Ove web stranice sadrže programske kolačiće (cookies). Daljnjim pregledavanjem slažete se s njihovim korištenjem. Više informacija | Slažem se
 
Rosip d.o.o.
Zagreb, Ilica 51
tel.: 01 / 4829-841
faks: 01 / 4829-842
email: radno-pravo@radno-pravo.hr
   Članci
 
 PRETRAŽIVANJE
 
Nije upisana riječ. Najmanje 3 slova.
 
Zakon o radu
Radno pravo - postupak, ovrha, ostalo
Javne i drž.službe
Mir.i zdr. osiguranje
Zapošljavanje
Međunarodni propisi
Plaće,financije,porezi
Zaštita na radu
Ostali propisi
Ostalo

Mirovinsko osiguranje    
       
         
Zdravstveno osiguranje  
         
  Pronađeno članaka: 55
Stranica: 1/6  
Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
OBVEZNO MIROVINSKO I OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE POMORACA ? ČLANOVA POSADE U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI

Broj: 05/17

Pojmovi, kategorije i specifični socijalnopravni odnosi u obveznim osiguranjima pomoraca (na mirovinsko i zdravstveno osiguranje) čine predmet ovoga rada.

SAŽETAK:
Pravilnikom o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje („N.N"" 112/16) utvrđuju se postupci lučkih kapetanija, te način prijave i odjave na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje članova posade kao i uvjeti, sadržaj i način podnošenja podataka potrebnih za prijavu i odjavu. To je podzakonski (provedbeni) propis kojim se nastoji omogućiti potpunija provedba odredbi Pomorskog zakonika i drugih zakona kojima se uređuju pitanja i odnosi obveznog mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja pomoraca ukrcanog na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi koji u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište, a čiji je poslodavac, brodar ili kompanija strana fizička ili pravna osoba.

Summary:
The Ordinance on Maritime Booklets and Approvals for Launching and the Procedures and Mode of Signing In and Signing Out Sailors on Mandatory Pension and Health Insurance (Official Gazette 112/16) establishes the procedures of port capitals, and the manner of signing in and signing out from the Mandatory Pension and Health Insurance of crew members as well as conditions, content and method of submitting data required for signing in and signing out. This is a by-law regulation which enable the full implementation of the provisions of the Maritime Code and other acts regulating the issues and relationships of compulsory retirement and compulsory health insurance for sailors ""embarked on a maritime facility in international voyage that has a permanent or habitual residence in the Republic of Croatia, whose employer, shipping company or regular company is a foreign natural or legal person "".

Ključne riječi: pomorac, međunarodna plovidba, lučka kapetanija, obvezno osiguranje

Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
Sveučilišni profesor i znanstveni savjetnik (u trajnom zvanju) iz Rijeke

RADNO PRAVO 5/2017

UDK: 368:656.6


Jasenka Pap, dipl. iur.; Nevenka Mirković, dipl. iur.
UTVRĐIVANJE PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD I NAKNADA PLAĆE

Broj: 04/17

Autorice u članku detaljno analiziraju pravno uređenje instituta privremene nesposobnosti za rad, te institut naknade plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad.

SAŽETAK:
Privremena nesposobnost, odnosno spriječenost za rad (u daljnjem tekstu: privremene nesposobnost) u smislu Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine"", broj 80/13. i 137/13. - u daljnjem tekstu: ZOZO) smatra se odsutnost osiguranika s rada koja je uzrokovana bolešću, ozljedom ili nekom drugom okolnošću posebno utvrđenom istim Zakonom zbog kojih je osiguranik spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom.
Privremenu nesposobnost, odnosno spriječenost za rad utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite (obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite žena) u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi (u daljnjem tekstu: izabrani doktor) koji sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.
Za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog koje je osiguranik spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće utvrđene u skladu sa ZOZO-om, a razdoblje privremene nesposobnosti za vrijeme kojeg mu to pravo pripada dokazuje izvješćem izabranog doktora o privremenoj nesposobnosti za rad.
U slučaju da osiguranik nema obvezu rada ne postoji zakonska obveza utvrđivanja privremene nesposobnosti u smislu ZOZO-a od strane izabranog doktora, niti njezinog evidentiranja u zdravstveni karton osiguranika te s tim u vezi ne postoji ni obveza izdavanja izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad.
Naime, izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad s jedne strane upravo i služi da bi osiguranik opravdao svoj izostanak s rada kada ima tu obvezu, dok je s druge strane izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad ujedno i financijski dokument te služi za obračun i isplatu, odnosno povrat isplaćene naknade plaće.
Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti utvrđuje se od osnovice za naknadu koju čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, a mjesečni iznos naknade koji će osiguraniku biti priznat i isplaćen ovisi o svakom pojedinačnom razlogu privremene nesposobnosti, odnosno u kojem postotku od osnovice se naknada plaće isplaćuje te o ispunjenju uvjeta ostvarenog propisanog staža u obveznom zdravstvenom osiguranju na strani osiguranika (prethodno osiguranje).
Pored navedenoga ZOZO ujedno jasno definira tko su obveznici obračuna i isplate naknade plaće te na teret čijih sredstava se naknada plaće, ovisno o razlozima privremene nesposobnosti, isplaćuje i za koji vremenski period.

Summary:
Temporary inability or incapacity for work in terms of the Act on Mandatory Health Insurance (""Official Gazette"", number 80/13. and 137/13.) considers the absence of the insured person off the work caused by illness, injury or other circumstance in particular established by the the same Act for which the insured person is unable to carry out its work obligations in accordance with the employment contract, other contract or act.
During the temporary inability to work due to which the insured person is unable to carry out its work obligations in accordance with the employment contract, other contract or an act, insured person is entitled to compensation determined in accordance with the Act on Mandatory Health Insurance, while the period of temporary disability during which he is entitled to these rights need to be proved by report from the selected doctor because of a temporary incapacity for work.

Ključne riječi: privremena nesposobnost, odnosno spriječenost za rad, izabrani doktor, naknada plaće, osnovica, prethodno osiguranje, primjena povoljnije osnovice, izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad

Jasenka Pap, dipl. iur.
Nevenka Mirković, dipl. iur.

RADNO PRAVO 4/2017

UDK: 331.216


mr. Renata Turčinov, dipl. iur.
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA IZASLANIH U ŠVICARSKU - NOVINE OD 01.01.2017.

Broj: 03/17

U članku će se ukazati na novine u načinu korištenja zdravstvene zaštite radnika koji su od strane poslodavaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj upućeni na privremeni rad u Švicarsku, a koje su nastupile stupanjem na snagu Protokola III kojim je Sporazum o slobodi kretanja osoba između Europske unije i Švicarske Konfederacije proširen na Republiku Hrvatsku.

SAŽETAK:

Velika novina za sve hrvatske državljane, pa tako i za radnike upućene na privremeni rad u Švicarsku, kao i za njihove poslodavce, nastupila je ratifikacijom Protokola III od strane švicarske Vlade kojim je Sporazum o slobodi kretanja osoba između Europske unije i Švicarske Konfederacije proširen na Republiku Hrvatsku.
Protokol III je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine te od navedenog datuma hrvatski državljani više nemaju status državljana treće države na teritoriju Švicarske.
Samim time uvelike se mijenja i način korištenja zdravstvene zaštite radnika koji su od strane poslodavaca sa sjedištem u Hrvatskoj upućeni na privremeni rad u Švicarsku, s obzirom da se stupanjem na snagu Protokola III europski pravni propisi o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti primjenjuju u odnosima sa Švicarskom na jednak način kao i u odnosima s državama članicama Europske unije, odnosno državama članicama Europskog ekonomskog prostora.
Navedeno znači da će od 1. siječnja 2017. godine radnici, za vrijeme privremenog rada u Švicarskoj, zdravstvenu zaštitu koristiti na način kako je to određeno Uredbom br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti te Uredbom br. 987/2009 od 16. rujna 2009. godine kojom se utvrđuje postupak provedbe Uredbe br. 883/04.

Summary:
The big news for all Croatian citizens and workers sent to work temporarily in Switzerland, as well as their employers, occured with ratification of the Protocol III of the Swiss Government by which the Agreement on the Free Movement of Persons between the European Union and the Swiss Confederation extended to the Republic Croatia.
Protocol III entered into force on 1 January 2017 and from this date Croatian citizens no longer have the status of third country on the territory of Switzerland.

Ključne riječi: izaslani radnici, zdravstvena zaštita, Švicarska

mr. Renata Turčinov, dipl. iur.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

RADNO PRAVO 3/2017

UDK: 331:614.2 (494)


Snježana Baloković, dipl. iur.
POSTOJI LI JOŠ UVIJEK RODNA NEJEDNAKOST U MIROVINSKOM SUSTAVU?

Broj: 02/17

Ovaj se članak bavi posebno načelom nediskriminacije prema rodnoj pripadnosti u jednoj grani socijalne sigurnosti – mirovinskom osiguranju.

SAŽETAK:
Članak obrađuje primjenu načela nediskriminacije po spolu, odnosno jednakog postupanja prema ženama i muškarcima u sustavu mirovinskog osiguranja, u kojem se još uvijek nalaze različite odredbe o ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja za žene i muškarce. Opće načelo nediskriminacije jedno je od najznačajnijih načela koje se nalazi u samim temeljima Europske unije, sadržano je u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, kao što je bilo sadržano i u ranijim osnivačkim ugovorima, a podrazumijeva odsustvo bilo kakve nejednakosti u postupanju prema određenoj kategoriji osoba u usporedbi s ostalim osobama, bilo izravne ili neizravne (prikrivene). To je načelo sadržano u velikom broju europskih pravnih propisa (kako primarnih, tako i sekundarnih izvora prava), u dokumentima Vijeća Europe, kao i u određenom broju nacionalnih propisa Republike Hrvatske, a ponajprije u Konvenciji Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, koje je Republika Hrvatska stranka od 1992. godine.

Summary:
The subject of paper is implementation of the principle of gender based non-discrimination or equal treatment for men and women in matters of pension insurance where different provisions for men and women regarding old-age pension and early retirement pension still exist. General principle of gender-based non-discrimination is one of the most important principles within European Union legislation, contained in the founding Treaties, as well as in the secondary legislation. The issue of gender-based discrimination is complex and complicated and there are two forms of discrimination, obvious or direct and indirect forms of discrimination. The principle of non-discrimination means the absence of any kind of discrimination. Non-discrimination principle is also very important part of all documents of the Council of Europe, as well as part of the Croatian national legislation. Basic and maybe the most important document is UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women. Croatia is a party of the UN Convention from 1992. This paper is most dedicated to the implementation of this principle in one part of social security system- pension insurance.

Ključne riječi: načelo nediskriminacije, ravnopravnost spolova, jednako postupanje, izravna/neizravna diskriminacija, socijalna sigurnost, mirovinsko osiguranje

Snježana Baloković, dipl. iur.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

RADNO PRAVO 2/2017

UDK: 364.35-055.2


Snježana Baloković, dipl. iur.
POSEBAN UPRAVNI POSTUPAK U MIROVINSKOM OSIGURANJU

Broj: 12/16

Članak obrađuje poseban upravni postupak koji se provodi pri ostvarivanju prava u sustavu mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti i mogućnost korištenja pravnih lijekova, odnosno zaštitu stranke u postupku pred tijelima nadležnim za odlučivanje o pravima iz mirovinskog osiguranja.

SAŽETAK:
Zakon o mirovinskom osiguranju, kao opći materijalno-pravni propis koji uređuje vrlo specifično područje ujedno sadrži i posebne postupovne odredbe za ostvarivanje prava u okviru mirovinskog osiguranja. U postupku ostvarivanja prava osigurava se dvostupnost rješavanja u javnoj ustanovi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, koja ima javne ovlasti u rješavanju o pravima iz mirovinskog osiguranja, kao i sudska zaštita. Supsidijarno se primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku prema izričitoj odredbi Zakona o mirovinskom osiguranju. Ovo je samo jedan od velikog broja posebnih upravnih postupaka koji su regulirani posebnim propisima, iako novi Zakon o općem upravnom postupku iz 2009. godine sadrži odredbu prema kojoj se taj propis primjenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima, a samo se pojedina pitanja upravnog postupka mogu zakonom urediti drugačije, ako je to nužno za postupanje u pojedinim upravnim područjima te ako nije protivno temeljnim odredbama i svrsi Zakona o općem upravnom postupku. Veliki broj posebnih postupaka poprilično komplicira postupanje i dovodi do pravne nesigurnosti u upravno-pravnom postupanju, pa ovaj članak analizira mogućnost redukcije određenih odredaba Zakona o mirovinskom osiguranju, uz izravnu primjenu Zakon o općem upravnom postupku.

Summary:

Namely, Pension Insurance Act regulates conditions for acquiring the entitlements within pension insurance scheme, as well as the procedure for acquiring those entitlements. According to the provisions of the mentioned Act, special procedure is primarily applicable, while the Act on General Procedure is treated as subsidiary legislation. The procedure is two-instance, bur within the same public institution, Croatian Pension Insurance Institute. The third instance is Administrative Court. Special procedure within the pension insurance scheme, as well as other special procedures is not necessary, since the general act regulates all issues of administrative procedure and only some peculiarities may be prescribed by special legislation. This could lead to legal uncertainty and complications in legal treatment. Therefore, the aim of this article is emphasising the situation and finding the possibility to reduce some provisions of the Act on Pension Insurance, where provisions of general administrative procedure can be applied, since general provisions should have priority.

Ključne riječi: posebni upravni postupak, opći upravni postupak, redovni i izvanredni pravni lijekovi u posebnom upravnom postupku, pravo na mirovinsko osiguranje i prava iz mirovinskog osiguranja

Snježana Baloković, dipl. iur.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

RADNO PRAVO 12/2016

UDK: 368.914


mr. Renata Turčinov, dipl. iur.
NAČELA EUROPSKIH PRAVNIH PROPISA U KONTEKSTU PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RADNIKA U HRVATSKOJ

Broj: 12/16

Člankom se pruža objašnjenje o utjecaju načela europskih pravnih propisa iz oblasti obveznog zdravstvenog osiguranja na prava iz zdravstvenog osiguranja radnika koji su zaposleni kod poslodavaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koji s te osnove imaju utvrđen status osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

SAŽETAK:
Uredbom 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i provedbenom Uredbom 987/2009, koje od dana pristupa Europskoj uniji Republika Hrvatska primjenjuje direktno i u cijelosti, propisana su načela koja u oblasti obveznog zdravstvenog osiguranja direktno utječu na ostvarivanje određenih prava radnika zaposlenih kod poslodavaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji s te osnove imaju utvrđen status osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Osnovna načela Uredbi, načelo asimilacije činjenica te načelo zbrajanja razdoblja osiguranja, utječu na taj način na pravo radnika na bolovanje, rodiljni dopust, status u obveznom zdravstvenom osiguranju nakon prestanka radnog odnosa i neka druga prava.
Do primjene istih načela doći će u onim slučajevima u kojima postoji takozvani prekogranični element koji uključuje najmanje dvije države članice, kao primjerice u slučaju kada je radnik, prije zasnivanja radnog odnosa u Hrvatskoj, bio u radnom odnosu u drugoj državi članici Europske unije, u kojem slučaju će radni odnos i status u obveznom zdravstvenom osiguranju u drugoj državi članici utjecati na određena njegova prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja mu pripadaju temeljem radnog odnosa u Hrvatskoj.

Summary:
Regulation 883/2004 on the coordination of social security systems, and implementing Regulation 987/2009, which from the date of accession to the European Union the Republic of Croatia, applies directly and completely, prescribes the principles in the field of compulsory health insurance which directly affect the exercise of certain rights of employees employed by employers based in Croatia, who on that account have status of insured persons of the Croatian Institute for Health Insurance.
The basic principles of the Regulation, the principle of assimilation of facts and the principle of aggregation of insurance periods, all affect the right of employees on sick leave, maternity leave, the status of the compulsory health insurance after termination of employment, aswell as some other rights.

Ključne riječi: koordinacijske uredbe, zdravstveno osiguranje, radni odnos

mr. Renata Turčinov, dipl. iur.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

RADNO PRAVO 12/2016

UDK: 369.22


Jasenka Pap, dipl. iur.; Nevenka Mirković, dipl. iur.
PREKOGRANIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA TERET OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Broj: 09/16

U članku je detaljno opisan postupak kojim osiguranik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ima pravo na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja koristiti zdravstvenu zaštitu u drugim državama na teret obveznoga zdravstvenog osiguranja.

SAŽETAK:

Osigurana osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) ima pravo na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja koristiti zdravstvenu zaštitu u drugim državama članicama Europske unije, državama s kojima Republika Hrvatska ima zaključen međunarodni ugovor kojim je uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite te u trećim državama (države s kojima Republika Hrvatska nije sklopila ili preuzela međunarodni ugovor, odnosno sklopljenim međunarodnim ugovorom nije uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite) pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Direktivom 2011/24/EU te općim aktom HZZO-a o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti.

Summary:
The insured persons of the Croatian Health Insurance Fund has the right to use insurance, at the expense of mandatory health care insurance, in other EU member states and countries with which Croatia has concluded an international agreement which regulates the issue of health care usage, and in third countries (countries with which Croatia has not concluded an international treaty, and with concluded international agreement is not regulated the issue of health care usage) under the conditions and in the manner established by the Mandatory Health Insurance Act, and with the EU regulations on the coordination of social security systems, Directive 2011/24/EC and the general act of CHIF on cross-border healthcare.

Ključne riječi: prekogranična zdravstvena zaštita, propisi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Direktiva 2011/24/EU, upućivanje na liječenje, planirana zdravstvena zaštita, neodgodiva zdravstvena zaštita, prethodno odobrenje, posebni doprinos, naknada troškova

Jasenka Pap, dipl. iur.
Nevenka Mirković, dipl. iur.

RADNO PRAVO 9/2016

UDK: 368.94


mr. sc. Zorislav Kaleb, dipl. iur.
MEDICINSKO VJEŠTAČENJE RADNE SPOSOBNOSTI U MIROVINSKOM OSIGURANJU

Broj: 07/16

U radu se detaljno objašnjava način i postupak provođenja medicinskog vještačenja radne sposobnosti u mirovinskom osiguranju predviđen Uredbom o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju koju je Vlada donijela na sjednici donesenoj 20. veljače 2014. godine.

SAŽETAK:
Uredbom o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju iz 2014. g. uređuje se način i postupak medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju. Propisuje se tko su ovlašteni vještaci iz članka 125. stavaka 2. i 4. Zakona o mirovinskom osiguranju, način njihova imenovanja, područje i način njihova rada, sadržaj nalaza i mišljenja koja daju, postupanje izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite. Uredba propisuje opseg i sadržaj medicinske i druge dokumentacije koju je doktor medicine, koji je liječio osiguranika, dužan prethodno pripremiti i sa svojim nalazom i mišljenjem dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje radi vještačenja. Uredbom se uređuje i način i postupak obavljanja revizije kao i postupak nadzora i kontrole. Vještake i više vještake imenuje Upravno vijeće Zavoda na temelju javnog natječaja, a broj vještaka i viših vještaka određuje Upravno vijeće Zavoda na prijedlog ravnatelja Zavoda. Vještak nalaz i mišljenje donosi isključivo na temelju originalne medicinske dokumentacije i nalaza neposrednog pregleda.

Summary:
Regulation on medical assessment in pension insurance from 2014. regulates the manner and procedure of medical assessment in pension insurance. It stipulates who are certified experts referred to in Article 125, paragraphs 2 and 4 of the Pension Insurance Act, the method of their appointment, the area and the method of their work, the content of given findings and expressed opinions, and treatment of selected medical doctors in primary health care system. The Regulation prescribes the scope and content of medical and other documents that the medical doctor, who treated the insured, has previously prepared, and with his finding and opinion has send to the Croatian Pension Insurance Institute due to expert evaluation. The Regulation regulates the manner and procedure of the revision as well as monitoring and controlling process. Experts and senior experts are appointed by the Governing Council of the Institute on the basis of a public competition, while a number of experts and senior experts are appointed by the Governing Council of the Institute on the proposal of the Institute´s principal. The expert create finding and opinion solely on the basis of the original medical records and findings of direct examination.

Ključne riječi: medicinsko vještačenje radne sposobnosti, Zakon o mirovinskom osiguranju

Mr. sc. Zorislav Kaleb, dipl. iur.
Sudac mentor Općinskog kaznenog suda u Zagrebu

RADNO PRAVO 7-8/2016

UDK: 364.35: 331.47


Jasenka Pap, dipl. iur.; Nevenka Mirković, dipl. iur.
PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TE PRAVA NA RODILJNE I RODITELJSKE POTPORE OSOBA KOJE SE STRUČNO OSPOSOBLJAVAJU ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Broj: 07/16

Tema ovoga članka je obveza prijave na obvezno zdravstveno osiguranje, stjecanje statusa osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju i ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osoba koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno koje se stručno osposobljavaju za rad uz mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja te ostvarivanje prava na rodiljne i roditeljske potpore osoba koje su prema propisima o radu sklopile ugovor o stručnom osposobljavanju, bez zasnivanja radnog odnosa.

SAŽETAK:

Osobe koje se sukladno posebnim propisima stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno koje se stručno osposobljavaju za rad uz mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja, obvezno se po tom osnovu osiguravaju na obvezno zdravstveno osiguranje te stječu status osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) i prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđena Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine"", broj 80/13. i 137/13. – u daljnjem tekstu: ZOZO), osim prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad, ako posebnim propisom nije drukčije utvrđeno.
Pored prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, osobe koje su sklopile ugovor o stručnom osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema propisima o radu, a pod uvjetom da su stoga osnova obvezno mirovinski i zdravstveno osigurani stječu i prava na vremenske i novčane potpore prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine"", broj 85/08.,110/08., 34/11., 54/13. i 152/14.).

Summary:
Persons under special regulations who are on vocational training without employment or who are vocationally trained to work with the possibility of using measures of active employment policy, need to be insured on the compulsory health insurance and acquire the status of insured persons of the Croatian Institute for Health Insurance and the rights of compulsory health insurance under the Act on Compulsory Health Insurance (""Official Gazette"", number 80/13, and 137/13.), except for the right to remuneration compensation during temporary incompetence or inability for work, if a special regulation provides otherwise.
In addition to the rights under the compulsory health insurance, people who have contracted the vocational training without employment based on labour regulations, and provided that they are insured on the basis of compulsory pension and health insurance rights, also acquired the temporal and financial support under the Act on Maternity and Parental Benefits (""Official Gazette"", number 85/08., 110/08., 34/11., 54/13. and 152/14.).

Ključne riječi: stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, obvezno zdravstveno osiguranje, rodiljne i roditeljske potpore

Jasenka Pap, dipl. iur.
Nevenka Mirković, dipl. iur.

RADNO PRAVO 7-8/2016

UDK: 349.2-055.26


Goran Milaković, dipl. iur.
UGOVOR O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE I POSLJEDICE NEPRIDRŽAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

Broj: 06/16

U radu se razmatraju odredbe Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine kojim se ovo područje regulira na način koji je jednak za sve zdravstvene ustanove.

SAŽETAK:
Specijalističko usavršavanje doktora medicine nema učinak samo na organizirano stjecanje kompetencija prema propisanom programu, već utječe i na trajanje obveze rada doktora medicine nakon završenog specijalističkog usavršavanja, a određene učinke može imati i na naknadu štete u slučaju neizvršavanja obveze doktora medicine da ostane na radu u zdravstvenoj ustanovi koja mu je omogućila specijalizaciju. U praksi nailazimo na različite ugovore o specijalizaciji prema kojima se određuje obveza rada doktora medicine kao i različite načine ugovaranja naknade štete.

Summary:
Specialization training for medical doctors have not affect only organized acquisition of competencies according to the prescribed program, but also affects the duration of the medical doctor´s work obligation after completion of specialization training, and may have certain effects on the damages in the case of medical doctor´s failure to fulfill obligations to stay at work in the health institution that allowed him to specialize. In practice, there´s different types of specialization contracts which determine the medical doctor´s work obligation as well as different ways of contracting damages.

Ključne riječi: specijalizacija, specijalizant, specijalist, trajanje rada, naknada štete

Goran Milaković, dipl. iur.
sudac Županijskog suda u Bjelovaru

RADNO PRAVO 6/2016

UDK: 614:378   Pronađeno članaka: 55
Stranica: 1/6