Časopis Radno PRAVO - Broj: 10/18 (Listopad 2018.)

Tema broja:

Nova sudska praksa na području uznemiravanja/diskriminacije i mobinga

mr. sc. Iris Gović Penić, dipl. iur.

Autorica ovog članka donosi prikaz recentne sudske prakse koja se odnosi na zaštitu radnika od uznemiravanja/diskriminacije i mobinga u radnim odnosima.

Sažetak:

Zakon o radu u odredbi o temeljnim pravima i obvezama iz radnog odnosa propisuje da  je poslodavac dužan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima radnik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova, ako je takvo postupanje neželjeno i u suprotnosti s posebnim zakonima. Dakle, nužno je da je postupanje neželjeno pa ako taj element izostaje tada nema povrede dostojanstva radnika.

Summary:

The Labor Act stipulates that the employer is obliged to protect the dignity of the worker during the performance of the work from the actions of the superior, associates and persons with whom the worker regularly comes into contact during his work if such treatment is unwanted and in contradiction with special laws. Therefore, it is necessary for the action to be unwanted so if this element is absent there is no violation of the worker´s dignity.

Ključne riječi: uznemiravanje, diskriminacija, mobing, sudska praksa

mr. sc. Iris Gović Penić, dipl. iur.
Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

RADNO PRAVO 10/2018

UDK: 364.63-057.1:347.9

Pretplata
Časopis Radno PRAVO broj: 10/18 - ostali članci

mr. sc. Silvija Marasović Bajuk, dipl. iur.

Dežurstvo i vrijeme pripravnosti s posebnim osvrtom na odluke Suda Europske unije

U ovom radu analiziraju se pravni instituti dežurstva i pripravnosti, a posebna pažnja posvećena je odlukama Suda Europske unije koje popunjavanjem pravnih praznina ujednačavaju prakse nacionalnih sudova država članica te kao takve predstavljaju nezaobilazan sekundarni izvor prava.

SAŽETAK:
Posljednjih dvadesetak godina u području rada i gospodarstva možemo pratiti promjene koje su utjecale na brojne aspekte organizacije radnog vremena. Ubrzani tehnološki razvoj, povećana tržišna konkurencija, slobodno kretanje radnika i rast u sektoru usluga izravno utječu na tržište radne snage, a osobito na radno vrijeme i podjelu rada u proizvodnom procesu. 

Summary:
For the last twenty years in the field of employment and the economy we can follow the changes that have influenced many aspects of the organization of working time. Accelerated technological development, increased market competition, free movement of workers and growth in the service sector directly affect the labour market, especially working time and labour market share in the production process.

Ključne riječi: radno vrijeme, dežurstvo, pripravnost

mr. sc. Silvija Marasović Bajuk, dipl. iur.
odvjetnica u Odvjetničkom društvu Vedriš & Partneri d.o.o.

RADNO PRAVO 10/2008

UDK: 331.31 (4)

Filip Kozlica, mag. iur.

Promjene propisa na području ispunjavanja kvotne obveze i ostvarivanja poticaja na zapošljavanje osoba s invaliditetom

U članku se iznosi prikaz promjena podzakonskih akata donijetih temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 153/13, 152/14, 39/18)


Sažetak:
Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 39/18), koji je stupio na snagu 5. svibnja 2018., ministar rada i mirovinskog sustava donio je niz pravilnika radi provedbe Zakona, i to pravilnika kojima se regulira kvotni sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom, poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom, očevidnik zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom, rad centara za profesionalnu rehabilitaciju i integrativne i zaštitne radionice. U radu je stavljen naglasak na novine iz područja koja su za poslodavce najznačajnija - ispunjavanje kvotne obveze i ostvarivanje poticaja na zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Summary:
Pursuant to the Act on Amendments to the Act on Professional Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities (Official Gazette No. 39/18), which entered into force on May 5, 2018, the Minister of Labour and Pension System published a series of ordinances for the implementation of the Act which are regulating the quota system for employment of persons with disabilities, incentives for employment of persons with disabilities, records of employed and self-employed persons with disabilities, operations of centers for professional rehabilitation and integrative and protective workshops. This paper focuses on news from the areas that are most important for employers - meeting the quota obligation and making incentives for employment of people with disabilities.
Ključne riječi: osobe s invaliditetom, profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje, rad

Filip Kozlica, mag. iur.
Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“

RADNO PRAVO 10/2018

UDK: 331.5-056.26

doc. dr. sc. Dragan Zlatović, prof.v.š.

Radni odnos kao preduvjet zastupanja trgovačkog društva

U radu se izlažu osobe ovlaštene zastupati trgovačka društva i njihove ovlasti prilikom zastupanja, s posebnim osvrtom na punomoćnika po zaposlenju.

Sažetak:
Zastupanje predstavljaju poslovi koje obavljaju određeni organi odnosno zaposleni u trgovačkom društvu kojima se manifestira njegova poslovna sposobnost. Zastupanje trgovačkog društva treba dijeliti od pojam trgovačkog zastupanja. Naime, trgovačko zastupanje određujemo kao pravni posao kojim ovlaštena osoba koja se profesionalno bavi zastupanjem u sklopu svoje gospodarske djelatnosti u ime i za račun druge osobe obavlja pravne poslove utvrđene ugovorom.

Summary:
Representation is the work performed by certain bodies or employees in a company that manifests its business ability. The representation of a company should be separated from the concept of trade representation. Namely, trade representation is defined as a legal transaction by which an authorized person professionally engaged in representation within his economic activity on behalf of and for the account of another person performs the legal affairs stipulated by the contract.

Ključne riječi: zastupanje, punomoć, prokura

doc. dr. sc. Dragan Zlatović, prof.v.š.
pročelnik Upravnog odjela,Veleučilište u Šibeniku 

RADNO PRAVO 10/2018

UDK: 331.106

Dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur.

Neka pitanja radnopravnog položaja profesionalnih vatrogasaca

Autor u članku nudi praktična rješenja u pogledu nekih spornih pitanja koja se odnose na radnopravni položaj profesionalnih vatrogasaca.

Sažetak:
Raščlanjena je pozicija profesionalnih vatrogasaca u okviru postojećih skupina zaposlenika u hrvatskome javnom sektoru, kao i problemi do kojih važeće uređenje radnih odnosa vatrogasaca dovodi u praksi, te prijedlozi za otklanjanje/ublažavanje tih problema, na način koji u obzir ne bi uzeo samo organizacijski, već i funkcionalni kriterij regulacije radnih odnosa ove skupine zaposlenika.

Summary:
This paper analyzes the position of professional firefighters within the existing groups of employees in the Croatian public sector, as well as some problems that arise due to its legal regulation, and the proposals for removing these problems in a way that would not only take into account organizational but also the functional criteria regulating the employment relationships for this group of employees.

Ključne riječi: vatrogasci, javna vatrogasna postrojba, radni odnosi

Dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur.
Upravni sud u Rijeci, sudac i predsjednik suda

RADNO PRAVO 10/2018

UDK: 349.2: 614.84

 

Dario Ćorić, mag. iur.

Revizija Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga

U nastavku donosimo pregled Direktive 2018/957 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. o izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga čime su uvedene promjene prilikom upućivanja radnika na području EU.

SAŽETAK:
9. srpnja 2018. g. u Službenom listu Europske unije objavljena je Direktiva 2018/957 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. o izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (dalje: Direktiva 2018) čime su uvedene promjene prilikom upućivanja radnika na području EU. Više je ciljeva revizije Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (dalje: Direktiva 1996), a s obzirom na različite stavove država članica EU proces revizije Direktive je izazvao podjele između „starih“ i „novih“ država članica. Rad se osvrće na primjenu Direktive 1996 i njenu sudsku praksu te na ključne promjene koje unosi revizija.

Summary:
On 9 July 2018, Directive (EU) 2018/957 of the European Parliament and of the Council of 28 June 2018 amending Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services was published in the Official Journal of the European Union which introduces key changes to posting of workers within EU. Revision has several goals and due to the opposed positions of Member States there was divide between "old" and "new" Member States. The paper focuses on the application of Directive 96/71/EC and its case-law together with the key changes introduced by the revision.

Ključne riječi: upućivanje radnika, Direktiva 96/71/EZ, revizija, sudska praksa

Dario Ćorić, mag. iur.
Hrvatska udruga poslodavaca

RADNO PRAVO 10/2018

UDK: 331.5 (4)

Sandra Cindrić, dipl. iur.

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

U nastavku donosimo pregled novog Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, uz naglasak na najznačajnije izmjene do kojih je došlo njegovim stupanjem na snagu u odnosu na prethodno uredne.

Sažetak:
Donošenje novog Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima bilo je nužno kako radi usklađenja odredbi tog Zakona sa odredbama Ovršnog zakona, koji se u posljednjih godina nekoliko puta izmijenio, tako i radi ograničavanja postojanja dugotrajnih blokada računa ovršenika u slučaju kada se ovrha na novčanim sredstvima nije mogla izvršiti te je isto tako praksa pokazala potrebnim provesti određene izmijene s ciljem otklanjanja nedoumica u postupanju. 

Summary:
The adoption of a new Act on Execution of a Monetary Funds was necessary in order to comply with the provisions of the Enforcement Act, which has been amended several times in recent years, and also to limit the existence of long-term blocked accounts in cases where the execution of money couldn´t be done, and it also showed that it was necessary to carry out certain amendments with the aim of eliminating doubts in the procedure.

Ključne riječi: provedba ovrhe na novčanim sredstvima, osnova plaćanja, prisilna naplata

Sandra Cindrić, dipl. iur.
Financijska agencija

RADNO PRAVO 10/2018

UDK: 347.95

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.

Sreća ili nesreća u Hrvatskoj: odrednice i mogućnosti poboljšanja s financijskog stanovišta

Građani Hrvatske prema pokazateljima više istraživanja smatraju se nesretnima. Iako novac nije jamstvo sreće, njegovo dugotrajno nepostojanje i/ili mala vjerojatnost za poboljšanje materijalnog položaja pojedinca i njegove obitelji te dugotrajna osobna prezaduženost gotovo su sigurna ulaznica u nezadovoljstvo i nesreću. Iako ne postoji magični štapić koji omogućava da osoba postane sretna, ipak postoje načini da se njezino materijalno stanje poboljša i time vjerojatno poveća razina njezinog zadovoljstva. U ovom tekstu pokušavamo pružiti neke savjete kako se stanje može poboljšati na strani ostvarivanja dohotka i na strani potrošnje.

Sažetak:

Građani Hrvatske prema pokazateljima više istraživanja smatraju se nesretnima. Iako novac nije jamstvo sreće, njegovo dugotrajno nepostojanje i/ili mala vjerojatnost za poboljšanje materijalnog položaja pojedinca i njegove obitelji te dugotrajna osobna prezaduženost gotovo su sigurna ulaznica u nezadovoljstvo i nesreću. Za postizanje zapošljivosti i zadovoljstva, osobe koje su zaposlene i nezaposlene trebaju sustavno raditi na poboljšanju svojih znanja i stručnosti jer rad u najvećoj mjeri znači pristojno materijalno stanje i potpuno sudjeluju u društvenom životu. Među osobama koje rade na slabije plaćenim poslovima i dugotrajno nezaposlenih osobna prezaduženost obično proizlazi iz nepostojanja navike štednje i lošeg upravljanja novcem, odnosno nagomilanih neplaćenih režija i/ili otplate kredita i dugova po kreditnim karticama. Za sve građane, a pogotovo siromašne, posebno je važno da unaprijede svoja znanja o upravljanju novcem, ne podcjenjuju iznose koje duguju i nažalost ne očekuju neka značajnija povećanja svojih primanja u neposrednoj budućnosti. Siromaštvo je veliki osobni problem, ali osobna prezaduženost je možda čak i veća teškoća iz koje je jako težak izlaz. Izbjegavanje osobne prezaduženosti i/ili mogući izlazak iz nje sigurno su jamstvo osobnog zadovoljstva i sreće.

Summary:
According to the results of many researches, the citizens of Croatia consider themselves as unhappy. Although money is not a guarantee of happiness, its long-term absence and/or low probability of improving the material position of an individual and his or her family and long-term personal over-indebtedness are almost a safe ticket for dissatisfaction and misfortune. In order to achieve employability and satisfaction, employees and unemployed people need to systematically work on improving their knowledge and expertise because employment provides a decent material condition and enables fully participate in social life. Among people who work on badly paid jobs and long-term unemployed, personal over-indebtedness usually stems from the lack of saving habits and poor money management. This is primarily related to accumulated unpaid bills and/or credit repayments and debts on credit cards. For all citizens, especially the poor, it is especially important to improve their knowledge of money management, not underestimate the amounts they owe and do not expect a significant increase in their income in the immediate future. Poverty is a big personal problem, but personal over-indebtedness is perhaps even more difficult. Avoiding personal over-indebtedness and possible exit from it is surely a guarantee of personal satisfaction and happiness.

Ključne riječi: Zapošljivost, sreća, osobna prezaduženost, Hrvatska

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
Institut za javne financije

RADNO PRAVO 10/2018

UDK: 331.5:159.942