Ove web stranice sadrže programske kolačiće (cookies). Daljnjim pregledavanjem slažete se s njihovim korištenjem. Više informacija | Slažem se
 
Rosip d.o.o.
Zagreb, Ilica 51
tel.: 01 / 4829-841
faks: 01 / 4829-842
email: radno-pravo@radno-pravo.hr
   Članci
 
 PRETRAŽIVANJE
 
Nije upisana riječ. Najmanje 3 slova.
 
Zakon o radu
Radno pravo - postupak, ovrha, ostalo
Javne i drž.službe
Mir.i zdr. osiguranje
Zapošljavanje
Međunarodni propisi
Plaće,financije,porezi
Zaštita na radu
Ostali propisi
Ostalo

Kazneno pravo    
       
         
Obrt  
         
         
Obvezno pravo  
         
         
  Pronađeno članaka: 38
Stranica: 1/4  
Mr. sc. Iris Gović Penić, dipl. iur.
PROCESNA PITANJA U SPOROVIMA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE/UZNEMIRAVANJA I MOBINGA S OSVRTOM NA RECENTNU SUDSKU PRAKSU

Broj: 03/17

U nastavku se izlažu procesne odredbe koje se odnose na zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja i mobinga, uz navođenje relevantnih presuda iz domaće sudske prakse.

SAŽETAK:
Posebne procesne odredbe relevantne za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja i mobinga sadržane su u Zakonu o radu (ZR) , Zakonu o suzbijanju diskirminacije (ZSD) , Zakonu o ravnopravnosti spolova (ZRS) , Zakonu o parničnom postupku (ZPP) ...
Kako je u posljednje vrijeme sve više sudskih odluka u kojima se zauzimaju pravni stavovi kojim se odnosna pitanja koja se vezano uz primjenu nabrojanih zakona pojavljuju, te odluke zaslužuju posebnu pažnju.
O njima kao i zakonskim odredbama na kojima se temelje biti će govora u nastavku ovog rada.

Summary:
Special procedural provisions relevant to the protection of discrimination, harassment and mobbing are contained in the Labour Act, the Anti-Discrimination Act, the Act on Gender Equality, the Civil Procedure Act (CPA) ...
In recent years many court decisions which are related to the implementation of the abovementioned acts occur, and that´s why these decisions deserve special attention.
About that, as well as the legal provisions on which they are based, will be discussed in this paper.

Ključne riječi: diskriminacija, mobbing, sudska praksa

Mr. sc. Iris Gović Penić, dipl. iur.
Županijski sud u Zagrebu

RADNO PRAVO 3/2017

UDK: 331.44


Prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dipl. iur.
OVRŠNI POSTUPAK PREMA NOVOM OPĆEM POREZNOM ZAKONU (I. dio)

Broj: 03/17

U nastavku se, radi boljeg shvaćanja mjesta i uloge ovrhe na nekretninama unutar općeg poreznog ovršnog postupka, najprije prikazuju osnove ovršnog postupka, a potom se detaljnije pristupa obradi ovršnog postupka nad nekretninama. Sve navedeno u svezi s prisilnim postupkom naplate poreza, mutatis mutandis, primjenjuje se i na sva ostala davanja u smislu čl. 2. St. 3. Općeg poreznog zakona: trošarine, carine, pristojbe, doprinose, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje i sva ona davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela. U idućem broju časopisa nastavljamo s drugim dijelom članka.

SAŽETAK:
Ovršni postupak u poreznim predmetima u Republici Hrvatskoj uređen je Općim poreznim zakonom (u nastavku: OPZ) (Narodne novine, br. 115/16), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017. Smisao ovršnog postupka propisanog OPZ-om treba tražiti u želji zakonodavca da porezni dug (dug poreznog obveznika na ime poreza i ostalih javnih davanja), u slučaju kada nije dobrovoljno i u predviđenom roku podmiren, naplati prisilnim putem –poduzimanjem određenih mjera u okviru ovršnog postupka. Može se kazati kako je ovršni postupak (ovrha) u poreznim stvarima postupak prisilne naplate dospjelog poreznog duga i duga po osnovi ostalih javnih davanja. Provođenju ovršnog postupka prethodi utvrđenje postojanja nepodmirenog duga na ime poreza i ostalih javnih davanja.

Summary:
Execution proceedings in tax matters in the Republic of Croatia is regulated by the General Tax Act (Official Gazette no. 115/16), which applies from 1 January 2017. The purpose of the execution procedure prescribed by General Tax Act should be sought in legislator´s preference that the tax debt (debt of taxpayer in taxes and other public contributions), when it is not voluntarily and in due time settled, should be paid by force – by undertaking certain measures in the framework of execution proceedings. It could be said that the execution proceedings (enforcement) in tax matters is the mandatory payment of due tax debt and debt incurred by other public charges. Implementation of the execution procedure is preceded by determination of the existence of unpaid tax debt and other public charges.

Ključne riječi: ovrha, porezni dug, Opći porezni zakon

Prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dipl. iur.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

RADNO PRAVO 3/2017

UDK: 347.952


Zdravka Jagić, dipl. iur.
POSTUPCI PRED PREKRŠAJNIM SUDOVIMA ZA PREKRŠAJE IZ RADNOG ODNOSA

Broj: 03/17

Broj prekršajnih postupaka koji se vode pred prekršajnim sudovima povodom optužnih prijedloga podnijetih zbog prekršaja počinjenih u vezi s radnim odnosima i pravima radnika koja proistječu iz radnog odnosa, svakako upućuje na značaj teme obrađene u ovom radu. Očekujući da će rad poslužiti u primjeni prvenstveno kolegama pravnicima, te drugim strukama koje se bave ljudskim resursima, ali i laicima koji imaju interes za temu, obrađena su pitanja koja se najčešće pojavljuju u provođenju prekršajnih postupka zbog prekršaja iz radnih odnosa. S obzirom da se poslodavci pojavljuju kao najčešći počinitelji prekršaja iz radnih odnosa, rad je pisan pretežito iz gledišta položaja okrivljenika u prekršajnom postupku. Radom su pretežito obuhvaćene odredbe Prekršajnog zakona kojim su uređeni pojmovi prekršaja i temeljne svrhe primjene prekršajnih sankcija i prekršajnog postupka s osvrtom na praksu prekršajnih sudova i stavove istaknutih pravnih teoretičara i pravnih stručnjaka. U tom smislu u radu je dano određenje pojma prekršaja općenito i načela prekršajnog postupka, tijek prekršajnog postupka, nadležnost prekršajnih sudova i tijela državne uprave u provođenju prekršajnog postupka, kazne i kažnjavanje, oduzimanje imovinske koristi, izvršenje odluka donijetih u prekršajnom postupku, te određenje zastare i nastup rehabilitacije.

SAŽETAK:
Pravo na rad, kao ustavna kategorija, zaštićeno je zakonima koji sadržavaju odredbe o obvezama poslodavaca prema radnicima te o pravima radnika iz drugih područja, a koja proizlaze iz radnog odnosa. Propuštanje ispunjenja pojedinih obveza propisanih zakonom, pravilnikom, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se štite prava radnika, predstavlja prekršaj i kao takav je propisan posebnim zakonima. Najviše prekršaja je propisano Zakonom o radu, s kojim često dolaze i prekršaji propisani Zakonom o mirovinskom osiguranju i Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Summary:
The right to work as a constitutional right is protected by laws containing provisions of employers obligations to workers and workers' rights in other areas, arising from employment. Failure to fulfill certain obligations laid down by law, regulation, collective agreement, employment contract or any other act to protect workers' rights, is a misdemeanor and as such is regulated by special laws. Most misdemeanors are prescribed by the Labour Act, with which often come misdemeanors prescribed by the Pension Insurance Act and the Act on Compulsory Health Insurance.

Ključne riječi: prekršajni postupak, načela prekršajnog postupka, Prekršajni zakon

Zdravka Jagić, dipl. iur.
Prekršajni sud u Zagrebu

RADNO PRAVO 3/2017

UDK: 349.2:347.9


mr. sc. Iris Gović Penić, dipl. iur.
ARBITRAŽA I MIRENJE U RADNIM SPOROVIMA

Broj: 01/17

U članku se pojašnjava postupak provođenja arbitraže i mirenja u radnim sporovima, uz navođenje relevantne sudske prakse vezane uz pitanja ugovaranja arbitraže i mirenja.

SAŽETAK:
I Zakon o radu koji je bio u primjeni od 1. siječnja 1996. do 1. siječnja 2010., kao i svaki kasnije doneseni i primjenjivani Zakon o radu, propisivali su mogućnost da rješavanje radnog spora stranke radnog odnosa sporazumno povjere arbitraži, a kolektivnim ugovorom mogao se urediti sastav, postupak i druga pitanja važna za rad arbitraže .
Ovakvo identično pravno uređenje po pitanju arbitraže i danas je na snazi .
Dakle, poslodavac i radnik kao stranke radnog odnosa mogu svoj spor sporazumno povjeriti arbitraži. To mogu učiniti prije nego li nastane spor, ali i naknadno.
S druge strane, mirenje u radnim sporovima nije bilo previđeno i prvim Zakonom o radu. Ono je uvedeno tek Zakonom o radu iz 2009. No, i prije Zakona o radu iz 2009. mirenje se moglo provoditi temeljem Zakona o parničnom postupku i Zakona o mirenju.

Summary:
The Labour Act which was in force from 1 January 1996 to 1 January 2010, as well as every other later adopted Labour Act, prescribed the opportunity for the parties to resolve their labour disputes by assigning mutual agreement to arbitration, while a collective agreement could regulate the structure, procedure and other issues relevant to arbitration.
The identical legal regulation of arbitration is still in force.
The employer and the employee, both parties of the employment contract, can assign their disputes to the arbitration. They can do this before a dispute arises, or afterwards.
On the other hand, conciliation in labour disputes has not been determined with the first Labour Act. It was introduced by the 2009´s Labour Act. But even before the 2009´s Labour Act, conciliation could be implemented on the basis of the Civil Procedure Act and the Act on Mediation.

Ključne riječi: arbitraža, mirenje, radni sporovi

mr. sc. Iris Gović Penić, dipl. iur.
sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

RADNO PRAVO 1/2017

UDK: 347.918


Domagoj Franjo Frntić, dipl. iur.
OSVRT NA NEKA NOVIJA PITANJA VEZANA ZA SUDSKU NADLEŽNOST I AKTIVNU LEGITIMIRANOST ODNOSNO PRIZNAVANJE IUS STANDI IN IUDICIO U POSTUPCIMA IZ RADNIH ODNOSA

Broj: 01/17

U pravnoj praksi, barem kod nas, relativno je učestalo pojavljivanje uvijek novih pitanja u tumačenju pojedinih propisa, te se u ovom radu osvrćemo na dvije takve teme.

SAŽETAK:

Govoreći o predmetnoj temi, karakteristično je da se, barem u jednom slučaju, radi o interpretaciji propisa koji je već duže na snazi. U drugom slučaju radi se o pojašnjenju prelaznih i završnih odredbi, a o čemu u konkretnom slučaju ovisi pitanje nadležnosti.
Zanimljivo je da se, uz spomenuto pitanje nadležnosti, jedna od analiziranih odluka odnosi i na pitanje aktivne legitimiranosti odnosno mogućnosti priznanja ius standi in iudicio, dakle može se reći da bi se radilo o temeljnim elementima (nadležnost i legitimiranost, tj. priznanje ius standi) svakog postupka.

Summary:
Speaking about the relevant matter, it is characteristic that, at least in one case, it is about an interpretation of the regulations which has been in force for a long period. Second case is about the explanation of the transitional and final provisions, and which in this particular case depends on the question of jurisdiction.
It is interesting that, along with the abovementioned question of jurisdiction, one of the analyzed decision applies to the question of active legitimation and possibility of recognition of ius standi in iudicio; therefore it might be said that they were based elements (jurisdiction and legitimation (acknowledgment) of ius standi) of each procedure.

Ključne riječi: nadomještanje suglasnosti, arbitraža, priznavanje aktivne legitimacije radničkog vijeća

Domagoj Franjo Frntić, dipl. iur.
predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu

RADNO PRAVO 1/2017

UDK: 349.2:347.9


Dr. sc. Ivan Kaladić, dipl. iur.
SUDJELOVANJE RADNIKA U PREDIZBORNIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM BOLOVANJA KAO MOGUĆA OSOBITO TEŠKA POVREDA OBVEZE IZ RADNOG ODNOSA I RAZLOG ZA IZVANREDNI OTKAZ UGOVORA O RADU-OSVRT NA SUDSKE ODLUKE

Broj: 10/16

Može li se zaključiti da sudjelovanje radnika na predizbornim aktivnostima tijekom bolovanja ima značenje osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa i biti razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu? O tom pitanju više u nastavku ovog članka.

SAŽETAK:
U članku se analizira slučaj iz sudske prakse u kojem se pojavilo sporno pravno pitanje-može li sudjelovanje radnika u predizbornim aktivnostima imati značenje osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa i biti razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu, te se ističu razlozi koji opravdavaju zaključak, prema kojem sudjelovanje radnika u predizbornim aktivnostima tijekom bolovanja, može imati značenje osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa i biti razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu.

Summary:

The article analyzes the case-law with a controversial legal issue - whether workers participation in election activities have meaning of a serious breach arising from employment and be the reason for an extraordinary termination of the employment contract, and highlights the reasons that justify the conclusion according to which workers participation in election activities during sick leave, can indicate a serious breach arising from employment and be the reason for an extraordinary termination of the employment contract.

Ključne riječi: otkaz ugovora o radu, izvanredni otkaz ugovora o radu, sudjelovanje radnika u predizbornim aktivnostima tijekom bolovanja kao moguća osobito teška povreda obveze iz radnog odnosa i razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu

Dr. sc. Ivan Kaladić, dipl. iur.
Sudac Vrhovnog suda RH u mirovini

RADNO PRAVO 10/2016

UDK: 349.2:324Ana Bačić, dipl. iur.
OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI OVRŠENIKA - OVRHA NA PLAĆI

Broj: 04/16

U ovom radu autorica nudi prikaz provedbe ovrhe na novčanoj tražbini, odnosno opisuje razliku između provedbe ovrhe na plaći i provedbe ovrhe na novčanim sredstvima te njihovoj međusobnoj povezanosti.

SAŽETAK:
Iako se ovrha provodi već dugi niz godina, značajna izmjena u provedbi ovrhe izvršena je 1. siječnja 2011. godine kada je ovrha na novčanim sredstvima koja se provodila putem banaka predana u ruke Financijske agencije (u daljnjem tekstu: Fina). Provedba ovrhe na novčanim sredstvima putem Fine zbunila je brojne poslodavce u provedbi ovrhe na plaći. Postavljaju se pitanja o povezanosti ta dva sustava provedbe ovrhe, da li postoji obveza obavještavanja Fine u slučaju kada ovrhu provodi i poslodavac, kako i što uplaćivati na „zaštićeni račun"" te brojna druga pitanja.

Summary:
Although the execution has been performing for years, significant changes in its implementation was made on 1 January 2011 when the execution of the monetary resources, previously conducted by the banks, was left to the Financial Agency (hereinafter: FINA). Implementation of execution on monetary resources through the Financial Agency confused a number of employers in the implementation of execution on the remuneration. There are some questions about the correlation between these two systems of execution, is there the Agency´s obligation to inform when the execution is carried out by the employer, in which way to do payment on the ""protected account"", as well as many other issues.

Ključne riječi: ovrha na plaći, ovrha na novčanim sredstvima, zaštićeni račun, Ovršni zakon

Ana Bačić, dipl. iur.

RADNO PRAVO 4/2016

UDK: 347.952


Franciska Dominković, dipl. iur.
ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PRAKSI VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Broj: 02/16

Autorica u članku analizira sudsku praksu Visokog upravnog suda RH u predmetima vođenim proteklih godina povodom zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku te isplate primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

SAŽETAK:

Od osnivanja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske zaštita prava na suđenje u razumnom roku uređena je, između ostalog, s dva različita Zakona o sudovima, i to Zakonom o sudovima („Narodne novine"", br. 150/05., 16/07., 113/08., 153/09., 116/10., 122/10. - pročišćeni tekst, 27/11., 57/11. i 130/11.,) do 14. ožujka 2013. i Zakonom o sudovima („Narodne novine"", br. 28/13.), odnosno Zakonom o sudovima („Narodne novine"", br. 28/13., 33/15. i 82/15.), nakon toga. Prvi zakon sadržavao je jedno pravno sredstvo za zaštitu ovog prava - zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, dok drugi sadržava dva - zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.
Do 14. ožujka 2013. Visoki upravni sud Republike Hrvatske zaprimio je 31 zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, a od navedenog datuma zaprimio je 94 zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, devet žalbi protiv odluke prvostupanjskog upravnog suda o zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku te 12 zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.
O gotovo svim zaprimljenim zahtjevima i žalbama Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučio je do 1. rujna 2015., i to na nekoliko načina koji su prikazani kroz citirana rješenja u ovom radu. Iz navedenih rješenja proizlazi da je taj sud svoja stajališta velikim dijelom formirao prihvaćanjem dotadašnje prakse Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Summary:

Since the establishment of the High Administrative Court of the Republic of Croatia, protection of the right to trial within a reasonable time is regulated by, among other things, two different Acts, namely Law on Courts (""Official Gazette"", no. 150/05., 16/07., 113/08., 153/09., 116/10., 122/10. - consolidated text, 27/11., 57/11. and 130/11.,) of 14 March 2013 and the Law on Courts (""Official Gazette"", no. 28/13.), and after that the Law on Courts (""Official Gazette"", no. 28/13., 33/15., and 82/15.). The first Act contained a remedy for the protection of this right - the request for the protection of the right to trial within a reasonable time, while the other contains two - a request for protection of the right to trial within a reasonable time and a request for payment of adequate compensation for the violation of the right to trial within a reasonable time .

Until 14 March 2013, the High Administrative Court of the Republic of Croatia received a 31 request for protection of the right to trial within a reasonable time, and from this date has received 94 requests for the protection of the right to trial within a reasonable time, nine complaint against the decisions of the first instance of the administrative court on request for protection of the right to trial within a reasonable time, and 12 requests for the payment of appropriate compensation for the violation of the right to trial within a reasonable time.

On almost all received requests and appeals to the High Administrative Court of the Republic of Croatia were decided by 1 September 2015 in several ways that have been shown through solutions cited in this article. These solutions show that this Court largely formed his opinions by adopting the existing practice of the European Court of Human Rights and the Croatian Constitutional Court.

Ključne riječi: suđenje u razumnom roku, primjerena naknada, Visoki upravni sud RH, Zakon o sudovima

Franciska Dominković, dipl. iur.
Sudska savjetnica, Visoki upravni sud Republike Hrvatske

RADNO PRAVO 2/2016

UDK: 347.93


Dr. sc. Ivan Kaladić, dipl. iur.
KADA SE MORAJU OSTVARITI RAZLOZI ZA DOPUŠTENOST POSLOVNO UVJETOVANOG OTKAZA UGOVORA O RADU-OSVRT NA SUDSKE ODLUKE

Broj: 11/15

Autor članka na temelju sudskih presuda hrvatskih sudova određuje trenutak do kojeg se moraju ispuniti razlozi za poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu.

SAŽETAK:

U članku se analizira slučaj iz sudske prakse u kojem se pojavilo sporno pravno pitanje-kada se trebaju ostvariti razlozi za poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu, da bi otkaz bio dopušten, te se navode razlozi koji opravdavaju zaključak, prema kojem se za dopuštenost redovitog otkaza ugovora o radu zbog prestanka potrebe za radom radnika iz gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga, zahtijeva da su razlozi za otkaz nastali do donošenja odluke poslodavca o otkazu ugovora o radu.

Summary:

The article analyzes the case-law with a controversial legal issue: until when the reasons for the notice due to business reasons need to be realised in order to be valid. The article also states the reasons that justify the conclusion according to which the validity of a regular notice of the employment contract due to the economic, technical or organizational reasons, requires that those reasons for the cancellation have occurred up until the employer decision on termination of the employment contract.

Ključne riječi: otkaz ugovora o radu, poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu, vrijeme ostvarenja razloga za poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu

Dr. sc. Ivan Kaladić, dipl. iur.
Sudac Vrhovnog suda RH u mirovini

RADNO PRAVO 11/2015

UDK: 331.106.44


mr. sc. Bruno Moslavac
RADNO MJESTO U KONTEKSTU LUKSUZA I TEMELJNOG RADNIČKOG PRAVA

Broj: 11/15

Radno mjesto danas predstavlja svjetlo u životu svakog građanina koji je zaposlen, a zaštita temeljnog radničkog prava na rad treba biti misao vodilja svih društvenih struktura prilikom djelovanja javne vlasti i društva u dovođenju u red svojih građana.

SAŽETAK:
U uvjetima današnjeg života, nazovimo ih postrecesijskim, radno mjesto postalo je lukzus, dostupan relativno malobrojnima, uz stalne kritike mnogobrojnih, pri čemu se premalo pažnje posvećuje činjenici da je pravo na rad temeljno ljudsko i ustavno pravo čovjeka.
U ovome radu autor analizira karakteristične pojave ugrožavanja radnih mjesta radnika i službenika, prikazuje životne situacije u kojima dolazi do nepoštovanja prava na rad i ukazuje na rješenja uočenih problema, prvenstveno kroz drugačiji pristup već postojećim institutima radnog prava poput stručnog osposobljavanja za rad i kroz potrebu mijenjanja dosadašnje sudske prakse u uvjetima gdje dolazi do kolizije općeg, javnog interesa, zahtjeva kaznenog postupka i prava na rad radnika.
Zaključno se upućuje na potrebu poklanjanja pažnje etičnosti rada, davanju prednosti očuvanju radnog mjesta i radnog odnosa pred zahtjevom za osiguranje nazočnosti osumnjičenika za potrebe kaznenog postupka te naglašavanju značaja dostojanstvenog rada, ustavno proklamiranog koncepta koji već desetljećima teži postati radnopravnim načelom.

Summary:
In the conditions of modern life, let's call it post-recession, the workplace became luxury, available relatively to minority, with the constant criticism of many, with too little attention paid to the fact that the right to work is a fundamental human and constitutional right of people.
In this paper the author analyzes the characteristic appearance of compromising the jobs of workers and employees, shows the life situations in which there is a failure to respect the right to work and point to solutions identified problems, primarily through a different approach to existing institutes of labor law, such as vocational training for the operation and the need to change previous case law in conditions where a conflict of general, public intersa, application of the criminal proceedings and the right to work of workers.
Finally, author is referring to the need of giving attention to the ethics of work, giving the benefits of saving jobs and employment before the application for ensuring the presence of the suspect for the purposes of criminal proceedings and emphasize the importance of decent work, the proclaimed constitutional concept, which for decades tends to become the principle of labor law.

Ključne riječi: pravo na rad, stručno osposobljavanje za rad, radno mjesto, otkaz, etičnost rada

Mr. sc. BRUNO MOSLAVAC, dipl. iur.
Zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Virovitici, Kazneni odjel

RADNO PRAVO 11/2015

UDK: 349.22   Pronađeno članaka: 38
Stranica: 1/4