance payments and other rights and fees in the amount like no other employees employed in state and public services. In this article we analyze only wages and other material rights of employees of the respective company.

Ključne riječi: plaće, materijalna prava, otpremnina, regres, božićnica, uskrsnica

mr. sc. Zorislav Kaleb, dipl. iur.
sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i viši predavač Poslovnog veleučilišta Zagreb

RADNO PRAVO 5/2018

UDK: 331.23

 

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.

Programi stručnog osposobljavanja u odabranim zemljama

Potvrđena korist od programa koji povezuju obrazovanje i osposobljavanje te tako omogućavaju mladim ljudima stjecanje potrebnog radnog iskustva izazvali su povećanu usmjerenost širom Europske unije na te programe. Tako su stjecanje radnog iskustva kroz stažiranje ili pripravništvo postali dio najvažnijih mjera politika zapošljavanja, a Europska komisija (European Commission, 2013b) ističe kako su to najbolji načini za uspješno uključivanje mladih osoba u svijet rada, pa stoga ona kroz projekte poput Youth Opportunities Initiative i the Youth Employment Package provodi brojne ključne aktivnosti i to često uz značajnu pomoć Europskog socijalnog fonda

Sažetak:

Čini se kako su programi osposobljavanja i usavršavanja na radnom mjestu mnogo učinkovitiji i djelotvorniji od onih koji se provode samo u učionici. To bi se moglo pripisati činjenici kako mladi u njima imaju neposredni kontakt s poslodavcima i izravno stječu iskustva vezana za zahtjeve na tržištu rada. U tekstu se izlaže stanje po pojedinim zemljama u provođenju programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja posebice mladih. Iako među zemljama postoje značajne razlike u provođenju tih programa, njihov najvažniji cilj je što lakše uključivanje mladih u svijet rada i mogućnost da steknu potrebno radno iskustvo, čiji im je nedostatak jedna od najvećih zapreka pri zapošljavanju.

Summary:

Workplace training and job skilling programmes seem to be much more effective and more efficient than those realised only in the classroom. This is probably caused by the fact that in such way young people have better contact with employers and directly gain experience, skills and knowledge that satisfy the labour market needs and demands. The article presents the implementation of vocational training and skilling programmes especially for young people in various countries. While there are significant differences between countries in implementation of these programmes, their most important goal is to facilitate the inclusion of young people in the world of work and enable them to acquire the necessary work experience, the lack of which is one of the biggest obstacles for their employment.

Ključne riječi: Stručno osposobljavanje, usavršavanje, tržište rada, zapošljavanje

dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
Institut za javne financije

RADNO PRAVO 5/2018

UDK: 378.6(4)