Časopis Radno PRAVO - Broj: 07/18 (Srpanj 2018.)

Tema broja:

Sudska praksa o privremenom udaljenju i privremenom premještaju radnika

mr. sc. Iris Gović Penić, dipl. iur.

Članak analizira sudsku praksu koja se odnosi na područje privremenog udaljenja i privremenog premještaja radnika na drugo radno mjesto. 

SAŽETAK:
Privremeno udaljenje s radnog mjesta pravno je područje koje uređuju i Zakon o radu i neki drugi posebni zakoni. Međutim, u praksi se pojavljuju mnoge dileme na koje zakoni ne daju izričiti odgovor pa je važno poznavati sudsku praksu koja se odnosi na ovo pravno područje. U radu se daje prikaz zakonskih odredbi kao i relevantne sudske prakse koja se na te odredbe odnosi te sudske prakse u pogledu privremenog premještaja radnika na drugo radno mjesto.

Summary:
Temporary department from work is a legal area regulated by the Labor Act and other special laws. However, in practice there are many dilemmas where the laws do not give an explicit answer, so it is important to understand the judicial practise that applies to this legal area. This paper gives an overview of the legal provisions as well as the relevant judicial practise that applies to these provisions and the judicial practise regarding the temporary transfer of workers to another job.

Ključne riječi: privremeno udaljenje, privremeni premještaj radnika na drugo radno mjesto, sudska praksa

Mr. sc. Iris Gović Penić, dipl. iur.
Županijski sud u Zagrebu

RADNO PRAVO 7-8/2018

UDK: 349.22: 331.108.6 

 

Pretplata
Časopis Radno PRAVO broj: 07/18 - ostali članci

Krešimir Rožman, mag. iur.

Videonadzor u radnim odnosima - dvojbe i pitanja

U nastavku detaljno analiziramo odredbe pozitivnih pravnih propisa koji u Republici Hrvatskoj reguliraju pitanje videonadzora, a uključuju odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakona o radu.

SAŽETAK:

Iako u hrvatskoj praksi primjene videonadzora u radnim odnosima nije bilo većih problema, postojale su ozbiljne pravne dvojbe i ranije. Ove dvojbe su nakon  početka primjene Opće uredbe o zaštiti podataka povećane. Stoga se postavlja ozbiljno pitanje što i kako primjenjivati kada se radi o uvođenju i korištenju videonadzora u radnim odnosima.

Summary:
Although there were no major problems in the Croatian practice of using video surveillance at the workplace, there existed some serious legal uncertainties in the past. These doubts have increased since the beginning of the application of the General Data Protection Regulation. Therefore, there is a serious question of what and how to apply when it comes to introducing and using a video surveillance at the workplace.

Ključne riječi: videonadzor, zaštita na radu, legitimni interes, privola

Krešimir Rožman, mag. iur.
Urednik „Radnog prava“

RADNO PRAVO 7-8/2018

UDK: 349-24

Doc. dr. sc. Milorad Ćupurdija, dipl. iur.; Doc. dr. sc. Safet Subašić, dipl. iur.

Pravna motrišta diskriminacije žena pri zapošljavanju i na radu

U ovom radu problem zaštite žena proučavamo sa motrišta njihovog pravnog reguliranja. Kroz rad ćemo obuhvatiti međunarodne i domaće pravne akte: konvencije, deklaracije, ustav, zakone, podzakonske akte i druge opće akte koji reguliraju područje diskriminacije.

Sažetak:
Pravo na zaštitu od diskriminacije i zaštita dostojanstva na radu i u svezi s radom jedno je od temeljnih prava radnika. Osnovno načelo suvremenog sustava zaštite ljudskih prava i sloboda je načelo nediskriminacije odnosno slobode od diskriminacije. U ovom radu problem zaštite žena proučavamo sa motrišta njihovog pravnog reguliranja. Kroz rad ćemo obuhvatiti međunarodne i domaće pravne akte: konvencije, deklaracije, ustav, zakone, podzakonske akte i druge opće akte koji reguliraju područje diskriminacije. Osim toga zanimat će nas kakva je  pravna i društvena praksa koja upućuje na izraženost problema diskriminacije žena uopće, a posebno žena u postupku prijema na rad i ostvarivanja prava iz radnog odnosa. Zbog kompleksnosti ovog problema nameće se potreba da se u radu osvrnemo i na ostale aspekte ovog problema (ekonomski, socijalni, psihološki i dr.) ali samo u mjeri koliko je to nužno da promatrani aspekt bude što cjelovitije obuhvaćen.

Summary:
The right to protection against discrimination and the protection of dignity at work and in relation to work is one of the fundamental rights of workers. The basic principle of the modern system of protection of human rights and freedom is the principle of non-discrimination or freedom from discrimination. In this paper, the problem of women's protection is studied in relation to its legal regulation. Through this paper we will include international and domestic legal acts: conventions, declarations, constitution, laws, bylaws and other general acts that regulate the area of discrimination.

Ključne riječi: diskriminacija žena, uznemiravanje, radni odnosi

Doc. dr. sc. Milorad Ćupurdija, prof. v. š.
Doc. dr. sc. Safet Subašić, prof.

RADNO PRAVO 7-8/2018

UDK:  331: 316.64-055.2 

 

Sabina Dugonjić, dipl. iur.

Kratki prikaz aktualne sudske prakse u radnim sporovima

U nastavku ovog rada dati ćemo prikaz recentne sudske prakse koja se odnosi na neke najvažnije instituta Zakona o radu kao što su sklapanje ugovora o radu, otkaz ugovora o radu, zaštita prava iz radnog odnosa te sudjelovanje radničkog vijeća u postupku otkazivanja.

SAŽETAK:
Ustavom RH je propisano da sudovi sude na temelju zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Dakle, u Hrvatskoj nije propisano da je sudska praksa formalni izvor prava, no za nju ipak možemo reći da je supsidijarni i značajni izvor prava. Naime, prilikom primjene prava poradi razrješenja sporova između stranaka sudovi stvaraju praksu koja potom predstavlja značajan orijentir u tumačenju zakonskih odredbi.
To je naročito prisutno u radnim sporovima budući da odredbe Zakona o radu  kod velikog broja instituta sadrže načelna i široko postavljena rješenja pa sudska praksa u primjeni istih ima veliku ulogu. 

Summary:
The Constitution of the Republic of Croatia stipulates that judges create their judments on the basis of laws, international treaties and other valid sources of law. Thus, in Croatia it is not stipulated that judicial practise is a formal source of rights, but we can still say that it is a subsidiary and significant source of rights. When applying the law due to the resolution of disputes between the parties, the courts create a practice which then represents a significant orientation in the interpretation of the legal provisions.
This is especially the case in labour disputes, as the provisions of the Labour Act in a large number of institutes contain general and broad set of solutions, and that´s why jurisprudence in applying them plays a major role.

Ključne riječi: sklapanje ugovora o radu, otkaz ugovora o radu, zaštita prava iz radnog odnosa, sudska praksa

Sabina Dugonjić, dipl. iur.
Sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu

RADNO PRAVO 7-8/2018

UDK: 349.22: 347.9

Biljana Barjaktar, dipl. iur.

Novine u Zakonu o strancima

U nastavku donosimo prikaz izmjena i dopuna Zakona o strancima (Narodne novine, br. 46/18 od 18.5.2018.)

SAŽETAK:
Hrvatski sabor je tijekom svibnja 2018. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (koji je objavljen u Narodne novine, br. 46/18 od 18.5.2018.), a kojim se na novi način regulira boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj. S obzirom na to da će izmjene utjecati i na radne odnose, u nastavku dajemo prikaz novina kako bi se poslodavci, ali i potencijalni radnici i druge osobe koje žele obavljati neki oblik rada u Republici Hrvatskoj upoznali s novim mogućnostima rada, ali i boravka u našoj zemlji.

Summary:
In May 2018, the Croatian Parliament passed the Act on Foreigners (published in the Official Gazette No. 46/18 of 18 May 2018), which regulates the residence and work of foreigners in the Republic of Croatia in a new way. Considering that the changes will affect labour relations, we will also present the new orders so that the employers, as well as potential workers and other persons who want to perform some form of work in the Republic of Croatia, will be introduced with new possibilities of work, as well as residence in our country.

Ključne riječi: stranci, Zakon o strancima, boravak i rad stranaca

Biljana Barjaktar, dipl. iur.

RADNO PRAVO 7-8/2018

UDK: 351.756 (094.5)

Bernard Iljazović, dipl. iur.

Zakonske izmjene u sustavu mirovinskog osiguranja od 15. srpnja 2018.

U nastavku donosimo prikaz posljednjih izmjena i razloga zbog kojih su donesene navedene izmjene, a koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 18/18).

Sažetak:
Zakonom o mirovinskom osiguranju osiguranicima se na načelima uzajamnosti i solidarnosti obvezno osiguravaju prava za slučaj starosti i smanjenja radne sposobnosti, a članovima njihovih obitelji prava za slučaj smrti osiguranika, odnosno korisnika mirovine (pravo na starosnu, prijevremenu starosnu, invalidsku, obiteljsku, najnižu i osnovnu mirovinu), profesionalna rehabilitacija, naknada zbog tjelesnog oštećenja i naknada putnih troškova u vezi s ostvarivanjem osiguranih prava. Odredbama istog uređeni su uvjeti, način i postupak ostvarivanja tih prava u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Kako se od 15. srpnja 2018. g. temeljem odluke Ustavnog suda RH ukidaju pojedine odredbe predmetnog zakona u nastavku teksta će se prikazati promjene koje proizlaze iz novih zakonskih rješenja, s kraćim osvrtom na temeljne postavke Ustavnog suda RH koje su bile ključni pokretač istih.

Summary:
The Pension Insurance Act insures, on the principles of reciprocity and solidarity, that the insured persons are entitled to exercise their rights on behalf of the age and reduction of their working ability, and their family members are insured in the case of the death of the insured person or the pension beneficiary (right to pension, early retirement, invalidity pension, family pension), professional rehabilitation, compensation for body injury and travel expenses related to the exercise of secured rights. As from July 15, 2018, upon the decision of the Constitutional Court of the Republic of Croatia, certain provisions of the Pension Insurance Act are voidable, so the paper will analyze the changes resulting from the new legal solutions, with a brief overview of the fundamental constitutional thesis of the Constitutional Court.

Ključne riječi: Ustavni sud RH, prava osiguranika, izvanredni kontrolni pregled, revizija

Bernard Iljazović, dipl. iur.

RADNO PRAVO 7-8/2018

UDK: 368.914 (094.5) 

mr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.

Preporuka br. 205 Međunarodne organizacije rada o zaštiti radnika pogođenih kriznim situacijama

Krovna nadnacionalna institucija svijeta rada savjetuje dionike kako da se ponašaju u kriznim situacijama, uključujući i migrantsku krizu kojoj svjedočimo, stavljajući naglasak na institute socijalne pravde, socijalnog dijaloga i upravljanje krizom.


SAŽETAK: 
Krizne situacije odvajkada same po sebi predstavljaju izazov za svako društvo i svakog građanina, tako i za radnike, uslijed shvaćanja potrebe realizacije socijalne pravde i više desetljetne težnje za ostvarenjem koncepta dostojanstvenog rada.
Sposobnost brzog oporavka nakon katastrofe u bilo kojem obliku, označava sposobnost sustava, zajednice ili društva izložena opasnostima da pruži otpor, apsorbira i da se prilagodi, te u konačnici potpuno oporavi od učinaka opasnosti, pravovremeno i na učinkovit način, uključujući očuvanje i obnovu svojih bitnih osnovnih struktura i funkcija kroz upravljanje rizikom.
U ovome radu autor deskriptivnom metodom ukazuje na ključne odrednice Preporuke br. 205 Međunarodne organizacije rada, uz poseban osvrt na  radnike migrante, u posljednjih nekoliko godina zasigurno najugroženiju skupinu radnika, iz spektra naročito osjetljivih skupina radnika.
Zaključno se upućuje na objektivnu potrebu implementiranja i učinkovitog korištenja mehanizama pomoći radnicima pogođenim kriznim situacijama i migracijama, uz naglasak na uporabu socijalnog dijaloga, prilikom odgovora na sukobe, katastrofe i migracije.

Summary:

Crisis situations by themselves are a challenge for every society and every citizen as well as for workers due to the need to realize the need for social justice and more decades of aspirations to achieve the concept of decent work. 
The ability to recover quickly after a disaster in any form means the ability of the system, community or society exposed to dangers to provide resistance, absorb and adapt, and ultimately fully recover from the effects of danger in a timely and effective manner, including the preservation and renewal of its essential basic structures and functions through risk management. 
In this work, the author uses a descriptive method to point to key references of Recommendation no. 205 of the International Labor Organization, with a special emphasis on migrant workers, has certainly been the most vulnerable group of workers in the last few years, from the spectrum of particularly vulnerable groups of workers. 
It concludes by pointing to the objective need for implementation and effective use of assistance mechanisms for workers affected by crisis and migration, with emphasis on the use of social dialogue, response to conflicts, disasters and migration.

Ključne riječi: krizna situacija, socijalni dijalog, preporuka, migranti, dostojanstven rad

mr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.
zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici, Kazneni odjel

RADNO PRAVO 7-8/2018

UDK: 331.55

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.

Utjecaj porezne reforme na dohodovnu nejednakost u Hrvatskoj

Ekonomika javnog sektora ili javne financije analiza financijske aktivnosti države te utjecaj na razinu i alokaciju raspoloživih sredstava, raspodjelu dohotka i razinu ekonomske aktivnosti. Naglasak je na ostvarivanje javnih prihoda i redistribuciju javnih rashoda. Glavno usmjerenje je na analize učinaka prihoda kroz ravnomjernu raspodjelu tereta između stanovnika te analize učinaka državnih rashoda uz utvrđivanje minimalnih financijskih standarda u pružanju javnih dobara i usluga.

Sažetak:
Ekonomika javnog sektora ili javne financije analiza financijskih aktivnosti države te utjecaj na razinu i alokaciju raspoloživih sredstava, raspodjelu dohotka i razinu ekonomske aktivnosti. U mnogim je zemljama naraslo bogatstvo najbogatijih i povećana dohodovna nejednakost ponovno su potaknuli zanimanje za temu nejednakosti. Veća nejednakost je zapreka gospodarskom i društvenom razvoju jer uvjetuje narušavanje socijalnog kapitala i slabi sudjelovanje građana u političkom životu i društvu. U cilju ublažavanja nejednakosti primjenjuje se progresivno oporezivanje dohotka. Načela oporezivanja su pravila kojih se treba pridržavati u formuliranju mjera porezne politike. Vrlo je teško uskladiti raznovrsna načela oporezivanja. Poreznom reformom u Hrvatskoj poštivana su načela vodoravne jednakosti, efikasnosti oporezivanja, širenja osnovica i smanjivanja broja stopa te ukidanja poreznih poticaja. 

Summary:
Public sector economics or public finances analyse the state's financial activities and the impact on the level and allocation of available resources, income distribution and economic activity level. In many countries, the amplified wealth of the richest and the increased income inequality have reinvigorated interest in the issue of inequality. Greater inequality is a barrier to economic and social development; it ruins the social capital and endangers active participation of citizens in political life and society. In order to mitigate inequality, progressive income taxation is applied. Principles of taxation are the rules to be followed in formulating of the tax policy measures. It is very difficult to harmonize various taxation principles. Croatia's tax reform has respected the principles of horizontal equality, tax efficiency, the spread of the base and the reduction of rates and the abolition of tax incentives.

Ključne riječi: dohodovna nejednakost, oporezivanje, pravednost u oporezivanju, porezna reforma, Hrvatska 

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
Institut za javne financije

RADNO PRAVO 7-8/2018

UDK: 336.22 (497.5)