Ove web stranice sadrže programske kolačiće (cookies). Daljnjim pregledavanjem slažete se s njihovim korištenjem. Više informacija | Slažem se
 
Rosip d.o.o.
Zagreb, Ilica 51
tel.: 01 / 4829-841
faks: 01 / 4829-842
email: radno-pravo@radno-pravo.hr
   Članci
 
 PRETRAŽIVANJE
 
Nije upisana riječ. Najmanje 3 slova.
 
Zakon o radu
Radno pravo - postupak, ovrha, ostalo
Javne i drž.službe
Mir.i zdr. osiguranje
Zapošljavanje
Međunarodni propisi
Plaće,financije,porezi
Zaštita na radu
Ostali propisi
Ostalo

  Pronađeno članaka: 26
Stranica: 1/3  
Dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
ZAŠTITA NA RADU PRI UPORABI RADNE OPREME

Broj: 07/17

U članku se analiziraju odredbe Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme, u vezi sa uporabom radne opreme na radu.

SAŽETAK:
Zakon o zaštiti na radu, u skladu s Direktivom 2009/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za sigurnost i zdravlje radnika pri uporabi radne opreme na radu i posebni provedbeni (podzakonski) akti uređuju složena i specifična pitanja i odnose u vezi radne opreme na radu.
To određuju pojmovi: radna oprema, opasno područje, izloženi radnik, rukovoditelj i drugi, kao i brojne obveze poslodavca i drugih subjekata u tom procesu. To je i sadržaj ovoga rada.

Summary:
The Occupational Safety Act, in accordance with Directive 2009/104/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the minimum safety and health requirements for the safety and health of workers in the usage of work equipment at work and specific implementing acts which regulate complex and specific issues related to work equipment.
This is defined by the terms: work equipment, dangerous area, exposed worker, manager and others, as well as numerous obligations of the employer and other entities in the process. This is the content of this article.

Ključne riječi: zaštita na radu, sigurnosni i zdravstveni zahtjevi, uporaba radne opreme

Dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
Sveučilišni profesor i znanstveni savjetnik (u trajnom zvanju) iz Rijeke

RADNO PRAVO 7-8/2017 (str. 54-58)

UDK: 331.45


Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
RAZVOJ I OBILJEŽJA PARITETNIH FONDOVA U GRAĐEVINARSTVU NAMIJENJENIH ZAŠTITI NA RADU

Broj: 01/17

U cilju poboljšanja uvjeta i sigurnosti u građevinarstvu, socijalni partneri u više zemalja dogovorili su se o osnivanju paritetnih fondova. Više o navedenim fondovima, uz pregled njihova funkcioniranja po pojedinim državama, pročitajte u nastavku članaka.

SAŽETAK:
Paritetni fondovi su komplementarni oblik drugim socijalnim mehanizmima ponajviše namijenjeni za edukaciju i osposobljavanje u cilju sprječavanja ozljeda na radu, a mogu biti i dopunski oblik mirovinskog osiguranja i izvor sredstava za izostanak s rada i naknadu za vrijeme bolovanja. Pozornost budućeg paritetnog fonda u Hrvatskoj usmjerena je na zaštitu na radu, a poslodavci i sindikati trebaju spoznati kako je postojanje takvog fonda od njihovog zajedničkog interesa u promicanju kulture zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu. U tekstu se pojašnjava značenje i djelovanje paritetnih fondova u odabranim zemljama.

Summary:
The Parity Fund is a complementary form of social mechanisms of funds that usually cover areas such as the sectoral education and training, health and safety at work, the supplemental pension system and compensation for the holidays and days off. The focus in Croatia is on the safety at work, and that employers and trade unions can recognise its existence as a common interest in the promotion of the culture of occupational safety. The text explains the importance and functioning of parity funds in selected countries.

Ključne riječi: graditeljstvo, paritetni fond, sigurnost i zaštita na radu, industrijski odnosi

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
Institut za javne financije

RADNO PRAVO 1/2017

UDK: 331.45:624


Dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
PROCJENA RIZIKA NA RADU - NOMOTEHNIČKE OZNAKE I PRAVNA NARAV

Broj: 10/16

Autor, u ovom članku, piše da je procjena rizika (na radu) autonomni opći akt (sui generis). To dokazuje njegovim oznakama na temelju učenja nomotehnike kao znanosti o izradi propisa.

SAŽETAK:
Procjena rizika (na radu) je poseban akt poslodavca propisan Zakonom o zaštiti na radu i Pravilnikom o izradi procjene rizika.
Ima brojne posebnosti u materijalno-pravnom i nomotehničkom smislu i sadrži: ime (naziv) propisa, vizu za nadležnost poslodavca da ovaj akt donese; sadržaj; postupak donošenja; primjene i kontrole (od donošenja, objavljivanja i revizije). Vrelo je prava zaštite na radu. Ima vremensko i prostorno važenje. O njegovoj pravnoj prirodi ima neslaganja.

Summary:
Risk assessment (at workplace) is a special act of the employer stipulated by the Occupational Health And Safety Act and Ordinance On Risk Assessment. It has many special features in the legal and nomotechnical terms, including: name (title) of the regulation, a visa to the jurisdiction of the employer to bring this act; content; adoption procedure; implementation and control (from adoption, publication to audit). It has time and space validity. There´s some disagreements about its legal nature.

Ključne riječi: procjena rizika, zaštita na radu, poslodavac, nomotehničke oznake

Dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
Sveučilišni profesor i znanstveni savjetnik

RADNO PRAVO 10/2016

UDK: 331.45


Fran Marović, dipl. ing.
IZRADA PROCJENE RIZIKA NA RADU

Broj: 09/16

Procjena rizika je dokument koji je prije svega namijenjen radnicima kako bi se zaštitili od rizika kojima su izloženi prilikom obavljanja rada. Zbog toga je nužno da navedeni dokument bude što dostupniji radnicima.
Pravilnik o izradi procjene rizika stupio je na snagu 2. listopada 2014. te je zadnji datum priznavanja procjene opasnosti odnosno njihove revizije 1. listopada ove godine (naravno, ako je revizija bila propisana).

SAŽETAK:
Člankom 18. Zakona o zaštiti na radu utvrđena je obveza izrade procjene rizika na radu. Poslodavac je obvezan procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje koristi.
Poslodavac je obvezan imati procjenu rizika izrađenu u pisanom ili elektroničkom obliku, koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom. Ukoliko poslodavac odnosno ovlaštena osoba za poslove zaštite na radu tijekom procjene rizika utvrdi da neke rizike nije moguće u potpunosti otkloniti poslodavac je u obvezi primjene osnovnih (tehničke mjere) ili posebnih (mjere koje se odnose na radnika) pravila zaštite na radu. Ukoliko poslodavac ne ispunjava uvjete da sam izradi procjenu rizika u obvezi je u tu svrhu angažirati pravnu osobu ovlaštenu za te poslove koja je u obvezi da u pisanom obliku odredi stručnjaka zaštite na radu koji će kod dotičnog poslodavca obavljati poslove zaštite na radu čime se odgovornost personalizira.
Kako je procjena rizika dokument na kojem se temelji provedba zaštite na radu, u bitne poslove stručnjaka zaštite na radu spada sudjelovanje u postupku izrade procjene rizika, a poslodavac je obvezan i radnike i njihove predstavnike uključiti u postupak procjene rizika.

Summary:
The article 18 of the Occupational Health and Safety Act established the obligation to prepare a risk assessment at workplace. The employer shall assess the risks to life and health of the workers and people at work, particularly in relation to the work´s resources, working environment, technology, physical hazards, or usage of chemical or biological agents.
As the risk assessment is a document on which the implementation of health and safety at work is based, important jobs for the occupational health and safety specialist involve participation in the process of developing a risk assessment, while the employer is obliged to include employees and their representatives in the risk assessment process.

Ključne riječi: rizik, procjena rizika, opasnosti, napori, vjerojatnost nastanka štetnog događaja, veličina posljedica, matrica procjene rizika

Fran Marović, dipl. ing.
Udruga za promicanje zaštite

RADNO PRAVO 9/2016

UDK: 331.45


Nenad Puljić, dipl. ing. stroj.
OBVEZE POSLODAVCA U PODRUČJU ZAŠTITE NA RADU PREMA ZAKONU O ZAŠTITI NA RADU

Broj: 06/16

U članku se iznose osnovne obveze poslodavca prema radnicima i prema tijelima nadzora u postupku provođenja zaštite na radu.

SAŽETAK:
Poslodavac je obvezan obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika. Poslodavac može ugovoriti obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom samo u slučaju kada zbog objektivnih i opravdanih razloga ne može te poslove obavljati na prije naveden način, ali u tom slučaju ovlaštena je osoba dužna pisanim putem odrediti jednog ili više stručnjaka zaštite na radu za obavljanje poslova zaštite na radu kod toga poslodavca

Summary:
The employer is obliged to perform occupational health and safety at work in accordance with the risk assessment, the state of occupational health and safety and the number of workers. The employer may contact an authorized person for occupational health and safety only in cases where due to objective and justifiable reasons is not able to perform the functions in proper, above mentioned way, but in this case the authorized person shall in written form appoint one or more of the occupational health and safety professionals to perform health and safety at work.

Ključne riječi: zaštita na radu, procjena rizika, obveze poslodavca

Nenad Puljić, dipl. ing. stroj.
Inspektorat rada

RADNO PRAVO 6/2016

UDK: 349.22


Dr. sc. Svjetlana Šokčević, dipl. iur.
ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI RADNICA U VEZI S TRUDNOĆOM, ROĐENJEM I DOJENJEM DJETETA ? PRAVO EUROPSKE UNIJE I ODABRANA PRAKSA SUDA EUROPSKE UNIJE

Broj: 03/16

U članku autorica donosi prikaz prava EU, kao i relevantne prakse Suda EU, u pitanjima koja se odnose na učinkovitu zaštitu zdravlja i sigurnosti radnica u vezi s trudnoćom, rođenjem i dojenjem djeteta.

SAŽETAK:
Primjena pravnih pravila EU-a o posebnoj zaštiti zdravlja i sigurnosti žena od rizika na radu i u vezi s radom, osobito u vezi s trudnoćom, porodom i dojenjem djece, otvorila je pred sudovima država članica mnoga pitanja važna za učinkovito ostvarivanje i zaštitu tih prava. Dijalog nacionalnih sudova s Sudom EU-a o pitanjima upućenim na prethodno odlučivanje u vezi s primjenom Direktive Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) pokazao je da je ponekad teško zaštititi prava radnica primjenom isključivo navedene Direktive te da je u tim slučajevima za djelotvornu zaštitu važna istovremena primjena odredaba osnivačkih ugovora EU-a te direktiva iz područja zaštite od diskriminacije, prava na roditeljski dopust, prava u vezi s organizacijom radnog vremena i dr.

Summary:
The application of EU´s legal rules on special protection of health and safety of women at work and in relation to work, particularly related to pregnancy, childbirth and breastfeeding, opened up many issues important for the effective realization and protection of these rights before the courts of the Member States. The dialogue of national courts with the Court of the EU on questions adressed for a preliminary ruling concerning the application of Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive within the meaning of Article 16, paragraph 1 of Directive 89/391/EEC) has shown that it is sometimes hard to protect the rights of workers using only the said Directive and that in these cases simultaneus application of provisions of the EU founding treaties, as well as directives in the field of protection against discrimination, the right to parental leave, the rights related to the organization of working time, etc., are very important.

Ključne riječi: trudna radnica, radnica koja je rodila, radnica koja doji, posebna zaštita na radu, izravna diskriminacija, načelo jednakih plaća

prof. dr. sc. SVJETLANA ŠOKČEVIĆ

Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti Zagreb

RADNO PRAVO 3/2016

UDK: 331.45-055.26


Vitomir Begović, mr. sig.
UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU - POSEBAN DRUŠTVENI INTERES U RH

Broj: 02/16

U ovom radu autor uz viziju, misiju i osnovne ciljeve prezentira osnovne smjernice rada i djelovanja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu na pojedinim područjima unapređivanja zaštite na radu, polazeći od stanja i potreba Hrvatske kao i strateškog dokumenta Europske unije.

SAŽETAK:
Život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti vrednote su od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj.
Zaštita na radu kao organizirano sustavno djelovanje od javnog je interesa.
Zakonom o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14., 118/14., 154/14.) određeno je osnivanje i nadležnost Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, kao središnje tijelo javne ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske nadležne za područje zaštite na radu.
Temeljna zadaća Zavoda je sustavno praćenje stanja zaštite na radu i njeno unapređivanje kroz stručnu podršku, analitički, istraživački, informativni, edukativni, savjetodavni i preventivni rad te javne ovlasti, ovlaštenja i nadzor čime se utječe na stvaranje sigurne, zdrave i stimulativne radne okoline.

Summary:
Life, health and preservation of work capacity are values of particular public interest in the Republic of Croatia.
Safety at work as organized systematic activity is of public interest.
The Occupational Safety and Health Act (Official Gazette no. 71/14., 118/14., 154/14.) stipulates the establishment and jurisdiction of the Institute for the Advancement of occupational health and safety, as the central public institution body owned by the Republic of Croatia and competent in the field of occupational health and safety.
The fundamental task of the Institute is the systematic monitoring of health and safety and its improvement through professional support, analytical, researchful, informative, educational, advisory and preventional work as well and public authority, authorization and supervision which affects the creation of safe, healthy and stimulating work environment.

Ključne riječi: zaštita na radu, zdravlje na radu, socijalni dijalog, kultura prevencije rizika, poboljšanje i unapređivanje radnih uvjeta

Vitomir Begović, mr. sig.
ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

RADNO PRAVO 2/2016.

UDK: 331.45


Fran Marović, dipl. ing.
PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Broj: 01/16

U ovom radu autor obrađuje odredbe Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu koji je utvrdio obvezu poslodavca da obavljanje poslova zaštite na radu uskladi s njegovim odredbama najkasnije do 31. prosinca 2015. Rok je istekao te su svi oni koji do sada nisu postupili u skladu s odredbama Pravilnika u prekršaju. Stoga trebaju poduzeti mjere da se što prije usklade s odredbama Pravilnika, kako bi izbjegli visoke novčane kazne.

SAŽETAK:
Odredbama Zakona o zaštiti na radu propisani su poslovi zaštite na radu kao i kompetentnost osoba koji će te poslove obavljati. Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N. 112/14, 43/15, 72/15 i 140/15) detaljnije se razrađuje način obavljanja tih poslova, definiraju zahtjevi za osobe koji će te poslove obavljati zavisno o broju radnika zaposlenih kod poslodavca te djelatnosti poslodavca. Pravilnikom se utvrđuju zahtjevi koje moraju ispunjavati stručnjaci zaštite na radu I. stupnja odnosno stručnjaci zaštite na radu II. stupnja. Ujedno su propisani uvjeti pod kojima poslodavci sami odnosno njihovi ovlaštenici mogu obavljati poslove zaštite na radu. Zavisno o djelatnostima tj. rizicima vezanim za opasnosti, štetnosti i napore kojima su izloženi radnici dana je mogućnost blaže primjene odredaba Pravilnika ukoliko postoje mali rizici po radnika od rizika uvjetovanih opasnostima, štetnostima i naporima. Vezano za poslove s malim rizicima vidi Prilog II. Pravilnika o izradi procjene rizika (N.N. 112/14). Ujedno je dana mogućnost da više poslodavaca koji posluju na istoj lokaciji mogu međusobno ugovoriti zajedničko organiziranje i provođenje zaštite radu. Konačno, obrazlažu se zapriječene novčane kazne za poslodavce pravne osobe, poslodavce fizičke osobe i odgovorne osobe u pravnim osobama.

Summary:
The provisions of the Occupational Health and Safety Act stipulates the operations of occupational health and safety as well as competence of the one´s who will perform it. The Ordinance on health and safety at work (Official Gazette, 112/14, 43/15, 72/15 and 140/15) elaborates way of performing the tasks, defines requirements for the person who will perform the function depending on the number of employees employed by the employer and also defines employer´s business activities. The Ordinance establishes requirements to be met by I. degree occupational health and safety specialists or II. degree occupational health and safety professionals. It also lays down the conditions under which employers themselves or their authorized persons may perform tasks of health and safety at work. Depending on the activities e.g. risks associated with the threats, hazards, and the efforts by which employees are exposed, there´s possibility of a more lenient application of the provisions of the Ordinance if there are low risks of threats, hazards and efforts. Concerning operations with low risks take a look to the Appendix to the II. Ordinance on risk assessment (Official Gazette 112/14). It is also given the opportunity for more employers who operates in the same location to mutually agree on joint organization and implementation of health and safety at work. Finally, this article explains fines for employing companies, individual employers and the responsible people in companies.

Ključne riječi: obavljanje poslova zaštite na radu, stručnjak zaštite na radu I. i II. stupnja , ovlaštene osobe, poslovi s malim rizikom

Fran Marović, dipl. ing.
Udruga za promicanje zaštite

RADNO PRAVO 1/2016

UDK: 331.45


Dr. sc. Svjetlana Šokčević, dipl. iur.
ZAŠTITA ZDRAVLJA, SIGURNOSTI I DOSTOJANSTVA PRETILIH RADNIKA KAO OSOBA S INVALIDITETOM

Broj: 11/15

U ovom radu autorica obrađuje pretilost radnika kao rizik na radu te uvjete u kojima pretili radnik može imati prava osobe s invaliditetom u smislu prakse Suda Europske unije. Također, analizira moguće učinke tog oblika invaliditeta na prava, obveze i odgovornost stranaka radnog odnosa, s ciljem zaštite zdravlja, sigurnosti i dostojanstva na radu i u vezi s radom pretilih radnika kao osoba s invaliditetom.

SAŽETAK:
Po prevalenciji prekomjerne tjelesne mase među djecom i odraslim osobama Hrvatska je među vodećim zemljama u Europi i u svijetu. Presudom u predmetu C-354/13 Sud EU-a otvorio je mogućnost da pretili radnik ima status osobe s invaliditetom u smislu Direktive Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja. Konačna odluka ovisi o sudu države članice. Pretili radnici izloženi su povećanim rizicima na radu u odnosu na sve opasnosti, štetnosti i napore na radu. Zato su analizirane obveze poslodavca da tim radnicima sukladno Povelji o temeljnim pravima Europske unije osiguraju poštene i pravične radne uvjete u kojima se čuvaju zdravlje, sigurnost i dostojanstvo. Važna je primjena osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu koju korigiraju propisi o radnim uvjetima osoba s invaliditetom kao lex specialis. Osobito je uzeta u obzir obveza razumne prilagodbe radnih uvjeta i činjenica da je propuštanje te obveze oblik diskriminacije osobe s invaliditetom, dok je sama prilagodba pozitivna zaštitna mjera.

Summary:
According to the prevalence of overweight among children and adults, Croatia is among the leading countries in Europe and worldwide. By the judgment in Case C-354/13, the Court of the European Union opened up the possibility for an obese workers to have the status of persons with disabilities within the meaning of the Council Directive 2000/78/EC of November 27, 2000 that sets up a general framework to ensure equal treatment in employment and occupation. The final decision depends on the court of a Member State. Obese workers are exposed to increased risks at work in relation to all occupational dangers, hazards and efforts. By reason of this, the obligations of the employer to those employees in accordance with the Charter of Fundamental Rights of the European Union are analyzed to ensure fair and equitable working conditions for preventon of health, safety and dignity. An application of the basic and special occupational health rules which are adjusted by regulations on working conditions of people with disabilities as a lex specialis is also important. The obligations for reasonable adjustment of working conditions are also taken into account, as well as the fact that the failure of these obligations is a form of discrimination of people with disabilities, while the adjustment is a positive protective measure.

Ključne riječi: pretilost, invaliditet, rizik, zdravlje, diskriminacija

Dr. sc. Svjetlana Šokčević, dipl. iur.

Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti

RADNO PRAVO 11/2015

UDK: 331.45-056.257


Dr. sc. Svjetlana Šokčević, dipl. iur.
ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA PRI RADU U NEPOVOLJNIM TOPLINSKIM UVJETIMA

Broj: 07/15

U ovom radu autorica obrađuje nepovoljne toplinske uvjete koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost radnika osobito izražen u ljetnim mjesecima te upućuje na propisana prava, obveze i odgovornosti stranaka radnog odnosa.

SAŽETAK:
U ljetnim mjesecima povećava se broj radnika izloženih nepovoljnim toplinskim uvjetima. Uz radnike koji su im izloženi tijekom cijele godine zbog naravi poslova koje obavljaju, ljeti su ugroženi svi sezonski radnici, osobito radnici koji rade na otvorenim prostorima, ali toplinske nelagode nisu pošteđeni ni radnici koji rade u uredima i drugim prostorijama za rad. Radnici najčešće postavljaju pitanje koliko mora iznositi temperatura koju im poslodavac mora osigurati u radnom prostoru, odnosno pri kojoj temperaturi radnog prostora smiju odbiti raditi. Propisima su utvrđena osnovna prava, obveze i odgovornost stranaka radnog odnosa, pa je svrha rada uputiti na pravilnu primjenu i tumačenje tih odredaba.

Summary:
During the summer, there is an increasing number of workers exposed to unfavorable thermal conditions. Besides workers who are exposed to them throughout the whole year because of nature of their business, during the summer are threatened all seasonal workers, especially workers who work at open workspaces, as well as employees working in offices. The workers most frequently ask questions on how high should be the temperature which the employer must ensure at the workplace, or, at which temperature can an employee refuse to work. The statutes laid down basic rights, obligations and responsibilities of the parties, therefore, the purpose of this article is to instruct on the correct application and interpretation of these provisions.

Ključne riječi: toplinski uvjeti, rizik na radu, zdravlje, napuštanje mjesta rada

Dr. sc. Svjetlana Šokčević, dipl. iur.
Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti

RADNO PRAVO 7/2015

UDK: 331.45   Pronađeno članaka: 26
Stranica: 1/3