Časopis Radno PRAVO - Broj: 03/18 (Ožujak 2018.)

Tema broja:

Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca

mr. sc. Iris Gović Penić, dipl. iur.

U članku se detaljno objašnjava institut prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca, uz navođenje brojnih relevantnih primjera preuzetih iz sudske prakse Suda EU.


SAŽETAK:
Do prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca dolazi na temelju zakona kada se ispune zakonom propisane pretpostavke. Zbog toga je dovoljno radnika obavijestiti o tom prijenosu, nije potrebno donositi posebnu odluku, niti se za to posebno traži suglasnost radnika. 
U situacijama kada radnikov izvorni poslodavac nastavlja sa postojanjem, iako to nije izričito propisano Zakonom o radu, radniku treba priznati pravo da se protivi prijenosu njegova ugovora o radu. Iako nije izričito propisano odredbama Zakona o radu, dopušteno je i ugovoriti primjenu odredbi o prijenosu ugovora o radu na novog poslodavca kada prema Zakonu o radu ne bi bila riječ o prijenosu poduzeća.

Summary:
The transfer of a labour contract to a new employer can be performed according to the law when the statutory presumptions are met. For this reason, it is enough only to notify the workers of this transfer; there´s no need for a special decision, nor is the worker's consent specifically required.
In situations where a worker's original employer continues to exist, although this is not explicitly provided in the Labour Act, a worker should be granted the right to oppose the transfer of his employment contract. Although not expressly provided by the Labour Act, it is also permitted to apply the provisions on the transfer of a labour contract to a new employer when it is not the transfer of a company under the Labour Act.

Ključne riječi: prijenos ugovora o radu na novog poslodavca, Direktiva 2001/23/EZ, sudska praksa

mr. sc. Iris Gović Penić, dipl. iur.
Županijski sud u Zagrebu

RADNO PRAVO 3/2018

UDK: 349.22

Pretplata
Časopis Radno PRAVO broj: 03/18 - ostali članci

Marina Gruban Jelečević, dipl. iur.; Zrinka Kirin, mag. iur.

Takozvana konačnost odluke o otkazu ugovora o radu - kada je odluka o otkazu ugovora o radu pravno obvezujuća za poslodavca?

Koautorice u ovom radu problematiziraju pitanje koje se pojavljuje u praksi - kada poslodavac može isključivo svojom voljom utjecati na učinke i postojanje odluke o otkazu ugovora o radu koju je sam donio? Odgovor na navedeno pitanje važno je s aspekta poslodavaca kako bi znali do kada se mogu "predomisliti" i promijeniti svoju odluku o otkazu, ali i s aspekta radnika koji moraju znati kada se mogu "pouzdati" u odluku o otkazu i smatrati da se njome regulira radni odnos na način da se isključi mogućnost preispitivanja i preinačavanja donesene odluke o otkazu ugovora o radu.


SAŽETAK:

U tekstu se identificira postojanje jezične praznine koju pokušava nadomjestiti sudska praksa koristeći termin konačnost odluke poslodavca te ponekad i termin pravomoćnost odluke poslodavca (tako i odluke o otkazu ugovora o radu koja se obrađuje u ovom članku). Spomenuti termini najčešće se koriste kao pojmovi kojima se označava da je odluka poslodavca postala pravno obvezujuća za poslodavca te je poslodavac više ne može jednostrano opozvati, poništiti ili staviti van snage neovisno o tome je li ta odluka nezakonita ili je ipak zakonita.

U članku se pokušava dati odgovor na pitanje iz naslova kroz obrađivanje instituta zaštite povrijeđenog prava iz radnog odnosa pred poslodavcem i nadležnim sudom, predlaganjem korištenja pojma konačnost odluke poslodavca kojeg smatramo prikladnim za označavanje odluke koja je postala pravno obvezujuća i ne može se jednostrano stavljati izvan snage, razmatrajući opseg predloženog pojma konačnosti, kao i pregledom dostupne sudske prakse koja je relevantna za navedeno pitanje i praktično prikazana uz pojedine primjere.

Summary:
The co-authors of this article discuss the questions that may appear in practice – when can the employer, by his will alone, influence the effects and the existence of the decision on termination of employment contract that he has made? The answer to the given question is important to the employers so they know when to change their decision about termination of the employment contract, but also to the employees who have to know when to relay on decision on termination of the employment contract and consider it to regulate the labour relations in such a way as to exclude the possibility of reviewing and modifying the decision on termination of employment contract. 
The text identifies the existence of a linguistic gap which the court practice tries to substitute by using terminology the finality of employer's decision and sometimes the term validity of the employer's decision (as well as the decisions to terminate the employment contract discussed in this article). These terms are commonly used as terms that indicate that an employer's decision has become legally binding for the employer and that the employer can no longer unilaterally annul, invalidate or abolish his decision whether that decision is illegal or legal.
This article attempts to give the answer to the question from the title through processing of the institute of legal protection of workers rights before the employer and the court, by proposing to use of the term finality of employer's decision that we consider appropriate to mark the decision that has become legally binding and can not be unilaterally abolished, considering the extent of the proposed term finality as well as a review of available court practice relevant to the issue and practically illustrated with some examples.

Ključne riječi: konačnost odluke o otkazu, otkaz ugovora o radu

Marina Gruban Jelečević, dipl. iur.
Zrinka Kirin, mag. iur.
Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske

RADNO PRAVO 3/2018

UDK: 349.22:331.25

mr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.

Radno-pravni status zamjenika državnog odvjetnika upućenog na rad u drugo i posebno državno odvjetništvo

Upućivanje zamjenika državnog odvjetnika na rad u drugo i posebno državno odvjetništvo stvara nove paradigme hrvatskog radnog zakonodavstva i prava.

SAŽETAK:
Radno-pravni status zamjenika državnog odvjetnika omeđen je kolopletom instituta, između kojih se zbog procesnog postupanja izdvajaju karakteristični slučajevi upućivanja u rad u drugo, odnosno posebno državno odvjetništvo.
Specifičan način zapošljavanja u posebnom državnom odvjetništvu rasporedom na radno mjesto, uz činjenicu ne postojanja faktičnog temelja zasnivanja radnog odnosa, što je predegzistentna osnova rada, stvara nedoumice kod neupućenog promatrača, mogućeg procesnog suparnika.
U ovome radu autor navodi pojedine vrste upućivanja na rad zamjenika državnog odvjetnika, uz raščlambu elemenata svakog pojavnog oblika tog instituta radnog prava.
Zaključno se ukazuje na nužno razlikovanje instituta upućivanja na rad, premještaja i rasporeda na rad, uz ključnu odrednicu o neupitnom pravu poslodavca da slobodno disponira vlastitom radnom snagom u okviru postojećeg radnog odnosa.

Summary:
The working status of the deputy state attorney is bounded by the collapse of the institute, among which, due to procedural actions, distinguish characteristic cases of referral to another, or specifically state attorney's office. 
The specific way of employment in a special state attorney's placement in a workplace, in addition to the fact that there is no factual basis for the establishment of a working relationship, which is pre-existing basis of work, creates doubts for an unlearned observer, a possible rival in criminal case. 
In this paper, author explains certain types of reference to the work of deputy state attorney, along with an analysis of the elements of each form of appearance of that work law institute. 
Finally, it points to the necessity of distinguishing the institute of referral to work, transfer and distribution, with the key determinant of the unquestioning right of the employer to be freely available to his/her own workforce within the existing employment relationship.

Ključne riječi: upućivanje na rad, premještaj, raspored na rad, zamjenik državnog odvjetnika

mr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.
zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici, Kazneni odjel

RADNO PRAVO 3/2018

UDK: 343.163 : 349.2

 

Dr. sc. Milorad Ćupurdija, prof. v.š.

Radno vrijeme s posebnim osvrtom na radno vrijeme vatrogasaca

U ovom radu autor razmatra radnopravni institut radnog vremena s posebnim osvrtom na normativno-pravno i praktično uređivanje radnog vremena u vatrogasnoj djelatnosti. 

SAŽETAK:
U organizacijskom i funkcionalnom smislu vatrogasci imaju organizirano stalno dežurstvo i moraju biti spremni za intervenciju u svakom trenutku te se po potrebi mora raditi dok se posao (intervencija) ne završi. Potrebno je napomenuti činjenicu da je vatrogasna služba specifična djelatnost u kojoj je radnopravni status vatrogasaca mješavina ugovornog i tzv. statusnog karaktera, a budući da je funkcionalno ustrojen po hijerarhijskoj i zapovjednoj strukturi blizak je i vojnim organizacijama. Stoga je i pitanje radnog vremena iznimno složeno pitanje. Naime, pored obveze obavljanja poslova prema uputama i nalozima poslodavca (u pravilu zapovjednika postrojbe) koji se uglavnom odnose na pripremne radnje za moguće intervencije (npr. edukacija, održavanje opreme i tehnike, održavanje tjelesne kondicije i sl.), vatrogasci u radnom vremenu u biti dežuraju. Stoga je potrebno ukazati na normativno reguliranje instituta dežurstva, pripravnosti, rad po pozivu, prekovremeni rad te raspored radnog vremana te na njihovu praktičnu aplikaciju.

Summary:
In an organizational and functional sense, firefighters have organized continuous duty and must be ready to intervene at any time and, if necessary, must work until the job (intervention) is completed. It should be noted that the fire service is a specific activity in which the firefighter's work status is a mixed blend of contractual and so called „status“ characteristics, and since it is functionally structured by the hierarchical and command structure it is also close to military organizations. Therefore, the concept of working time is an extremely complex issue. Because of these, it is therefore necessary to point out the normative regulation of the institute of attendance, readiness, overtime, time schedule and their practical application.

Ključne riječi: radno vrijeme, dežurstvo, pripravnost, prekovremeni rad

Dr. sc. Milorad Ćupurdija, prof. v.š.
Veleučilište Baltazar Zaprešić

RADNO PRAVO 3/2018

UDK: 331.31 : 614.84

Davor Rajčić, dipl. iur.

Analiza Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

U radu je dana analiza odredaba tek donesene Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja. Ukazano je, po mišljenju autora rada, na nekoliko spornih pitanja koja bi se mogla pojaviti u primjeni Odluke ali i na način kako ta sporna pitanja rješavati u postupcima izbora u znanstveno-nastavna zvanja koja provode visoka učilišta.

SAŽETAK:
Za izbor u znanstveno-nastavna zvanja pristupnici moraju ispuniti uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Oduka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14. -  Odluke USHRH, 60/15. - Odluka USHRH i 131/17.), imati znanstveno zvanje u odgovarajućem polju i ispunjavati uvjete za ocjenu obrazovnoga, nastavnog i stručnog rada koje propisuje Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, imati potrebne psihofizičke osobine i ispunjavati druge uvjete ako su propisani statutom visokog učilišta. 

Summary:
In order to be appointed to research and teaching positions, the appointee needs to fulfill the requirements prescribed by the Scientific Activity and Higher Education Act (Official Gazette 123/03, 198/03, 105/04, 2/07 - Decision of the Constitutional Court 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 and 139/13, 101/14 -  Decision of the Constitutional Court 60/15 - Decision of the Constitutional Court 131/17), needs to be appointed to relevant field and fulfill requirements for evaluation of educational, teaching and professional work regulated by the Rector’s Conference with the consent of the National Council for Science, Higher Education and Technological Development, possess necessary skills and abilities and fulfill other requirements if prescribed by the statute of the relevant higher education institution.

Ključne riječi: izbori u znanstveno-nastavna zvanja, opći i posebni uvjeti

Davor Rajčić, dipl. iur.

RADNO PRAVO 3/2018

UDK: 378.245

mr. sc. Zorislav Kaleb, mag. iur.

Prava za vrijeme nezaposlenosti

U radu se analiziraju odredbe Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine, br. 16/2017), donoseći čitateljima pozitivnopravni pregled aktualne zakonske regulative u području prava i postupka za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti.

SAŽETAK: 

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti koji je stupio na snagu dana 2. ožujka 2017. uređuje među ostalim posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljavanja radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, aktivno djelovanje na tržištu rada s ciljem poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, te novog zapošljavanja i samozapošljavanja, izvore sredstava za djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Zavoda. U članku se obrađuju prava i postupak za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti (čl. 37- 67 Zakona). Nemamo saznanja da se je u godinu dana primjene zakona poboljšao položaj nezaposlenih. 

Summary:
The Act on Employment Mediation and Unemployment Rights, which entered into force on 2 March 2017, regulates employment mediation, vocational guidance, education in order to increase the employment of labour force, unemployment insurance, active labour market action with the aim of encouraging the spatial and professional mobility of the labour force and the new employment and self-employment, sources of funds for the activities of the Croatian Employment Service and the organization, management and performance of the Institute's activities. The article deals with rights and procedures for exercising rights during unemployment (Articles 37-67).

Ključne riječi: prava, nezaposlenost, novčana naknada, zapošljavanje 

mr. sc. Zorislav Kaleb, mag. iur.
sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i viši predavač Poslovnog veleučilišta Zagreb

RADNO PRAVO 3/2018

UDK: 331.56 : 349.2

prof. dr. Nikola Mijatović, dipl. iur.

Oporezivanje starosnih prihoda (mirovina) u Njemačkoj

Njemačko ministarstvo financija na svojim internetskim stranicama javno je objavilo publikaciju „Besteuerung von Alterseinkünften“ (stanje 2017.), koja je namijenjena besplatnom korištenju. Izrijekom je zabranjeno njezino korištenje u političke svrhe. Pruža pregled oporezivanja različitih oblika starosnih prihoda (mirovina) i informira o određenim mogućnostima odbitka koje je zakonodavac predvidio. U nastavku slijedi prilagođeni prijevod spomenute publikacije.  Spomenuta publikacija od važnosti je za hrvatske rezidente u smislu poreznih propisa, ako su svoju mirovinu zaradili u Njemačkoj. Naime, prema čl. 19. Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu (Narodne novine, br. 9/06.), postoji mogućnost da, pod određenim uvjetima, njemačka država razrezuje porez na mirovine koje su na njezinu području ostvarili hrvatski porezni rezidenti. 

SAŽETAK:
Njemačko ministarstvo financija na svojim internetskim stranicama javno je objavilo publikaciju „Besteuerung von Alterseinkünften“ (stanje 2017.), koja je namijenjena besplatnom korištenju. Izrijekom je zabranjeno njezino korištenje u političke svrhe. Pruža pregled oporezivanja različitih oblika starosnih prihoda (mirovina) i informira o određenim mogućnostima odbitka koje je zakonodavac predvidio.

Summary:
The German Ministry of Finance published on its web site a "Besteuerung von Alterseinkünften" (state of 2017) publication, which is intended for free use. It is expressly forbidden to use it for political purposes. It provides an overview of the taxation of various forms of old-age income (pension) and informs about certain deductible options that the legislator has foreseen.

Ključne riječi: oporezivanje mirovina, Besteuerung von Alterseinkünften, Njemačka

Preveo i prilagodio: prof. dr. Nikola Mijatović, dipl. iur.
Pravni fakultet u Zagrebu

RADNO PRAVO 3/2018

UDK: 368.914 :336.22

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.

Tehnološki razvoj, ublažavanja neusklađenosti i procjena potreba na tržištu rada

Dosadašnja tehnologija omogućava da većinu poslova u tvornicama uspješno mogu izvršiti roboti i automatizirana postrojenja. Tako je istraživanje provedeno sredinom davnih 1980-ih godina utvrdilo je kako bi već tadašnja generacija robota mogla obaviti gotovo sedam milijuna postojećih poslova u neposrednoj materijalnoj proizvodnji SAD-a (što je približno trećina svih poslova u proizvodnji), a da će u novom Mileniju moći zamijeniti sve radnike koji obavljaju operativne radnje u automobilskoj industriji, proizvodnji metala i električnih strojeva te u strojogradnji.

SAŽETAK:
Kompetencije (vještine) radne snage ključna su odrednica prosperiteta društva i bolje kvalitete života stanovništva. To je razlog da tijekom posljednjih nekoliko desetljeća zemlje širom svijeta posvećuju sve više pozornosti i ulažu sve više financijskih sredstava u razvoj i poboljšanje vještinama svog stanovništva i zaposlenih. Za radnike, stjecanje odgovarajućih vještina znači uspješnu zapošljivost i socijalna mobilnost. Za društvo vještine radne snage predstavljaju najvažniji čimbenik produktivnosti, konkurentnosti i inovativnosti gospodarstva. Mnoge zemlje susreću različite izazove pri usklađivanju odgovarajućih kompetencija za sadašnje i buduće potreba na tržištu rada. U kontekstu dinamičnog i složenog tržišta rada, od presudne je važnosti poboljšanje i djelotvorno usklađivanja učinaka obrazovnih programa i traženih kompetencija na tržištu rada. Važna dimenzija tržišta rada i uspješne radne snage jest neusklađenost i neravnoteža ponude i potražnje različitih vještina na sektorskoj, regionalnoj i profesionalnoj razini. To je posljedica sporog prilagođavanja obrazovnih učinaka razmjerno brzim strukturnim promjenama. 

Summary:

Labour force competences (skills) are key determinants of society's prosperity and better quality of life for the population. That is why over the last few decades; countries around the world have been paying more attention and investing more and more financial resources in developing and improving of the skills of their population and employees. For workers, acquiring the right skills means successful employability and social mobility. The skills of the workforce for a company represent the most important factor of productivity, competitiveness and innovation of the economy. Many countries face different challenges in matching the relevant competences for current and future labour market needs. In the context of a dynamic and complex labour market, it is crucial to improve and successfully coordinate the effects of educational programmes and the competences required on the labour market. An important dimension of the labour market and successful workforce is the mismatch and imbalance in supply and demand of various skills at sectoral, regional and professional level. This is often a consequence of the slow adaptation of educational effects to relatively rapid structural changes.

Ključne riječi: kompetencije, usklađenost obrazovanja i potreba na tržištu rada, konkurentnost gospodarstva, radna snaga

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
Institut za javne financije

RADNO PRAVO 3/2018

UDK: 331.5:37