Časopis Radno PRAVO - Broj: 02/17 (Veljača 2017.)

Tema broja:

KAZNENOPRAVNA ODGOVORNOST NA RADU I U SVEZI S RADOM POSLODAVCA, OVLAŠTENIKA, RADNIKA I DRUGIH OSOBA

mr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.

Krajnji vid zaštite povrijeđenih ili ugroženih prava bilo kojeg sudionika svijeta rada, iako primarno radnika, ogleda se u kaznenopravnoj odgovornosti počinitelja kaznenog djela na štetu segmentiranih prava, zaštićenih po kaznenom pravu.

SAŽETAK:
Poslodavcima je nametnut širok krug obveza u radnom pravu, po pitanju zaštite radnika, slijedom čega su upravo poslodavci primarni adresati, uz ovlaštenike poslodavca, kaznenih normi.
Skup prava radnika koja se štite kaznenim pravom s vremenom se smanjio, tako da danas imamo samo nekoliko prava, čak niti ta u cijelosti, nego segmentirano, koja su po zakonodavcu zaštićena kaznenim materijalnim zakonom.
Proučavanje kaznenopravne odgovornosti sudionika svijeta rada, ukazuje na nedvosmislen zaključak da nije nužna kaznena represija za zaštitu povrijeđenih ili ugroženih radničkih prava, obzirom da niti prisila, niti represija sadržane u kaznenoj normi, ne jamče ostvarenje konkretnog prava radnika, jer je ta funkcija sačuvana za građansko pravo.
Zaključno se ukazuje na otvorena pitanja koja su se pojavila i koja se pojavljuju u praksi, od ne pojavnosti pojedinih kaznenih djela uopće od inkriminiranja, preko prekobrojnih razloga isključenja protupravnosti što onemogućava sankcioniranje djela kao kaznenog djela, sve do gotovo poslovične nezainteresiranosti samih oštećenika za kazneni progon počinitelja.

Summary:
Employers imposed a wide range of obligations in labor law, in terms of worker protection, pursuant to which employers are just the primary addressees, with the employer's authorized persons, criminal norms.
A set of workers' rights that are protected by criminal law due time was reduced, so today we have just a few rights, even those not entirely, but segmented, which are protected by the criminal substantive law.
The study of criminal liability of participants of the world of work, indicating the unambiguous conclusion that it is not necessary criminal repression to protect injured or threatened workers' rights, since neither coercion nor repression contained in the penal norms, do not guarantee the achievement of the specific rights of workers, because this function is preserved for civil right.
In conclusion, it points to issues that have arisen and which arise in practice, of the noumenon of certain crimes even than criminalize, via redundant reason derogation making it impossible to penalize acts as a criminal offense, until the almost proverbial disinterest themselves injured to prosecute perpetrators.

Ključne riječi: kaznena represija, zlostavljanje na radu, neisplata plaće, pravo na rad, dekriminalizacija

mr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.
zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Virovitici, Kazneni odjel

RADNO PRAVO 2/2017

UDK: 349.2:343

Pretplata
Časopis Radno PRAVO broj: 02/17 - ostali članci

Biljana Barjaktar, dipl. iur.

KRITERIJI ZA ODLUČIVANJE O POSLOVNO UVJETOVANOM OTKAZU UGOVORA O RADU U SUDSKOJ PRAKSI

U članku se obrađuje jedan dio procedure donošenja odluke o poslovno uvjetovanom otkazu, a to je obveza poslodavca da uvažava tzv. socijalne kriterije pri donošenju odluke kojem radniku ili više njih će poslodavac, zbog razloga koji su poslovno uvjetovani, morati dati otkaz. U obradi teme donosimo i veći broj sudskih odluka koje se bave obvezom uvažavanja tzv. socijalnih kriterija. Također, navodimo i neka mišljenja iz upravnopravne prakse te donosimo i ogledni primjer dijela pravilnika o radu poslodavca kojim se uređuje sustav kriterija o kojima poslodavac mora voditi računa pri odlučivanju o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu. Sve to bi trebalo poslužiti kao siguran putokaz u primjeni propisa, kada se radi o ispravnom donošenju odluke o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu.

SAŽETAK:
Jedna od vrlo nepopularnih, ali vrlo prisutnih radnopravnih mjera u pravnoj praksi je donošenje odluke o poslovno uvjetovanom otkazu, kojom se konačno završava radni odnos pojedinog radnika ili više njih. Tom mjerom poslodavac se može poslužiti samo pod uvjetima koji su propisani Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14). Jedan od tih uvjeta je i obveza poslodavca da pri odlučivanju o poslovno uvjetovanom otkazu vodi računa o određenim kriterijima o kojima ovisi donošenje te odluke. Stoga u ovom članku pišemo upravo o tim kriterijima, s tim da ćemo obradi teme pristupiti uz prikaz većeg broja sudske prakse, koja predstavlja značajan i važan putokaz u primjeni propisa.

Summary:
One of the unpopular, but very present labour law measures in legal practice is redundancy made because of business reasons, by which finally ends the employment of individual workers or more of them. Employer can use this measure under the conditions prescribed by the Labour Act (Official Gazette, No. 93/14). One of these conditions is the employer´s obligation to evaluate specific criterias when deciding on redundancy based on business reasons. Therefore, in this article we write just about these criterias, provided with the presentation of a large number of case law which represent a significant and important milestone in the implementation of regulations.

Ključne riječi: poslovno uvjetovan otkaz, kriteriji za poslovno uvjetovani otkaz

Biljana Barjaktar, dipl. iur.

RADNO PRAVO 2/2017

UDK: 349.22

Izabela Kin, mag. iur.

SPECIFIČNOSTI DOPUNSKOG RADA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

U članku se razmatra zakonska regulacija instituta dopunskog rada kod drugog poslodavca koji obavlja zdravstvenu djelatnost.

SAŽETAK:
Zakonom o radu (N.N. br. 93/14.) uspostavljen je novi zakonski institut dopunskog rada koji omogućava radnicima koji rade u punom radnom vremenu sklapanje ugovora o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje. Ovim zakonom utvrđena je mogućnost kao i osnovni okviri ovakvog rada, ali da bi zdravstveni radnici koristili svoje pravo dopunskog rada moraju biti ispunjeni dodatni uvjeti regulirani posebnim propisima.

Summary:
The Act on Labour (Official Gazette, 93/14.) establishes the new legislative institute of additional work that allows workers who have full time job to conclude an employment contract with another employer for a maximum of up to eight hours a week, or up to one hundred eighty hours per year. Respective law establishes the basic framework of that work, but there are additional requirements that has to be met for the healthcare workers regulated by special regulations.

Ključne riječi: odobrenje, dopunski rad, zdravstveni radnik, drugi poslodavac, djelatnost poslodavca

Izabela Kin, mag. iur.

RADNO PRAVO 2/2017

UDK: 331.34:614

Dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.

NOMOTEHNIČKE OZNAKE I MANJKAVOSTI PRAVILNIKA O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA

Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća je složen propis koji ima sve nomotehničke oznake ali i manjkavosti na koje se ukazuje u ovom radu.

SAŽETAK:
15. siječnja 2016. stupio je na snagu Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (Narodne novine, br. 3/16 (objavljen 08.01.2016.)). To je podzakonski (provedbeni) propis kojega je donio ministar rada i mirovinskog sustava na temelju članka 146. st. 3. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14).
Zakon o radu regulira „sudjelovanje radnika u odlučivanju"" (čl. 140.-162.), pa i ovlast ministra da „pravilnikom propisuje postupak izbora radničkih vijeća, obveznike, rokove i način dostave podataka o izbornim radničkim vijećima"".

Summary:
On January 15, 2016., the Ordinance on procedure of the selection of the works council (""Official Gazette"" 3/16 (published 08.01.2016.)) entered into force. It is executive (implementing) regulation published by the Minister of Labour and Pension System on the basis of Article 146, paragraph 3. of the Labour Act (""Official Gazette"", 93/14).
The Labour Act regulates the ""workers participation in decision making"" (Art. 140 to 162), and also the power of the Minister to ""prescribe the procedure of election of workers' councils, as well as terms and method of delivery of data on the election workers' councils"" by abovementioned Ordinance.

Ključne riječi: pravilnik, radničko vijeće, nomotehničke oznake

Dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
Sveučilišni profesor i znanstveni savjetnik (u trajnom zvanju) iz Rijeke

RADNO PRAVO 2/2017

UDK: 331.107

Snježana Baloković, dipl. iur.

POSTOJI LI JOŠ UVIJEK RODNA NEJEDNAKOST U MIROVINSKOM SUSTAVU?

Ovaj se članak bavi posebno načelom nediskriminacije prema rodnoj pripadnosti u jednoj grani socijalne sigurnosti – mirovinskom osiguranju.

SAŽETAK:
Članak obrađuje primjenu načela nediskriminacije po spolu, odnosno jednakog postupanja prema ženama i muškarcima u sustavu mirovinskog osiguranja, u kojem se još uvijek nalaze različite odredbe o ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja za žene i muškarce. Opće načelo nediskriminacije jedno je od najznačajnijih načela koje se nalazi u samim temeljima Europske unije, sadržano je u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, kao što je bilo sadržano i u ranijim osnivačkim ugovorima, a podrazumijeva odsustvo bilo kakve nejednakosti u postupanju prema određenoj kategoriji osoba u usporedbi s ostalim osobama, bilo izravne ili neizravne (prikrivene). To je načelo sadržano u velikom broju europskih pravnih propisa (kako primarnih, tako i sekundarnih izvora prava), u dokumentima Vijeća Europe, kao i u određenom broju nacionalnih propisa Republike Hrvatske, a ponajprije u Konvenciji Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, koje je Republika Hrvatska stranka od 1992. godine.

Summary:
The subject of paper is implementation of the principle of gender based non-discrimination or equal treatment for men and women in matters of pension insurance where different provisions for men and women regarding old-age pension and early retirement pension still exist. General principle of gender-based non-discrimination is one of the most important principles within European Union legislation, contained in the founding Treaties, as well as in the secondary legislation. The issue of gender-based discrimination is complex and complicated and there are two forms of discrimination, obvious or direct and indirect forms of discrimination. The principle of non-discrimination means the absence of any kind of discrimination. Non-discrimination principle is also very important part of all documents of the Council of Europe, as well as part of the Croatian national legislation. Basic and maybe the most important document is UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women. Croatia is a party of the UN Convention from 1992. This paper is most dedicated to the implementation of this principle in one part of social security system- pension insurance.

Ključne riječi: načelo nediskriminacije, ravnopravnost spolova, jednako postupanje, izravna/neizravna diskriminacija, socijalna sigurnost, mirovinsko osiguranje

Snježana Baloković, dipl. iur.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

RADNO PRAVO 2/2017

UDK: 364.35-055.2

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.

POLOŽAJ STARIJIH OSOBA NA TRŽIŠTU RADA U HRVATSKOJ I MJERE ZA NJEGOVO POBOLJŠAVANJE

U Hrvatskoj je kao i u EU s opravdanjem razmjerno velika posvećenost problematici nezaposlenih mladih osoba. Provode se programi Garancija za mlade i čini se kako je to dalo određenih rezultata. Iako je mnogo nezaposlenih mladih osoba, čini se da je podjednako loš, ako ne i gori položaj izgubljene generacije ljudi koji su s 50-55 godina života ostali bez posla. Njihove mogućnosti ponovnog zapošljavanja vrlo su sužene pa se stoga nezaposlenost tih osoba isto može smatrati jednim od gorućih hrvatskih problema.

SAŽETAK:
U gotovo svim zemljama EU se s opravdanjem velika posvećenost problematici nezaposlenih mladih osoba. Provode se programi Garancija za mlade i čini se kako je to dalo određenih rezultata. Iako je mnogo nezaposlenih mladih osoba, čini se da je podjednako loš, ako ne i gori položaj izgubljene generacije ljudi koji su s 50-55 godina života ostali bez posla. Njihove mogućnosti nalaženja posla jednom kada ga izgube su jako ograničene. U članku se izlaže stanje nezaposlenosti starijih osoba i podaci o njihovom čekanju na zaposlenje. Ujedno, daje se osvrt na mjere koje su se provodile te predlažu poboljšanja kako bi se stanje unaprijedilo.

Summary:
In almost all EU member countries relatively large attention is given to the issue of youth unemployment. Various programmes, like the Youth Guarantee Scheme, are implemented. It seems that they gave certain results. Although there are many unemployed youth, it looks like that equally bad, if not worse, is the position of the lost generation of people who are 50-55 years of life. Their chances to find a job once they became unemployed are very limited. The article exposes the state of unemployment of elderly and data on their waiting period for a job. It also gives an overview on the implemented measures and proposes possible improvements.

Ključne riječi: nezaposlenost, tržište rada, starije osobe, Hrvatska

Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
Institut za javne financije

RADNO PRAVO 2/2017

UDK: 331.45-053.9

Franciska Dominković, dipl. iur.

GODIŠNJA KVOTA DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA 2017. GODINU

U članku se iznosi pregled odredbi o Odluci o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.

SAŽETAK:
Zakonom o strancima („Narodne novine"", br. 130/11. i 74/13., u nastavku: ZOS) propisana je obveza Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca.
Naime, odredbom članka 74. stavka 1. ZOS-a propisano je da Vlada Republike Hrvatske Odlukom utvrđuje godišnju kvotu za zapošljavanje stranaca, i to najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću godinu za produženje već izdanih dozvola i novo zapošljavanje.

Summary:
Act on foreigners (""Official Gazette"", no. 130/11., 74/13.) stipulates the obligation of the Croatian Government on the annual quota for the employment of foreigners.
The provision of Article 74 paragraph 1 of the EDF stipulates that the Croatian Government by Decision determines an annual quota for the employment of foreigners, no later than 31 October of the current year for the following year, for the renewal of already issued permits as for the new employment.

Ključne riječi: godišnja kvota, zapošljavanje stranaca, Zakon o strancima

Franciska Dominković, dipl. iur.
sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

RADNO PRAVO 2/2017

UDK: 331.556.4

Prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dipl. iur.

TRENDOVI OPOREZIVANJA U EUROPSKOJ UNIJI 2016. GODINE

Za potrebe naših čitatelja pružamo skraćeni i prilagođeni prijevod prvog poglavlja publikacije „Trendovi oporezivanja u EU"" (nadopunjen, za razumijevanje, bitnim tablicama iz Anexa A), koje sadrži porezni razvitak u EU, glavne porezne indikatore na razini EU, sumira glavne podatke iz ovog izvješća, te osigurava podatke o najvišoj stopi poreza na dobit i poreza na dohodak, kao i prosječnim poreznim stopama.

SAŽETAK:
Generalna direkcija za poreze i carine Europske unije (DG TAXUD) 2016. godine objavila je publikaciju „Trendovi oporezivanja u EU"" (Taxation Trends in the European Union, 2016 Edition), koja predstavlja podatke o oporezivanju i informacije za 28 država članica EU, Irsku i Norvešku.

Ključne riječi: trendovi oporezivanja u EU, porezi, prosječne porezne stope

Preveo i prilagodio: Prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dipl. iur.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

RADNO PRAVO 2/2017

UDK: 336.22 (4)