Ove web stranice sadrže programske kolačiće (cookies). Daljnjim pregledavanjem slažete se s njihovim korištenjem. Više informacija | Slažem se
 
Rosip d.o.o.
Zagreb, Ilica 51
tel.: 01 / 4829-841
faks: 01 / 4829-842
email: radno-pravo@radno-pravo.hr
   Naša izdanja
 
 
NAČIN ISPLATE REGRESA I OSTALIH PRIGODNIH NAGRADA DO PROPISANOG IZNOSA
Dražen Opalić, bacc. oec.

Poštovani,
s obzirom na aktualnost tematike, u nastavku Vam donosimo članak g. Dražena Opalića (Ministarstvo financija-porezna uprava) koji se odnosi na način isplate regresa i ostalih prigodnih nagrada, kao i na mogućnost njihove isplate u gotovu novcu ako se protiv radnika provodi ovrha.
Napominjemo da će članak biti objavljen i u lipanjskom izdanju stručnog časopisa Radno pravo.

 

____________________________________________________________


NAČIN ISPLATE REGRESA I OSTALIH PRIGODNIH NAGRADA DO PROPISANOG IZNOSA

Dražen Opalić, bacc. oec.

Ministarstvo financija – porezna uprava

 

1. VRSTE NEOPOREZIVIH PRIMITAKA

Sukladno članku 9. točki 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; u daljnjem tekstu: Zakon) primici do propisanih iznosa ne smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada.

Odredbama članka 7. stavka 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) popisane su vrste primitaka i iznosi koji se sukladno navedenoj odredbi Zakona mogu radnicima neoporezivo isplatiti i to:

R.br.

Opis

Iznos

1

2

3

1.

Potpore zbog invalidnosti radnika

do 2.500,00 kuna godišnje

2.

Potpore za slučaj smrti radnika

do 7.500,00 kuna, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu

3.

Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu)

do 3.000,00 kuna

4.

Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu

do 2.500,00 kuna godišnje

5.

Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

do 2.500,00 kuna godišnje

6.

Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža

do 1.500,00 kuna

7.

Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža

do 2.000,00 kuna

8.

Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža

do 2.500,00 kuna

9.

Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža

do 3.000,00 kuna

10.

Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža

do 3.500,00 kuna

11.

Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža

do 4.000,00 kuna

12.

Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža

do 5.000,00 kuna

13.

Naknade za odvojeni život od obitelji

do 1.750,00 kuna mjesečno

14.

Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu

do 8.000,00 kuna

15.

Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos

do visine 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

16.

Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

17.

Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja

do 1.750,00 mjesečno

18.

Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)

do 600,00 kuna godišnje

19.

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu

do 170,00 kuna

20.

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno

do 85,00 kuna

21.

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu

do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna

22.

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno

do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna

23.

Pomorski dodatak

do 250,00 kuna dnevno

24.

Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe

do 400,00 kuna dnevno

25.

Potpore za novorođenče

u visini jedne proračunske osnovice prema posebnom propisu

26.

Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca

u ukupnom iznosu

27.

Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju

u visini stvarnih izdataka

28.

Naknade troškova noćenja na službenom putovanju

u visini stvarnih izdataka

29.

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom

u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.

 

30.

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom

u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza.

31.

Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

do 2,00 kune po prijeđenom kilometru

 

2. SPECIFIČNOSTI VEZANE UZ PRIGODNE NAGRADE (REGRES, BOŽIĆNICA)

Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) iz članka 7. stavka 2. r.br. 5. Pravilnika utvrđene su u iznosu od 2.500,00 kuna godišnje. Kako bi se osigurala primjena ove odredbe Pravilnika propisano je da ako se prigodna nagrada isplaćuje radniku koji radi istovremeno kod dva ili više poslodavaca u poreznom razdoblju za koje se prigodna nagrada isplaćuje i/ili je tijekom poreznog razdoblja imao zasnovan radni odnos kod dva ili više poslodavaca, ali ne istodobno, radnik je obvezan prije isplate prigodne nagrade svakom poslodavcu podnijeti pisanu izjavu u kojoj će navesti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca ostvario isplatu prigodne nagrade za to porezno razdoblje, u kojem iznosu i je li po toj osnovi obračunan i uplaćen predujam poreza na dohodak.

U slučaju da je prigodna nagrada već isplaćena u poreznom razdoblju, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa (do 2.500,00 kuna).

3. NAČIN ISPLATE PREMA POREZNIM PROPISIMA

Poreznim propisima propisano je u kojim slučajevima se za porezne svrhe isplate fizičkim osobama moraju obavljati na njihov račun (žiroračun ili tekući račun). Tako je člankom 86. Zakona propisano da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način.

Nadalje, člankom 92. stavkom 2. Pravilnika propisano je koji se primici iznimno mogu obveznicima poreza na dohodak isplatiti na tekući račun (primjerice, primici od nesamostalnog rada), a stavkom 3. toga članka propisano je koji se primici mogu isplatiti u gotovu novcu.

Prema navedenom stavku 3. članka 92. Pravilnika, između ostaloga, propisano je da se u gotovu novcu mogu isplatiti primici na koje se u skladu s člankom 9. Zakona ne plaća porez na dohodak, kao što su primici po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka od nesamostalnog rada, odnosno plaće, do propisanih iznosa, te primici bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa.

Prema navedenome može se zaključiti da se prigodna nagrada (regres) može isplatiti u gotovu novcu do 2.500,00 kuna godišnje. Također, ako bi iznos prigodne nagrade (regresa) u jednom dijelu bio oporeziv, oporezivi dio morao bi se isplatiti na račun (tekući ili žiro), a neoporezivi dio mogao bi se isplatiti u gotovu novcu.

4. MOGUĆNOST ISPLATE PRIGODNE NAGRADE U GOTOVU NOVCU AKO SE PROTIV RADNIKA PROVODI OVRHA

Kao što je već navedeno, prema poreznim propisima moguće je isplatiti neoporeziv iznos prigodne nagrade u gotovu novcu, ali se postavlja pitanje što ako se protiv radnika provodi ovrha? Na ovo pitanje Ministarstvo pravosuđa zauzelo je slijedeći stav:

- ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini po računu, znanje poslodavca o provedbi ovrhe na novčanoj tražbini po računu nije zapreka poslodavcu da na zahtjev radnika (neoporeziv iznos) regresa radniku isplati u gotovu novcu;

- ako se ovrha provodi na plaći, tada poslodavac mora postupiti u skladu s rješenjem o ovrsi. U ovom slučaju može se razlikovati situacija kada je ovrha određena samo (isključivo) na plaći od situacije kada je ovrha određena općenito na imovini ili na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima (ili slično). Naime, ako je ovrha određena općenito na imovini (rješenjem o ovrsi javnog bilježnika) ili na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima (što podrazumijeva i plaću i regres), poslodavac je dužan regres isplatiti na račun kojega je ovrhovoditelj naveo u rješenju o ovrsi, odnosno, poslodavcu je zabranjeno radniku ispuniti novčanu tražbinu - što podrazumijeva i zabranu isplate regresa radniku. 

 
OPŠIRNIJE ->
 
RADNI ODNOSI U SOCIJALNOJ SKRBI
Dr. sc. Viktor Gotovac, Mr. sc. Iris Gović Penić, Dražen Opalić, Krešimir Rožman

AUTORI:

mr.sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
doc.dr.sc. VIKTOR GOTOVAC, Pravni fakultet Zagreb
DRAŽEN OPALIĆ, Ministarstvo financija
KREŠIMIR ROŽMAN, Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, urednik Radnog prava

 

SADRŽAJ KNJIGE:

1. Ugovor o radu i ugovor o djelu te autonomija ugovornih stranapravnog odnosa u izboru između njih
2. Radno vrijeme, odmori i dopusti
3. Pravni aspekti plaća
4. Porezni tretman plaće
5. Zaštita od uznemiravanja i mobinga u radnim odnosima kroz sudsku praksu
6. Posebnosti radnih odnosa u socijalnoj skrbi
271 stranica
Cijena: 125 kuna
 
OPŠIRNIJE ->
 
RADNI ODNOSI U ZDRAVSTVU
Darko Milković, Krešimir Rožman, Marijana Mihaljević, Jasminka Katić Bubaš, Branka Bet-Radelić, Dubravka Bevandić

Autori:

DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda RH

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik Radnog prava

MARIJANA MIHALJEVIĆ, Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske 

JASMINKA KATIĆ BUBAŠ, Ministarstvo zdravstva  

BRANKA BET RADELIĆ, Agencija za zaštitu osobnih podataka  

DUBRAVKA BEVANDIĆ, Ured povjerenika za informiranje

 

SADRŽAJ KNJIGE:

1. ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA PREMA ZAKONU O RADU

2. RADNO VRIJEME, GODIŠNJI ODMORI, ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA

3. UGOVORI O RADU U ZDRAVSTVU

4. RADNO VRIJEME PREMA ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

5. ODGOVORNOST ZDRAVSTVENIH RADNIKA

6. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U ZDRAVSTVENOM SEKTORU

7. OBVEZE USTANOVA TEMELJEM ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, JAVNOST RADA UPRAVNIH VIJEĆA, PREKRŠAJI

8. ZAKONI
- ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
- ZAKON O LIJEČNIŠTVU
- ZAKON O SESTRINSTVU
- ZAKON O LJEKARNIŠTVU

 

444 stranica

 

Cijena: 350 kuna

Posebna cijena za pretplatnike Radnog prava i članove UPUZ-a: 175 kuna

 
OPŠIRNIJE ->
 
SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU
Darije Hanzalek, Krešimir Rožman

Knjiga sadrži detaljna objašnjenja vezana uz sudjelovanje radnika u odlučivanju:
- Pravo na utemeljenje radničkog vijeća
- Izbori
- Poništenje izbora, raspuštanje radničkog vijeća i isključenje člana
- Ovlaštenja radničkog vijeća (obavješćivanje, savjetovanje, suodlučivanje)
- Odnos radničkog vijeća sa sindikatom i preuzimanje ovlasti radničkog vijeća
- Rad radničkog vijeća
- Skupovi radnika
- Predstavnik radnika u organu poslodavca
- Prekršajna odgovornost poslodavca
- Mišljenja ministarstva nadležnog za rad
- Sudska praksa
- Odgovori na pitanja
- Propisi

O autorima:
DARIJE HANZALEK, predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, u kojem je niz godina radio kao pravnik. Koautor više knjiga iz područja radnih odnosa i autor većeg broja članaka iz područja radnog prava. Posebno specijaliziran za pitanja radničkih vijeća i sindikata s velikim praktičnim iskustvom. Također autor brojnih tekstova iz područja radnih odnosa prilagođenih za nepravnike. Kao sudionik mnogih konferencija aktivan je na međunarodnoj sindikalnoj razini, te je član izvršnog odbora UNI Global Union.

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik časopisa Radno pravo. Ranije voditelj kadrovskih i pravnih poslova, direktor tvrtke, zaposlenik u više sindikata, državni tajnik za rad u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetnišva. Autor i koautor više knjiga iz područja radnog prava i autor velikog broja stručnih članaka iz radnog prava, javnih službi i dr. Predavač na brojnim seminarima i konferencijama.

280 stranica
Cijena: 165 kuna

 
OPŠIRNIJE ->
 
DETALJNI KOMENTAR ZAKONA O RADU - izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Domagoj Franjo FRNTIĆ, Iris GOVIĆ PENIĆ, Darije HANZALEK, Darko MILKOVIĆ, Nataša NOVAKOVIĆ, Krešimir ROŽMAN

Detaljni komentar svakog pojedinog članka Zakona o radu, uz pojedine članke najnovija sudska praksa, sudska praksa Suda Europske unije, mišljenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Komentari napisani od strane vrhunskih stručnjaka pri čemu je svaki obradio ono područje Zakona o radu kojim se pretežito bavi.

1.100 stranica, tvrdi uvez

U odnosu na ranije izdanje:
- 300 stranica više (1.100 stranica, ranije izdanje 800 stranica)
- bitne novosti i promjene u tumačenju pojedinih članaka, a sve usklađeno s najnovijom praksom
- uključeno tumačenje svih novih podzakonskih akata donesenih nakon Zakona o radu
- uključena najnovija sudska praksa
- unesena sva relevantna nova tumačenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
- nova sudska praksa Suda Europske unije

U glavnu knjigu prilaže se manja knjiga:
- s tekstom Zakona o radu
- s tekstom svih pravilnika donesenih na temelju Zakona o radu
- s popisom svih propisa iz oblasti radno-socijalnog zakonodavstva, hrvatskih i međunarodnih

AUTORI:
Domagoj Franjo FRNTIĆ, predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu
Mr.sc. Iris GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
Darije HANZALEK, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti
Darko MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Nataša NOVAKOVIĆ, Hrvatska udruga poslodavaca
Krešimir ROŽMAN, urednik Radnog prava

Sudsku praksu uskladila: Sabina DUGONJIĆ, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, ranije sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu, ovlaštena za praćenje i proučavanje sudske prakse.

Cijena: 690 kuna
Poseban popust od 250 kuna za sve koji su prvo izdanje kupili od nas: cijena 440 kuna.
(Napomena: popust se odnosi na kupce koji su knjigu kupili izravno od izdavača: Rosip d.o.o. prema našoj evidenciji. Popust vrijedi za najviše onoliki broj knjiga koliko je prvog izdanja knjige prethodno kupljeno).

 
OPŠIRNIJE ->
 
PRAVA I OBVEZE POSLODAVCA U VEZI ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA
Krešimir Rožman, Marija Zavalić, Jasna Gašparović, Iris Gović Penić, Roland Palme, Nataša Ban Toskić

Sadržaj knjige:

1. Bolovanje – prava i obveze radnika i poslodavca, kontrola bolovanja putem HZZO-a, kontrola bolovanja od strane poslodavca, naknada plaće
KREŠIMIR ROŽMAN, urednik Radnog prava

2. Prava i ovlasti liječnika te iskustva iz prakse
Dr. NATAŠA BAN TOSKIĆ, spec. obiteljske medicine

3. Iskustva iz Austrije - praksa kod bolovanja i kontrole bolovanja te posljedice zlouporabe bolovanja
ROLAND PALME, Vertrieb / Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H.

4. Upućivanje radnika na liječnički pregled, nalazi medicine rada i posljedice
Dr. MARIJA ZAVALIĆ, ravnateljica Zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na
radu

5. Prava i obveze poslodavca kod smanjene radne sposobnosti radnika
KREŠIMIR ROŽMAN, urednik Radnog prava

6. Pomoć poslodavcima – davanje prethodne stručne analize koje poslove može obavljati radnik sa smanjenom radnom sposobnošću
JASNA GAŠPAROVIĆ, Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

7. Sudska praksa - kontrola bolovanja i zlouporaba bolovanja te otkaz zbog zlouporabe bolovanje, osobni uvjetovani otkaz zbog nemogućnost obavljanja poslova zbog bolovanja, osobni uvjetovani otkaz zbog nalaza medicine rada, osobni uvjetovani otkaz zbog smanjenja radne sposobnosti
Mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

 

258 stranica

Cijena: 135 kuna

 
OPŠIRNIJE ->
 
RADNO VRIJEME
Krešimir Rožman

Jedinstveni priručnik!

Spoj vrhunskog stručnog teksta i praktičnih rješenja i savjeta.
Sve o radnom vremenu, odmorima, dopustima na jednom mjestu.

- Što je radno vrijeme, što ulazi u radno vrijeme, što se ne može računati u radno vrijeme, kako računati fond sati, kako rješavati službeni put, rad za blagdan, vrijeme team buildinga, kašnjenja, odlaska na pušenje, praznog hoda, duljeg ostanka na radu ....

- Svi posebni oblici radnog vremena, organizacija radnog vremena, svi izuzeci, evidencija, plaćanje radnog vremena ...

- Radno vrijeme prema posebnim propisima (zdravstvo, školstvo i dr.)

- Odmori u tijeku rada, dnevni odmor, tjedni odmor

- Godišnji odmori, plaćeni i neplaćeni dopusti

- Detaljna objašnjenja svih situacija u vezi radnog vremena

- Pregledno i praktično

IZNIMNO OPŠIRNA:
- sudska praksa o radnom vremenu hrvatskih sudova
- sudska praksa Suda Europske unije
- mišljenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
- pitanja-odgovori

Svi propisi o radnom vremenu (hrvatski i međunarodni – konvencije, Europska socijalna povelja, međunarodni ugovori, zakoni – izvodi, podzakonski akti)

- Obrasci za odluke o radnom vremenu i godišnjim odmorima


500 stranica teksta

Cijena: 370 kuna


O AUTORU:
Krešimir Rožman, urednik Radnog prava, autor i koautor niza knjiga iz područja radnog prava, autor ogromnog broja stručnih članaka, posebno o radnom vremenu, predavač na brojnim savjetovanjima, stručnjak s iskustvom rada kao poslodavac, kao zaposlenik sindikata, kao državni tajnik za rad u Ministarstvu rada, osoba koja je sudjelovala odnosno bila uključena u pripremanje svih dosadašnjih zakona o radu.
Knjiga je rezultat iznimnog stručnog znanja i dugogodišnjeg iskustva, kako rada na raznim pozicijama vezanim za radne odnose, tako i odgovora na stotine pitanja o radnom vremenu postavljenim u Radnom pravu.

 
OPŠIRNIJE ->
 
ODGOVORNOST POSLODAVCA U RADNIM ODNOSIMA
Ilija TADIĆ, Krešimir ROŽMAN, Zdravka JAGIĆ, Domagoj Franjo FRNTIĆ, Bruno MOSLAVAC

Autori:

ILIJA TADIĆ, ravnatelj Inspektorata rada

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik Radnog prava

ZDRAVKA JAGIĆ, Prekršajni sud u Zagrebu

DOMAGOJ FRANJO FRNTIĆ, predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu

BRUNO MOSLAVAC, zamjenik općinskog državnog odvjetnika

 

SADRŽAJ KNJIGE:

- Upravne mjere i prekršaji prema Zakonu o radu

- Prekršaji iz svih ostalih zakona

- Postupci pred prekršajnim sudovima za prekršaje iz radnih odnosa

- Kaznena odgovornost poslodavaca za kaznena djela iz radnih odnosa

- Nadležnost u postupcima nadomještanja suglasnosti za otkaz i druga pitanja u vezi sudske nadležnosti

- Izvod svih prekršajnih odredaba iz svih zakona koji određuju prekršaje poslodavaca – sve na jednom mjestu!

 

220 stranica 

Cijena: 120 kn

 
OPŠIRNIJE ->
 
JESENSKA AKCIJA DO 15. RUJNA 2016.

DVIJE KNJIGE PO CIJENI JEDNE!

Ukupni iznos za obje knjige: 195 kuna

Akcija traje do 15. rujna 2016.

 

1.    PRESTANAK UGOVORA O RADU

Autori: Darko Milković, Sabina Dugonjić

Knjiga sadrži detaljno objašnjenje svih pitanja u vezi prestanka ugovora o radu

- preko 250 stranica teksta

- sažeci preko 300 sudskih presuda o prestancima ugovora o radu (uključujući najnoviju sudsku praksu)

Napomene o autorima:

- DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda RH, ekspert za radno pravo, autor više knjiga te velikog broja stručnih članaka, predavač radnog prava na visokom učilištu, predavač na brojnim kongresima i savjetovanjima.

- SABINA DUGONJIĆ, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, ranije sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu ovlaštena za praćenje i proučavanje sudske prakse, autorica većeg broja stručnih članaka iz područja radnog prava

 

2.     RAZLOZI ZA OTKAZ UGOVORA O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU

Autor: Mr. sc. Ivica Pezo

Ranije izdanje (2006.) ali još uvijek vrlo aktualno jer sistematizirano prikazuje sudsku praksu kod pojedinih vrsta otkaza ugovora o radu

 

 
OPŠIRNIJE ->
 
PRESTANAK UGOVORA O RADU
Darko Milković, Sabina Dugonjić

Knjiga sadrži detaljno objašnjenje svih pitanja u vezi prestanka ugovora o radu

- preko 250 stranica teksta
- sažeci preko 300 sudskih presuda o prestancima ugovora o radu (uključujući
najnoviju sudsku praksu)

Napomene o autorima:
DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda RH, ekspert za radno pravo, autor više knjiga te velikog broja stručnih članaka, predavač radnog prava na visokom učilištu, predavač na brojnim kongresima i savjetovanjima.
SABINA DUGONJIĆ, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, ranije sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu ovlaštena za praćenje i proučavanje sudske prakse, autorica većeg broja stručnih članaka iz područja radnog prava

Cijena: 195 kuna

 
OPŠIRNIJE ->
 
PRAVNA, FINANCIJSKA I STATUSNA PITANJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I LJEKARNIŠTVU
Jasminka Katić Bubaš, Dražen Opalić, Nenad Puljić, Krešimir Rožman, Jasna Dvoršćak, Andrija Stojanović, Ivica Veselić

Autori:
JASMINKA KATIĆ BUBAŠ - Ministarstvo zdravlja
DRAŽEN OPALIĆ - Ministarstvo financija
NENAD PULJIĆ - Inspektorat rada
KREŠIMIR ROŽMAN - Radno pravo
JASNA DVORŠĆAK - HZZO
ANDRIJA STOJANOVIĆ – Certitudo
IVICA VESELIĆ - Županijski sud Zagreb

500 stranica teksta
Stručni praktični priručnik za sve u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ljekarništvu

Cijena: 170 kuna 

 

1. RADNI ODNOSI – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA, UGOVORI O RADU, RADNO VRIJEME
Krešimir Rožman,
urednik Radnog prava

2. STATUSNA PITANJA I SPECIFIČNOSTI RADNIH ODNOSA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I LJEKARNIŠTVU
Jasminka Katić Bubaš,
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

3. POREZNI STATUS LJEKARNIŠTVA I PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Dražen Opalić,
Ministarstvo financija

4. UGOVORNI ODNOSI SA HZZO-OM I DOMOM ZDRAVLJA
Jasna Dvoršak,
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

5. OBVEZE POSLODAVCA U PODRUČJU ZAŠTITE NA RADU PREMA ZAKONU O ZAŠTITI NA RADU
Nenad Puljić,
Inspektorat rada

6. ODGOVORNOSTI – MATERIJALNA, PREKRŠAJNA, KAZNENA, RADNOPRAVNA, TE MOGUĆNOST OSIGURANJA
Krešimir Rožman, urednik Radnog prava
Andrija Stojanović, Certitudo

7. NASTUPANJE PRED SUDOM, STEGOVNA ODGOVORNOST U KOMORI, SUDSKA ZAŠTITA
Ivica Veselić,
Sudac Županijskog suda u Zagrebu

Prilog: ZAKONI
- ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
- ZAKON O KONCESIJAMA
- ZAKON O DJELATNOSTIMA U ZDRAVSTVU
- ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA
- ZAKON O LIJEČNIŠTVU
- ZAKON O LJEKARNIŠTVU
- ZAKON O DENTALNOJ MEDICINI
- ZAKON O SESTRINSTVU

 
OPŠIRNIJE ->
 
GODIŠNJI ODMOR - prava i obveze radnika i poslodavca
IRENA CVITANOVIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, izdanje lipanj 2015.

DETALJNO OBRAZLOŽENJE SVIH PITANJA U VEZI GODIŠNJIH ODMORA

- Stjecanje prava na godišnji odmor
- Dani koji se računaju u godišnji odmor
- Puni godišnji odmor
- Razmjerni dio godišnjeg odmora
- Prenošenje godišnjeg odmora
- Godišnji odmor u slučaju prestanka ugovora o radu odnosno promjene poslodavca
- Korištenje godišnjeg odmora u slučaju rodiljnog dopusta, bolovanja, neplaćenog dopusta
- Godišnji odmor i bolovanje
- Godišnji odmor radnika u nepunom radnom vremenu kod dva poslodavca
- Mogućnost prekida godišnjeg odmora
- Naknada za godišnji odmor – način obračuna (primjeri)
- Naknada za neiskorišteni godišnji odmor (kod prestanka ugovora o radu)
- Naknada štete za neiskorišteni godišnji odmor
- Plan godišnjih odmora
- Raspored godišnjeg odmora
- Prekršaji u vezi godišnjeg odmora

PRAKTIČNI PRIMJERI kod razmjernog i punog godišnjeg odmora, te kod promjene poslodavca

Pregled MIŠLJENJA MINISTARSTVA rada i mirovinskoga sustava u vezi godišnjih odmora

ODGOVORI NA PITANJA (pregled odgovora postavljenih od strane radnika i poslodavaca)

Sudska praksa SUDA EUROPSKE UNIJE u vezi godišnjih odmora

OBRASCI svih odluka vezanih za godišnje odmore

Izvadak iz propisa, uključujući i Direktivu EU o određenim vidovima organizacije radnog vremena

150 stranica

Cijena: 89 kuna

 
OPŠIRNIJE ->
 
ZAŠTITA NA RADU - Savjetovanje 26. veljače 2015. - Zbornik radova i propisi
IVICA ORAČ ŠUKELJ, BRUNO ŠTAJNER, KREŠIMIR ROŽMAN, NENAD PULJIĆ

ZAŠTITA NA RADU - Savjetovanje 26. veljače 2015. - Zbornik radova i propisi

Knjiga sadrži:        

Izlaganja predavača:

  1. IVICA ORAČ ŠUKELJ, dipl.ing. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava:

Zakon o zaštiti na radu i provedbeni propisi – posebno: poslovi zaštite na radu, ishođenje ovlaštenja, uvjeti za obavljanje poslova zaštite na radu, pod kojim uvjetima i što može obavljati sam poslodavac i dr.

  2. Mr.sig. BRUNO ŠTAJNER, dipl.ing. „EURO EDUKA""

Provedba zakona o zaštiti na radu i provedbenih propisa kroz stajališta praktičara

  3. KREŠIMIR ROŽMAN, dipl.iur. urednik „Radnog prava“

Pravni aspekti zaštite na radu, povjerenik radnika za zaštitu na radu i pravni aspekti ozljede na radu

  4. NENAD PULJIĆ, dipl. ing. Inspektorat rada

Inspekcijski nadzor provedbe zaštite na radu i provedbenih propisa

Propisi:

  5. ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (Narodne novine 71/14, 118/14 – pročišćeni tekst)

  6. POZAKONSKI AKTI

-       Pravilnik o procjeni rizika (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o ovlaštenjima za zaštitu na radu (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita vidjeti  (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine 112/14). 

 

Cijena: 89 kuna

 

 
OPŠIRNIJE ->
 
RADNA KNJIŽICA, ELEKTRONIČKI ZAPIS, PRIJAVE RADNIKA
Krešimir Rožman

Sve o postupanju s radnom knjižicom

Primjer precrtane radne knjižice

Postupak vraćanja

Mogućnost ostavljanja radne knjižice kod poslodavca  

Kako doći do elektroničkog zapisa

Primjer elektroničkog zapisa

Dokazivanje staža i drugih podataka

Sve o prijavama radnika

Cijena: 89 kuna 

 
OPŠIRNIJE ->
 
KOMENTAR IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RADU S PROČIŠĆENIM TEKSTOM ZAKONA O RADU
Krešimir Rožman

Detaljni komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine 73/13)

- Urednički pročišćeni tekst Zakona o radu

- 250 stranica

Cijena 99 kuna

 
OPŠIRNIJE ->
 
RADNI ODNOSI U REPUBLICI HRVATSKOJ NAKON ULASKA U EURPOSKU UNIJU
prof. dr. sc. MIRANDO MRSIĆ, prof.dr.sc. ŽELJKO POTOČNJAK, doc.dr. LUKA TIČAR, MARIJA KNEŽEVIĆ KAJARI, ANDREJA GRGIĆ, doc.dr.sc. VIKTOR GOTOVAC, SNJEŽANA BALOKOVIĆ

Zbornik radova

 
OPŠIRNIJE ->
 
FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST ? POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA - Zbornik radova
dr.sc. Mirando Mrsić, Krešimir Rožman, Marijan Ruždjak, Darko Milković, dr.sc. Viktor Gotovac, prof.dr.sc. Željko Potočnjak, Marko Kištof, Nataša Novaković

 

CD: 65 kuna 

 
OPŠIRNIJE ->
 
FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST ? POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA - Zbornik radova
dr.sc. Mirando Mrsić, Krešimir Rožman, Marijan Ruždjak, Darko Milković, dr.sc. Viktor Gotovac, prof.dr.sc. Željko Potočnjak, Marko Kištof, Nataša Novaković

 

Knjiga i CD: 115 kuna

 
OPŠIRNIJE ->
 
KONFERENCIJA O RADNIM ODNOSIMA U RH: FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA - Zbornik radova
Grupa autora

Cijena knjige: 90 kuna

 
OPŠIRNIJE ->
 
FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST - POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA
Grupa autora

Cijena: knjiga 90 kuna, knjiga i CD: 115 kuna, CD: 65 kuna

 
OPŠIRNIJE ->
 
FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST ? POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA - Zbornik radova
dr.sc. Mirando Mrsić, Krešimir Rožman, Marijan Ruždjak, Darko Milković, dr. sc. Viktor Gotovac, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, Marko Krištof, Nataša Novaković, Domagoj Rebić

Konferencija o radnim odnosima u RH:

FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST – POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA

Zbornik radova

Cijena: Knjiga: 90 kuna, Knjiga i CD: 115 kuna, CD: 65 kuna

 
OPŠIRNIJE ->
 
PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR
Irena Cvitanović, dr. sc. Viktor Gotovac, Krešimir Rožman, Ilija Tadić

Sve o pravu na godišnji odmor.

  • Detaljno tumačenje svake odredbe o godišnjim odmorima iz Zakona o radu.
  • Odgovori na najčešća pitanja u vezi godišnjih odmora, dani u formi pitanja - odgovora.
  • Primjeri svih akata (rasporeda, odluka i dr.) u vezi godišnjih odmora.

Cijena: 99 kuna

 
OPŠIRNIJE ->
 
ZAKON O RADU - MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA RAD
Irena CVITANOVIĆ i Ilija TADIĆ

Predgovor: dr. sc. Mirando MRSIĆ, ministar rada i mirovinskoga sustava

Uvod: dr. sc. Viktor GOTOVAC, Pravni fakultet Zagreb

Knjiga sadrži mišljenja stručnih službi ministarstva nadležnog za poslove rada, o pojedinim člancima Zakona o radu, sistematizirano članak po članak Zakona o radu.

  • Najobuhvatnije i najkonkretnije tumačenje Zakona o radu.
  • Odgovori u koje se možete pouzdati!
  • 500 stranica teksta i gotovo 400 različitih mišljenja.

Dodatak: mišljenja o drugim važnim pitanjima iz radnih odnosa dana od strane drugih ministarstava ili upravnih tijela.

Cijena: 240 kuna

 
OPŠIRNIJE ->
 
PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ MENADŽERSKIH UGOVORA
Dr. sc. IVANA GRGUREV

Dr. sc. Ivana Grgurev, docentica na Katedri za radno pravo, Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje detaljne odgovore na sva pravna pitanja menadžerskog ugovora. Posebno obrađuje ugovorne strane, oblik, vrijeme i sadržaj menadžerskog ugovora te prestanak menadžerskog ugovora.

Poseban prilog: MODELI MENADŽERSKOG UGOVORA.

Cijena: 190 kuna

 
OPŠIRNIJE ->
 
Propisi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti
Vanda Crnjac Pauković i Snježana Baloković

Propisi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, priredile su Vanda Crnjac Pauković i Snježana Baloković.

Knjiga sadrži uredbe EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti. Svaka nova država članica EU primjenjivat će uredbe za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti od prvog dana pristupanja u EU, i to izravno, bez potrebe prenošenja u nacionalno zakonodavstvo.

Cijena: 230 kuna

 
OPŠIRNIJE ->
 
 
   ANKETA
Ispunite našu online anketu na temu: Promjena Zakona o radu: da li i kako promijeniti (liberalizirati) ugovore o radu i otpuštanje radnika?