Ove web stranice sadrže programske kolačiće (cookies). Daljnjim pregledavanjem slažete se s njihovim korištenjem. Više informacija | Slažem se
 
Rosip d.o.o.
Zagreb, Ilica 51
tel.: 01 / 4829-841
faks: 01 / 4829-842
email: radno-pravo@radno-pravo.hr
   Članci
 
 PRETRAŽIVANJE
 
Nije upisana riječ. Najmanje 3 slova.
 
Zakon o radu
Radno pravo - postupak, ovrha, ostalo
Javne i drž.službe
Mir.i zdr. osiguranje
Zapošljavanje
Međunarodni propisi
Plaće,financije,porezi
Zaštita na radu
Ostali propisi
Ostalo

Privremeno zapošljavanje    
       
         
Zapošljavanje u inozemstvu  
       
       
Ostalo  
       
       
  Pronađeno članaka: 53
Stranica: 1/6  
Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
INFORMATIČKA ERA - EVOLUCIONARNA ILI REVOLUCIONARNA PROMJENA U DRUŠTVU

Broj: 07/17

U razmišljanjima o razvoju nove tehnologije, neminovno se javlja pitanje da li ona mijenja društvo (i mogućnosti zapošljavanja) revolucionarno ili samo evolucionarno. Većina tehnologija je evolucionarna u tom smislu što se nastavlja na prijašnja otkrića i izume. Dosadašnja povijest pokazuje da pojedine tehnološke promjene ne moraju same po sebi izazvati revolucionarne sociokulturne posljedice. Tako na primjer srednjovjekovna poboljšanja u upotrebi energije, poput korištenja vjetrenjača ili vodenica, nisu imala revolucionarnih utjecaja budući da su nastala unutar slabo razvijenih agrarnih zajednica.

SAŽETAK:
U razmišljanjima o razvoju nove tehnologije, neminovno se javlja pitanje da li ona mijenja društvo (i mogućnosti zapošljavanja) revolucionarno ili samo evolucionarno. Revolucionarna otkrića su ona čijim nastajanjem dolazi do značajnih promjena u gospodarstvu i društvu. To su otkrića koja uvjetuju narušavanje ravnoteže, odnosno pojačavaju postojeću neravnotežu ili stvaraju nove odnose između naroda i/ili ljudi u društvu. Razvoj informatičke tehnologije i robotike te njihova primjena pokazuje kako je njihov društveno ekonomski utjecaj revolucionaran.

Summary:
In considering on the development of new technology, the question is whether it changes society (and employment opportunities) revolutionarily or just evolutionarily. Revolutionary discoveries are the ones that cause significant changes in the economy and the society. These are discoveries that cause the balance distortion or increase the existing imbalance as well as create new relationships between nations and/or the people in the society. The development of information technology and robotics and their application shows that their social and economic influence is revolutionary.

Ključne riječi: nova tehnologija, informatička revolucija, robotika, društveno-gospodarska struktura

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
Institut za javne financije

RADNO PRAVO 7-8/2017 (str. 59-65)

UDK: 330.341.1: 316


prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dipl. iur.
O PRIJEDLOGU EUROPSKOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

Broj: 07/17

U članku donosimo prijevod objave njemačkog Saveznog ministarstva financija iz prosinca 2016. pod nazivom „Između Fiskalne unije i fiskalnopolitičke vlastite odgovornosti: O prijedlogu europskog osiguranja protiv nezaposlenosti"". Tema je zanimljiva jer pokazuje mogući novi razvojni pravac Europske unije – usklađivanje doprinosa za socijalno osiguranje (konkretno, osiguranja protiv nezaposlenosti). Do sada je Europska unija radila na usklađivanju poreza, dok se o usklađivanju socijalnih doprinosa nije bilo (većeg) govora.

SAŽETAK:
Njemačko Savezno ministarstvo financija u prosincu 2016. na svojim internetskim stranicama objavilo je publikaciju pod nazivom „Između Fiskalne unije i fiskalnopolitičke vlastite odgovornosti: O prijedlogu europskog osiguranja protiv nezaposlenosti"" (Zwischen Fiskalunion und fiskalpolitischer Eigenverantwortung: Zum Vorschlag einer europäischer Arbeitlosenversicherung). Posrijedi je financijskoznanstvena analiza koju je izradio Znanstveni savjet pri Saveznom ministarstvu financija. Članovi Savjeta su sveučilišni profesori s različitih njemačkih fakulteta (više od trideset sveučilišnih profesora).

Summary:
The German Federal Finance Ministry in December 2016 published its publication entitled ""Between the Fiscal Union and its Fiscal Policy Pact: About the Proposal of European Unemployment Insurance"" (Zwischen Fiskalunion und Fiskalpolitischer Eigenverantwortung: Zum Vorschlag einer europäischer Arbeitlosenversicherung). It is a financial-scientific analysis made by the Scientific Council at the Federal Ministry of Finance. The members of the Council are university professors from different German universities (more than thirty university professors).

Ključne riječi: europsko osiguranje za slučaj nezaposlenosti, socijalni doprinosi

Preveo, skratio i prilagodio: prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dipl. iur.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

RADNO PRAVO 7-8/2017 (str. 66-72)

UDK: 368:331.56


Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
PREINAKE I DORADE PROPISA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU

Broj: 06/17

Predmet ovoga rada je pregledna analiza sadržaja navedenog Zakona, a prava i postupak u njihovom ostvarivanju zahtjeva potpuniji pristup i prikaz.

SAŽETAK:
Od 02.03.2017.godine u Republici Hrvatskoj primjenjuje se „novi"" Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 16/17). Zakon ima sadržaj raspoređen u 88 članaka kojima se uređuje: posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje radi povećanja zapošljivosti radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, mjere aktivne politike zapošljavanja, ostale aktivnosti u svrhu poticanja prostorne i profesionalne potrebljivosti radne snage, novog zapošljavanja i samozapošljavanja, izvori sredstva za djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Zavoda.
„Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na posredovanje pri zapošljavanju pomoraca koje je uređeno posebnim propisima, osim ako su korisnici novčane naknade sukladno ovom Zakonu"".

Summary:
Since the March 2nd 2017 in the Republic of Croatia applies the ""new"" Act on Employment Mediation and Unemployment Entitlements. The Act´s content spreads across 88 articles regulated by: job assisstance, vocational guidance, education to increase employability, unemployment insurance, active employment policy measures, other activities to promote spatial and professional labour productivity, new employment and self-employment, sources of funds for the activities of the Croatian Employment Service and the organization, management and performance of the Service´s activities.

Ključne riječi: zakon, posredovanje pri zapošljavanju, prava za vrijeme nezaposlenosti, Hrvatski zavod za zapošljavanje

Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
Znanstveni savjetnik (u trajnom zvanju) iz Rijeke

RADNO PRAVO 6/2017

UDK: 331.53


Mirjana Vuksan, prof.
PROMJENE I NOVI UVJETI ZA KORIŠTENJE MJERE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Broj: 05/17

U članku donosimo pregled novina koje će omogućiti poslodavcima i drugim sudionicima da lakše utvrde ispunjavaju li preduvjete za korištenje mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te koja su njihova prava i obveze.

SAŽETAK:
S odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja upoznati su svi sudionici, no manje je poznato da su provedbenim uputama u većoj mjeri izmijenjene gotovo sve sastavnice mjera aktivne politike zapošljavanja. U praktičnoj provedbi mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, izmijenjeni su: kriteriji koje trebaju ispunjavati poslodavci, njihove obveze, dokumentacija za podnošenje zahtjeva, kao i prava i obveze polaznika.

Summary:
With the provisions of the Act on Amendments to the Employment Promotion Act, all participants are introduced, but less known is that the implementation instructions have been changed in almost all elements of active employment policy measures. In the practical implementation of professional training without employment contract, many things have been changed: the employer's requirements, their duties, requirements for submitting application, as well as the rights and obligations of the participants.

Ključne riječi: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, Zakon o poticanju zapošljavanja

Mirjana Vuksan, prof.

RADNO PRAVO 5/2017

UDK: 374.7


mr. sc. Zorislav Kaleb, dipl. iur.
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA

Broj: 04/17

Hrvatski sabor je na sjednici dana 17. veljače 2017. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja. Zakon je stupio na snagu dana 2. ožujka 2017. osim članka 11. kojim se povećava koeficijent za izračunavanje dnevne osnovice za obračun doprinosa za sezonske radnike u poljoprivredi, koji stupa na snagu dana 1. siječnja 2018.

SAŽETAK:
Izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu pomoć osiguranika produženog mirovinskoga osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. Određuje se trajanje ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa na način da se isti može sklopiti u trajanju do 12 odnosno 24 mjeseca ovisno o razini obrazovanja nezaposlene osobe. Zakonom se, s ciljem povećanja socijalne sigurnosti i sigurnosti zaposlenja sezonskih radnika, korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju prema posebnom propisu, uređuju uvjeti ostvarivanja prava na novčanu pomoć osiguranika produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. Stalni sezonac ima pravo na novčanu pomoć najduže za razdoblje od šest mjeseci produženog mirovinskog osiguranja.

Summary:
Amendments to the Act on the Promotion of Employment lays down the conditions for exercising the right to monetary aid for a extended pension insurance on the basis of an employment contract for a definite time period for continuous seasonal jobs. It specifies the duration of the contract on professional training for work without an employment contract in a way that it can be concluded for up to 12 or 24 months depending on the education level of the unemployed person. The law, in order to increase social security and employment security of seasonal workers, use the active employment policy under a special regulation, governing the conditions of exercising the right to monetary aid for a extended pension insurance based on an employment contract for a definite time period for continuous seasonal jobs. Seasonal worker is entitled to receive monetary aid for a maximum period of six months of extended pension insurance.

Ključne riječi: Zakon o poticanju zapošljavanja, stalni sezonac, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

mr. sc. Zorislav Kaleb, dipl. iur.
sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i viši predavač Visoke poslovne škole Zagreb

RADNO PRAVO 4/2017

UDK: 331.5:349.2


Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
POLOŽAJ STARIJIH OSOBA NA TRŽIŠTU RADA U HRVATSKOJ I MJERE ZA NJEGOVO POBOLJŠAVANJE

Broj: 02/17

U Hrvatskoj je kao i u EU s opravdanjem razmjerno velika posvećenost problematici nezaposlenih mladih osoba. Provode se programi Garancija za mlade i čini se kako je to dalo određenih rezultata. Iako je mnogo nezaposlenih mladih osoba, čini se da je podjednako loš, ako ne i gori položaj izgubljene generacije ljudi koji su s 50-55 godina života ostali bez posla. Njihove mogućnosti ponovnog zapošljavanja vrlo su sužene pa se stoga nezaposlenost tih osoba isto može smatrati jednim od gorućih hrvatskih problema.

SAŽETAK:
U gotovo svim zemljama EU se s opravdanjem velika posvećenost problematici nezaposlenih mladih osoba. Provode se programi Garancija za mlade i čini se kako je to dalo određenih rezultata. Iako je mnogo nezaposlenih mladih osoba, čini se da je podjednako loš, ako ne i gori položaj izgubljene generacije ljudi koji su s 50-55 godina života ostali bez posla. Njihove mogućnosti nalaženja posla jednom kada ga izgube su jako ograničene. U članku se izlaže stanje nezaposlenosti starijih osoba i podaci o njihovom čekanju na zaposlenje. Ujedno, daje se osvrt na mjere koje su se provodile te predlažu poboljšanja kako bi se stanje unaprijedilo.

Summary:
In almost all EU member countries relatively large attention is given to the issue of youth unemployment. Various programmes, like the Youth Guarantee Scheme, are implemented. It seems that they gave certain results. Although there are many unemployed youth, it looks like that equally bad, if not worse, is the position of the lost generation of people who are 50-55 years of life. Their chances to find a job once they became unemployed are very limited. The article exposes the state of unemployment of elderly and data on their waiting period for a job. It also gives an overview on the implemented measures and proposes possible improvements.

Ključne riječi: nezaposlenost, tržište rada, starije osobe, Hrvatska

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
Institut za javne financije

RADNO PRAVO 2/2017

UDK: 331.45-053.9


Franciska Dominković, dipl. iur.
GODIŠNJA KVOTA DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA 2017. GODINU

Broj: 02/17

U članku se iznosi pregled odredbi o Odluci o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.

SAŽETAK:
Zakonom o strancima („Narodne novine"", br. 130/11. i 74/13., u nastavku: ZOS) propisana je obveza Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca.
Naime, odredbom članka 74. stavka 1. ZOS-a propisano je da Vlada Republike Hrvatske Odlukom utvrđuje godišnju kvotu za zapošljavanje stranaca, i to najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću godinu za produženje već izdanih dozvola i novo zapošljavanje.

Summary:
Act on foreigners (""Official Gazette"", no. 130/11., 74/13.) stipulates the obligation of the Croatian Government on the annual quota for the employment of foreigners.
The provision of Article 74 paragraph 1 of the EDF stipulates that the Croatian Government by Decision determines an annual quota for the employment of foreigners, no later than 31 October of the current year for the following year, for the renewal of already issued permits as for the new employment.

Ključne riječi: godišnja kvota, zapošljavanje stranaca, Zakon o strancima

Franciska Dominković, dipl. iur.
sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

RADNO PRAVO 2/2017

UDK: 331.556.4


Alan Vajda, mag. iur.
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA 2017. GODINU

Broj: 01/17

Navedenim tekstom dajemo prikaz Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanja stranaca za kalendarsku 2017. godinu koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine, time da je ista objavljena u Narodnim novinama br. 118/2016, te se primjenjuje od 17. prosinca 2016. godine.

SAŽETAK:
Obzirom da je Republika Hrvatska s danom 1. srpnja 2013. godine postala punopravna članica Europske unije, počevši od 2014. godine navedena se Odluka donosi samo za državljane trećih zemalja, tj. državljane onih zemalja koje nisu članice Europske unije, odnosno Europskog gospodarskog prostora. Zakonom o strancima propisano je da stranac može raditi u Republici Hrvatskoj isključivo temeljem posjedovanja važeće dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ukoliko Zakonom nije drugačije propisano.

Summary:
Since the Republic of Croatia became a full member of the European Union with a date of 1 July 2013, starting from 2014, the Decision is made only for the citizens of third countries, i.e. the citizens of those countries which are not members of the European Union or the European Economic Area. The Act on Foreigners stipulates that a foreigner can work in the Republic of Croatia only if he/she possess a valid permit for residence and work or work registration certificate, unless otherwise provided by the Act.

Ključne riječi: Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanja stranaca za 2017. godinu, Zakon o strancima

Alan Vajda, mag. iur.

RADNO PRAVO 1/2017

UDK: 331.556.4 (497.5)


Dr. sc. Milorad Ćupurdija, dipl. iur.; Dr. sc. Safet Subašić, prof.
PRAVNA MOTRIŠTA PROBLEMA NEZAPOSLENOSTI

Broj: 09/16

Na stranicama ovog časopisa bavili smo se problemom nezaposlenosti s ciljem ukazivanja na potrebu definiranja samog pojma i njegovog ontološkog i povijesnog značenja. Također, ukazali smo na činjenicu da nezaposlenost kao društvena pojava, prije svega, pripada pojmovno kategorijalnom sustavu radnog prava. Naime, poznato je da se mnoge društvene discipline u svom metodološkom pristupu bave izučavanjem različitih aspekata fenomena rada, nezaposlenosti i posljedica koje iz njih proizlaze. Brojni su filozofi, sociolozi, ekonomisti, psiholozi, pravnici i dr. istraživali značenje rada i društvenih pojava povezanih s njim od čega je nezaposlenost posebno izražena. Znanstveno izučavanje ovih fenomena i društvenih odnosa koje oni stvaraju neophodan su uvjet da bi se konkretni problemi povezani s njima adekvatno rješavali. Pravo i pravna znanost u tome imaju posebnu ulogu, polazeći pri tome od premise da je cilj prava da na što pravedniji način uredi društvene odnose. Naravno, da pravo i pravda nisu isto, o čemu smo također dosta govorili na stranicama ovog časopisa. Autori ovog članka o tome su pisali u knjizi Pravo i pravednost. Upravo zbog toga, pravu i pravnoj znanosti ne treba pridavati preveliki značaj ili mu određivati ulogu u društvu koja mu objektivno ne pripada. Uostalom, pravo ipak proizlazi iz politike, a ne obrnuto. Dakle, pravo samostalno ne uređuje društvene odnose, ono niti to može niti to treba. Kada govorimo o znanosti, važno je napomenuti da različite početne pretpostavke istraživanja i odabira metodologije vrlo često ovise od vrijednosnih orijentacija autora. To se onda provlači kroz sami tijek istraživanja, pa i na rezultate i interpretaciju samih istraživanja.
U ovom radu nastavljamo sa izučavanjem problema nezaposlenosti, usmjeravajući diskurs problema na pravna motrišta te moguće aspekte rješavanja ovog problema.

SAŽETAK:
Novi fleksibilni oblici zapošljavanja postali su dio radno-pravnog sustava u zemljama Europske unije. Oni pomažu da se smanji nezaposlenost. Međutim, oni podrazumijevaju značajnije promjene društvene strukture i transformaciju sustava obrazovanja i samoobrazovanja. Problem nezaposlenosti problem je cijelog društva, jer ne dati ili ne omogućiti svima da uđu u svijet rada prema svojim sposobnostima direktan je udar na slobode i prava čovjeka i građanina.

Summary:
New flexible forms of employment have become part of the labour-law system in the European Union member states. They help in reducing unemployment. However, they imply significant changes in the social structure and also the transformation of education and self-education. The problem of unemployment is a problem of the whole society, because, not allowing everyone to find work according to their abilities is a direct attack on the freedom and rights of man and citizen.

Ključne riječi: nezaposlenost, radni odnosi, fleksigurnost, ljudski potencijali, ljudski kapital

Dr. sc. Milorad Ćupurdija, prof. v. š.
Dr. sc. Safet Subašić, prof.

RADNO PRAVO 9/2016

UDK: 331.56:34


Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
MOŽE LI ZELENA EKONOMIJA POTAKNUTI RAZVOJ I UBLAŽITI NEZAPOSLENOST?

Broj: 07/16

Današnji svijet ima ozbiljnih problema jer postaje sve topliji, ravniji i napučeniji. Zbog globalnog zatopljenja, nezabilježenog rasta srednje klase u cijelom svijetu i naglog povećanja broja stanovnika dolazi do konvergencije koja može utjecati na opasnu nestabilnost našeg planeta. Konvergencija topline, plosnatosti i napučenosti posebice nepovoljno utječu na energetske izvore, pojačava uništavanje biljnog i životinjskog svijeta, produbljuju energetsku oskudicu i ubrzavaju klimatske promjene. Kako ćemo se odnositi na te međusobno povezane globalne trendove uvelike će odrediti kvalitetu života na Zemlji u 21. stoljeću.

SAŽETAK:
U današnjem svijetu zadatak stvaranja alata, sustava, izvora energije i morala koji će dopustiti planetu da raste na čišći i odgovarajući način biti će najveći izazov našeg života. Ponekad se čini kako su današnji naraštaji izjeli uštede i prirodni svijet koji su im ostavili njihovi roditelji, dok sami svojoj djeci ostavljaju velike financijske i ekološke deficite. U članku se razmatraju se posljedice nepromišljenog ponašanja u pogledu očuvanja čovjekove okoline te se pojašnjava aktivnosti na poboljšanju stanja, posebice. Odgovarajuća pozornost se usmjerava na ekološke poreze, a prije završnog poglavlja, kratko se izlažu aktivnosti u odabranim zemljama. Na temelju iznesenoga, može se zaključiti kako u svijetu i hrvatskoj postoje dovoljni i odgovarajući preduvjete za snažni razvoj i rast gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama, očuvanju okoliša i posebno povećanju energetske samodostatnosti.

Summary:
In today's world, the greatest challenge of our lives is to realise an obvious task: to create the tools, systems and energy sources that allow the Planet to grow and to be cleaner. Sometimes it seems that today's generations have eaten savings and the natural world that had been left by their parents, while they leave their children large financial and environmental deficits. The article discusses the consequences of reckless behaviour in terms of preserving the environment and explains activities needed to improve the situation. Appropriate attention is focused on environmental taxes. Before the final chapter, the accomplishments in selected countries are presented. Based on the foregoing, it can be concluded that in the World and Croatia there are sufficient and adequate conditions for the rapid development and growth of knowledge-based economy, innovation, environmental protection and especially the increase in energy self-sufficiency.

Ključne riječi: zelena ekonomija, očuvanje čovjekove okoline, ekološki porezi, gospodarski rast

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
Institut za javne financije

RADNO PRAVO 7-8/2016

UDK: 338:504   Pronađeno članaka: 53
Stranica: 1/6